Warszawa 13.05.2011 r.

Jadwiga Sosińska
Teresa Jaszewska
Tadeusz Chludziński
Barbara Popławska

<
czlonkowie@o2.pl
>
adres do korespondencji:
02-638 Warszawa
ul. Bełska 14 m. 17

 
Pan PREZYDENT RP

Pan PREMIER RP
Pan PROKURATOR GENERALNY
Pan MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I OSÓB DYSKRYMINOWANYCH
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
                                                                                                             


S  K  A  R  G  A
DO WŁADZ RP :

Kolejny raz składamy skargę w zakresie odmowy wznowienia postępowania w/s bezprawnej rejestracji statutu SBM "Politechnika", uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dacie 28.05.2010r. - wniosku, który oddalił sędzia KRS Dariusz Dąbrowski-wniosku złożonego przez drugą grupę członków, która zwróciła się do KRS de facto z wnioskiem o przestrzeganie prawa przez KRS

Czy rejestracja statutu SBM "Politechnika" przez Sąd Gospodarczy KRS, uchwalony przez organ nieuprawniony tj Zebranie Przedstawicieli, wbrew przepisom prawa obowiązującego w RP jest zgodna z prawem Unii Europejskiej? 
 
Zwracamy się po raz kolejny do:

1/ Pana Marka Hibnera-Rzecznika dyscyplinarnego sędziów o podjęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego KRS Dariusza Dąbrowskiego (sędzia podlega ustawom)

2/Pana Prokuratora Generalnego RP o wszczęcie postępowania wobec funkcjonariusza-sędziego KRS Dariusza Dąbrowskiego z uwagi na przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków

3/Pana Ministra Sprawiedliwości o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sędziego KRS Dariusza Dąbrowskiego


KRS 81435

dotyczy: rejestracji statutu SBM „Politechnika” w Warszawie przez KRS, Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Gospodarczy krok po kroku, czyli jak łamane są prawa obywateli RP w sądzie i w spółdzielni mieszkaniowej.

W związku z powzięciem informacji o wydaniu Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy -XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20.09.2010 r. (zał. 1-pismo 1),które rażąco naruszało prawa spółdzielców, uchybiło prawu co do istoty i jest wbrew zasadzie prawdziwości wpisu w KRS,grupa członków złożyła drugi z kolei wniosek o wznowienie postępowania przez KRS (zał.2) w związku z rejestracją statutu,uchwalonego (w dacie 28.05.2010 r. przez organ nieuprawniony tj. Zebranie Przedstawicieli ).

W dniu 5.05.2011 r. sędzia Dariusz Dąbrowski odrzucił i tę drugą już skargę grupy członków o wznowienie postępowania (zał.3 )-sygn. akt : WA XIII Ns-Rej KRS 2316/11/176.
Sędzia stwierdził : „Członek spółdzielni nie ma interesu prawnego do bycia uczestnikiem postępowania lub zainteresowanym wynikiem postępowania rejestrowego dotyczącego spółdzielni.Zgodnie z treścią art. 510 § 1 kc zainteresowanym w sprawie jest każdy,czyich spraw dotyczy wynik postępowania i może on wziąć udział w postępowaniu” oraz „Spółdzielnia była prawidłowo reprezentowana w postępowaniu rejestrowym i wykonywała obowiązki uczestnika postępowania w sposób prawidłowy”.
Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie,

Sami Państwo macie dowód, jak sędzia KRS Dariusz Dąbrowski stosuje ustawę o sm z 2007 r. uchwaloną przez Sejm RP. Mamy zarejestrowany przez Sąd KRS statut,który uchwaliło w 2010 r Zebranie Przedstawicieli-organ nie będący w tej dacie organem uchwałodawczym zgodnie z powołaną ustawą.

