Warszawa dnia 08 sierpnia 2011r
Zbigniew Bilski

ul. Krasnobrodzka

03-214 Warszawa

1.Prezydent RP
2.Premier RP
3.Minister Sprawiedliwości RP

4.Prokurator Generalny RP
5.Marszałek Sejmu RP
6.Marszałek Senatu RP
7.Rzecznik Praw Obywatelskich RP

8.Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów
9.Inni strażnicy praworządności w RP

SSO Ewa Leszczyńska-Furtak
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Sądu Okręgowego w Warszawie


Dot. Pani stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 10 czerwca 2011 roku, że cyt.” Brak jest podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Krystyny Gawrońskiej – Figat” – przypomnę – w związku z dokonaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym : Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 19 maja 2010 roku zmian i tekstu jednolitego Statutu osoby prawnej – S.M.”BRÓDNO” dokonanych i przyjętych w dniu 24 września 2009 roku uchwałami Nr 1 i Nr 2 zebrania przedstawicieli, mimo, że :
primo – po 31 lipca 2007 roku funkcjonowania zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych zakazuje Art. 8³ ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu cyt.” Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”
secundo – ani zmiany, ani tekst jednolity Statutu de facto nie zostały dokonane, a tekst jednolity nie został przyjęty, ponieważ uchwały Nr 1 i Nr 2 zebrania przedstawicieli jako nie będące uchwałami ustawowego organu ( Art. 8³ ust.1) zostały zaskarżone żądaniem ustalenia ich nie istnienia – postępowanie sądowe jest w toku, zatem jako nieprawomocne nie wywołują skutków prawnych.

Wskazane przez Panią motywy, mające uzasadniać wyrażone stanowisko, w swej istocie są deprawacją Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i zamach na jego autorytet,a w konsekwencji zamach na autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej jako demokratycznego państwa prawnego.
Ponadto wskazane przez Panią motywy uwłaczają godności obywateli żądnych praworządności,jak również godności uczciwych sędziów pragnących sprawować wymiar sprawiedliwości w sposób zgodny z literą prawa, ale czynić tego nie mogą z obawy przed represjami rzecznika dyscyplinarnego w Pani osobie reprezentującego pogląd odmienny, a wymiar sprawiedliwości traktującego wyłącznie za instrument sprawowania nieograniczonej władzy.
Oburzony Pani stanowiskiem uwłaczającym mojej godności, a jak mniemam również godności wszystkich członków spółdzielni, których Pani stanowisko i stanowisko Pani podobnych sędziów również traktujących wymiar sprawiedliwości jako instrument sprawowania nieograniczonej władzy sprowadza do roli niewolników, wskażę poniżej nieprawości którymi się Pani posługuje.
Ale najpierw litera prawa, która ma pierwszeństwo przed nieprawościami.
Zatem
PrimoKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art.1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
( UWAGA – Również członków spółdzielni mieszkaniowych, a nie tylko prezesów spółdzielni, ich pełnomocników, sędziów łamiących prawo w celu zapewnienia im możliwości bezprawnego działania , prokuratorów nie widzących znamion przestępstwa i innych strażników prawa i demokracji w Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
( UWAGA – Również wobec członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy bez wątpienia również społeczeństwem są )
Art. 4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
( UWAGA – Do Narodu Polskiego sprawującego władzę póki co przez swoich przedstawicieli demokratycznie wybranych, a nie do prezesów spółdzielni, ich pełnomocników,sędziów, prokuratorów chcących sprawować władzę bezpośrednio )
Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
( UWAGA – Również Sądy – sędziowie, nie wyłączając SSO Ewy Leszczyńskiej – Furtak,SSR Krystyny Gawrońskiej – Figat )
Art. 8
1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.
(UWAGA – Które obowiązują wszystkich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które wszyscy stosują bezpośrednio, nie wyłączając w/w)
Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
( UWAGA – Również Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-wych Wolności )
Art. 10
1.Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2.Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Art. 87
1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są :
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
( UWAGA – Których respektowanie przez stosowanie nadaje Rzeczpospolitej Polskiej status demokratycznego państwa prawnego )
Art. 178
1.Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
( UWAGA – W ustanowionym przez władzę ustawodawczą brzmieniu, które wiąże sędziów sprawujących władzę sądowniczą)

Secundo- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu
Art.8³ ust.1 cyt.” Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu Art.9
1.Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 roku. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 roku stosownie
do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982 r – Prawo spółdzielcze.
2.Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy.

