Warszawa dnia 15.08.2011r

BILSKI Zbigniew

ul. Krasnobrodzka
03-214 Warszawa

 

Z A W I A D O M I E N I E
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 
przez : Sędziego Sądu Apelacyjnego Edytę Jefimko, Sędziego Sądu Apelacyjnego Barbarę Trębską, Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Piwowarską
polegającego na :
1.naruszeniu porządku Konstytucyjnego
2.naruszeniu porządku prawnego
3.nadużyciu władzy i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego
4.poświadczeniu nieprawdy
5.poplecznictwie
U Z A S A D N I E N I E
 
Wyżej wymienieni sędziowie w dniu 31 stycznia 2011 roku wydali wyrok –sygn. akt. I ACa783/10 w przedmiocie oddalenia mojej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w osobie SSO Zofii Malarskiej z dnia 15 grudnia 2009 roku – sygn. akt. I C 828/09, która poświadczyła w wyroku nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne oraz nadużywając władzy
i przekraczając uprawnienia naruszyła porządek Konstytucyjny i prawny, a dokonując tych czynów działała na moją szkodę i szkodę interesu publicznego.
O wyczynach SSO Zofii Malarskiej zawiadomiłem Pana pisemnie w dniu 09.02.2011r ( zawiadomienie z dnia 08.02.2011r), a pismem    tym zawiadomiłem również, że Sąd Apelacyjny ( skład którego wyżej wskazuję ) wyrokiem z dnia 31stycznia 2011 roku zaaprobował działania SSO Zofii Malarskiej noszące znamiona przestępstwa.
Tak jak prokuratura podjęła wątek dotyczący SSO Zofii Malarskiej i uprawiając poplecznictwo póki co odmawia wszczęcia śledztwa, tak bezprawną działalnością sędziów Sądu Apelacyjnego nikt się do tej pory nie zajął, stąd moje kolejne zawiadomienie.
Rozumiem, wszyscy mają immunitety co im chronią grzbiety, a Naród do którego władza zwierzchnia należy – leży u stóp „ PANÓW”, co ich grzbiety chronią immunitety.
Wyklęty powstań ludu ziemi ! - Wyklęty powstań spółdzielco !
Naród sprawujący władzę przez swoich przedstawicieli ustanowił prawo w postaci Art. 8³ ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, celem którego była likwidacja w spółdzielniach mieszkaniowych zebrań przedstawicieli i zebrań grup członkowskich tzn. likwidacja demokracji pośredniej – ograniczającej prawa członków spółdzielni w stopniu powodującym de facto ich ubezwłasnowolnienie, którego to artykułu zapis brzmi cyt.” Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione   przez zebranie przedstawicieli”.
Naród ustanowił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem,a jej przepisy stosuje się bezpośrednio.
Również przepis Art.178 ust.1 cyt.” Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz     ustawom .”
UWAGA – również ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu Art.8³ ust.1.
Natomiast Panie:
Edyta Jefimko
Barbara Trębska
Beata Piwowarska
stosują tylko bezpośrednio przepis Konstytucji w brzmieniu Art.180 ust.1 cyt.” Sędziowie są nieusuwalni”, co w/g tych Pań ma       oznaczać że również nietykalni ( TKM ) i orzekają, że zebranie przedstawicieli może funkcjonować w spółdzielniach mieszkaniowych zamiast Walnego zgromadzenia i że zebranie przedstawicieli było w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” organem uprawnionym do podejmowania uchwał w dacie 23 maja 2009 roku.
Tym samym pozbawiają członków spółdzielni mieszkaniowych praw nabytych – nadanych wolą władzy ustawodawczej – do       osobistego udziału w Walnym zgromadzeniu i bezpośredniego decydowania o swoich losach i o losach spółdzielni, powodując de facto ich ubezwłasnowolnienie.
Stanowi to oczywiste i bezsporne przekroczenie uprawnień, naruszenie porządku Konstytucyjnego i prawego w celu pokrzywdzenia    mnie i członków spółdzielni których wyrok wydany przez te Panie dotyczyć może.
Nieuprawnioną polemikę tych Pań sprawujących władzę sądowniczą ( chyba przez pomyłkę) z władzą ustawodawczą na łamach wydanego wyroku, co stanowi rażące naruszenie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej określonego w Art.10 Konstytucji, polecam  uwadze wszystkich, a szczególnie uwadze Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który powołuje sędziów i czuwa nad
przestrzeganiem Konstytucji oraz uwadze Krajowej Rady Sądownictwa, chociaż nie wiem czy ma to większy sens bo ta tylko stoi na   straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ale czy od ustaw i Konstytucji, czy od nacisków lobby, tego nie wiem, więc polecam uwadze.
Co zaś do poświadczenia nieprawdy to Panie te podają cyt.” Z protokółu rozprawy z dnia 15 gru-dnia 2009 roku wynika, iż ostatecznie wnosił powód o uchylenie uchwał na postawie Art.42 prawa Spółdzielczego ( K-131 )”, gdy de facto w protokole nie ma zapisu, że powodowie ostatecznie wnieśli o uchylenie uchwał zebrania przedstawicieli z dnia 23 maja 2009 roku i co stanowiło przedmiot zawiadomienia o poświadczeniu nieprawdy przez SSO Zofię Malarską w wyroku z dnia 15 grudnia 2009 roku, że na rozprawie w dniu 15 grudnia 2009 roku powodowie ostatecznie wnieśli o uchylenie uchwał zebrania przedstawicieli.
Bezspornie zatem należy uznać, że poświadczenie nieprawdy przez te Panie w wyroku z dnia 31 stycznia 2011 roku w tej samej kwestii w której złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez SSO Zofię Malarską nosi znamiona poplecznictwa stanowiącego przestępstwo opisane w Art.239 § 1 KK i nie ma nic do rzeczy, że czynpopełniony przez te Panie wynika z
solidarności zawodowej ( źle rozumianej ) kolokwialnie ujętej „ no, może jednej Malarskiej coś
zrobią, ale nas wszystkich 4 przecież nie utopią”.
Zatem „ jeden za wszystkich , wszyscy za jednego”, a co na to inne władze, czy może są też na tym torze ( ślepym ), a system się  domyka – vide artykuł pod tytułem „ Przetrącona Temida” autorstwa Pani Doroty Kani opublikowany w Niezależnej Gazecie Polskiej  Nowe Państwo nr 7/2011 z okładką tytułową „ W sitwie bez zmian”.
 
Póki co wnoszę o podjęcie działań PRAWEM przewidzianych i ściganie sprawców w imię porządku Konstytucyjnego i prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z poważaniem
Zbigniew BILSKI

                                                                                                                                        Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
   02-315 Warszawa
                                                                                                                                           Pan Prezydent RP
    Pan Premier RP
Pan Minister Sprawiedliwości RP 
   Posłowie RP
   Senatorowie RP
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw  Człowieka
   Helsińska Fundacja Praw Człowieka