PO KOLEI-BIEG PROCESU REJESTRACJI STATUTU SBM „Politechnika”
1/ Po wejściu w życie ustawy o sm z 2007 r. ,począwszy od 2008 r. licznymi pismami członkowie spółdzielni informowali sędziów XIII Wydziału KRS o łamaniu prawa przez SBM „Politechnika” poprzez niestosowanie się do zapisów przedmiotowej ustawy-tj. nie uchwalenie zmian statutu i nie zgłoszenie go do rejestracji przez KRS do końca roku 2007.
Na nasze skargi sędziowie nie reagowali całymi latami-ani Przewodnicząca XIII Wydziału KRS,ani inni sędziowie,ani wreszcie Pani Prezes Sądu,do której również kierowaliśmy pisma-nikt nie chciał zastosować ustawy o KRS wobec SBM „Politechnika”. Zatem ustawa o KRS to kolejna fikcja i „martwe zapisy”,podobnie jak ustawa o sm z 2007 r.
Nie mieliśmy uchwalonych zmian statutu-zgodnie z wolą ustawowadcy ani w 2007 r.,ani w 2008 r., ani w 2009 r. Na jakiej podstawie (zgodnie z k.c.) działał zarząd, obracając milionami złotych -do dziś nie możemy się dowiedzieć ani od Prokuratury,ani od KRS!!.
 
2/Natomiast w czerwcu 2010 r. dowiedzieliśmy się, że zmian statutu dokonało Zebranie Przedstawicieli-organ nieuprawniony już zgodnie z wolą ustawodawcy w dacie 28.05.2010 r. ani do wprowadzania zmian w statucie,ani tym bardziej jako organ uchwałodawczy.
 
3/Zawiadomiliśmy zbiorowym pismem z 10.06.2010 r. kolejny raz Sąd KRS XIII Wydział Gospodarczy o bezprawnym podjęciu uchwały przez grupę nieformalną tj ZP. Prosiliśmy Sąd KRS o szczególne zbadanie dołączonych do wniosku dokumentów, zwłaszcza statutu-w zakresie zgodności pod względem formy i treści z przepisami prawa (art. 23 ust. 1 ustawy o KRS ) tj. zgodności zapisów statutu z semiimperatywnymi i imperatywnymi przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 125, poz.873 ze zm.).
Ponadto na podstawie art. 63 Konstytucji RP, wnieśliśmy o:

primo:

zastosowanie czynności dyscyplinujących zarząd SBM „Politechnika” do działania zgodnego z prawem, przewidzianych w art. 24 ust. 1- 4 ustawy o KRS oraz art. 12a § 1-3, art. 38 § 1 pkt.10 i art. 42 § 2 ustawy z dnia 16.09. 1982 r. Prawo spółdzielcze z uwagi na niewywiązanie się przez dotychczasowy zarząd SBM „Politechnika” z obowiązków i w terminach wyznaczonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. zgodnie z art. 8 (3) ust. 1-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz


secundo:
wnosiliśmy o ustanowienie kuratora do prowadzenia spraw spółdzielni do czasu powołania nowych władz spółdzielni w razie stwierdzenia niewykonania obowiązków rejestrowych zgodnych z przepisami prawa przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni, bowiem organy te są niereprezentatywne (nie zostły wybrane przez Walne Zgromadzenie) działają na szkodę Spółdzielni i wbrew przepisom prawa.

