Elbląg 20.11.2022r

Witold Łada                                                                                    

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

 

                                                            Pan

Witold Wróblewski

                                                            Prezydent Miasta Elbląg

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

Po raz czwarty piszę do Pana na temat Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od Pana żadnej odpowiedzi.

Od stycznia 2022r oczekiwałem osobistego spotkania z Panem, o które prosiłem w moich pismach. Do dnia dzisiejszego do takiego spotkania nie doszło.

W pismach tych były podane nieprawidłowości, jakie występują w ROD Zalesie w Elblągu. oraz w Zarządzie Okręgowym.

Natomiast na pisma te odpowiedział Pana pracownik (z Pana upoważnienia) Kierownik Referatu Pan Przemysław Gajcy.

Z treści tych pism wynika, że Pan Gajcy nie zapoznawał się dokładnie z treścią moich zarzutów. Jak sam przyznał przeprowadzał rozmowę z prezesem ROD Zalesie i na tej podstawie udzielił odpowiedzi. Nawet nie przesłuchiwał nagrań dźwiękowych dostarczonych na nośniku. Uznał, że nie ma takiej potrzeby.

Nie zapoznawał się z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, ze Statutem oraz Regulaminem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. A tam dokładnie napisano, jakie prawa mają działkowcy.

Jako osoba kompetentna powinien wiedzieć, że Statut i regulaminy muszą być zgodne z ustawą.

Pan Przemysław Gajcy pisze w ostatnim piśmie, że ponieważ 25 listopada 2021r utraciłem członkostwo w Stowarzyszeniu Uchwałą ROD Zalesie w Elblągu z dnia 25 listopada 2021r o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu jest zgodna z zapisami w statucie, o czym zostałem powiadomiony.

Szanowny Panie Prezydencie

Po pierwsze- nigdzie nie jest napisane, że jako działkowiec od ponad 40 lat muszę być członkiem Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców.

Dlatego, że składałem pisma do różnych instytucji o patologii, jaka panuje w ROD Zalesie w Elblągu i w Zarządzie Okręgowym zostałem pozbawiony członkostwa w stowarzyszeniu jak napisał Pan Gajcy przez uchwałę ROD Zalesie, (która nie miała do tego uprawnień).

W tym okresie byłem członkiem stowarzyszenia PZD i przewodniczącym Komisji rewizyjnej ROD Zalesie.

 

Po drugie -Zarząd ROD nie jest Stowarzyszeniem a więc nie może podejmować żadnych uchwał natomiast ,,musi przyjmować” uchwały podjęte przez Stowarzyszenie jakim jest Polski Związek Działkowców. Działkowcy nawet, jeżeli podejmą uchwały na walnym zgromadzeniu nie są one wiążące chyba, że zatwierdzone przez Stowarzyszenie Ogrodowe PZD. Nawet program na walne zgromadzenie ROD jest zatwierdzany i przesyłany do ROD i musi byś zgoda Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Walne zgromadzenie ROD może obradować nad porządkiem zatwierdzonym przez Polski Związek Działkowców jako Stowarzyszenie Ogrodowe.

 

 Dlatego z  uchwał ROD  można zrobić sobie ,,trąbkę.”

Również walne zgromadzenia jako najwyższy organ w ROD nie mają mocy prawnej. Jeżeli  uchwały ROD nie będą zgodne z oczekiwaniami Stowarzyszenia Ogrodowego PZD mogą być uchylane przez Stowarzyszenie Ogrodowe PZD. Nawet nie można tych uchwał zaskarżyć do sądu, bo sąd taki pozew odrzuci.

W dniu 21 grudnia 2020 roku (a więc w okresie kiedy byłem członkiem Stowarzyszenia) Sąd Rejonowy w Elblągu wydał postanowienie.                                                                                     

Sygn. akt IC 1419/20

,,Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r.o rodzinnych ogrodach działkowych ( art.65) z dniem wejścia w życie ustawy , tj.19.01.2014 r. Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005r o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.poz.1419, z późn. zm) staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawną, przy czym zastosowanie mają też przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców (obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elbląg, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców( PZD) Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda – Zarząd ROD ,, Zalesie”- w ocenie Sądu nie posiada zdolności sądowej.”

Szanowny Panie Prezydencie.

W ustawie Prawo o Stowarzyszeniach w art. 2.1 zapisano Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

2.3 Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

W art.10b zapisano.

,, W przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, organ w nim wskazany może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.

w art.25 pkt. 1 zapisano:

,,Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działaniami z przepisami prawa i postanowieniami statutu. 

Art.8.1 Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

Ust 5 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

Pkt.2 -starosty właściwego ze wzglądu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt.1 stowarzyszeniami.

W myśl tych zapisów ani rodzinne ogrody działkowe (ROD) ani Zarządy Okręgowe PZD nie podlegają nadzorowi Starosty.

Starosta sprawuję nadzór nad stowarzyszeniami ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Takim stowarzyszeniem jest Polski Związek Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe mieszczące się w Warszawie przy ul. Bobrowiecka 1. Zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym.                 

