Warszawa 29.06.2011 r.


                                                            PAN PREZYDENT RP
                                                            PAN PREMIER RP
                                                            PAN PROKURATOR GENERALNY RP
                                                            SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

                                                            PANIE POSŁANKI I PANOWIE POSŁOWIE RP
                                                            SENAT RP

                                                            HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW

CZŁOWIEKA


S P R Z E C I W  OD  N A K A Z U  Z A P Ł A T Y


SĄD REJONOWY

dla Warszawy Pragi Północ

ul. Terespolska 15A

II Wydział Cywilny

powód : SM „BRÓDNO”

pozwany: Bilski Zbigniew

sygn. akt: II Nc 1088/11

Zaskarżam nakaz w całości.

Nakazowi zapłaty z dnia 11 maja 2011 r. zarzucam :

1/ został wydany na skutek pozwu wniesionego przez osoby nieuprawnione.
ponadto:
2/ został wydany przy braku dowodów w postaci dokumentów źródłowych świadczących o poniesionych kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości jaką stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 12 przy ul. Krasnobrodzkiej
3/ został wydany przy braku dowodów w postaci dokumentów źródłowych świadczących o poniesionych kosztach utrzymania i eksploatacji zajmowanego przeze mnie lokalu mieszkalnego

4/ został wydany przy braku wskazania sposobu wyliczenia,w oparciu o dokumenty źródłowe przywołane w p. 2 i 3, kwoty dochodzonej pozwem - 5434, 93 zł - mającej stanowić koszt utrzymania i eksploatacji zajmowanego przeze mnie lokalu mieszkalnego, wysokość której kwestionowałem i kwestionuję

5/ został wydany wyłącznie w oparciu o dokumenty wytworzone przez spółdzielnię, będące w rozumieniu prawa dokumentami prywatnymi, których wiarygodność kwestionuję

6/ został wydany w oparciu o dokumenty - uchwały wytworzone - podjęte przez osoby nie stanowiące organów spółdzielni


Wniosek:

Nakaz zapłaty jest czynnością bezprawną, z mocy prawa nieważną, nie wywołującą skutków prawnych,a ponadto dokonaną przy braku dowodów: tak w postaci dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, umowy ) jak w postaci sposobu wyliczenia na ich podstawie kwoty dochodzonej pozwem, mającej stanowić koszt utrzymania i eksploatacji zajmowanego przeze mnie lokalu mieszkalnego.

Żądam zwrotu kosztów procesu i obciążenie kosztami osobę - osoby, która - które przy braku uprawnień do działania w imieniu SM „BRÓDNO” wywołała - wywołały proces i koszty z nim związane.


U Z A S A D N I E N I E

Nakaz zapłaty z dnia 11.05.2011 r. jest czynnością bezprawną, z mocy prawa nieważną, ponieważ dokonaną na wniosek osoby nieuprawnionej, jaką jest SM ”BRÓDNO”, która po dacie 30.11.2007 r. na skutek nie dostosowania zapisów statutu do przepisów ustawy, w ten sposób, że najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, utraciło zdolność prawną, a jej pełnomocnik umocowanie.
Działając po dacie 30.11.2007 r. przez Zebranie Przedstawicieli, którego funkcjonowania zakazuje art. 8(3) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu cyt. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”, działa bezprawnie ze skutkiem nieważności dokonywanych czynności (pełnomocnictwa oraz wszelkie inne czynności prawne w tym procesowe) - art. 58 k.c.

Wpisy dokonywane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców po terminie prawa materialnego zawitym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jakim był dzień 30.12.2007 r. do którego spółdzielnia miała wykonać nałożony ustawą obowiązek zgłoszenia do KRS zmian statutu, dostosowanego do przepisów ustawy, w ten sposób, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, w przypadku nie wykonania przez spółdzielnię nałożonego ustawą obowiązku i nie postawienia spółdzielni w stan likwidacji z powodu nie wykonania tego obowiązku mimo wezwań (UWAGA: SM ”BRÓDNO” obowiązku o którym mowa nie wykonała i do jego wykonania wzywana nie była, a gdyby była to i tak obowiązku wykonać nie mogła - nie dostosowała statutu), są fałszowaniem dokumentacji KRS Rejestru Przedsiębiorców skutkującym zagrożeniem dla obrotu gospodarczego RP, ze szkodą dla interesu publicznego i prywatnego, co stanowi przestępstwo opisane w art. 271§ 1 i art. 231§ 1 k.k.

 

Z poważaniem
  Zbigniew Bilski