Tertio – Opinia prawna władzy ustawodawczej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących
walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej, z dnia 25.03.2008r, oznaczona BAS – WAL- 703/08
cyt.” Zgodnie z Art. 8³ ust.1 Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”
cyt.” W świetle Art. 9 ustawy nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych termin na dokonanie zmian w statutach spółdzielni upłynął 30 listopada 2007 roku.
Zmiany w statutach mogły być po raz ostatni dokonane na dotychczasowych zasadach a więc z wykorzystaniem zebrań przedstawicieli. Po tym terminie możliwe jest uchwalenie zmian statutu jedynie na nowych zasadach a więc jedynie przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych. W razie sprzeczności pomiędzy statutem a ustawą stosuje się ustawę”.
- Opinia prawna władzy ustawodawczej w sprawie rejestracji statutów spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji ustawy w 2007 roku, z dnia 10 kwietnia 2009 roku, oznaczona BAS – WAL – 589/09
cyt.” Konsekwencją braku uchwalenia statutu w ustawowym terminie ( czyli do dnia 30 listopada 2007 roku) przez zebranie przedstawicieli jest zatem brak możliwości uchwalenia go przez zebranie przedstawicieli w późniejszym terminie. Oznacza to konieczność dokonywania zmian na zasadach ogólnych a więc przez walne zgromadzenie wszystkich członków.
( UWAGA – S.M.”BRÓDNO” nie uchwaliła statutu w ustawowym terminie tj. do dnia 30 listopada 2007 roku.
- S.M.”BRÓDNO uchwaliła statut w dniu 24 września 2009 roku przez zebranie przedstawicieli tzn. bezprawnie
Dotyczy to również zwoływania walnego zgromadzenia w innych sprawach niż uchwalenie zmian statutu”.
- Opinia prawna władzy ustawodawczej w sprawie legalności zebrań przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych, z dnia 17 czerwca 2010 roku, oznaczona BAS – WAL – 974/10
cyt.” Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku zlikwidowała możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych przez zebranie przedstawicieli. Obecnie, zgodnie z Art.8³ ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”
cyt.” W razie sprzeczności pomiędzy dotychczasowym statutem a ustawą należy stosować przepisy ustawy. ( …) Uchwały podjęte przez zebranie przedstawicieli, podjęte po upływie terminu wskazanego w Art.9 ust.1 noweli ( 30 listopada 2007roku), są nieważne”.

