Konstytucji RP. Art. 54. 1.  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

A oto jak wygląda ,,demokracja” w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

W lutym 2005 roku członkowie spółdzielni (współwłaściciele majątku spółdzielni) utworzyli Koło Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego przy swojej spółdzielni. Zapewnia im to Konstytucja RP Art.12. Władze spółdzielni zabroniły działalności stowarzyszenia, jak powiedziały władze spółdzielni - dla dobra członków. Zarząd spółdzielni za pośrednictwem radcy prawnego Mariana Gołębiewskiego  w dniu 20 kwietnia 2005 r. złożył pozew do Sądu Okręgowego w Elblągu z wnioskiem o zakazanie działalności stowarzyszenia i obciążenia kosztami sądowymi. Sąd przychylił się do wniosku zarządu i wydał wyrok w dniu 31 maja 2005 r zakazującej takiej działalności jednoczesnie obciążając kosztami Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe  Sygn. akt IC 107/05. Z dokumentami można się zapoznać w dokumentach  2005 r nr 4 i 5.

W dniu 29 listopada 2007 r. Zebranie Przedstawicieli Członków jako najwyższej władzy w spółdzielni uchwaliło nowy Statut - zgodnie z wymogami ustawy o sm z dnia 14 czerwca 2007 r. W dniu 11 stycznia 2008 r. Zarząd SM ,,Zakrzewo” wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Elblągu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu  reprezentowaną przez Radę Nadzorczą - o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 29 listopada 2007 r. Ponadto wniesiono o zawieszenie postepowania do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny skargi wniesionej do tegoż Trybunału przez grupę posłów LiD w dniu 14.11.2007 r. - o zasądzenie od pozwanej  (spółdzielni) na rzecz powoda (zarządu) kosztów procesu według norm przepisanych" Pozew na stronie ,,2009 r pkt 37". Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z 17 grudnia 2008 r. w marcu 2009 r. Zarząd SM ,,Zakrzewo” złożył wniosek do sądu o odwieszenie postępowania a w kwietniu 2009 r. ponownie  o zawieszenie postępowania.

Sprawa od 11 stycznia 2008 r. nie może być rozstrzygnięta przed sądem, jak również nowy statut nie może być zarejestrowany na wniosek Zarządu. Naszym zdaniem jest to celowe działanie. W dniu 30 czerwca 2008 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków którzy prawie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Czy o pozwie nikt  z członków ZPCz nie wiedział?

Jak to jest  możliwe, że Zarząd składa pozew do sądu o uchylenie uchwały a przedstawiciele  członków udzielają zarządowi zaufania? A jednak możliwe!  W dniu 27 kwietnia 2009 r. ukazały się na klatkach schodowych spółdzielni informacje o zebraniach grup członkowskich  na dzień 4,5,6 maja 2009 r. z porządkiem obrad.

W  związku z tym, w dniu 30 kwietnia 2009 r. członkowie spółdzielni złożyli wnioski do zarządu aby w porządku obrad umieścić punkt dotyczący głosowania nad odwołaniem Przedstawicieli Członków z uzasadnieniem. Wnioski na stronie. "2009 r. pkt 25"

W dniu 04 maja 2009 r. odbyło się pierwsze zebranie grupy członkowskiej w którym uczestniczyłem. Prowadzący  zebranie pan Jerzy Chrabąszcz - członek Rady Nadzorczej oraz przedstawiciel na ZPCz odczytał treść wniosku oraz oznajmił zebranym,  że wniosek nie będzie głosowany. O komentarz poprosił radcę prawnego spółdzielni pana Mariana Gołębiewskiego. - przedstawiciela na ZPCz. SM ,,Zakrzewo”, który wyjaśnił, że wniosek nie może być umieszczony w porządku zebrania ze względów formalnych ponieważ został złożony za późno (na 5 dni przed zebraniem) oraz powinien być poparty przez 1/5 uprawnionych członków danej grupy. kliknij                                              

Jak z tego wynika można tylko debatować nad tym co zarząd umieści w porządku obrad?! Po uzyskaniu informacji, że na dzień 22 czerwca 2009 r. planowane jest Zebranie Przedstawicieli Członków, kilkunastu członków spółdzielni,  w dniu 04 czerwca 2009 r. złożyło wniosek  do wszystkich  81 przedstawicieli na ZPCz, z wnioskiem o nie udzielenie absolutorium zarządowi. Wniosek na stronie ,,2009 r. pkt 35 i 36" Ponieważ nie mając adresów naszych przedstawicieli (władze spółdzielni nie udostępniły adresów powołując się na ochronę danych osobowych) materiały zostały przekazane spółdzielni z żądaniem aby zostały dostarczone przedstawicielom na co najmniej 10 dni przed planowanym zebraniem. Władze spółdzielni nie przekazały tych dokumentów.  Dopiero 19 czerwca 2009 r. otrzymaliśmy pismo podpisane przez V-ce prezesa Zarządu SM ,,Zakrzewo” pana mgr inż. Grzegorza Kluczewskiego, który  napisał ,,że żądanie zawarte w tym piśmie nie może być spełnione, gdyż do zadań statutowych Spółdzielni nie należy pośredniczenie w prywatnej korespondencji pomiędzy jej członkami.” W-g  pana prezesa pisma kierowane przez członków do swoich przedstawicieli (jako najwyższej władzy spółdzielni) są prywatną sprawą członków. Odpowiedz prezesa ,,2009 pkt. 42" 

