Elbląg 15.12.2021r.

Witold Łada                                                                                    

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu

za pośrednictwem

Zwykłego Zarządu ROD ,,Zalesie”

w Elblągu

 

Odwołanie od uchwały Zarządu ROD ,,Zalesie” nr 14/20/2021 z dnia 25.11.2021r.

 

W dniu 07.12.2021r jako członek Polskiego Związku Działkowców otrzymałem uchwałę podpisaną przez Pana Tongę Wiesława, Pana Dulczewskiego Ireneusza, Pana Bieńkowskiego Henryka, Panią Dziubek Magdalenę członków Zarządu ROD Zalesie o pozbawieniu mnie członkostwa w PZD.

Dwóch członków Zarządu nie podpisało się pod tą uchwałą.

Składam sprzeciw i oświadczam, że nie zgadzam się z uchwałą i uzasadnieniem.

Domagam się unieważnienia uchwały jako bezzasadnej, oraz o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do członków Zarządu na czele z Panem Wiesławem Tongą.

                                           

U Z A S A D N I E N I E

 

W uzasadnieniu uchwały zarządu ROD zapisano, że ,,podjęte przez Pana Witolda Ładę w roku 2020 i nadal kontynuowane działania stanowią naruszenie obowiązków członka Związku określonych w przepisach § 15 pkt.1- 4 Statutu PZD, w szczególności stanowią działania na szkodę Polskiego Związku Działkowców i jego członków, godzą w dobre imię PZD i jego organów, naruszają przepisy Statutu i zasady współżycia społecznego.

W roku 2020 Pan Witold Łada podjął próbę organizowania działań zmierzających do wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD”.

Oświadczam, że w roku 2020 nie były podejmowane próby organizowania działań zmierzających do wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD przez pana Witolda Ładę.

Są to zmyślone, fałszywe oskarżenia i pomówienia przez Pana Wiesława Tongę.

Nie ma na to żadnych dowodów. A jeżeli Pan Wiesław Tonga posiada takie dowody to niech przedstawi. Chociaż ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych daję taką możliwość.

O tym nie decyduje Witold Łada, a walne zgromadzenie działkowców. I inne władze nie mają prawa im w tym przeszkadzać.

O tym stanowią artykuły tej ustawy od Art.1 do Art.14 gdzie w art.4 ustawodawca zapisał

Art.4. Działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu o stwierdzenie nieważności regulaminu lub jego zmian w razie ich sprzeczności z ustawą.

Są to fałszywe oskarżenia w stosunku do Pana Łady przez członków zwykłego zarządu  ROD, na czele z Panem Wiesławem Tongą.

W roku 2020 Witold Łada pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. ROD Zalesie. Na tą funkcję został wybrany przez walne zgromadzenie ROD w 2014 roku.

Zgodnie ze statutem oraz regulaminem PZD - stowarzyszenie ogrodowe, Komisja rewizyjna ROD w 2020r postanowiła przeprowadzić kontrolę Zarządu ROD Zalesie.

Do takiej kontroli nie doszło pomimo kilku prób, przez oportunistę Pana Wiesława Tongę.

W ustawie o ROD w art.33 Koszty funkcjonowania ROD (jest dokładnie zapisane) w jakich kosztach powinien uczestniczyć działkowiec w funkcjonowaniu ROD.

To Polski Związek Działkowców wykorzystując ustawę oraz nie świadomość działkowców zarejestrował się jako stowarzyszenie ogrodowe i przejął cały majątek wypracowany przez działkowców. To Polski Związek Działkowców przejął majątek działkowców i zapisał to w statucie oraz w regulaminie ROD.

 

Pomimo, że ustawodawca zapisał w Art.33 ust.3  ,,Raz w roku nie później niż do dnia 1 lipca  stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informacje finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

Informacja o której mowa w ust.3 zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.”

Taka informacja od 2014 roku nie była przedstawiana przez stowarzyszenie ogrodowe.

Co prawda były przedstawiane informacje przez skarbnika ROD, który nie jest umocowany prawnie i nie miał upoważnienia od stowarzyszenia ogrodowego na przedstawienie takich informacji. Nie ponosił przy tym żadnej odpowiedzialności za to, co przedstawiał.

Od 2014 roku Zarząd ROD nie przedstawiał działkowcom Protokołów z walnych zebrań, uchwał, które były podejmowane na tych zebraniach. Informując działkowców, że nie musi.

W 2020 roku Komisja Rewizyjna ROD postanowiła przeprowadzić kontrolę Zarządu zgodnie ze statutem, zgodnie z regulaminem PZD informując o tym kilka razy Zarząd ROD.

 Zarząd ROD nie poddał się kontroli, przed walnym zgromadzeniem. Prezes Zarządu Pan Wiesław Tonga, oznajmił działkowcom, że w porozumieniu z Panem Zygmuntem Wójcikiem (prezesem Zarządu Okręgowego PZD) odwołane są wszelkie zebrania do odwołania. Powołując się przy tym na zagrożenia COVID-em.

