Elbląg 27 kwiecień 2011r.

Witold Łada                                                                                   

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2 

Pan

                         Marian Podziewski

                                               Wojewoda Warmińsko- Mazurski 

                         ul Piłsudskiego 7/9

                   10-575 Olsztyn

IGR- VII.142.1.2011

 Szanowny Panie Wojewodo!

W dniu 31 stycznia 2011r. skierowałem do Pana pismo, które dotyczyło nieprawidłowości w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Pismo to Wojewoda skierował do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu.

W dniu 10 lutego 2011r otrzymałem odpowiedź z delegatury którą zamieszczam.

Skarga do Pana Wojewody dotyczyła bezprawnej inwestycji jaką wykonuje inwestor ( Zarząd SM ,,Zakrzewo” w Elblągu).

Zgodnie z art.28 Prawa budowlanego:

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę z zastrzeżeniem art.29-31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są : inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Oświadczenie musi złożyć pod odpowiedzialnością karną strona która chce uzyskać pozwolenie budowlane na ingerencje w nieruchomość wspólną i gdzie trzeba wykazać zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem pozwolenia na budowę ze wskazaniem współwłaścicieli.

Z mojej wiedzy jaką posiadam inwestor ( Zarząd SM ,,Zakrzewo”)  nie otrzymał zgody od właścicieli, nie otrzymał takiej woli która dotyczy wspomnianej inwestycji.

W dniu 08.02.2011r. skierowałem pismo do Urzędu Miejskiego, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, gdzie dostałem odpowiedź z dnia 16.02.2011r. podpisaną przez Wiceprezydenta Pana Adama Witka.

Oba pisma w załączeniu.

W dniu 11 luty 2011r skierowałem odpowiednie pismo do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” na które otrzymałem odpowiedź ( brak odpowiedzi) pisma w załączeniu.

W dniu 24 luty 2011r. skierowałem ponowne pismo do wiceprezydenta pana Adama Witka,

na które otrzymałem odpowiedź - w załączeniu

W dniu 07.04.2011r. skierowałem ponowne pismo do Urzędu Miejskiego w Elblągu –Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego z wnioskiem o kserokopię pozwolenia na budowę oraz oświadczenia inwestora o zgodzie wszystkich współwłaścicieli budynku przy ul. Kalenkiewicza 1-17.

Podobne pismo w dniu 05 kwietnia 2011r zostało skierowane do Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu, z powiadomieniem Rady Nadzorczej.

Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi?!

Od kilkunastu dni inwestycja ta przy ul. Kalenkiewicza 12-17 jest wykonywana, bez zgody współwłaścicieli.

W budynkach tych zamieszkuje około 550 rodzin, większość jest właścicielami swoich mieszkań jak również współwłaścicielami gruntu na których posadowione są budynki.

 

Moim zdaniem inwestycja ta jest wykonywana niezgodnie z prawem.                                                                       Inwestor (Zarząd) wykonuje prace nie mając zgody wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli natomiast inwestor złożył oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o takiej zgodzie popełnił przestępstwo.

W związku z tym zwracam się do Pana Wojewody z wnioskiem podjęcia interwencji, a jeżeli okaże się prawdziwa anulowanie pozwolenia na budowę wydaną przez Urząd Miejski w Elblągu, oraz powiadomienie odpowiednie służby.

                         Z wyrazami szacunku

                                 Witold Łada

Załączniki:

1.Pismo z Delegatury UW z dnia 09.02.2011r.

2. Pismo do Urzędu Miejskiego z dnia 08 02. 2011r.

3. Odpowiedź z Urzędu Miejskiego z dnia 16.02.2011r.

4. Pismo do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” z dnia 11.02.2011r.

5. Odpowiedź Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2011r.

6. Pismo do Prezydenta z dnia 25.02.2011r.

7. Odpowiedź Prezydenta z dnia 07.03.2011r.

8. Pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo”  z dnia 05.04.2011r.

9. Pismo do Urzędu Miejskiego z dnia 07.04.2011r.