Szanowni Państwo!
celem uzupełnienia,aby zrozumieć CO Sędziowie zrobili mnie i mojej rodzinie w 4 prowadzonych procesach:

1/sygn. akt: XXIV C 878/09 Sędzia SSO Paweł Pyzio,sprawa o zobowiązanie mnie do złożenia oświadczenia woli o "przekazaniu do dyspozycji spółdzielni" mieszkania własnościowego tzw "starego".Radca prawny Jan Rostafiński wycofał pozew,Sędzia umorzył postępowanie 20.07.2011 r. i zaproponował wpłatę pieniędzy nie wiem KOMU dokładnie (sąsiedzi mają wpłacić za "dar" pozostawienia "starego"mieszkania własnościowego dla syna o pow. 39m2 za cenę około 50.000 zł-wtedy dopiero mają uzyskać tytuł prawny do "nowego" mieszkania,sfinansowanego całkowicie z ich własnych środków) 
2/sygn. akt: XXIV C 1257/09 Sędzia Paweł Pyzio,wniosłam sprawę o wydanie tytułu prawnego do "nowego" mieszkania włsanościowego.Sędzia oddala powództwo i unieważnia podpisaną umowę inwestycyjną z 1997 r.
3/sygn. akt:VI ACa 1465/10 Sędziowie: Ewa Zalewska,Ewa Śniegocka,Ewa Klimowicz-Przygódzka odrzucają moją skargę o wznowienie (ujawniłam wcześniej mi nie znane liczne dokumenty spółdzielni w sprawie handlu mieszkaniami własnościowymi-zdawane były po 1200-1800 zł/m2, a wystawiane na przetarg po 7000-8000 zł/m2),poświadczając nieprawdę co do pełnomocnictwa adwokata Marcina Smoczyńskiego oraz dokonując fałszerstwa Protokołu z rozprawy,pouczając dodatkowo o kasacji,która zgodnie z kpc przysługuje na oddalenie ,a nie na odrzucenie skargi-zamykając mi tym samym drogę do Sądu.
4/sygn. akt: I C 27/09 Sędzia Agnieszka Kucharska-Stanik przewleka sprawę o eksmisję do 3 lat,bezpodstawnie ją zawieszając,dlaej zamyka sprawę w dacie 19.12.2011 r. i do dziś nie ogłasza wyroku-łamiąc ustawę kpc,a tym samym doprowadzając mnie i mojich najbliższych do rozstroju nerwowego z obawy utraty dachu nad głową.

Czy to normalne?
Co się za tym kryje?
Czy tacy Sędziowie,którzy łamią ustawy,powinni mieć prawo do wykonywania zawodu?

Z poważaniem
Barbara Popławska

                         
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                               PAN PREMIER RP
 PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
PAN RZECZNIK DYSCYPLINARNY
SĘDZIÓW PRZY KRS
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI
I PRAW CZŁOWIEKAdo wiadomości: PARLAMENT EUROPEJSKI:
1/ Przewodniczący Jerzy Buzek ( president@europarl.europa.eu )
2/ Komisja Wolności Obywatelskich,Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
    ( liebe-sekretariat@europarl.europa.eu )
3/ Komisja Praw Człowieka ( droi-sekretariat@europarl.europa.eu )
4/ Komisja Prawa ( juri-sekretariat@europarl.europa.eu )

                                                                                                                                        Warszawa dnia 11.01.2012 r.


Barbara Popławska
02-638 Warszawa
ul. Bełska 14 m. 17


Szanowny Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
02 – 315 Warszawa

 
 Z A W I A D O M I E N I E

 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa A G N I E S Z K Ę  K U C H A R S K Ą – STANIK
p o l e g a j ą c e g o  na :

1.  przekroczeniu uprawnień i naruszeniu przez to porządku prawnego i   konstytucyjnego,co jest działaniem na szkodę interesu publicznego pozostającym w związku przyczynowo – skutkowym z moim interesem prywatnym, zatem jest działaniem kwalifikowanym przez Art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny jako przestępstwo – popełnione w związku z Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu cyt. „Sędziowie podlegają tylko konstytucji oraz ustawom”.