Komisja Rewizyjna ROD zgodnie ze statutem PZD § 68 postanowiła złożyć wniosek do Zarządu ROD o zwołanie zebrania z działkowcami, mając na celu, powiadomienie  działkowców o zaistniałych faktach. Mając zgodę na zgromadzenie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. w Elblągu.

Wtedy Pan Wiesław Tonga wymyślił, uknuł taką propagandę, że Witold Łada chce zwołać zebranie z działkowcami w celu wyodrębnienia się ze struktur Polskiego Związku Działkowców, nie mając na to żadnych dowodów.

Taką propagandę Pan Wiesław Tonga przekazuje Zarządowi okręgowemu i samym działkowcom, ostrzegając o konsekwencjach, jakie mogą spotkać działkowców, jeżeli na takie zebranie przyjdą. Robił i robi wszystko, aby do takiego zebrania nie doszło. Wszystko Pan Wiesław Tonga robi  za zgodą i w porozumieniu z władzami okręgowymi PZD.

Pan Wiesław Tonga robił i robi wszystko, aby Pana Witolda Ładę usunąć z ogrodów.

Dlatego gnębi cały czas niepokornego Witolda Ładę. Najpierw zwołuje  nie zgodnie z prawem zebranie z działkowcami w dniu 26.09.2020r. oraz stawia wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD.

Na zebraniu składa wniosek, aby pozbawić Witolda Ładę –przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD - przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu ROD, również finansowej. Złożył wniosek na zebraniu, aby Pana Ładę pozbawić głosu wypowiadania się na tematy działkowe oraz PZD.

Kierowanie do Pana Łady groźby fizyczne. Podjęcie uchwały ROD o pozbawienie Pana Witolda Łady członkostwa w Polskim Związku Działkowców.

Następnym krokiem będzie pozbawienie Pana Witolda Ładę prawa do działki.

Po co to robi? aby mógł bez przeszkód przejąć kontrole i bezkarnie ,,kręcić lody” na terenie ROD.

Pan Tonga oświadczył działkowcom, że dopóki on będzie tu prezesem działki nie będą sprzedane.

Zarząd ROD w uzasadnieniu uchwały powołuje się na § 15 pkt. od 1-4 statutu PZD.

A co zapisano w § 15 tego statutu. 

,,Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) przestrzegać ustawę, niniejszy statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów PZD.

Jakie zostały naruszone obowiązki zgodnie z tym punktem? Powinny być dołączone do uchwały.

2 )przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Gdzie są skargi na Witolda Ładę od działkowców- na piśmie? Nie ma ich w uchwale.

 

3) dbać o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego.

Proszę o podanie konkretów, zastrzeżeń.                                                                                   

                                                                                                                         

To Witold Łada informował władze wyższego szczebla o nie prawidłowościach i patologii, jaka panuje w ROD Zalesie.

4) działać w interesie PZD i jego członków.

Proszę o konkretne zarzuty? Witold Łada ( również jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej) dbał o dobre imię związku, aby nie dopuścić do dyktatury, anarchii, patologii jaka panuje w ROD Zalesie od kilku lat kiedy na zarządcę został powołany Pan Wiesław Tonga

 5) Brać czynny udział w życiu PZD.                                                                                           

Pan Witold Łada brał i bierze czynny udział w życiu ROD i PZD - za to został usunięty z członka związku przez Pana Wiesława Tongę.

6) uiszczać składkę członkowską do 30 czerwca danego roku..                                                            

Pan Witold Łada uiszczał składki i opłaty ogrodowe w terminie.

7) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji- aktualizowane

8) otaczać opieką mienie PZD - konkretne zastrzeżenia.

Jak mam to rozumieć? To Polski Związek Działkowców zagarnął własność (mienie) wypracowaną przez lata przez działkowców i teraz PZD zapisał sobie w statucie, że działkowcy są zobowiązani opiekować się mieniem PZD również finansowo.

I to na tej podstawie Witold Łada został usunięty z członka związku?

 Takie numery są stosowane w Polskim Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe. –oczywiście wszystko dla dobra działkowców?

Witold Łada jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD wybrany przez walne zgromadzenie ROD nie pozwolił na ,,kręcenie lodów” nie poszedł na układy.

 Komisja Rewizyjna ROD składała skargi do władz nadrzędnych na działania zarządu ROD które łamały  prawo. Skargi były składane do Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

Czym to się skończyło ?

W dniu 26.09.2020r zarząd ROD Zalesie wspólnie z Zarządem Okręgowym i Okręgową Komisją Rewizyjną PZD zwołali walne zgromadzenie sprawozdawcze ROD Zalesie  pomimo, że był okres pandemii.

Na tym ,,puczu” zgodnie z uzgodnionym scenariuszem zarząd ROD podał się do dymisji, nie musiał składać sprawozdania z działalności ROD, również finansowej. Pan Wiesław Tonga złożył wniosek o odwołanie nie tylko Witolda Łady, ale całej Komisji Rewizyjnej ROD. Na tym zebraniu został powołany nowy zarząd składający się z tych samych osób. I została powołana nowa Komisja Rewizyjna zgłoszona przez pana Wiesława Tongę.(aby spokojnie dalej mógł  ,,kręcić lody.”

