Toruń 18.05.2011 r

Zaremba Andrzej
ul.
Szarych Szeregów 4b/25
87-100 Toruń


PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA


SKARGA

 

Wnoszę Skargę na działanie Prokuratury Generalnej oraz Prokuratury Okręgowej w Toruniu w związku z nie realizowaniem przez te organy podstawowych zadań określonych w art. 2 ustawie o prokuraturze

 
UZASADNIENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa na Skarpie w Toruniu w trakcie przekształceń własnościowych do których zobowiązana  jest art. 12 i 17 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zaczęła zmieniać swoje uchwały dotyczące podziału nieruchomości pozbawiając nimi pomieszczeń wspólnych w nieruchomości ( pralni i suszarni) członków spółdzielni w tym ODRĘBNYCH WŁAŚCICIELI.

Proceder ten zastosowała w całej spółdzielni przejmując mienie wartości wielu milionów złotych. Mimo iż działania te sprzeczne były  z prawem w tym z konstytucją spotkały się z MASOWYM  WSPARCIEM  DLA SPRAWY  SĄDÓW W TORUNIU   które  BEZPRAWNIE nie zezwoliły   na skuteczne zaskarżanie wywłaszczających uchwał zarządu spółdzielni, a swoimi wyrokami i WYPRACOWANĄ LINIĄ ORZECZNICTWA  ustanawiały prawa do odrębnej własności lokali na podstawie  NIEWAŻNYCH   Z  MOCY   PRAWA   UCHWAŁ zarządu spółdzielni PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO POZBAWIANIA MIENIA OBYWATELI.


MASOWE ORZECZNICTWO.

Dzieła dokończyli notariusze przenosząc w całej spółdzielni własność mieszkań na podstawie nieważnych z mocy prawa wywłaszczających uchwał Zarządu spółdzielni. Tak sporządzone umowy przeniesienia własności zgodnie z dyspozycją art. 58 kc są nieważne.
 
MIMOuchwał Sądu Najwyższego stwierdzjacych bezprawność takich działań syg. akt.CZP III 16/09 oraz syg.akt.CZP  III 17/09 w którym SN oświadcza, że spółdzielnia nie może zmienić swojej uchwały o podziale nieruchomości gdy dokonała choć jednego wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na członka spółdzielni.,
 
MIMO uchwały SN syg.akt.III CZP 77/10 w której Sąd Najwyższy stwierdził, że zarząd spółdzielni  NIE JEST UPRAWNIONY do zmiany uchwały o podziale nieruchomości gdy w nieruchomości są odrębni właściciele, a tak podjętą uchwałę zarządu spółdzielni określił jako NIEWAŻNĄ (nie istniejącą z mocy prawa )

 
Spółdzielnia i zawisłe od niej Sądy robią wszystko by utrzymać stan posiadania mienia którym bezprawnie uwłaszczyła się spółdzielnia swymi uchwałami, - kosztem odrębnych właścicieli i innych spółdzielców.


Jestem pełnomocnikiem w procesie w którym zwróciłem się do Państwa Polskiego o ochronę prawną.

Państwo Polskie poprzez działanie swych organów – Sądów otoczyło opieką prawną bezprawne czyny spółdzielni i mocą Rzeczpospolitej je wspiera.
Strona w procesie którą reprezentuje, (jak podejrzewam, w celu skutecznego pozbawiania mienia wielo-milionowej wartości członków spółdzielni,  w tym odrębnych właścicieli),  pozbawiana jest przez Sąd możliwości obrony swych praw do obrony  w tym prawa do sądu zagwarantowanego w art. 45 konstytucja.


W związku z powyższym dnia 25 marca 2011 r wniosłem skargę do najwyższych instancji w Państwie w tym do Prokuratora Generalnego  przedstawiając dowody tych działań,  wniosłem o podjęcie przez Prokuraturę Generalną  jako organu którego zadaniem ogólnym jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw   o wszczęcie działań w obronie praworządności i objęcie ich nadzorem Prokuratury Generalnej, między innymi poprzez wzięcie udziału prokuratora na zasadach określonych w art. 7 kpc w toczącym się postępowaniu sygn. akt. VIII Ca 123/11   w związku z moimi skargami w tym z dnia 22 sierpnia 2010r ,zawiadomieniem z dnia 03.03.2011r skargą z dnia 20. 03.2011r


W odpowiedzi Prokuratura Generalna skierowała pismo do prokuratury w Toruniu,  (mimo, iż wielokrotnie wnosiłem o wyłączenie tej prokuratury  z udziału  w tej  sprawie), o rozważenie celu zasadności udziału prokuratora w rozprawie.


Pismem z dnia  09.05.2011  Sygn. II PC 70/11 roku Prokuratura Toruńska odmówiła udziału  w tym postępowaniu


PISMO TE ZAŁĄCZAM

 
Bardzo interesujące jest jakimi przesłankami kierowała się Prokuratura Toruńska  odmawiając udziału prokuratora w sprawie.

Uzasadniając odmowę prokuratura pisze, że pomagać mi nie trzeba bo jestem aktywny i nic  nie świadczy, że jestem osobą nieporadną, prokurator nie może działać na moje życzenie, prokurator nie jest organem podejmującym merytoryczne rozstrzygnięcia w sprawch cywilnych i że nie może  mnie popierać.


W związku z powyższym oświadczam że nigdy nie domagałem się ustanowienia adwokata w tej sprawie , ani nie oczekiwałem, że prokuratura w imieniu sądu  podejmie merytoryczne rozstrzygnięcie w tej sprawie orzekając za Sąd. Wyjaśnienia prokuratury Toruńskiej zawarte w piśmie z dnia 09.05.2011r nie udzielają odpowiedzi z jakich powodów prokurator odmówił udziału w tym postępowaniu


Ustawa o prokuraturze stanowi

 
Art. 2. [Zadanie ogólne] Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw


 
Art. 3. [Zadania szczegółowe] 1.2 Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

 
2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i
udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli

 
W związku z powyższym wnoszę o BEZZWŁOCZNE udzielenie mi  przez Prokuratora Generalnego odpowiedzi,  czy ochrona praworządności interesu społecznego, własności lub praw obywateli w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy dotyczący działania jak podejrzewam zorganizowanej grupy przestępczej w niniejszej sprawie  wymaga  udziału prokuratora w tym  postępowaniu ????

Wszelkie argumenty prokuratury uzasadniające  odmowę udziału o mojej poradności bądź nieporadności w sprawie wobec zapisu art. 3 ust 2  ustawy o prokuraturze uważam za nie mające żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia tej kwestii.


 JEDNOCZEŚNIE  INFORMUJĘ ŻE SPRAWA W SĄDZIE Okręgowym w Toruniu została ODROCZONA  terminu następnej rozprawy nie wyznaczono wobec tego po raz kolejny wnoszę o udział prokuratora w tym postępowaniu do czego zobowiązuje go art. 3 ust 2 ustawy o prokuraturze


ZANIECHANIE   DZIAŁAŃ    JEST   TEŻ   DZIAŁANIEM

z poważaniem

wyjęty spod prawa

dyskryminowany obywatel Polski

Zaremba Andrzej

Wnoszę o potwierdzenie otrzymania mojej skargi wszystkich adresatów poinformowanie mnie o numerze pod jakim została skarga zarejestrowana jak również o udzielenie bezzwłoczne odpowiedzi na skargę i zapytanie.