Elbląg 06.05.2011r.

Witold Łada                                                                                                

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20 /I/ 2

ZPRR-VII.434.2.2011r.                                 

Urząd Marszałkowski

                                            Województwa Warmińsko- Mazurskiego

                  Pani Dyrektor Bożena Wrzeszcz -Zwada

                              10-562 Olsztyn ul. E. Plater 1

 

Szanowna Pani Dyrektor!

 

W dniu 19.04.2011r. otrzymałem informację z Departamentu Zarządzania, za co dziękuję. Ze SM ,,Zakrzewo” nie mogę uzyskać informacji na temat wykonywanej inwestycji. Dlatego nawiązałem pisemny kontakt z Urzędem Miejskim w Elblągu.

W dniu 28.04.2011r.otrzymałem pismo z Urzędu Miasta Elbląga którego kopię dołączam.

W dniu 28.04.2011r.skierowałem pismo dołączając Pełnomocnictwo do Prezydenta Miasta Elbląga.

W dniu 05.05.2011r. otrzymałem kserokopię pism o które wnosiłem:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Decyzja Nr.370/2010r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Z materiałów jakie zgromadziłem wynika, że wniosek do Urzędu Miasta Elbląga o pozwolenie na budowę został złożony 15.07.2010r. przez poprzedni Zarząd ( został odwołany  przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2010r.) pomimo, że w dniach 28,29,30czerwca oraz 1i2 lipca 2010r.Walne Zgromadzenie członków SM ,,Zakrzewo” w Uchwale nr.10 nie wyraziło zgody na wzięcie kredytu dotyczącego budowy przy ul. Kalenkiewicza  1-17.

Wbrew tej uchwale (nikogo z właścicieli nieruchomości  nie informując) w dniu 15 lipca 2010r. członkowie Zarządu SM ,,Zakrzewo” - Grzegorz Kluczewski i Czesław Walas złożyli wniosek o pozwolenie  na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z mojej wiedzy jaką posiadam panowie ci złożyli poświadczenie nieprawdy. Nikt z współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Kalenkiewicza 12-17 takiej zgody ( woli) nie udzielił tym panom. Nikt z właścicieli o złożeniu takiego wniosku przez inwestora nie był informowany. Chcę przypomnieć, że ci panowie zostali przez Radę Nadzorczą odwołani w 2010r.

W dniu 26 stycznia 2011r. nowy Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie i otrzymał zgodę na zaciągnięcie kredytu w  kwocie do 4.834.881,82zł.na inwestycję przy ul. Kalenkiewicza 1-17, drugie tyle miała sfinansować dotacja z Funduszu Europejskiego.

Chcę podkreślić, że pozwolenie na budowę udzielone przez Urząd Miejski w dniu 28 sierpnia 2010r obejmuje budynek przy ul. Kalenkiewicza 12-17 a nie na budynki 1-17,  na które spółdzielnia otrzymała dotacje z Funduszu Europejskiego.

W dniu 19.04.2011r. otrzymałem  pismo z Departamentu Zarządzania, że wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w w/w konkursie wynosi 12 668 086,15 PLN.

Od kilkunastu dni inwestycja ta jest realizowana, pomimo braku zgody współwłaścicieli nieruchomości.. Natomiast Zdzisław Łukaszewski i Arkadiusz Burczyk pomimo, że nie odpowiadają na pisma członków spółdzielni, przed prokuratorem zeznali, że cytuję: ,,przy czym władze spółdzielni wystąpiły w tym zebraniu w charakterze organizatorów- uczestników nie mających wpływu na decyzję członków spółdzielni”.

Już na początku władze odcinają się od odpowiedzialności. Członkowie i współwłaściciele są tą sprawą zaniepokojeni.

Moim zdaniem jest to wyłudzenie pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz naciąganie członków na spłatę nieuzasadnionego kredytu. Dlatego wnoszę o podjecie interwencji, a jeżeli okaże się prawdziwa anulowanie dotacji na wspomnianą inwestycję oraz powiadomienie o tym odpowiednie służby.

 

                        Z wyrazami szacunku

Witold Łada

Załączniki:

1. Pismo z dnia 19.04.2011r.            

2. Pismo z dnia 28.04.2011r.

3. Wniosek z dnia 15.07.2010r.

4. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością z dnia 15.07.2010r.

5.Decyzja Nr.370/ 2010 z dnia 28.08.2010r.

6.Uchwała nr.10 Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” z czerwca i lipca 2010r.

7. Zeznania pana Zdzisława Łukaszewskiego i Arkadiusza Burczyka z dnia 10 marca 2011r.