Odwołana Komisja Rewizyjna ROD uznała to za przestępstwo i złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego PZD o unieważnienie walnego zgromadzenia i powołanie w to miejsce zarządu komisarycznego, przedstawiając mocne dowody przestępcze ( również nagrania dźwiękowe) na niezgodne z prawem, nie zgodnie ze statutem, zorganizowanie i przebieg walnego zebrania przy udziale najwyższych władz okręgowych PZD. Udział brali- I wice prezes Leszek Łapiński i II przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Górska   

 Z tego zebrania został sporządzony stenogram i razem z nagraniem zamieszczony w Internecie do wiadomości publicznej na przestępcze działanie zarządu ROD Zalesie.

Takie informacje zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych do wiadomości  działkowców, które były usuwane przez członków zarządu.

Zarząd Okręgowy wpadł w furię nie miał innego wyjścia, unieważnił walne zgromadzenie ROD z dnia 26.09.2020r powołał Zarząd Komisaryczny ROD z tych samych osób.

W uchwale z dnia 30.10.2020r czytamy m/in, że: Zarząd Okręgowy stwierdził nieważność walnego zebrania sprawozdawczego ROD Zalesie w Elblągu.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: ,, Zarząd stwierdził, że zwołanie Walnego Zebrania członków ROD, co jest szczególne rażące, w związku z tym, że w uchwale zarządu Okręgowego NR 57/2020r z dnia 25.08.2020r zobowiązano Zarząd ROD do zwołania Walnego Zebrania z zachowaniem przepisów § 60 Statutu PZD”.

To Zarząd Okręgowy PZD wydał polecenie zarządowi ROD o zwołanie walnego zebrania na dzień 26.09.2020r.Zarząd ROD sam nie odważył by się zorganizować zebrania z działkowcami. 

Czyli Zarząd ROD popełnił przestępstwo wspólnie z władzami nadrzędnymi.

Pod uchwałą widnieje podpis Pana prezesa Zygmunta Wójcika i pani sekretarz Reginy Pawlukowskiej. Uchwałę tą otrzymał osobiście Pan Witold Łada

Władze PZD zamiast o tym powiadomić organa ścigania, odwołały Komisję rewizyjną ROD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna za wszystko oskarżyła Komisję rewizyjną ROD a szczególnie Witolda Ładę, że to on zorganizował zebranie w dniu 26.09.2020r aby wyjść ze struktur PZD.

Ile hipokryzji i obłudy. Winni nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.

Został powołany Zarząd Komisaryczny ROD i Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD.

Członkami Komisarycznego Zarządu ROD zostali powołani, wcześniej odwołani członkowie ROD na czele z Panem Jackiem Nawrockim- I I zastępcą prezesa okręgowego PZD. 

Na przewodniczącego Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD został powołany Pan Henryk Bieńkowski zgłoszony przez Pana Wiesława Tongę, aby mieć nad nim kontrolę.

W statucie PZD nie ma Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD. Ale nawet gdyby była to, kogo ma prawo kontrolować komisaryczna komisja rewizyjna ROD, czy komisaryczny zarząd ROD? Taka komisja nie ma żadnej mocy prawnej.

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach Art.10b ust.5 stanowi:                                                                         

,,Zarząd stowarzyszenia składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony zarząd stowarzyszenia składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego”.

Czy takie warunki zostały spełnione? Ani komisaryczny zarząd ani komisaryczna komisja rewizyjna nie była zgłoszona do Sądu Rejestrowego.

A więc przez 9 miesięcy zarząd komisaryczny i komisaryczna komisja rewizyjna ROD działały nie prawnie. Przez 9 miesięcy w ROD Zalesie panowało ,,bezkrólewie”.

O tym Witold Łada informował działkowców.

Po tym został najbardziej znienawidzonym członkiem przez ,,władze” PZD. Został uznany pierwszym wrogiem w Polskim Związku Działkowców również przez ,,władze” krajowe, dlatego, że tymi faktami dzielił się publicznie.

 

W dniu 4 stycznia 2021r Witold Łada otrzymał wezwanie podpisane przez prezesa zarządu komisarycznego ROD  Zalesie Pana Jacka Nawrockiego i sekretarza Panią Magdalenę Dziubek

Wezwanie zostało przesłane przez wewnętrzny organ PZD, który nie miał umocowania prawnego .Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Jacek Nawrocki z zawodu jest prawnikiem.

W wezwaniu zarząd komisaryczny domaga się: ,,zaprzestania zamieszczania przez ,,ogłoszenia” na terenie ROD w Elblągu oraz w Internecie, nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD i ogrodnictwa działkowego.

 Równocześnie informujemy, że w przypadku niezaniechania tego rodzaju działań i nie usunięcia niedozwolonych informacji i treści wewnętrznych dokumentów PZD ze strony internetowej, Zarząd ROD na podstawie przepisów § 27 Statutu PZD podejmie działania w sprawie pozbawienia Pana członkostwa w PZD.”

Nie napisano o jakie wewnętrzne dokumenty chodzi?