 

2. nie dopełnieniu obowiązków i naruszeniu przez to porządku prawnego i konstytucyjnego, co jest działaniem na szkodę interesu publicznego, a przede wszystkim jest działaniem na szkodę mojego interesu prywatnego,zatem jest działaniem kwalifikowanym przez Art. 231 § 1 ustawy Kodeks Karny jako przestępstwo,oczywiście popełnione w związku z Art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
W dniu 13 stycznia 2009 roku Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Politechnika” w Warszawie, której jestem członkiem, wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z pozwem przeciwko mojej osobie o nakazanie pozwanej opróżnienia i wydania lokalu Nr 28 położonego w budynku przy ul. Maklakiewicza 13.( sygn. akt I C 27/09 – sędzia referent SSR Agnieszka Kucharska – Stanik )
Do przedmiotowego lokalu posiadam na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej ze swoim mężem tytuł prawny w postaci własnościowego spółdzielczego prawa.
Reprezentujący Spółdzielnię pełnomocnik radca prawny Jan Rostafiński w złożonym pozwie twierdzi, iż zatrzymuję bezprawnie lokal przy ul. Maklakiewicza.
Zatem niespornym pozostaje, że :

1.      SSR Agnieszka Kucharska – Stanik wydając wyrok uwzględniający powództwo spółdzielni,
-uznając tym samym, że twierdzenie radcy prawnego Jana Rostafińskiego jest zgodne z
prawdą i prawem, -uznając tym samym, że nie posiadam tytułu prawnego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do przedmiotowego lokalu, które nabyłam wraz ze swoim mężem na zasadach wspólności ustawowej w drodze kupna na wolnym rynku za umową sporządzoną w formie aktu notarialnego,

uznając tym samym, że mój mąż nie ma tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu i to w sytuacji gdy mąż mój nie był objęty pozwem złożonym przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego, bo nie chodziło chyba o to radcy prawnemu Janowi Rostafińskiemu,aby to wyłącznie mnie Sąd nakazał opróżnienie lokalu i wydanie swojej części stanowiącej
połowę lokalu, a pozostawił w lokalu męża z tytułem prawnym do połowy lokalu,
zrealizowałaby znamiona przestępstw opisanych w Art. 231§ 1 i Art. 271 § 1 ustawy
Kodeks Karny.

2.      SSR Agnieszka Kucharska – Stanik wydając wyrok oddalający powództwo Spółdzielni,
-musiałaby tym samym uznać, że twierdzenie radcy prawnego Jana Rostafińskiego jest niezgodne z prawdą i prawem, co skutkowałoby przyjęciem o popełnieniu przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla swojego mocodawcy w postaci lokalu mieszkalnego Nr 28 przy ul. Maklakiewicza 13 oraz korzyści majątkowej dla siebie w postaci honorarium za wygranie tak spektakularnej sprawy jak pozbawienie mnie i mojej rodziny mieszkania przy braku podstaw prawnych – PECUNIA NON OLET, A ETYKA ZAWODU ZAUFANIA PUBLICZNEGO ?

· musiałaby tym samym uznać, że bezprawne są roszczenia Spółdzielni o opróżnienie i wydanie lokalu Nr 28 przy ul. Maklakiewicza 13 ze względu na fakt posiadania przeze mnie tytułu prawnego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, co skutkowałoby przyjęciem o popełnieniu przestępstwa polegającego na zmuszaniu mnie do określonych zachowań przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego i jego mocodawcę Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” przy nadzorze Rady Nadzorczej.

· musiałaby tym samym uznać, że bezprawne są również ewentualne roszczenia Spółdzielni w stosunku do mojego męża – z którym pozostaję w ustroju majątkowym małżeńskim – z przyczyn wyżej wskazanych oraz z ewentualnym tożsamym skutkiem jak w stosunku do mojej osoby.

Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Kucharska – Stanik na posiedzeniu Sądu w dniu 19 grudnia 2011 roku rozprawę zamknęła i wydała postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku na dzień dzień 3 stycznia 2012 roku godz. 15ºº - miejsce – sala Nr 203.
UWAGA: – dzień 3 stycznia 2012 roku wyznaczony przez SSR Agnieszkę Kucharską - Stanik jako termin ogłoszenia wyroku był 15 dniem licząc od posiedzenia Sądu – 19.12.2011r – na którym Sąd w osobie SSR Agnieszki Kucharskiej – Stanik zamknął rozprawę.
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Kucharska – Stanik w wyznaczonym przez siebie terminie wyroku nie ogłosiła – SSR Agnieszki Kucharskiej – Stanik o godz. 15ºº w sali 203 nie było, jak również nie było jej w budynku sądu – w/g informacji uzyskanych w sekretariacie wydziału – w ogóle w tym dniu tj. 03.01.2012r .
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego :

· Art. 316 ( Czas wyrokowania ) § 1. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy;

· Art. 323 ( Zespół orzekający ) Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku;

· Art. 326 ( Ogłoszenie ) § 1. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.

§ 2. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym.
 
Mając na względzie powyższe niespornym pozostaje, że :

         A. Czyn Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Kucharskiej – Stanik polegający na 
             -nie ogłoszeniu wyroku na posiedzeniu na którym SSR Agnieszka Kucharska –Stanik zamknęła rozprawę,

             -odroczeniu ogłoszenia wyroku przy braku podstaw faktycznych i prawnych

       dowód : posiadany przeze mnie i mojego męża na zasadach wspólności ustawowej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego Nr 28 położonego w
                       budynku przy ul. Maklakiewicza
13 wyklucza tezę o zawiłości sprawy
        –wyznaczeniu terminu ogłoszenia wyroku na 15 dzień po zamknięciu rozprawy tj. w sposób sprzeczny z terminem – dwóch tygodni
              (14 dni) – zawitym w ustawie
stanowi naruszenie porządku prawnego zakreślonego przepisami ustawy Kodeks Postępowania
              Cywilnego,której SSR Agnieszka Kucharska – Stanik podlega w
świetle Art. 178 § 1 Konstytucji R.P., zatem również stanowi
              naruszenie porządku
Konstytucyjnego, co uzasadnia przyjęcie, że wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w pkt 1 petitum
             zawiadomienia.

     B. Czyn Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Kucharskiej – Stanik polegający na:
nie ogłoszeniu wyroku w ogóle stanowi naruszenie porządku prawnego zakreślonego przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, której SSR Agnieszka Kucharska – Stanik podlega w świetle Art. 178 § 1 Konstytucji R. P., zatem również stanowi naruszenie porządku Konstytucyjnego, co uzasadnia przyjęcie, że wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w pkt 2 petitum zawiadomienia.
 
REASUME:
Nie ogłoszenie wyroku w ogóle, w świetle treści pkt 1 i pkt 2 uzasadnienia, uzasadnia przyjęcie, że Sąd w osobie SSR Agnieszki Kucharskiej – Stanik wyszedł z roli sprawiedliwego i bezstronnego sędziego i stał się obrońcą Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika” i osób ją reprezentujących, zapewniającym pełną ochronę prawną ze świadomością swojej bezkarności gwarantowanej immunitetem, noszącej znamiona działania wspólnego i w porozumieniu na szkodę członków Spółdzielni, w tej sprawie moją i mojej rodziny,co wyczerpuje znamiona przestępczości zorganizowanej, szczególnie w świetle faktu, że SBM „Politechnika” reprezentują osoby wywodzące swoje uprawnienia z mandatu zebrania przedstawicieli które de iure – Art. 8³ ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu cyt. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli” – utraciło status jako organ spółdzielni mieszkaniowej, również Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Politechnika”.
 
Wnoszę o ściganie sprawców wyżej opisanych czynów.
 
Z poważaniem
Barbara Popławska