Warszawa dnia 24 stycznia 2012 roku

PAN PREZYDENT  RP
PAN PREMIER  RP
PAN PROKURATOR GENERALNY  RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI  RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  RP
RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRS
PAN SĘDZIA MAREK HIBNER
SEJMOWA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA

 

motto: Przekazując do wiadomości publicznej kolejne pismo dokumentujące bezprawie organów    
           publicznych,
podkreślam,że :
          Organy władzy publicznej fałszywie grają,
          podstawowe interesy Państwa naruszają !,
          Naród,do którego władza zwierzchnia należy-leży !, 
          swoim Przedstawicielom władzę sprawującym-nie wierzy !
(UWAGA: aktualnie podpisanie umowy ACTA ograniczającej wolność słowa w internecie-bez konsultacji społecznych !)

SĄD REJONOWY
                                                                                                             dla Warszawy Pragi – Północ
                                                                                                             w Warszawie
                                                                                                             I Wydział Cywilny
                                                                                                            ul. Terespolska 15A
                                                                                                            03 – 813 Warszawa


Sygn. akt  Skarżący – wnioskodawca :
I Co 4459/11   BILSKI Zbigniew
ul. Krasnobrodzka 12 m 130

dot. pisma z dnia 30 grudnia 2011 roku PT. „ZOBOWIĄZANIE” w brzmieniu cyt. „Sąd Rejonowy dla War-
szawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zobowiązuje do uzupełnienia w terminie 7 dni
braków formalnych skargi poprzez złożenie 2 odpisów pisma procesowego z dnia 29.11.2011 roku, uisz-
czenia kwoty 300 zł., pod rygorem odrzucenia skargi”, doręczonego mnie w dniu 18.01.2012r.

UWAGA – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego
– Art. 767 ( Skarga na czynności komornika ) § 3. Skarga na czynności komornika powinna czynić zadość
wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
– Art. 767² ( Termin na rozpoznanie skargi ) § 1. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia
jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

W kwestii pisma wyrażam stanowisko następujące :
Tak z prawnego punktu widzenia, jak z faktycznego punktu widzenia treść pisma zawierająca zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych skargi jest bezprawna i w swej istocie powodując przewlekłość rozpoznania skargi stanowi działanie na moją szkodę gdyż złożenie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, a o zawieszeniu postępowania przez Sąd nic mnie nie jest wiadome. Natomiast nałożenie na bezprawną treść rygoru odrzucenia skargi na bezprawne czynności komornika – dokonane przy braku tytułu wyko-nawczego - to zmuszanie mnie do określonych – bezprawnych – zachowań i naruszenie moich dóbr osobistych uzasadniające przyjęcie o przekroczeniu uprawnień.