Pan Jacek Nawrocki jako prawnik nie czytał ustawy Prawo o stowarzyszeniach gdzie w art.6. 1 ustawodawca zapisał:

,,Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.

 

ust.2 Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.”

A statut nie może być sprzeczny z ustawą.

 Pan Jacek Nawrocki jako prawnik powinien o tym wiedzieć.

 

Na początku sierpnia 2021r przed walnym zgromadzeniem ROD Witold Łada spotkał się z Panem Jackiem Nawrockim osobiście. Dopiero po 9 miesiącach po powołaniu (nie zgodnie z prawem) zarządu komisarycznego. Mając przed sobą wezwanie z 4 stycznia 2021r zapytał: jakie to nieprawdziwe informacje zostały rozpowszechniane w Internecie przez Witolda Łade.

Pan Jacek Nawrocki nie potrafił wskazać ani jednego. Na pytanie, jakie to wewnętrzne dokumenty PZD Pan Łada zamieszczał w Internecie. Pan Jacek Nawrocki nie potrafił wymienić ani jednego dokumentu.             

Na pytanie, to dlaczego widnieje jego podpis pod wezwaniem jako Prezes zarządu  komisarycznego ROD.

Pan Jacek Nawrocki potwierdził, że on tego pisma nie pisał natomiast dostał polecenie, aby to podpisać. Nie mając na ten temat wiedzy opierał się na wiedzy przekazanej przez pozostałych członków zarządu ROD na czele z Panem Wiesławem Tongą. Nie chciał być Komisarzem, ale dostał takie polecenie od władz Związku. Jak sam powiedział jest prawnikiem..

Na zapytanie Pana Nawrockiego czy zarząd komisaryczny ROD został zgłoszony i złożony wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiedział, że chyba nie. I kto tu dba o dobre imię Polskiego Związku Działkowców. Jak z tego wynika zarząd komisaryczny ROD Zalesie został powołany nie zgodnie z prawem i działał nie zgodnie z prawem.                                                                                                                           

Również komisaryczna komisja rewizyjna ROD została powołana nie zgodnie ze statutem i nie zgodnie z prawem i działała bezprawnie.

Za to odpowiedzialność ponosi Zarząd Okręgowy PZD na czele, którego stoi Pan Zygmunt Wójcik, oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD.

 

Podczas rozmowy Pan Jacek Nawrocki był zdziwiony zadawanymi pytaniami przez Witolda Łądę. Na wiele pytań nie odpowiadał albo nie wiedział, albo nie chciał odpowiadać.

Cała rozmowa była nagrywana na ścieżce dźwiękowej, o której Pan Jacek Nawrocki był przed rozmową powiadomiony.

I to za to, że Pan Witold Łada, dba o dobre imię PZD i polskiego ogrodnictwa działkowego, działa w interesie PZD i jego członków, bierze czynny udział w życiu PZD, zapobiega anarchii, patologii w ROD jest oskarżany przez zarząd ROD na czele z Panem Wiesławem Tongą, który podjął uchwałę o pozbawienie Witolda Ładę członka PZD.

W uzasadnieniu uchwały zarząd ROD Zalesie na czele z Panem Wiesławem Tongą, który wykonuje to zadanie na polecenie władz wyższego szczebla. Nie ma tu najmniejszej wątpliwości.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

,,Bezzasadne zarzuty dotyczące Stowarzyszenia PZD i jego władz Pan Łada kieruje do Najwyższych Władz Państwowych, Nadzorczych i organów ścigania zarzucając łamanie prawa przez władze Stowarzyszenia, nazywając Je zorganizowaną grupą przestępczą.”

Już z tego oskarżenia jasno wynika, kogo tak naprawdę reprezentuje Pan Wiesław Tonga.

Zgodnie ze statutem został wybrany przez działkowców na walnym zebraniu ROD. Powinien reprezentować swoich wyborców i słuchać co do niego mówią. Pan Tonga stał się dyktatorem

 ,,walczy” z działkowcami, aby utrzymać się przy władzy. Ogrody działkowe ROD traktuje jak prywatną własność, jak prywatne ranczo. Natomiast działkowców traktuje jak poddanych chłopów pańszczyźnianych. A kto ma inne zdanie, lub się sprzeciwia czy ma inny pogląd takich ludzi zwalcza różnymi metodami.

Pan Wiesław Tonga jest naprawdę święcie przekonany, że to, co robi to dla dobra działkowców.

I na to przyzwalają władze Związku. Im gorzej w ROD tym lepiej dla PZD.

Witold Łada jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD żądał udostępnienia dokumentów ROD jak np. protokołów z walnych zgromadzeń. Pisał skargi do PZD, które w końcu oskarżyły o to Witolda Ładę.

Witold Łada został zmuszony do wniesienia pozwu do sądu.

W grudniu 2020r otrzymał postanowienie w którym czytamy:

,,Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców (obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców (PZD). Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne 

będące w kompetencji ROD. W konsekwencji pozwany przez powoda – Zarząd ROD ,,Zalesie”- w ocenie Sądu, nie posiada zdolności sądowej.”.