Informuję, że korespondencja od członków SM "Zakrzewo" adresowana imiennie do przedstawicieli na ZPCz SM "Zakrzewo" nadal jest do odebrania przez tych przedstawicieli w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w Elblągu. Mnie osobie pośredniczącej w przekazaniu tej korespondencji wypada tylko tą drogą Sz. Przedstawicieli powiadomić.  

W dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się zaplanowane Zebranie Przedstawicieli Członków SM ,,Zakrzewo”.

W zebraniu Przedstawicieli Członków uczestniczyło 58 delegatów. Jednogłośnie jako osoby godne zaufania wybrano: na przewodniczącego zebrania  pana Jerzego Chrabąszcza - członka Rady Nadzorczej, na v-ce przewodniczącego pana Ireneusza Karmana, na  sekretarza  panią Lidię Kacałę - członka Rady Nadzorczej. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu członków spółdzielni oraz osoby nie będące członkami. Członkowie mieli przy sobie urządzenia rejestrujące  (widoczne  dla wszystkich) na co zezwala im regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków. Prezes spłdzielni  powiadomiła, że zebranie jest nagrywane urządzeniem spółdzielni i poza spółdzielnią.

W Statucie spółdzielni w §38 czytamy: ,,Szczegółowy tryb zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Członków".

Regulamin umieszczony na stronie 2009 r nr 28. W regulaminie tym czytamy w § 21 pkt. 4. ,, Przebieg obrad Zebrania Przedstawicieli Członków może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zebraniu powinni być uprzedzeni”.

Według Regulaminu Zebrania Przestawicieli Członków uchwalonym przez ZPCz § 10 pkt.3 ,,Zebranie Przedstawicieli Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/3 przedstawicieli". Czyli mniejszość rządzi wiekszością?

W  § 5 pkt 2 ,,Regulaminu ZPCz czytamy: ,,Członkowie Spółdzielni niebedący przedtawicielami mogą brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków wyłącznie w charakterze obserwatorów bez prawa udziału w głosowaniu. Udział tych członków w Zebraniu jest możliwy, jeśli pozwalaja na to warunki techniczno - organizacyjne zwolanego Zebrania Przedstawicieli Członków ". 

W § 15 pkt 2 Statutu spóldzielni - prawa członka - czytamy: "prawo do czynnego udziału w życiuSpółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach zwiazanych z jej działalnością". 

Pomimo tego Przewodniczacy zebrania zabronił nagrywania obrad zebrania oraz zażądał aby urządzenia nagrywajace przyniesione przez nieznane mu osoby (członków spółdzielni) zosta wyłączone. Wniosek swój poddał pod głosowanie przedstawicielomna ZPCz. Za wnioskiem o nie nagrywanie opowiedziało się 54 przedstawicieli. W zwiazku z tym przewodniczący zebrania zarządził przerwę, podczas której podszedł do siedzących członków spóldzielni i na oczach wszystkich ukradł kamerę, która stała na statywie. W tej sprawie musiała interweniować policja. Przed policją przewodniczacy powiedział, że zabrał kamerę bo nikt się do niej nie przyznał. Po interwencji policji sprzęt został oddany właścicielowi. Podczas zebrania w dalszym ciągu był nagrywany tylko głos na sprzęcie członków spółdzielni. Protokół z tego zebrania powinien zawierać te fakty  i  być umieszczony na stronie internetowej spółdzielni www.zakrzewo.elblag.pl zgodnie z ustawą osm z 14 czerwca 2007 r. art.81 pkt3 ,,Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni”.

Według mnie w spółdzielni rządzi zorganizowana grupa "trzymająca władzę". Zadaję pytanie czy w tej spółdzielni obowiązuje demokracja czy anarchia? 

Witold Łada

Członek SM ,,Zakrzewo”  

PS.

Materiał z zebrania ZPCz będziemy umieszczać na stronie sukcesywnie.

Chcę przypomnieć, że osoby które są wymieniane w artykule, nie są  osobami anonimowymi. Jako osoby zaufania publicznego, z wyboru, pełnią swoje funkcje społecznie w spółdzielni. Reprezentują prawie 4500 członków w naszej spółdzielni.  Natomiast jeżeli nie chcą aby ich nazwiska były jawne powinny złożyć mandat i rezygnację z pełnienia swoich funkcji społecznych.                    

CDN

Jeżeli chcecie państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami proszę podpisane informacje przekazywać na mój adres:  witold_lada@tlen.pl

Będziemy je umieszczać na naszej stronie.