Ponadto w przedmiotowym piśmie z dnia 10.06.2010 r. zwróciliśmy uwagę Sądowi na fakt, że statut, który zostanie przedstawiony w XIII Wydziale KRS do rejestracji został przyjęty przez ,,gremium", ale nie przez właściwy organ do podejmowania uchwał w Spółdzielni. Zgodnie z art. 8(3) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jedynym organem uchwałodawczym jest Walne Zgromadzenie.. Ponadto z przepisu ust. 2 art. 54 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że ,,w razie sprzeczności między nimi (tj. zapisami statutowymi) a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy''. Dlatego Zarząd nie może powoływać się na czasowy - i stojący w sprzeczności z obowiąującym w/wym. art. 54 -przepis ust. 2 art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (...), dla uzasadnienia rzekomej legalności Zebrań Przedstawicieli.
Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmian prawa o spółdzielniach mieszkaniowych natury konstytutywnej, które powodują konieczność wyboru nowych władz spółdzielni oraz zmian statutu spółdzielni zgodnie z tymi przepisami prawa.
Władze spółdzielni utraciły mandat do prowadzenia spraw spółdzielni bowiem nie zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie spółdzielni w sposób demokratyczny i nie wywiązały się z ustawowego obowiązku dokonania zmian w statucie oraz rejestrowych w terminie właściwie materialnym art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. Zarząd uzyskał absolutorium w dacie 28.05.2010 r. od nieformalnej grupy-Zebrania Przedstawicieli. Dlatego w obecnie obowiązującym stanie prawnym i w wyniku naruszenia prawa art. 9 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2007 r. w pierwszej kolejności jedynie kurator powinien zgodnie z ustawą o KRS zaprowadzić porządek prawny w SBM „Politechnika”,powinien zwołać Walne Zgromadzenie w celu wyboru władz spółdzielni, bowiem obecny zarząd działa contra legem i w ten sposób na szkodę społdzielców. Ani zarząd lub ani rada nadzorcza nie podjęły działań w celu uchwalenia nowego statutu spółdzielni zgodnie z przepisami o społdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze, tj. poddając tę kwestię pod obrady Walnego Zgromadzenia spółdzielców. Dotąd ani zarząd ani Rada Nadzorcza nie zwołały Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowych władz natomiast podjęły czynności zmiany statutu, poddając je pod głosowanie nieformalnej grupy, nie mającej uprawnień uchwałodawczych tj. zebrania przedstawicieli co jest niezgodne z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu usunięcia naruszeń prawa i przedstawienia statutu zgodnego z obowiązującym prawem, czego dotąd zarząd nie uczynił, uzasadnione było by podjęcie działań w stosunku do SBM „Politechnika” przez KRS, dokonanie wykreśleń wpisu niezgodnego z prawem z rejestru z urzędu i wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy oraz ustanowienia kuratora do prowadzenia spraw spółdzielni w celu doprowadzenia do funkcjonowania i reprezentowania spółdzielni zgodnie z prawem.
 
4/ Wobec powyższego otrzymaliśmy odpowiedź Przewodniczącej XIII Wydziału z dnia 30.06.2010 r. (zał. 1-pismo 2), która zapewniła nas,że „W przypadku złożenia stosownego wniosku (rejestracja zmian statutu) Sąd zbada czy dołączone do niego dokumenty, mające stanowić podstawę wpisu są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa”.
 
5/ W związku z pismem Przewodniczącej XIII Wydziału (zał.1-pismo 2) oraz w związku z powzięciem informacji, że rzeczona spółdzielnia reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni złożyła taki wniosek o rejestrację Statutu i innych danych dnia 2 lipca 2010 r., a zatem po ustawowym terminie do zgłoszenia danych do Sądu Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego, spółdzielcy ponownie skierowali pisma do Sądu Gospodarczego KRS i prosili o szczególne zbadanie dołączanych do wniosku dokumentów, zwłaszcza statutu w zakresie zgodności pod względem formy i treści z przepisami prawa (art. 23 ust. 1 ustawy o KRS), tj. zgodności zapisów statutu z semiimperatywnymi i imperatywnymi przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 125, poz. 873 ze zm.).

W piśmie powołaliśmy także Postanowienie Sądu Karnego, co prawda oddalające zażalenie w/s kilku członków spółdzielni, ale formułujące w uzasadnieniu wnioski, które dotyczą postępowania przed KRS.

W uzasadnieniu Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, III Wydział Karny sygn. akt: III Kp 1293/10 z dnia 28.09.2010 r. Sąd podniósł:
Oczywiście ustawa zakreśliła termin dokonania zmiany statutu do 30.11.2007 r. oraz zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały w tym zakresie, nie później niż do 30.12.2007 r.”
Jednocześnie jeżeli zarząd spółdzielni nie dokonał koniecznych zmian w statucie Sąd Rejestrowy winien wyznaczyć kuratora celem wyboru władz spółdzielni, a jeżeli do tego nie dojdzie kurator może zwrócić się do Związku Rewizyjnego, bądź też Krajowej Rady Spółdzielczej o postawienie spółdzielni w stan likwidacji.”

