KRAJOWY ZWIĄZEK LOKATORÓW I SPÓŁDZIELCÓW

ZARZĄD GŁÓWNY     62-510 KONIN   ul. Margaretkowa 1/25

tel .  0603 845 087     strona internetowa -  www.kzlis.konin.lm.pl   /   e-mail: kzlis@konin.lm.pl

 

NIP 665-23-31-128              REGON-310313383-00020             WPIS REJESTROWY -  KRS  0000015122

 

                                                                                         =========================================================================

                                                        Bydgoszcz, dnia 07 listopada 2009 r.

 

                                                   Prezydium Sejmu

                                                   Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców zwraca się o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. zbadania nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkalnymi
w oparciu o działalność spółdzielni mieszkaniowych w R.P. oraz uchybień w procedurach przekształceń własnościowych majątku Skarbu Państwa byłych mieszkań zakładowych szczególnym uwzględnieniem:

1.Działalności spółdzielni mieszkaniowych w zakresie:

- rozliczania kosztów budowy budynków oraz kredytów z nimi związanych, w tym tzw. „starych

  kredytów”;

- prawidłowości stosowania odpowiednich procedur zarządczych w przedmiocie ich zgodności
  z zasadami Kodeksu cywilnego oraz norm gospodarowania nieruchomościami;

- rozliczania zadań inwestycyjnych;

- porządkowania stanów prawnych nieruchomości;

- ujawniania prawa własności nieruchomości;

- przekazywania i zbywania nieruchomości przejętych nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostek

  organizacyjnych posiadających ten majątek w zarządzie, ujawnianiem tego majątku w dokumentacji
  księgowej oraz jego dalsze zbywanie lub przekazywanie;

- przebiegu procesów wyodrębniania nieruchomości;

- dostosowania wewnątrz spółdzielczych norm prawnych do zmieniającej się sytuacji prawnej

   i gospodarczej;

- prawidłowości działalności lobbingowej na rzecz sektora spółdzielczości mieszkaniowej, głównie pod

   kątem prawidłowości działań naczelnych organów spółdzielczości mieszkaniowej oraz ujawnienia ich

   związków z przedstawicielami życia politycznego w kraju;

- stosowania reguł konkurencyjności i ograniczenia działań monopolistycznych;

- nadzoru nad spółdzielniami sprawowanego na podstawie ustawy przez spółdzielcze związki rewizyjne;

- zmian zakresów działalności (merytorycznej) Krajowego Rejestru Sądowego w celu niezwłocznego i

  skutecznego zapewnienia właściwego  nadzoru nad wewnątrz spółdzielczymi regulacjami prawnymi,

  a  w szczególności w przedmiocie ich zgodności z przepisami prawa.

2.Przekształceń własnościowych byłych mieszkań zakładowych w zakresie:

- prawidłowości procesów inwentaryzacyjnych majątku podlegającego prywatyzacji, ze szczególnym

  uwzględnieniem majątku nieprodukcyjnego;

- prawidłowości przekazywania majątku lub jego części w trybie nieodpłatnym;

- uczestnictwa (udziału) byłych pracowników P.P. w procesach prywatyzacyjnych;

- właściwości aktów notarialnych sporządzanych w procesach prywatyzacyjnych;

- właściwości i skuteczności osób reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych

  (komercjalizacji);

-gospodarowania nieruchomościami gruntowymi nie będącymi składnikami majątku produkcyjnego P.P.

- dokonania analizy i oznaczenia sposobu co do wysokości ewentualnych strat (nawet rozwiązania

   określonych aktów notarialnych) stron, których interes prawny został naruszony, w oparciu o przepisy 
   ustawy z dnia 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa

   lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. z 1990 r.  Nr 44, poz. 255 – z późn. zm.)

Akty prawne, które należy wziąć szczególnie pod uwagę w procedurze analitycznej ww. zjawisk:

- ustawa z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych

  przez przedsiębiorstwa państwowe (z roku 1994 Dz. U. Nr 119, poz. 567 - z późn. zm. /weszła ona w życie z

  dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku  o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach

  mieszkaniowych),

- ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
  (z roku 1994 Dz. U. Nr 105, poz. 509 - z późn. zm. /weszła w życie dnia 12 listopada 1994 roku).

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

  kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 – z późn. zm.),

- ustawa z dnia 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub

  innych państwowych osób prawnych (z roku 1990 Dz. U. Nr 44, poz. 255 – z późn. zm.),

UZASADNIENIE

Żyjemy w kraju, w którym dokonano znaczących zmian o charakterze zasadniczym (ustrojowym, konstytucyjnym). Nie może więc dziwić fakt, że nie wszystkie grupy i warstwy społeczne właściwie lokują swe miejsce w życiu publicznym. Oprócz ewidentnych (niekiedy wręcz koniecznych) utrat przywilejów wąskiej, uprzywilejowanej grupy osób, należy też dostrzec sytuację, w której znalazły się  bardzo liczne grupy naszego społeczeństwa – nawet te,  akceptujące zmiany ustrojowe. Zostały one boleśnie dotknięte zmianami już na poziomie elementarnych potrzeb, do których trzeba zaliczyć właśnie sprawy mieszkaniowe. Ostatnimi laty uwidoczniły się one znacząco. Należy zauważyć, że podobnie jak w innych obszarach ekonomiczno-społecznych, nic nie dzieje się bez przyczyny.

