Toruń 14.4.2011r

Zaremba Andrzej
ul Szarych Szeregów 4b/25
87-100 Toruń


PROKURATOR GENERALNY
                                                                                                POZOSTALI ADRESACI

W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję dotyczacą wniosku o podjęcie postępowań dyscyplinarnych oświadczam:


Szanowny Panie Prokuratorze Generalny zadaniem oraz obowiązkiem pańskiego urzędu jest strzeżenie praworządności oraz ściganiem przestępstw- art. 2 ustawy o prokuraturze.
Art. 32 konstytucji stanowiący. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”wyklucza by pański urząd wykonywał te obowiązku wybiórczo i ograniczył się do ścigania przestępstw popełnionych przez maluczkich, na zasadzie wycinania konkurencji tych których pański urząd mimo powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia przez nich przestępstw otacza ochroną prawną.
Prokuratura Generalna wina stać na straży praworządności, i porządku prawnego określonego w konstytucji i ustawach i reagować zgodnie z uprawnieniami na łamanie prawa, także przez osoby których Rzeczpospolita wyznaczyła na strażników jej prawa.
Liczne orzecznictwo sądów skrajnie sprzeczne z prawem Rzeczpospolitej winno spowodować bezzwłoczne działanie pańskiego urzędu bowiem godzi ono w podstawy praworządności każdego państwa.

Prawo ustanowione przez Państwo Polskie obowiązuje w jego granicach terytorialnych i musi być egzekwowane.


Sytuacja niżej opisana przez spółdzielców jest niczym innym jak zamachem na porządek prawny Państwa Polskiego.

Pięciu zawodowych Sędziów Rzeczpospolitej w pięciu  odrębnych postępowaniach sądowych orzeka skrajnie z obowiązującym prawem.

Komu tak na prawdę  udzielają te sądy ochrony prawnej ????!!! . Wyrokami w imieniu Rzeczpospolitej stwierdzają, że nieistniejący z mocy prawa organ Zebranie Przedstawicieli, który wyparł wbrew postanowieniom art. 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych legalny, najwyższy organ władzy w spółdzielni, ma prawo bytu i podejmowania uchwał będących wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia


Z dniem 31 lipca 2007r weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 125 poz. 873

Wprowadzono nią miedzy innymi następujące zmiany.

Ustęp 1art 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyjął brzmienie


Art. 83. 1. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.”


Art. 58. KONSTYTUCJA

Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd


Jednocześnie ustawodawca art. 9 ustawy zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązał spółdzielnie do zmiany statutów by były one zgodne z obowiązującym prawem określając ostateczny termin dokonania tych zmian - dzień 30 listopada 2007 roku oraz zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego nie później niż do 30 grudnia 2007r


Art. 9. 1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 r., stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy


Termin końca funkcjonowania zebrań przedstawicieli po 30 grudnia 2007 roku wyraźnie ustawodawca określił w ust 2 art. 9 ustawy zmieniającej. Mogą one funkcjonować jedynie do czasu zarejestrowania zmian statutów w spółdzielniach przez KRS ale tylko w takich spółdzielniach które w zakreślonym (zawitym ) terminie przez ustawę zmian statutów dokonały i zgłosiły je w terminie do KRS.


Trudno się z godzić z taką interpretacją prawa w której sąd usiłuje dowieść, że ustawodawca mimo PONIŻSZYCH  przepisów prawa przewidział fakt iż spółdzielnie i tak nakazu ustawowego nie wykonają i zamiast przymusu państwa, ustanowił dla tych krąbnych ust 2 art 9 ustawy zmieniającej uosm umożliwiając im obejście prawa, by mogli nadal na starych dobrych zasadach okradać swych członków.


Konstytucja stanowi

Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks cywilny stanowi

Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie

ustawa prawo spółdzielcze stanowi

Art. 2 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.ZAPOZNAJĄC SIĘ Z TYMI PRZEPISAMI  PRAWA  KTÓRE   SĄ   JASNE   I  KLAROWNE NIE MOŻNA MIEĆ ŻADNEJ WĄTPLIWOŚCI ŻE OD ROKU 2008

1)Najwyższym Organem w spółdzielniach mieszkaniowych jest Walne Zgromadzenie i wyłącznie do jego kompetencji należy podejmowanie uchwał wyszczególnionych w art. 38 prawo spółdzielcze.


2)Nie istnieje z mocy prawa organ Zebranie Przedstawicieli i jako że działalność jego jest sprzeczna z art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zakazana również przez art. 58 konstytucja.


Nie jest tajemnicą dla nikogo że funkcjonowanie Zebrania Przedstawicieli ma na celu umożliwienie okradania członków spółdzielni na starych dobrych zasadach. Oraz że źródłem prawa wyszczególnionym art. 87 konstytucja nie są pokrętne jego interpretacje stosowane przez Sąd.


ZAŁĄCZAM OPINIE PRAWNE

BAS-WAL 703/08 z dnia 25 marca 2008r dla pana posła Adama Gawędy
BAS-WAL –589/09 z dnia 10 kwietnia 2009r dla pani Poseł Danuty OlejnikWnoszę o podjęcie działań przez Prokuratora Generalnego w obronie porządku prawnego w Państwie jak również o udzielenie ochrony prawnej skarżącym uchwały Zebrań Przedstawicieli w postepowaniach  sądowych wyszczególnionych we wniosku o podjęcie postanowień dyscyplinarnych, bowiem do czego zobowiązuje pański urząd art. 1 ust. 3 ustawy o prokuraturze.z poważaniem

Zaremba Andrzej