A co zapisano w Statucie PZD § 72. 

§ 72 (Kompetencje zarządu ROD)

Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności.

1) realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości.

2) realizuje uchwały walnego zebrania

3) ustanawia prawa do działek w ROD, zatwierdza przeniesienie praw do działek w ROD i stwierdza wstąpienie w stosunek prawny wynikający z prawa do działki w ROD,

4) wypowiada umowy dzierżawy działkowej na zasadach określonych w § 85,

5) przyjmuje w poczet członków,

6) nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD,

7) czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,

8) prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentacje ROD, w tym dotycząca działkowców oraz  członków PZD,

9) prowadzi ewidencje działek,

10) dba o estetyczny wygląd ROD, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu,

11) rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez działkowców ich obowiązków,

12) rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi,

13) powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej,

14) udostępnia członkom PZD publikacje i inne materiały informacyjne pochodzące od organów nadrzędnych,

15) zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie

16) opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,

17) podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,
18) rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD,

19) gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przezwane zebranie,

20) pobiera składki członkowskie, opłaty ogrodowe oraz inne należności,

21)terminowo reguluje zobowiązania ROD,

22) terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrz organizacyjne do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

Zarząd ROD Zalesie na czele z Panem Wiesławem Tongą nie wykonuje obowiązków zawartych w § 72 Statutu, zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 72 od ustępu 1 do ustępu 22.

 Składam wniosek do Zarządu Okręgowego o odwołanie Zarządu ROD Zalesie i zwołać walne zgromadzenie, wybrać demokratycznie nowy zarząd, albo powołanie Zarząd Komisaryczny ROD Zalesie.

 

 Po wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu Witold Łada jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD i jako członek PZD składał wnioski do Zarządu Okręgowego o dokumenty z zebrań sprawozdawczych ROD- Zarząd Okręgowy odmawiał.

Sprawa miała swój finał w sądzie.

Zapadł wyrok.

Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 11 lipca 2021roku wydał postanowienie, w którym   czytamy:

,, Zgodnie z art. 64 § 1 każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona ( zdolność sądowa). § 2 tego artykułu stanowi, że zdolność sądową mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.

Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

Zatem zgodnie z art.199 §1 pkt.3 Sąd odrzucił pozew, skoro pozwany nie ma zdolności sądowej. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art.199 § 3 kpc, gdyż brak zdolności sądowej pozwanego nie może zostać uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Osobowość prawną pozwanemu może bowiem ,,nadać” jedynie ustawodawca.”

 

Po wyborze nowych władz ROD Zalesie w sierpniu 2021r zgłosił się do mnie działkowiec, który powiedział: ,,Obserwując co dzieje się na ogrodzie przekazałem tą informacje przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie panu Królikowskiemu Bogdanowi, który ostro zareagował, zwymyślał mnie, zagroził, oskarżył, że wtrącam się w nie swoje sprawy a na koniec zdjął spodnie i pokazał mi goły tyłek.”

Poinformowałem tego działkowca aby opisał całą sytuację i przekazał prezesowi  (Pan Wiesław Tonga namaścił  Pana  Królikowskiego na  zebraniu w dniu 5 sierpnia 2021r na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD.)

Po kilku tygodniach będąc obecny na ogrodzie spotkałem ponownie tego działkowca, który w niedziele czyścił alejki z opadłych liści. Zapytałem, dlaczego grabi liście w niedziele i to nie na swojej działce, ale na ogólnym terenie. Odpowiedział: ,,dlatego, że prezes dał mi karę, za to, że jestem niepokorny, groził mi za to konsekwencjami, że się skarżę.”

W odwołanej Komisji rewizyjnej ROD funkcje wice przewodniczącego do 2020r pełnił Pan Ryszard Domżalski.

Jako wice przewodniczący również podpisywał dokumenty do władz związku oraz do instytucji. W październiku 2021r po kontakcie z Witoldem Ładą oświadczył, że wyłącza się z dalszego udziału z działalności oraz zaprzestania kontaktu się z Witoldem Ładą. Dostał ostrzeżenie, że w przeciwnym razie będzie miał problem tak jak Witold Łada.

Po zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które odbyło się w sierpniu 2021r podszedł do Witolda Łady Wiesław Tonga, zaczął go wyzywać, oskarżać, grozić, nawet używał siły fizycznej, żeby Witolda Ładę usunąć z terenu ogrodu. 

Witold Łada otrzymuje poufne informacje od działkowców, że Wiesław Tonga, spotyka się z działkowcami i oskarża, oczernia, zmyśla nieprawdę i różne, niekorzystne dla W. Łady opinie. Posiada dwie twarze. Jako wierny katolik, lektor, w Kościele udaje pokornego a na terenie ogrodu staje się dyktatorem.

Dla mnie jest to bardzo przykre, że tak mówią działkowcy. Ale nikt głośno tego nie powie, bo obawia się zemsty.

Tacy ludzie, którzy łamią prawo nie można inaczej nazwać jak przestępcami.