Dlatego członkowie spółdzielni nadal podtrzymywali poprzedni wniosek o : ustanowienie kuratora do prowadzenia spraw spółdzielni do czasu powołania nowych władz spółdzielni w razie stwierdzenia niewykonania obowiązków rejestrowych zgodnych z przepisami prawa przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni, bowiem organy te są niereprezentatywne (nie zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie), działając na szkodę Spółdzielni i wbrew przepisom prawa. Ponadto ponownie podkreślaliśmy, że statut, który został przedstawiony Sądowi do rejestracji w KRS, został przyjęty przez ZP „gremium” nieuprawnione-przez niewłaściwy organ do podjęcia uchwały w Spółdzielni. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jedynym organem uchwałodawczym jest Walne Zgromadzenie. Ponownie wskazywaliśmy,że Zarząd nie może powoływać się na czasowy   i stojący w sprzeczności z obowiązującym w/wym. art. 54   przepis ust. 2 art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (…), dla uzasadnienia rzekomej legalności Zgromadzeń Przedstawicieli.
Spółdzielcy podnieśli także w przedmiotowym piśmie do KRS, że niedokonanie przez zebranie przedstawicieli zmian statutu w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2007 r. i niezgłoszenie tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w kolejnym ustawowym terminie, powoduje ten skutek, że nie ma możliwości uchwalenia takich zmian przez Zebranie Przedstawicieli w terminie późniejszym, jak również wprowadzenia innych norm wewnętrznych w drodze uchwał, ponieważ wskutek bezczynności Zebranie Przedstawicieli utraciło mandat do działania w imieniu spółdzielni, zatem też nie ma uprawnienia do podejmowania innych uchwał w imieniu spółdzielni. Gdyby statut został uchwalony i zgłoszony w terminie wskazanym przez ustawę nowelizującą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, to Zebranie Przedstawicieli byłoby władne do działania w imieniu spółdzielni do czasu zarejestrowania zmian przez KRS, co powodowałoby, że zebrania przedstawicieli istniałyby w spółdzielniach do czasu zakończenia postępowania rejestrowego, czyli termin ten mógłby być różny indywidualnie, w zależności od szybkości postępowania rejestrowego w Sądzie Gospodarczym Krajowym Rejestrze Sądowym. W naszej SBM „Politechnika” nie uchwalono statutu i nie zgłoszono go do rejestracji w KRS w ostatecznym terminie ustawowym.

