Toruń 12.05.2011

Zaremba Andrzej
ul. Szarych Szeregów 4b/25
87-100 Toruń

Pan PREZYDENT RP
Pan PREMIER RP
Pan PROKURATOR GENERALNY
Pan MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I OSÓB   DYSKRYMINOWANYCH
HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

SKARGA NA DZIAŁANIA PROKURATURY GENERALNEJ


Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, ponieważ ustawodawca nałożył na Pański urząd obowiązek stania na straży praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw.

Dnia19 marca 2011 r złożyłem między innymi do Pana skargę odnośnie bezprawnych działań organów Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu  oraz   Sądu Rejestrowego.


SKARGĘ ZAŁĄCZAM

Opisywane tam działania niewątpliwie musiały co najmniej wzbudzić podejrzenie dokonania przestępstwa, bowiem skarżący wskazywał popełnione czyny jak również wykazywał ich sprzeczność z prawem obowiązującym którego naruszenie skutkuje ściganiem z urzędu. Ani Pan, ani Pański urząd nie tylko nie podjął czynności wyjaśniających, ale skierował skargę do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą tj do osób  których ona dotyczy (być może tych którzy dopuścili się popełnienia przestępstw).
Na moje protesty dotyczące Pańskich działań Panie Prokuratorze Generalny i Pańskiego urzędu w odpowiedzi pismem skierowanym do mnie z dnia 21.04.2011r powiadamiacie mnie Cytuję:

odpis skargi zawierającej zarzuty odnoszące się do działalności innych organów, niezwłocznie przekazuje się właściwemu organowi.”
 
ZAŁĄCZAM pismo z dnia 21.04.2011r PG IV Pc/PG691/10

 
W związku z powyższym proszę mi udzielić odpowiedzi  na podstawie jakiego artykułu prawa wdrożył pan takie procedury obowiązujące w urzędzie którym pan kieruje???

Stosując analogię należy domniemywać że, skargę na mordercę skieruje pan bezpośrednio do zabójcy prosząc o udzielenie wyjaśnień rodzinie poszkodowanego.
 
Panie Prokuratorze Generalny wprawdzie kodeks postępowania administracyjnego w artykule 231 stanowi:

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
To jednak chciałem zauważyć że dotyczy to TYLKO ORGANÓW PAŃSTWOWYCH których to działanie reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Rada Nadzorcza Spółdzielni na pewno NIE JEST ORGANEM PAŃSTWOWYM właściwym do rozpatrywania skargi.
Ale nawet kpa nie zezwala na przekazanie skargi do organu którego skarga dotyczy

Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu


Szanowny panie Prokuratorze Generalny do kogo skierował pan moją skargę - do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu ??????.
Panie Prokuratorze Generalny , Radę Nadzorczą powołuje najwyższy organ spółdzielni Walne Zgromadzenie które mimo zapisu art 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Pańskiego  stania  na straży porządku prawnego bez problemu wyparł nielegalny organ zwany Zebraniem Przedstawicieli. Od  4 lat nie zebrał się ani razu legalny najwyższy  organ władzy w mojej  spółdzielni.(wynika to z treści skargi) Kadencja Rady Nadzorczej spółdzielni  zgodnie z art 8 2  ust 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  nie może trwać dłużej niż 3 lata.

W związku z powyższym nie ma legalnego organu o nazwie Rada Nadzorcza w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu bowiem kadencja jej wygasła.

DO KOGO więc  kierował Pan moje skargi panie Prokuratorze Generalny ????
Pisze Pan w swoim piśmie skierowanym do mnie z dnia 21.04.2011r cytuję:
Nadmieniam, że do zakresu uprawnień Prokuratora Generalnego nie należy sprawowanie nadzoru wobec organów spółdzielni , w tym spółdzielni mieszkaniowych
Panie Prokuratorze Generalny - ma Pan nie tylko uprawnienia ale możliwości oraz OBOWIĄZEK  sprawowania nadzoru  nad przestrzeganiem prawa w tym kraju przez każdego , (art. 2 ustawa o prokuraturze) w tym także nad organy spółdzielni KTÓRE JAK DOTĄD ZA PANA PRZYZWOLENIEM POPEŁNIAJĄ PRZESTĘPSTWA.


Ustosunkowując się do treści pisma z dnia 21.04.2011r w której pisze Pan do mnie Cytuję „Nadmieniam że z treści pisma 19 marca 2011 r wynikało, że zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone w Prokuraturze"
oświadczam
Z treści pisma wynikało również że prokuratura odmówiła  podjęcia jakichkolwiek działań co powinno chyba Pana ucieszyć bowiem działania Prokuratury Generalnej są identyczne.

Pozostaje jeszcze kwestia zalegalizowania przez Sąd Rejestrowy przymusu spłaty długów Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie przez jej członków wbrew postanowieniom
art. 19.§ 3.prawo spółdzielcze „ Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania” oraz innych zobowiązań finansowych wymienionych w skardze.

Niewątpliwie jest to bezprawne działanie organu władzy publicznej zwanej sąd. Skoro jak zwykle nic nie można już zrobić w tej sprawie pozostają wyłącznie roszczenia odszkodowawcze zagwarantowane w art. 77 konstytucja

Art. 77.

1.    Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
 
W związku z powyższym  informuję zadłużenia naszej spółdzielni to około 40 milionów złotych.

Szanowny Panie Premierze Proszę zobowiązać pana Ministra Finansów do wpłaty I raty spłaty   długów Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu  z których obowiązku spłaty zwolnił spółdzielnię Sąd Rejestrowy w Toruniu przenosząc bezprawnie ten  obowiązek na członków spółdzielni.
Proszę również zabezpieczyć w  uchwalanym budżecie państwa środki na  spłatę  kolejnych rat  celem  realizacji  zapisów art. 77 konstytucja

Wszelkie udzielone  mi odpowiedzi przez Urząd Prokuratury  Generalnej   na skargi i zapytania które skierowałem do Prokuratora Generalnego traktuję jako pisma wysłane w  imieniu Pana Prokuratora Generalnego.


z poważaniem

poszkodowany Zaremba Andrzej