Władze Związku patrzą na to przez palce. Zwalczają nie pokornych działkowców, którzy o tym mówią i piszą.

 

Witold Łada złożył skargę do Zarządu Krajowego PZD. Otrzymał odpowiedź od samego prezesa Eugeniusza Kondrackiego, który pisze m/in”

,,Jednostka krajowa PZD informuje również, że przebieg walnego zebrania ROD ,,Zalesie” w Elblągu z dnia 26 września 2020r. został przez Pana bezprawnie utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Następnie również bezprawnie dokonał Pan publikacji wszystkich materiałów z WZ wraz ze sporządzonym przez siebie (wybiórczym) stenogramem z przebiegu zebrania za pośrednictwem strony internetowej Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu.

Wobec powyższego JK PZD zobowiązała Okręgowy Zarząd w Elblągu do zawiadomienia o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elbląg, jako podmiotu, który bezprawnie wszedł w posiadanie danych oraz w sposób nieuprawniony przetwarzał je za pośrednictwem własnej trony internetowej.

Ponadto, zarząd ROD ,,Zalesie” oraz Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu, zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu ochronę interesów PZD i działkowców poprzez złożenie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawcy na podstawie art.266 § 1 oraz art.267 § 1,3,4 kodeksu karnego.

 

W związku z powyższym JK PZD zobowiązała zarówno zarząd ROD ,,Zalesie” jak również Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu do podjęcia wobec Pana osoby działań prawnych mających na celu ochronę interesów i danych działkowców w ROD ,,Zalesie” oraz dobrego imienia PZD.”

Pod pismem podpisał się Pan Eugeniusz Kondracki - jako prezes.

Pan Eugeniusz Kondracki bezczelnie kłamie. Witold Łada, po raz koleiny oświadcza, że nie posiadał ani nie posiada żadnych materiałów, które są własnością Polskiego Związku Działkowców. Są to bezkarne pomówienia przez Pana Eugeniusza Kondrackiego. 

Dowód: pismo z 8 kwietnia 2021r.

W dniu 16 sierpnia 2021r Witold Łada złożył pismo do Rady Krajowej PZD jako najwyższej władzy w Związku. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi brak. A kto jest przewodniczącym Rady Krajowej oczywiście Pan Eugeniusz Kondracki.

 

Po wyczerpaniu pism do najwyższych władz Polskiego Związku Działkowców, oraz braku reakcji na pisma składane przez Witolda Ładę postanowił składać pisma do władz państwowych i samorządowych. Witold Łada nie tylko miał prawo, ale również obowiązek powiadamiać inne organa nadzorcze o nieprawidłowościach.

Polski Związek Działkowców –jako stowarzyszenie ogrodowe podlega nadzorowi. O tym stanowi ustawa Prawo o stowarzyszeniach. 

Natomiast Pan Wiesław Tonga składał wnioski, aby podjęto uchwałę o pozbawienie Pana Ładę głosu i wypowiadania się na terenie działek i PZD. Taka uchwała została podjęta na walnym zgromadzeniu ROD w dniu 26.09.2020r w obecności władz okręgowych.

Pan Witold Łada ma prawo pozyskiwania informacje i przekazywanie. To gwarantuje mu Konstytucja RP w art.54:

1.,, Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Jak nazwać takiego człowieka, który nie przestrzega Konstytucji? Ze zachowuje się nie grzecznie, nie odpowiednio a może jeszcze łagodniej?

Pan Wesław Tonga chce podporządkować sobie wszystkich i narzucić im swoje poglądy.

Nawet podporządkował sobie Komisję Rewizyjną ROD, którą to on kontroluje.

To na jego wniosek na walnym zebraniu w dniu 5 sierpnia 2021r zostali powołani członkowie tej Komisji na czele z Panem Bogdanem Królikowskim -aby mógł bezkarnie ,,kręcić lody.”

Na to dała przyzwolenie Pani Katarzyna Górska -I I zastępczyni Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu już na zebraniu w dniu 26.09.2020r. która powiedziała.

Ze komisja rewizyjna nie ma tu nic do gadania, a powinna współpracować i popierać zarząd.

 

Czy to nie jest działanie na szkodę Polskiego Związku Działkowców?

Czy to nie jest patologia?

 

A ustawodawca wyraźnie zapisał w ustawie Prawo o stowarzyszeniach:

Art.6. 1. ,,Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.”

I taki człowiek pełni funkcję prezesa ROD,, Zalesie” organu Polskiego Związku Działkowców? Jak takich ludzi nazwać jak nie przestępcami i na to przyzwalają władze Związku. Ale o tym nie wolno mówić, bo jest to działanie na szkodę związku i na szkodę samych działkowców jak to napisał Pan Wiesław Tonga w uchwale.

Działkowcy w Polsce, którzy są w strukturach Polskiego Związku Działkowców nazywają tą organizację:

,, zorganizowana grupa trzymająca władze”,, zorganizowana grupa przestępcza” ,, imperium działkowe” ,, układ zamknięty”. ,,mafia ogrodowa”. Sam prezes Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się publicznie, że: ,, polski związek działkowców to państwo w państwie”, że w Rodach podlegających pod PZD panuje anarchia, patologia, łamana jest demokracja. Nie ma nad tym kontroli. Oczywiście nie we wszystkich.