Analizując sytuację milionów członków spółdzielni mieszkaniowych można dość szybko dojść do przekonania, że nie uzyskały one praw własności. Praw, które powinny być podstawą społeczeństwa opartego o społeczną gospodarkę rynkową. Można nawet powiedzieć, że ta grupa ludzi znajduje się nadal w sytuacji określonej odmiennym ustrojem społeczno-politycznym, ze znaczącym bagażem odmienności gospodarczej. Ponadto trudno nie zauważyć, że istnienie krajowych form spółdzielczości mieszkaniowej znacząco odbiega od podstawowych reguł rynku i konkurencyjności.

W reasumpcji tych powszechnych zjawisk należy postawić pytanie o przyczyny i podstawy prawne funkcjonowania sektora będącego drugim co do wielkości finansowej po budżecie Państwa. Budżecie pozostającego poza właściwą kontrolą, a niekiedy i całkowitym brakiem nadzoru nad działalnością prowadzoną w określonym obszarze terytorialnym i formalno-prawnym (Państwo).

Z kolei analizując sytuację setek tysięcy ludzi, którzy określone prawa do lokali mieszkalnych wywodzą

z okresu pracy w byłych przedsiębiorstwach państwowych (dalej: P.P.), można dość łatwo stwierdzić,

że sytuacja ta nie jest ich wyłączną winą, a biorąc pod uwagę zakres czynności i odpowiedzialności można wręcz stwierdzić, że ich osobisty zakres winy jest minimalny.

Oczywistym jest tu, iż należy zwrócić uwagę na efekty działalności związków zawodowych i innych organizacji i stowarzyszeń, które z pewnością, w licznych przypadkach, nie stanęły na wysokości zadania w działaniach na rzecz ochrony byłych praw pracowniczych. Zasadnicza jednak analiza musi pójść w kierunku ewentualnego stwierdzenia prawidłowości prywatyzacji nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz ich obrotu prawno-finansowego tymi nieruchomościami w sytuacji, gdy osoby zaliczone do wymienionej grupy posiadały określone do nich prawa. Te sytuacje muszą być określone i nazwane po imieniu, nawet kosztem naruszenia aktualnych praw własności.

Nie może bowiem być tak, że mówimy o równości nabytych praw (osoby trzecie), pomijając całkowicie prawa ludzi, którzy wnieśli autentyczny wkład w budowę mieszkań zakładowych, a które to w wielu przypadkach w sposób nie transparentny przeszły na rzecz osób trzecich.

Żyjemy w kraju, w którym nie funkcjonuje prawo. W kraju przesyconym aferami z udziałem polityków posadowionych najwyżej w hierarchii władzy. Polacy mają więc prawo sądzić, że również obszar mieszkalnictwa to enklawa do niejasnych interesów, gdzie w wielu przypadkach najemcy byłych mieszkań zakładowych stali się żywym towarem, jako uciążliwy dodatek do mieszkań.

Obszar mieszkalnictwa to obszar prawnie niemożliwy obecnie do skontrolowania, np. w spółdzielniach mieszkaniowych kontrole są przeprowadzane przez „samych swoich”, tj. kolega (niby) kontroluje kolegę – prezes prezesa. Czy zatem w tak mętnym świecie istnieje miejsce dla przejrzystych działań? Dlaczego dochodzi do łamania prawa, niestety sankcjonowanego również przez sądy? Z jednej strony istnieją opracowania prawne (ekspertyzy) mówiące o naruszaniu zasad konstytucyjnych Polaków, a z drugiej, tzw. niezawisłe sądy wydają wyroki sprzeczne z rzeczywistością.                                                                         2

Dlaczego poszkodowani muszą w sądach udowadniać swoją krzywdę? Tu rodzi się uzasadniona wątpliwość, co do tzw. „niezawisłości” sądownictwa. W wielu przypadkach to właśnie sądy powinny udowadniać swoją niezawisłość, skoro wyroki wielu z nich są bezsprzecznie korzystne dla krzywdzących.

W związku z tym, iż zgodnie z artykułem 136 a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do wniesienia projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów – Krajowy Związek Lokatorów
i Spółdzielców zwraca się do ww. o wsparcie inicjatywy. W naszym przekonaniu bez zinwentaryzowania skali ww. nieprawidłowości nie istnieje możliwość ustanowienia dobrego prawa.

Jako poparcie do powołania wspomnianej Komisji rozpoczynamy akcję zbierania podpisów.

 

Poparcie Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu

Działacze Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców zbierają podpisy pod petycją do Sejmu. Domagają się powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać nieprawidłowości w zarządzaniu oraz sprzedaży za ułamek wartości dawnych mieszkań zakładowych wraz z lokatorami, a także przyjrzeć się uchybieniom działalności części spółdzielni mieszkaniowych…

Na apel K. Z. L. i S. do akcji zbierania podpisów włącza się również Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu, jednocześnie apelując do członków i sympatyków stowarzyszenia oraz członków spółdzielni o poparcie tej inicjatywy.

O poparcie zwracamy się również do innych stowarzyszeń.

Listy poparcia jak również podpisy proszę składać w biurze OSU w Elblągu ul. Odzieżowa 12 pok.117

 

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia w sprawie powołania

 

SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ ds. nieprawidłowości w obszarze mieszkalnictwa w RP

 

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Nr ewidencyjny

PESEL

Podpis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy zebrał (imię i nazwisko, adres zamieszkania): ...............................................................................................................................................

 

 

Listy z podpisami kierować na adres:

Janusz Tarasiewicz,  ul. Wielkopolska 25/26, 44-335 Jastrzębie Zdrój

lub: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe 82-300 Elbląg ul. Odzieżowa 12 pok. 112

 

 

Więcej cennych informacji na stronie: www.kzlis.konin.pl