Elbląg 15.01.2022r

Witold Łada                                                                                          

Były członek PZD

 

                                                               Zarząd Okręgowy

                                                    Polskiego Związku Działkowców

                                                    82-300 Elbląg

                                                    ul. Kościuszki 106

 

W dniu 14.01.2022r jako członek Polskiego Związku Działkowców otrzymałem uchwałę Nr 03/2022 ,,pseudo demokratycznego” Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu o pozbawienie mnie członkostwa w tym Związku.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego sygn. akt. I C 388/21

,,Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.”

Jako były członek PZD nie zgadzam się z uzasadnieniem uchwały NR 03/2022 Zarządu Okręgowego w Elblągu.

Cytuję.,, W ocenie Okręgowego Zarządu gołosłowne, obraźliwe zarzuty zgłaszane rzekomo w imieniu działkowców ,,prześladowanych”, ,,dyskryminowanych”, których prawa są łamane w szczególności przez Prezesa Zarządu ROD ,,Zalesie” nazywanego ,,przestępcą’’, ,,dyktatorem”, który ,,walczy” z działkowcami, ,,traktując ich jak poddanych chłopów pańszczyźnianych”, stosuje do nich kary, który nawet stanowi siłę fizyczną w stosunku do skarżącego- wyznaczają poza granice krytyki.”

Protestuję i oświadczam, że w żadnych pismach nie było stwierdzenia, że Prezes ROD Zalesie w Elblągu Pan Wiesław Tonga jest przestępcą.

Jeżeli tak było, to proszę wskazać, w jakim piśmie, z jakiego dnia i dosłownie przytoczyć ten cytat. gdzie pisze, że Pan Tonga Wiesław jest ,,przestępcą.”

Natomiast z pozostałymi określeniami zgadzam się. To można nazwać ,,mobbingem.” – a to podlega pod kodeks karny.  

W 2014 roku pseudo działacze PZD jeździli po wszystkich ogrodach działkowych namawiali do pozostania w strukturach PZD. Obiecywali świetlaną przyszłość. Teraz działkowcy mówią, że zostali oszukani przez Polski Związek Działkowców, który uwłaszczył się na majątku działkowców, i czerpie z tego zyski. Ale o takich sprawach działkowcom nie wolno mówić, nawet nie wolno  myśleć. Działacze PZD powołali ,,tajne służby” na terenach ROD w postaci kolaborantów i donosicieli. Wszystko jest pod kontrolą działaczy PZD.

Zarządy ROD, walne zgromadzenia ROD to struktury fikcyjne, nie mające żadnych praw. Wykonują polecenia zalecenia działaczy PZD.

Jeżeli działkowcy myślą inaczej są wrogami PZD nr 1.

Witold Łada nie dal się zeszmacić, nie dał się skundlić.

W uchwale nazwisko Witolda Łady pojawiło się kilka razy. Natomiast pozostałe osoby zostały potraktowane anonimowo. Czyli PZD jest organizacją tajną.

Nikt personalnie w PZD za nic nie odpowiada.

Zarząd ROD jest zwykłym zarządem ROD, nie posiadający żadnej mocy prawnej. Więc odpowiada tylko przed działaczami Polskiego Związku Działkowców. Wykonuje ich rozkazy, polecenia, zalecenia. Nawet nie odpowiada przed walnym zgromadzeniem ROD, bo to wewnętrzna struktura PZD. Nawet porządek walnego zebrania ROD został napisany przez działaczy PZD i nikt nie może go zmieniać.

W ustawie o rod nie ma zapisu, że majątek ROD należy do Polskiego Związku Działkowców. To Polski Związek Działkowców zawłaszczył majątek działkowców i wpisał sobie to do statutu i regulaminu ROD w § 10.

Zapis w ustawie art.11.ust.3: ,, Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego.”

W § 10 Regulaminu ROD: ,, Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.” ( Polskiego Związku Działkowców).

Dla zmylenia i uśpienia zostały powołane zarządy rod i walne zgromadzenia rod, które są jednostkami terenowymi PZD, nie mające żadnej mocy prawnej.

O tym stanowią wyroki sądowe.

Po tej uchwale i uzasadnieniu Polski Związek Działkowców odkrył swoje prawdziwe oblicze i prawdziwą swoją twarz, na czym polega działalność tej organizacji. I to sami działkowcy ocenią i wybiorą odpowiednie nazwy dla Polskiego Związku Działkowców.

Zadaje publiczne pytanie Zarządowi Okręgowemu: Jaki byłby finał walnego zgromadzenia ROD Zalesie w Elblągu odbytego w dniu 26.09. 2020r. gdyby nie było dowodów w postaci nagrań dźwiękowych?

To działkowcy sami sobie odpowiedzą na to pytanie czy będą chcieli pozostać w takim związku.

Władza i pieniądze u niektórych działaczy PZD wyzwala agresję i frustrację.

Tworzą się ,,układy zamknięte”, ,, grupy interesów”, ,,powiązania rodzinne”.

Witold Łada po wypowiedzi, ujawnianiu nieprawidłowości jak, łamanie ustaw, statutu, regulaminu, przez działaczy PZD stał się wrogiem i pasożytem nr 1 w PZD. Nie żałują i nie będę żałował, że zostałem wyrzucony z takiej organizacji, która ma taką opinię i nie ma nic wspólnego z demokracją.

Działkowcy sami wyrobią sobie opinię po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi w Internecie.

Dlatego jako były członek tego Związku wyrażam zgodę i stawiam wniosek aby:                                                                                                                            

1. Uchwała Zarządu Okręgowego PZD NR 03/2022 o pozbawieniu mnie członkostwa związku została zamieszczona na tablicach ogłoszeniowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Elbląga i okręgu elbląskiego, należących do Polskiego Związku Działkowców-Stowarzyszenie Ogrodowe.

2. Uchwała Zarządu Okręgowego PZD NR 03/2022 o pozbawieniu mnie członkostwa związku została zamieszczona na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców.

Będzie to przestroga i ostrzeżenie dla działkowców, którzy są członkami Polskiego Związku Działkowców i krytycznie wypowiadają się na temat tej organizacji. Będzie to przestroga dla działkowców, którzy domagają się swoich praw.

Wyrażam zgodę o pozostawienie moich danych zawartych w uchwale.

Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

 

                                           Były przewodniczący Komisji rewizyjnej ROD Zalesie

                                                              Były członek Polskiego Związku Działkowców.

                                                                                          Witold Łada


                                                                                   

Poniżej Uchwała Zarządu Okręgowego 

strona 1

strona 2

strona 3