Prawa członków w statucie są ograniczone do minimum. A te, które są, nie są respektowane przez władze stowarzyszenia.

A dlaczego tak się dzieje? 

 Dlatego, że w Polskim Związku Działkowców nie ma demokracji a jest anarchia.

W Statucie PZD w §1 zapisano

ust.1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej ,,PZD” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.

ust.3 PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Polski Związek Działkowców prowadzi 4667 ogrodów, na których znajduje się około 917445 działek. Powierzchnia działek to około 40 862,913 hektarów.

Polski Związek Działkowców to ,,Imperium działkowe.” Wartość gruntów to miliardy złotych.

Polski Związek Działkowców grunty podzielił na działki i przekazał w użytkowanie działkowcom. Przejął na własność ich infrastrukturę, którą sami pobudowali za własne pieniądze.

Zebrania w ROD są organizowane dwa razy w roku. Jako zebrania sprawozdawczo- wyborcze i jako dożynki. Zebrania są organizowane pod kontrolą władz PZD, którzy pełnią funkcje obserwatorów i doradców. Inne zebrania mogą być organizowane, ale za zgodą zarządu ROD lub władz wyższego szczebla. Musi być podany dokładnie cel takiego zebrania i zawsze pod kontrolą.

A jakie działkowcy z tego tytułu ponoszą koszty - obszar całego kraju..

Składka członkowska 6 zł od członka. Członków około 920.000 X 6 zł = około 5,5 mln zł

Składka ustalona na 2022 rok przez Krajową Radę PZD to 0,10zł od metra kw działki, odprowadzana do Zarządu Okręgowego PZD.

40 862 ha x 0,10 zł = około 50 mln.- odprowadzane co rok do Zarządu Krajowego PZD.

W ustawie i w Statucie PZD w § 144 ust.2 zapisano:

2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca. Walne zebranie jest tylko w ROD i to ono powinno ustalić opłaty ogrodowe. Jak jest praktycznie, to Krajowa Rada PZD ustala opłaty za użytkowanie działki. Działkowcy na walnym zebraniu. ROD nie mają na to żadnego wpływu.

 

Polski Związek Działkowców jest ustawowo zwolniony z opłat za wieczyste użytkowanie. A od działkowców za to pobiera haracz.

Witold Łada o tym mówi i pisze dla działkowców, dlatego jest tak znienawidzony przez władze Związku.

A oto jak są zbudowane struktury demokratyczne w Polskim Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe.

Po wprowadzeniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w życie, aby nie stracić wpływów na ogrody działkowe, PZD przekształcił się w Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe. Zatrudnia do tego wyspecjalizowanych prawników, na których składają się również sami działkowcy w opłatach. Bo taką uchwałę podjęła Krajowa Rada PZD. PZD działa na zasadzie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r Prawo o stowarzyszeniach..

Art.2.1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

Art. 11.1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

 

ust.2. Ustawa dopuszcza, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość zastąpienie walnego zebrania na zebranie delegatów.

Ponieważ PZD jest organizacją ogólnopolską posiadającą kilkaset tysięcy członków w PZD są wybierani delegaci. Wybierają się między sobą.

Są powołane władze krajowe, władze okręgowe i ,,władze” ROD. 

Najwyższym organem w PZD jest Rada Krajowa PZD mieszcząca się w Warszawie.

Na czele Rady Krajowej stoi długoletni działacz Pan Eugeniusz Kondracki.

 Niższym organem jest Zarząd Krajowy PZD na czele, którego stoi również zasłużony działacz Pan Eugeniusz Kondracki. Zarząd mieści się w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1.

Jak z tego wynika Pan Eugeniusz Kondracki pełni w Polskim Związku Działkowców władzę absolutną Czyli można powiedzieć jest KRÓLEM Polskiego Związku Działkowców.

Członkowie Zarządu swoje funkcje pełnią również w Radzie Krajowej PZD.

Są doradcami Króla Eugeniusza Kondrackiego.

Pełna demokracja.

A kim jest Pan Eugeniusz Kondracki.

Informacje jakie są zamieszczone w Internecie  

,,Eugeniusz Kondracki stoi na czele Polskiego Związku Działkowców od samego początku istnienia, czyli od 1981 roku. Jego władza jest praktycznie absolutna. To Polski Związek Działkowców decyduje o przyznawaniu i odebraniu działek członkom Związku. Polski Związek Działkowców zrzesza około 1 miliona członków.

Polski Związek Działkowców ma 26 oddziałów, terenowych, 110 etatowych pracowników, tysiące aktywistów, własne wydawnictwo i miesięcznik ,,Działkowiec”, którego nakład wynosi 100 tysięcy egzemplarzy. Polski Związek Działkowców za darmo dzierżawi od samorządów i Skarbu Państwa grunty, których łączna powierzchnia przekracza 44 tysiące hektarów. Wartość gruntów pod działkami jest szacowana na miliardy złotych. Również cała infrastruktura zbudowana przez działkowców.

