-------------------------------------

         ( miejscowość, data)

-------------------------------------  

( nazwisko i imię członka spółdzielni)

                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

im.------------------------------------------

w--------------------------------------------

 

                                                   WNIOSEK

Jako najemca lokalu użytkowego ( garażu), pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, położonej przy ul. ……………………. w  …………………………wnoszę o przekazanie na mnie prawa własności tego lokalu wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej związanej z tym lokalem, na mocy przepisów art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 125 z 2007r., poz.837).                                    

-------------------------------

( podpis spółdzielcy)