Uzasadnienie
W dniu 16 czerwca 2011 roku Agnieszka Powichrowska Komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi – Północ zawiadomił mnie o wszczęciu egzekucji oraz dokonanych czynnościach na podstawie tytułu
wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ z dnia 19 czerwca 2009
roku – sygn. akt II C upr-47/07 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejo-
nowego dla Warszawy Pragi – Północ z dnia 12 kwietnia 2011 roku.
Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2011 roku zaskarżyłem zażaleniem z zachowaniem terminu prawem prze
widzianego i o tej czynności zawiadomiłem Komornika Agnieszkę Powichrowską przekazując w dniu 29
czerwca 2011 roku kopię zażalenia opatrzonego datą 22.06.2011r.
Zaskarżenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności zażaleniem, które nie zostało rozpoznane do ch-
wili obecnej, skutkuje brakiem prawomocności zaskarżonego postanowienia ze skutkiem nieważności tytułu
wykonawczego.
W dniu 17 października 2011 roku Komornik Agnieszka Powichrowska zawiadamia mnie, że dokonała ko
lejnych czynności (UWAGA – przy braku tytułu wykonawczego !) między innymi w postaci wyznaczenia na dzień 15 listopada 2011 roku godz. 13ºº terminu i miejsca: Warszawa ul. Krasnobrodzka 12/130 opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 130 położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12.
W dniu 24 października 2011 roku na czynności Komornika Agnieszki Powichrowskiej, o których zostałem
zawiadomiony w dniu 17 października oraz w dniu 18 października, złożyłem skargę opatrzoną datą 22
października 2011 roku bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ
Zgodnie z bezwzględnie obowiązująca dyspozycją Art.767² § 1 KPC Sąd obowiązany był rozpoznać skargę
w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu tj. w terminie 7 dni, czyli do dnia 31 października 2011 roku. W zawitym ustawą terminie Sąd skargi nie rozpoznał działając na moją szkodę.
W dniu 27 października 2011 roku skargę podjęła Prokuratura Generalna i skierowała ją celem rozpatrzenia
do Prokuratury Warszawa Praga – Północ ze względu na ocenę działań komornika jako przestępstwo.
W dniu 15 listopada 2011 roku ok. godz. 13º³ Komornik Agnieszka Powichrowska – tak przedstawiła się kobieta żądająca wpuszczenia do mieszkania – żąda wpuszczenia do mieszkania w celu dokonania opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, ale nie okazuje żadnych dokumentów uprawniających ją do dokonia czynności, przede wszystkim zaś nie okazuje tytułu wykonawczego. Żadnych dokumentów też nie okazuje na wyraźne moje żądanie. Zatem kto to był ? – nie wiadomo.
W dniu 24 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ doręcza mnie wezwanie do usu-
nięcia braków formalnych skargi na czynności komornika złożonej w dniu 24 października 2011 roku,
poprzez :
– uiszczenie opłaty sądowej 100,- złotych
– wskazanie wierzyciela, jego (adresu) miejsca zamieszkania lub siedziby
– złożenie 2 odpisów skargi wraz z załącznikami,
oczywiście pod rygorem odrzucenia skargi i bez rygoru dla sądu - sędziego ignorującego zawity ustawą tygo- dniowy termin na rozpoznanie skargi, której to ustawie sąd – sędzia podlega zgodnie z zapisem Art. 178 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA
Wskazane przez Sąd braki formalne, ani z logicznego, ani z prawnego punktu widzenia nie są brakami formalnymi, ponieważ gdyby je za takie uznać to żadna skarga nie mogłaby być rozpoznana w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a przepis Art. 767² KPC stałby się przepisem martwym, nie wspominając o skutkach prawnych jakie rodzą czynności komornika których nie wstrzymuje wniesienie skargi, szczególnie o skutkach prawnych wynikających z uwzględnienia skargi.
Ponadto podkreślam : wierzyciela wskazałem w treści skargi – SM „BRÓDNO”, adres siedziby wierzyciela
jest w aktach sprawy – II C-upr 47/07 oraz w aktach komorniczych – KM 921/11 które to sygnatury wskaza-
łem w skardze, Sąd nie wskazał podstaw prawnych skierowanego do mnie wezwania mimo obligatoryjnego
obowiązku spoczywającego na organie władzy publicznej.
Owszem, domniemywa się, że Sąd działa na podstawie i w granicach prawa, ale niestety rzeczywistość jest in- na czego dowodzi działanie Sądu w niniejszej sprawie przedmiotem której jest nadzór nad czynnościami komo- rnika, a przede wszystkim działanie Sądu w sprawie – II C-upr 47/07 polegające na poświadczeniu nieprawdy.