Prawo do gruntów pod ogrodami działkowymi jest obecnie przypisane Polskiemu Związkowi Działkowców (w wypadku 67℅ z nich PZD ma prawo wieczystego użytkowania.)

Gdyby gmina czy państwo zamierzały je zlikwidować, bo np. chciałaby na nich zbudować drogę muszą uzyskać zgodę związku, (chociaż jest ustawa o wywłaszczeniu, która nie chroni działkowców).

Znaczna część użytkowników ogródków działkowych to emeryci, którzy chcieliby przekazać te działki dzieciom lub krewnym, aby je oddać muszą mieć zgodę PZD. Działkowcy zależą od władz związku. W 2009 roku w tygodniku ,, Wprost” ukazał się  artykuł o Polskim Związku Działkowców i rodzinie Eugeniusza Kondrackiego, która znalazła pracę w PZD.

 

Córka Kondrackiego, Magdalena Kondracka jest dyrektorem związkowego wydawnictwa ,,Działkowiec”, a jej partner – radcą prawnym. Wcześniej zięć Kondrackiego pracował jako rzecznik prasowy, a siostrzeniec żony prezesa jako kierowca. Kondracki pytany o zatrudnienie rodziny w PZD potwierdził, że w wydawnictwie pracuje jego córka. Na inne pytania nie chciał odpowiadać.”

Pan Eugeniusz Kondracki jako KRÓL uważa się za właściciela i jest właścicielem ,,IMPERIUM DZIAŁKOWEGO.”

 Na utrzymanie imperium działkowego Króla Eugeniusza Kondrackiego składają się

działkowcy, którzy są często emerytami, czy rencistami sadząc pietruszkę. 

Polski Związek Działkowców –jako stowarzyszenie dostał grunty w bezpłatne użytkowanie oraz jest zwolniony ustawowo z wszelkich podatków.

 

W okręgach są powoływane Zarządy okręgowe PZD przez Króla.

Na przykładzie struktur okręgu elbląskiego.

 Na stanowisko Prezesa Zarządu Okręgowego w Elblągu został powołany Pan Zygmunt Wójcik, który pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Okręgowej PZD.

 Jak z tego wynika Pan Zygmunt Wójcik pełni w okręgu władzę absolutną.

Czyli można powiedzieć, że jest KSIĘCIEM okręgowym Polskiego Związku Działkowców.

 Co ciekawe nazwisko Pana Zygmunta Wójcika, jest umieszczone w Radzie Krajowej PZD, ale z okręgu świętokrzyskiego, które reprezentuje. Ciekawe czy został wybrany przez działkowców z tego terenu czy sam się wkręcił? 

Pełna demokracja.

Mamy Króla, który jest właścicielem majątku ROD-ów w całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zostało to zapisane w statucie.

§151 1. Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.

3. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.

W ustawie Prawo o stowarzyszeniach art.2.1                                                                                                    

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

W regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego §10.:

§ 10 Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.

A co zapisano w Statucie PZD. §132. ust.4. ,,Członek Krajowego Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Krajową Radę.

Mamy Księcia Zygmunta Wójcika, który zarządza księstwem ROD w okręgu elbląskim z nadania Króla Eugeniusza Kondrackiego.

A jakie uprawnienia ma Książe Zygmunt Wójcik i jego księstwo?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 11 lipca 2021r sygn. akt I C 388/21

,, Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.”

To Król Eugeniusz Kondracki zapisał w statucie PZD, jakie uprawnienia mają Książęta powołani przez niego.

Ma do tego wyspecjalizowanych prawników i bardzo dużo środków, aby ich utrzymać. Do tego jest wspomagany przymusowo finansowo przez setki tysięcy działkowców.

Na samym dole w ROD został namaszczony Pan Wiesław Tonga, który pełni w ROD funkcję prezesa zwykłego zarządu. Zarząd ROD jest wewnętrzną strukturą Polskiego Związku Działkowców, który nie ma żadnej władzy, nie ma żadnej mocy prawnej.

 

W każdej chwili może być odwołany przez organ wyższego szczebla. A rzekomo powołany został przez walne zgromadzenie ROD, który też nie ma mocy prawnej.

Potwierdził to Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 21grudnia 2020r.                               

Sygn. akt I C 1419/20

,,Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców ( obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg Elbląg a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców (PZD). Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.”

Za dobre sprawowanie Pan Wiesław Tonga został, zgłoszony nie przez działkowców, ale mianowany przez PZD na członka Rady Okręgowej Polskiego Związku Działkowców.

Kogo w tej Radzie reprezentuje Pan Wiesław Tonga, działkowców czy PZD?

 

 Podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odwołaniu. 

                                                                                    

                                                                                             Były przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie

Witold Łada

                                                                                                                                               

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Elbląg- organ nadzorujący

2 Do wiadomości publicznej

 

Po otrzymaniu decyzji od Zarządu Okręgowego PZD będę przekazywał wszelkie skargi do najwyższych instytucji Państwowych, aby na podstawie zgromadzonych materiałów rozwiązać lub zreformować Polski Związek Działkowców.