Zaniechanie i niedostosowanie statutu do obowiązującego prawa w 2007 r., a tym samym dalsze funkcjonowanie Zebrania Przedstawicieli, tj. organu nieprzewidzianego w przepisach prawa dot. spółdzielczości mieszkaniowej i jednocześnie nie władnego do podejmowania jakichkolwiek uchwał, powoduje, że podjęte przez to ZP wszelkie uchwały są na podstawie art. 58 k.c. - jako sprzeczne z prawem - bezwzględnie nieważne, stanowiąc jednocześnie naruszenie prawa (tak m.in. Opinia w sprawie zastępowania w spółdzielniach mieszkaniowych Walnego Zgromadzenia Zebraniami Przedstawicieli wydana przez Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa MI, www:prawoity.pl).
Dalej w pismach do KRS spółdzielcy wskazywali za jednym z Wyroków Sądu Apelacyjnego, że art. 9 ust. 2 noweli „nie stanowi normy samodzielnej i nie może być postrzegany w oderwaniu od treści ustępu 1 art. 9 (...)”. Pogląd ten jest w pełni zgodny z zasadą interpretacji systemowej, którą należy zastosować w procesie stosowania i wykładni prawa w razie sprzeczności wynikających z zastosowania tylko interpretacji literalnej i jest klasyką wiedzy prawniczej, którą posiadać powinien każdy student prawa. Z całą pewnością ponadto przyjąć należy, że nie było celem ustawodawcy umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym, poprzez obejście prawa, funkcjonowania Zebrań Przedstawicieli przez czas nieokreślony (u nas 4-ty już rok!!!), skoro art. 9 ust. 1 zakreśla sztywne ramy czasowe dla dokonania zmian w statucie, legitymując działania Zebrań Przedstawicieli tylko pod warunkiem uchwalenia zmian w statucie i złożenia wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego w terminach ustawowych. Zatem ta legalność działania Zebrania Przedstawicieli trwać mogła tylko do czasu zarejestrowania zmian. Natomiast „(...) w spółdzielniach mieszkaniowych, które nie podjęły działań zgodnych z art. 9 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. zebrania przedstawicieli nie mogą być uznane za organ spółdzielni uprawniony do podejmowania uchwał, które z mocy art. 83 u.s.m. i art. 38 u.p.s. zastrzeżone są dla Walnego Zgromadzenia.”. Dodatkowo wskazywaliśmy w piśmie do KRS, że spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustaw (art. 2 Prawa spółdzielczego) i zarejestrowanego statutu, który - co powinno dla przeciętnego prawnika być oczywiste - nie może, jako akt niższego rzędu, będący de facto umową, być sprzeczny z treścią ustawy i zasadami współżycia społecznego oraz nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku prawnego.
Kwestie dotyczące praw i obowiązków członków spółdzielni lub organów spółdzielni i ich kompetencji uregulowane są przepisami bezwzględnie obowiązującymi i nie pozostawiają spółdzielniom możliwości odmiennego ich unormowania, co dodatkowo wzmocnione jest poprzez zasadę ustanowioną w art. 31 ust. 3 Konstytucji, odnoszącą się do wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Także Sąd Okręgowy w Warszawie w jednym z wyroków przyjął podobne stanowisko, podkreślając, że „nie ma przeszkód aby w obecnym stanie prawnym pozwana Spółdzielnia zwołała Walne Zgromadzenie, które będzie władne podejmować uchwały w oparciu wprost o obowiązujące przepisy cytowanej wyżej ustawy.”. Niemniej w naszej SBM „Politechnika” organy nie chcą podejmować działań zgodnych z prawem, dlatego koniecznym jest ustanowienie kuratora dla prowadzenia spraw spółdzielni i naprawienia jej funkcjonowania.

Powyższą linię orzeczniczą prezentują także inne sądy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in.: Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 25 czerwca 2008 r. (I ACa 246/08), Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 czerwca 2009 r. (IACa 574/09) oraz Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 13 listopada 2009 r. (I C 498/09). Np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, stwierdził,że „O istnieniu uchwały można bowiem mówić przede wszystkim wtedy, gdy podejmuje ją organ do tego powołany. Jest to podstawowy warunek jej istnienia jako elementu stanu faktycznego usankcjonowanego.”.
W pismach do KRS powoływaliśmy też wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13 listopada 2009 r. (I C 498/09),w którym Sąd słusznie stwierdził, że w wyniku utrzymywania „przez okres ponad 1,5 roku stanu niezgodnego z prawem poprzez wadliwą interpretację prawa przez stronę pozwaną, doszło do złamania bezwzględnie wiążącego zakazu, wynikającego z art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem wbrew woli ustawodawcy działały w pozwanej spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich, tj. organy które nie miały umocowania prawnego (…).”.
Wskazywaliśmy także KRS,że wobec powyższego zasadna jest teza, że uchwały podjęte przez organ nieistniejący (nie przewidziany w ustawie w danym momencie czasowym) i w dodatku w celu obejścia przepisów prawa  dotknięte są nieważnością oraz są nieistniejące. Bez znaczenia zatem pozostaje fakt zgłoszenia przez Zarząd Spółdzielni „Politechnika” zmian w statucie dnia 2 lipca 2010 r., bowiem zgłoszenie to zostało dokonane po terminie ustawowym w wyniku niedopełnieniaobowiązków wynikających z ustawy nowelizującej powołanej na wstępie.