W dniu 1 grudnia 2011 roku skierowałem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ pismo opatrzone datą 29.11 2011r, które zostało doręczone do Sądu w dniu 8 grudnia 2011 roku, stanowiące wyłącznie odpowiedź na wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi wniesionej w dniu 24 października 2011 roku, które to wezwanie zostało doręczone mnie w dniu 24 listopada 2011 roku, którym to pismem wyłącznie powiadomiłem Sąd o sposobie realizacji wezwania, a mianowicie, że :
– opłatę sądowa w kwocie 100,- złotych wnoszę za pośrednictwem poczty na wskazane w wezwaniu konto
tj. NBP O/O w Warszawie 59 1010 1010 0402 7922 3100 0000,
na skutek poświadczenia nieprawdy przez SSR Pawła Iwaniuka w postanowieniu z dnia 11 marca 2010 roku w przedmiocie odrzucenia mojej apelacji z dnia 12 sierpnia 2009 roku uprawomocnił się wyrok z dnia 19.06.2009 roku – II C upr. 47/07 tutejszego sądu w wyniku czego wierzycielem stała się Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRÓDNO” z siedzibą w Warszawie ul. Krasnobrodzka 11 03 – 214 Warszawa,
– do pisma załączam dwa odpisy skargi z dnia 22.10.2011r wniesionej w dniu 24.10.2011r, z UWAGĄ - skarga wniesiona była bez załączników,co z dniem 8 grudnia 2011 roku stanowiło uzupełnienie braków formalnych wskazanych przez Sąd w wezwaniu doręczonym w dniu 24 listopada 2011 roku.
Zgodnie z bezwzględnie obowiązującą dyspozycją Art. 767² § 1 KPC Sąd obowiązany był rozpoznać skargę w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia tj. w terminie 7 dni, czyli do dnia 15 grudnia 2011 roku. W zawitym ustawą terminie Sąd skargi nie rozpoznał działając na moją szkodę.
Natomiast zamiast rozpoznania skargi Sąd doręczył mnie w dniu 18 stycznia 2012 roku pismo wymienione
w nagłówku PT. „ZOBOWIĄZANIE” treścią którego zobowiązuje mnie do uzupełnienia braków formalnych
skargi na czynności Komornika Agnieszki Powichrowskiej złożonej w dniu 24 października 2011 roku poprzez:
– złożenie 2 odpisów pisma procesowego z dnia 29 listopada 2011 roku,

– uiszczenie kwoty 300,- złotych,
oczywiście pod rygorem odrzucenia skargi i bez rygoru dla sądu – sędziego ignorującego zawity ustawą tygodniowy termin na rozpoznanie skargi od jej uzupełnienia, której to ustawie sąd – sędzia podlega zgodnie z zapisem Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA
1. W rozumieniu Art. 767 § 3 KPC pismo z dnia 29 listopada 2011 roku nie jest brakiem formalnym skargi
wniesionej w dniu 24 października 2011 roku, przede wszystkim dlatego, że nie istniało na dzień złożenia
skargi tj. 24.10.2011r, co potwierdza Sąd nie wykazując tego pisma jako brak formalny skargi w wezwaniu
do usunięcia braków formalnych skargi doręczonym w dniu 24 listopada 2011 roku, jak również dlatego, że
stanowiło wyłącznie powiadomienie o sposobie realizacji wezwania doręczonego w dniu 24.11.2011r.
2. Sąd nie wskazał sposobu uiszczenia żądanej kwoty 300,- złotych
3. Sąd nie wskazał, ani sposobu wyliczenia kwoty, ani podstawy prawnej żądanej kwoty, co ma istotne znacze
nie w świetle sformułowanego żądania kwoty 100,- złotych w wezwaniu doręczonym w dniu 24.11.2011r,
którą to kwotę uiściłem, do czego w ogóle Sąd się nie odnosi.

REASUMUJĄC
Działania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w przedmiotowej sprawie uznaję za bezprawne,co jest niesporne z uwagi na brak wskazania podstaw prawnych tych działań.
ŻĄDAM
1. Natychmiastowego rozpoznania wniesionej przeze mnie skargi na czynności Komornika Agnieszki Powichrowskiej, której – przypominam – nie chroni żaden immunitet w związku z pełnioną funkcją KOMORNIKA WIZYTATORA, o ile jest mnie wiadome.
2. Wskazania z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za bezprawne działania Sądu, szczególnie nazwiska i imienia sędziego referenta, ponieważ bezprawne działania sądu noszą znamiona czynów zabronionych i zachodzi konieczność zawiadomienia organów ścigania.


Z   P O W A Ż A N I E M
Z b i g n i e w B i l s k i