Do Elbląg 24

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu

W styczniu 1997 r zostało powołane Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu. Od kwietnia 2001 r. prezesem stowarzyszenia jest pan Witold Łada

Celem stowarzyszenia jest przekazywanie informacji osobom, w jaki sposób mogą stać się właścicielami swoich mieszkań oraz ziemi. Po kilku latach w 2001 r. weszła w życie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która dawała członkom spółdzielni aby stali się właścicielami swoich mieszkań nie ponosząc przy tym nieuzasadnionych kosztów. Takie informacje były przekazywane na zebraniach organizowanych przez stowarzyszenie. Władze spółdzielni nie były zadowolone z takich spotkań. Dlatego w 2004 r. władze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu złożyły do prokuratury w Elblągu oraz do prasy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Witolda Łądę – prezesa Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, który rzekomo działał na szkodę tej spółdzielni. Prokuratura nie postawiła Witoldowi Ładzie żadnych zarzutów a Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok, że to co robił Witold Łada było zgodne z prawem. czytaj : Ciernista droga do uwłaszczenia

We wrześniu 2004 r. Witold Łada wystąpił do sądu z oskarżenia prywatnego, o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa toczyła się przez kilka lat przed sądami w Elblągu gdzie sądy oddalały wnioski Witolda Łady i obciążały go kosztami.

W 2005 r. członkowie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu powołali Koło Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego przy swojej spółdzielni. Na wniosek pełnomocnika spółdzielni w maju 2005 r. Sąd Okręgowy w Elblągu wydał postanowienie zakazujące działalności takiego Koła przy spółdzielni mieszkaniowej jednocześnie nakładając karę na Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe - aby odechciało się dalszej działalności.

Po kilku latach wytrwałości 14 czerwca 2007 r. sejm uchwalił nową ustawę która pozwala członkom spółdzielni nabycie mieszkania na własność ponosząc przy tym tylko koszty budowy. Z tej ustawy skorzystało już kilkadziesiąt tysięcy członków spółdzielni.

Ustawa ta daje również większe prawa dla członków spółdzielni. Między innymi Zebranie  Przedstawicieli Członków ma być zastąpione Walnym Zgromadzeniem. W listopadzie 2007 r zgodnie z ustawą członkowie na Zebraniu Przedstawicieli Członków uchwalili nowy Statut spółdzielni. Zarząd SM ,,Zakrzewo” w styczniu 2008 r. złożył skargę na statut do Sądu Okręgowego w Elblągu. Następnie złożył wniosek o zawieszenie postępowania.

Do dnia dzisiejszego nie może się rozpocząć sprawa przed sądem w Elblągu.

Na dzień dzisiejszy najwyższą władzą w spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli Członków.

Przed zebraniem Przedstawicieli na ZPCz kilkunastu członków SM ,,Zakrzewo” złożyło na ręce zarządu pisma kierowane do swoich przedstawicieli. Przed zebraniem otrzymali odpowiedź, że zarząd nie jest pośrednikiem w przekazywaniu takich pism. Jak z tego wynika członek spółdzielni nie ma możliwości kontaktu ze swoimi przedstawicielami.

Pomimo tego w czerwcu 2009 r. Zebranie Przedstawicieli Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium dla członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu. W sierpniu 2009 r Witold Łada jako członek spółdzielni (zgodnie z ustawą ) wystąpił z wnioskiem do swojej spółdzielni o protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków wraz z listą obecności. Władze spółdzielni przekazały protokół z zebrania natomiast odmówiły mu przekazania takiej listy.

W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czytamy: Art.81 ,, Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokółów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Art.273 Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.81

- podlega karze grzywny.”

Witold Łada skorzystał ze swojego prawa i złożył zawiadomienie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na  członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

W dniu 24.09 2009 r. Witold Łada otrzymał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie. Postanowienie podpisała Pani Prokurator Iwona Nienadowska .

W pouczeniu czytamy: Stronom przysługuje złożenie zażalenia na powyższe postanowienie do właściwego sądu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora…. .Termin do złożenia zażalenia wynosi 7 dni.

W dniu 30 września 2009 r. Witold Łada złożył Zażalenie do Sądu Rejonowego w Elblągu za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego.

Pod koniec października 2009 r. Witold Łada otrzymał zawiadomienie z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu gdzie czytamy: Na podstawie art.54 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zawiadamiam, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie nie udostępnienia protokołu z przebiegu Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Zakrzewo w Elblągu. z powodu: braku cech wykroczenia.

Zawiadomienie zostało podpisane przez Pana nadkomisarza Piotra Cioła.

W dniu 03 listopada 2009 r. Witold Łada skierował Zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji na Komendę Miejską Policji w Elblągu.

W dniu 27 listopada 2009 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Grodzkim w Elblągu.