A teraz nieprawości którymi się Pani posługuje:
1.Powołuje Pani treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 08 stycznia 2010 roku – sygn. akt IVCSK 310/09, dotyczącego skargi kasacyjnej , który :
primo – jest wyłącznie wiążący w sprawie w której został wydany
secundo – autorytet Sądu Najwyższego nie stanowi obowiązującej normy prawnej
tertio – nie będąc uchwałą Sądu Najwyższego w składzie 7 osobowym nie ma charakteru obowiązującej normy prawnej.
2.Podając, że moje twierdzenie o bezskuteczności kwestionowanych uchwał, a także bezprawności, a wręcz przestępczości czynności polegającej na dokonaniu wpisu uchwalonych nimi zmian statutu spółdzielni, pozostaje poglądem subiektywnym i odosobnionym, podaje Pani nieprawdę, ponieważ:
primo- niespornym jest dla każdego, że kwestionowane uchwały są bezskuteczne, tak ze względu na fakt, że zostały podjęte przez zebranie przedstawicieli którego funkcjonowania zakazują przepisy obowiązującego prawa po dacie 30 listopada 2007 roku
- vide supra, jak również ze względu na fakt, że uchwały nie będąc uchwałami organu spółdzielni zostały zaskarżone żądaniem ustalenia ich nieistnienia i jako nieprawomocne nie wywołują skutków.
secundo – bezprawność czynności polegającej na dokonaniu wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego, które de facto nie zostały uchwalone ze względu na bezskuteczność uchwał – vide supra – to prawo Art. 58 K.C., a nie mój subiektywny pogląd,a czyn bezprawny to czyn zabroniony czyli przestępstwo.
tertio – moje poglądy podziela bardzo liczne grono członków spółdzielni mieszkaniowych,które wezwane do tego będąc fakt ten potwierdzą, a co najważniejsze pogląd mój podziela grono sędziów, co znajduje odzwierciedlenie w wydawanych przez nich wyrokach, o których Pani, jak widać i czuć, wiedzieć nie chce.
3. Twierdząc cyt.” Tym bardziej nie sposób przyjąć , że doszło do przewinienia służbowego w rozumieniu Art. 107 § 1 u.s.p. w sytuacji, gdy interpretacja przepisu, z którym związana jest kwestionowana czynność, pozostaje w orzecznictwie jednolita” po prostu, za przeproszeniem,
Pani KŁAMIE !
Dowód:
Wyrok S.A. w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 roku – sygn. akt. VI ACa 405/09
Wyrok S.A. w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 roku – sygn. akt. VI ACa 1000/10
UWAGA – na skutek którego czynności naprawcze w spółdzielni której wyrok dotyczy podjął ustanowiony przez Sąd kurator
Wyrok S.A. w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku – sygn. akt VI ACa 338/10
Wyrok S.O. w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 roku – sygn. akt. III C 778/10
Wyrok S.O. w Warszawie z dnia 23 lutego 2011 roku – sygn. akt. XXIV C 807/10
Których sentencje są następujące: nie istnieją uchwały zebrania przedstawicieli, a uzasadnienia brzmią: zebranie przedstawicieli nie istnieje jako organ spółdzielni mieszkaniowej na podstawie Art.8³ u.s.m. w związku z Art.9 ustawy nowelizującej z dnia 14 czerwca 2007 roku
oraz
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2011 roku, sygn. akt. WA.XIII NS- REJ.KRS/018227/11/230 mocą którego Sąd oddala wniosek o ujawnienie uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniu 11 czerwca 2011 roku, postanowienie uzasadniając m. innymi w sposób następujący:
Cyt.”Tym samym należy uznać, że Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny w dniu podejmowania wskazanych wyżej uchwał nie istniało i uchwał takich podejmować nie mogło. Wobec tego zaś nie istnieją uchwały, których zarejestrowania domaga się wnioskodawca . Sądowi znany jest pogląd zaprezentowany przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 8.01.2010 roku wydanym w sprawie IV CSK 310/09 ( publ. LEX Nr.577515), ale nie stanowi on wykładni powszechnie obowiązującej, a Sąd orzekający w tej sprawie nie podziela poglądu tam wyrażonego. Sąd podziela zaś w pełni poglądy wyrażone w orzeczeniach Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach VI ACa 1000/10 z dnia 21.12.2010 roku oraz VI ACa 338/10
z dnia 28.01.2011 roku”

Mając na względzie powyższe bezwzględnie należy uznać, że SSR Krystyna Gawrońska - Figat,o ile jest mnie wiadome przewodnicząca XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w którym zapadło wyżej przywołane postanowienie, dokonując w dniu 19 maja 2010 roku wpisu zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” uchwalonych przez zebranie przedstawicieli w dniu 24 września 2009 roku tj. po terminie zawitym w ustawie jakim był dzień 30 listopada 2007 roku, a w dodatku w sytuacji braku prawomocności tych uchwał ze względu na zaskarżenie i trwające postępowanie sądowe przed S.O.Warszawa-Praga, przekroczyła swoje uprawnienia naruszając porządek Konstytucyjny i prawny, co uzasadnia przyjęcie o popełnieniu przestępstwa opisanego w Art.231 § 1 i Art.271 § 1 Kodeksu Karnego.
Natomiast stanowisko Pani uzasadnia przyjęcie o popełnieniu przestępstwa poplecznictwa opisanego w Art. 239 § 1 KK, polegającego na udzieleniu pomocy sprawcy przestępstwa w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

REASUMUJĄC
W sytuacji wyżej opisanej od ludzi honoru oczekuje się złożenia dymisji, ale ponieważ nie wiem czy do takich ludzi Pani należy, oczekuję prawem przewidzianych reakcji od Pani przełożonych i od organów powołanych do ścigania sprawców czynów zabronionych, o co niniejszym wnoszę.

Zbigniew BILSKI

 

1.Prezydent RP
2.Premier RP
3.Minister Sprawiedliwości RP

4.Prokurator Generalny RP
5.Marszałek Sejmu RP
6.Marszałek Senatu RP
7.Rzecznik Praw Obywatelskich RP