 
6/ KRS był nieugięty wobec ustawodawcy-Sejmu RP, był nieugięty wobec obowiązujacych przepisów prawa,wobec członków spółdzielni-obywateli RP i wydał Postanowienie w dniu 20.09.2010 r. (zał.1-pismo 1) o dokonaniu wpisu w KRS w zakresie zmian statutu SBM „Politechnika” przyjętych uchwałą Nr 6/2010 r. Zebrania Przedstawicieli-organu nieuprawnionego w dacie 28.05.2010 r.

 
7/W tej sytuacji my członkowie SBM „Politechnika” mający interes prawny (zapisy statutu kształtują bowiem prawa i obowiązki spółdzielców-w tym finansowe) w zakresie tworzenia przepisów statutu (prawo głosowania dane nam wolą ustawodawcy ustawą z 2007 r. o sm) wnieśliśmy wniosek do KRS o wznowienie postępowania (zał.2), z uwagi na to,że w KRS zostały zamieszczone dane niedopuszczalne z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Wskazywaliśmy,że w naszej SBM „Politechnika” trwa już 4-ty rok stan patologiczny.
 
8/ W dniu 5.05.2011 r. sędzia Dariusz Dąbrowski odrzucił drugą z kolei skargę o wznowienie postępowania (zał.3 )-sygn. akt : WA XIII Ns-Rej KRS 2316/11/176.
Sędzia stwierdził : „Członek spółdzielni nie ma interesu prawnego do bycia uczestnikiem postępowania lub zainteresowanym wynikiem postępowania rejestrowego dotyczącego spółdzielni.Zgodnie z treścią art. 510 § 1 kc zainteresowanym w sprawie jest każdy,czyich spraw dotyczy wynik postępowania i może on wziąć udział w postępowaniu” oraz „Spółdzielnia była prawidłowo reprezentowana w postępowaniu rejestrowym i wykonywała obowiązki uczestnika postępowania w sposób prawidłowy”

 
Jak my obywatele RP mamy stosować się do ustaw,jeśli zapisy ustawy łamią funkcjonariusze publiczni Krajowego Rejestru Sądowego? Młodzi adwokaci wyjaśniali nam,że Sędzia KRS Dariusz Dąbrowski chroni zarząd i Radę Nadzorczą SBM „Politechnika”, łamiących ustawy dzięki wsparciu bezczynnej Prokuratury.

Kolejny raz udowadniamy władzom i Posłom,że te organy państwa ,które winny stać na straży porządku prawnego w Polsce-nie działają.

Dlaczego świetnie opłacani urzędnicy z naszych podatków tak źle pracują-łamiąc prawo obywateli RP?

Kolejny raz spółdzielcy z SBM „Politechnika” dowodzą,że ustawy są „martwe” (powoływane wyżej ustawy : o KRS i z 2007 r. o sm -nikt ich nie stosuje-ani sądy,ani zarządy spółdzielni!!!)- szkoda czasu i pracy Posłów,szkoda środków finansowych podatników. Przepisy prawa to fikcja „na papierze”. Już 4-ty rok nie możemy uzyskać żadnych praw w SBM „Politechnika” dzięki zarządowi i RN SBM „Politechnika”, dzięki sędziom i dzięki braku reakcji Prokuratury.


Po raz kolejny prosimy Prokuraturę o podjęcie działań wobec tych,którzy łamią ustawy RP-zarządu SBM „Politechnika”, Rady Nadzorczej - oraz sędziów KRS.


Po raz kolejny składamy wniosek o podjęcie postępowania dyscyplinarnego wobec winnych całej patologicznej sytuacji-sędziów w KRS, również odnośnie sędziego,który oddalił drugi wniosek o wznowienie sprawy w KRS-sędziego Dariusza Dąbrowskiego.