Ani ROD ani Zarządy Okręgowe nie są stowarzyszeniami, dlatego nie mają mocy prawnej

Są to wewnętrzne organy Polskiego Związku Działkowców.

W tej sprawie Postanowienie wydał Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 11 lipca 2021r                     

Sygn. IC 388/21

,,Zgodnie z art.64 § 1 każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądową). § 2 tego artykułu stanowi, że zdolność sądową mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.

 

Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

Zatem zgodne z art.199 § 1 pkt.3 Sąd odrzucił pozew, skoro pozwany nie ma zdolności sądowej. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art.199 § 2 pkc, brak zdolności sądowej pozwanego nie może zostać uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Osobowość prawną pozwanemu może bowiem ,, nadać” jedynie ustawodawca.”

Ani walne zgromadzenie ROD ani zarząd ROD, ani komisja rewizyjna ROD nie mają mocy prawnej. Są to wewnętrzne organy PZD i wykonują zadania ściśle określone w statucie oraz z założeniami PZD.

Jak wynika z ustawy o stowarzyszeniach Pan jako Starosta ( Prezydent) nie ma prawa nadzorować ani ROD ani Zarządy Okręgowe- Polskiego Związku Działkowców.

Jeżeli jest inaczej proszę podać podstawę prawną, na jakiej Pan prowadzi nadzór nad ROD.

To Polski Związek Działkowców założył stowarzyszenie ogrodowe. W majestacie prawa (okłamując działkowców) zagarnął majątek wypracowany przez nich..

Zawłaszczając im wszystko, co zostało pobudowane np świetlice, ogrodzenia, infrastruktura energetyczna, struktura wodociągowa i inne urządzenia znajdujące się na terenie ogrodu.

Polski Związek Działkowców opracował rozbudowany statut gdzie w  § 151  apisał                                   

1. Majątek PZD stanowi: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

2.Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.

3 Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.

W Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w §10 zapisano:

§ 10 ust.,, Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność Polskiego Związku Działkowców (PZD)”

A praktycznie całym majątkiem PZD zarządza Pan Eugeniusz Kondracki, który jest Prezesem PZD i Przewodniczącym Krajowej Rady PZD Stowarzyszenie Ogrodowe.

Zgodnie z ustawą działkowcy są zwolnieni z opłat za ziemię, którą uprawiają.

Natomiast na konto PZD działkowcy muszą odprowadzić około 50 milionów złotych rocznie.

Cała infrastruktura ogrodowa, która była własnością działkowców została przejęta przez Polski Związek Działkowców a działkowcy zgodnie ze statutem muszą utrzymywać nie swoją własność w należytym stanie za własne pieniądze.

 

Ustawodawca wprowadził ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

( w ustawie nie ma słowa członek Polskiego Związku Działkowców. czy członek stowarzyszenia ogrodowego natomiast przewija się słowo działkowiec.

A oto niektóre zapisy tej ustawy.

Art.15 1 Utrzymanie porządku i czystości należy do:

1) stowarzyszenia ogrodowego- w odniesieniu do terenu ogólnego; (czyli PZD)

2) działkowca - w odniesieniu do jego działki;

Art.17.1 Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

A więc dotację otrzymuje stowarzyszenie, czyli PZD a komu da i ile nikt nie wie.

 

Art.27. 1 Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym (PZD) a pełnoletnią osobą fizyczną.

Praktycznie wygląda to tak, że umowę podpisuje prezes ROD. Czy taka umowa jest ważna.

Art..33.1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

Ust.2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w częściach dotyczących tereniu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno- prawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5)wydatki związanie z zarządzaniem ROD.

 

Ust.3 Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informacje finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

Ust 4 Informacja, o której mowa w ust 3, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust.2. Informacja jest udostępniona w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

 

Od 2014 roku Stowarzyszenie Ogrodowe PZD nie przedstawiało żadnych informacji na temat prowadzenia ROD Zalesie. Taką informacją przedstawiał prezes ROD oraz Skarbnik ROD. Mówili co chcieli, na co pozwolono w Stowarzyszeniu PZD.

Jeżeli działkowiec chciał wiedzieć więcej był zastraszany wykluczeniem z członka PZD, albo prezes tłumaczył, ze nie ma takich informacji.

 

W ustawie Prawo o stowarzyszeniach w art.6 ustawodawca zapisał: ,, Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

 

A co napisał Pan Przemysław Gajcy, że wszystko jest zgodne z prawem.

 

Dlatego prosiłem Pana Prezydenta o spotkanie, aby ten problem wyjaśnić.

 

Do dnia dzisiejszego nie doczekałem się. Potwierdziło się, to jak Pan traktuje swoich wyborców (głosowałem na Pana)

Pismo to zostanie podane do Publicznej wiadomości, bo nie chodzi tu tylko o ROD Zalesie ale wszystkich działkowców na terenie Elbląga, którzy mają ten sam problem-a jest ich kilkanaście tysięcy.

 

Pismo zostanie przekazane Grupie referendalnej – do spraw Referendum do wykorzystania.

Sam też będą ich wspierał.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

Więcej na www.uwlaszczenia.gabo.pl

 

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu

 

                                                                                                         Witold Łada