Elbląg 10 maj 2011r.

Witold Łada Witold Łada                                                                                      

82-300 Elbląg

ul.Wiejska 20/I/2

e-mail:witold_lada@tlen.pl

BS-WSM-053-43/10/2802

                                                   Ministerstwo Infrastruktury

                             Departament Strategii

                                           Budownictwa i Mieszkalnictwa

                   ul. Wspólna 2/4

                                                                                 00-926 Warszawa

                       

W dniu 9 sierpnia 2010r.skierowałem skargę na działalność SM ,,Zakrzewo w Elblągu”.

Otrzymałem odpowiedź z dnia 15 września oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych co uczyniłem.

W grudniu 2010r. otrzymałem informację z Ministerstwa, że pismo zostało skierowane do SM ,,Zakrzewo” w Elblągu o wyjaśnienie, oraz do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.  Kopię tych pism otrzymałem.

W lutym otrzymałem pismo Ministerstwa Infrastruktury skierowane do SM ,,Zakrzewo” w Elblągu z dnia 28 stycznia 2011r.gdzie Ministerstwo prosi o przekazanie kopii umowy o lustrację za lata 2008-2010.

Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi. Czy Ministerstwo zrezygnowało z dalszego upominania się o dokumenty?

W dniach 28,29,30 czerwca oraz 1i2 lipca 2010r. odbyło się Walne Zgromadzenie w SM ,,Zakrzewo” na którym podjęto uchwałę Nr.10 o nie udzielenie zgody dla Zarządu na zaciągniecie kredytu na inwestycje przy ul. Kalenkiewicza 1-17.

Pomimo tego w dniu 15 lipca nie powiadamiając członków spółdzielni, członkowie Zarządu panowie Grzegorz Kluczewski i  Czesław Walas złożyli wniosek do Prezydenta  Miasta Elbląga o pozwolenie na budowę ( inwestycja termomodernizacji budynków przy ul. Kalenkiewicza 12-17)

W tym samym dniu złożyli oświadczenie, że posiadają prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z mojej wiedzy jaką posiadam panowie ci nie mieli zgody współwłaścicieli nieruchomości na inwestycję, o którym mówi art.28 Prawa budowlanego.( Poświadczyli nieprawdę).

W dniu 28 sierpnia 2010r.zostało udzielone pozwolenie na budowę.

We wrześniu 2010r nowa Rada Nadzorcza odwołała Zarząd SM ,,Zakrzewo”.

W dniu 26 stycznia 2011r.nowy Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie i informując nie do końca prawdę, otrzymał zgodę na zaciągnięcie kredytu na budynki przy ul. Kalenkiewicza 1-17 w kwocie do 4 834  881, 82zł.( na termomodernizację).

Od kilkunastu dni inwestycja ta jest wykonywana, pomimo braku zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Kalenkiewicza 12-17.

Nowy Zarząd jak również Rada Nadzorcza nie odpowiadają na moje pisma.

Jako członek tej spółdzielni wnoszę o ponowne przeprowadzenie  kontroli przez instytucje niezależne, a jeżeli  zarzuty się potwierdzą skierowanie sprawy do odpowiednich organów.

Z poważaniem

Witold Łada

Załączniki:                              

1. Pismo z dnia 19.04.2011r.

2. Pismo z dnia 28.04.2011r    

3.Wniosek z dnia 15.07.2010r

4. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością z dnia 15 .07.2010r.

5. Decyzja Nr.370/2010 z dnia 28.08.2010r

6.Uchwała Nr.10 Walnego zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” z czerwca i lipca 2010r.

7. Zeznania pana Zdzisława Łukaszewskiego i Arkadiusza Burczyka z dnia 10 marca 2011r.