Sąd postanowił zażalenie skarżącego Witolda Łady nie uwzględnić i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 15.09.2009 r. w sprawie DS.1341/09. W uzasadnieniu sąd napisał: ,,Wskazać należy, że zebrany materiał dowodowy uprawdopodobnił fakt zaistnienia wykroczenia z art.273 ustawy z dnia 15 12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, na co wskazywał skarżący Witold Łada. Dlatego też, po stwierdzeniu tego faktu, organ prowadzący postępowanie podjął decyzję o wyłączeniu materiałów w tym zakresie i przekazaniu ich do KMP w Elblągu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie z art.273 ustawy z dnia 15 .12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Postępowaniem, w którym odpowiedzialność za wykroczenia jest badana, jest postępowanie w sprawach o wykroczenia, a nie postępowanie karne, które prowadzi się w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.”

W dniu 09.12.2009 r. Witold Łada otrzymał Postanowienie podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie który postanawia odmówić przyjęcia środka odwoławczego z uwagi na złożenie przez osobę nie uprawnioną.

W uzasadnieniu czytamy:,, Art.25 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi, że cyt.:,, pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie. W przedmiotowej sprawie w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu za nr. RSoW- 1730/09 przeprowadzono czynności wyjaśniające, które zakończyły się w dniu 21 października 2009 roku odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie na sprawców wykroczenia, wobec braku znamion wykroczenia. Dalej pisze Pan Komendant: Niemniej jednak w ramach nadzoru instancyjnego dokonano analizy materiałów przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komendę Miejską Policji w Elblągu, stwierdzając, iż KMP Elbląg błędnie zinterpretowano przepisy, co z pewnością miało znaczenie na odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie wobec braku znamion wykroczenia.

W związku z powyższym wydałem polecenie Komendantowi Miejskiemu Policji w Elblągu o ponowne przeanalizowanie materiałów przedmiotowego postępowania w kierunku skierowania wniosku/ wniosków o ukaranie na sprawcę /ców wykroczenia.

O sposobie ich zakończenia zostanie Pan powiadomiony przez Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu. Pismo podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Pan inspektor Sławomir Mierzwa.

W dniu 22.10.2009 r. Witold Łada jako członek spółdzielni wystąpił ( zgodnie z ustawą o sm z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz.U. nr 125 poz.873 oraz Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2009 r.( Sygn. akt. K 64/07) z wnioskiem do swojej spółdzielni o kserokopię umów o pracę zawartą z radcami prawnymi zatrudnionymi w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Władze spółdzielni zatrudniają dwóch prawników którzy ich bronią a są opłacani przez członków spółdzielni.

Władze spółdzielni odmówiły wydania takich dokumentów powołując się na Prawo Spółdzielcze z 1982 roku.

W dniu 27 listopada Witold Łada wystąpił ( zgodnie z Prawem Spółdzielczym) do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu o udostępnienie umów o pracę z radcami prawnymi.

 Po piśmie jakie zostało skierowane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w dniu 18 grudnia 2009 r. Witold Łada dostał zawiadomienie z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu ,,że wniosek o ukaranie w sprawie : nie udostępnienia przez członów zarządu S.M. ,,Zakrzewo” listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu obrad zebrania w dniu 11.08.209 r. w Elblągu przeciwko : Czesławowi Walasowi i Grzegorzowi Kluczewskiemu w której jest Pan pokrzywdzonym został przesłany do Sądu Rejonowego, Sądu Grodzkiego w Elblągu X Wydział.

W dniu 21 grudnia Witold Łada złożył oświadczenie w Sądzie Grodzkim: W związku z zawiadomieniem…..oświadczam, że w sprawach przeciwko Czesławowi Walasowi i Grzegorzowi Kluczewskiemu dotyczącej nie udostępnienia przez członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” listy obecności stanowiącej załącznik protokołu obrad w dniu 11.08.2009 r. w Elblągu oświadczam, że będę w sprawie występował jako oskarżyciel posiłkowy.

Wnoszę zgodnie z art.273 w związku z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. Dz.U. nr.125 poz.873 dla Grzegorza Kluczewskiego i Czesława Walasa aby ze względu na szczególny interes społeczny Sąd wymierzył kary grzywny po 500 złotych na cel - Domu dla Bezdomnych w Elblągu.

Więcej informacji na stronie w dokumentach.

Myślę, że takie działania jak w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu dotyczą wielu spółdzielni w Polsce. Zważając, że mają za sobą organa ścigania oraz sądy. Dlatego Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe wraz z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców zbiera podpisy pod petycją do sejmu o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości jakie występują w mieszkalnictwie szczególnie w spółdzielniach mieszkaniowych.

Listy do zbierania podpisów oraz szczegóły można uzyskać wchodząc na stronę Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu www.uwlaszczenia.gabo.pl lub w biurze 82-300 Elbląg ul. Odzieżowa 12 pok.117 w czwartki od 14 - 16

 

 

                                                                                                    Witold Łada

 

D C N