Elbląg 06.12.2021r

Witold Łada                                                                                      

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

D.S.O.511.8.2019.EP

                                                          

                                                            Prezydent Miasta Elbląg

                                                           82-300 Elbląg

                                                            ul. Łączności 1

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

W dniu 29.11.2021r otrzymałem od Pana pismo datowane na dzień 24.11.2021r.

W dniu 03.12.2021r otrzymałem w kopercie od Pana Wiesława Tongi uchwałę Zarządu ROD Zalesie w Elblągu o pozbawienie mnie członkostwa w PZD.

Uchwała ta nie została przez nikogo podpisana. Czyli z mocy prawa jest nie ważna.

W uchwale tej są zarzuty, z którymi się nie zgadzam. Są to pomówienia, oskarżenia.                                

W uzasadnieniu Zarząd żywcem przepisał treść ze statutu PZD zapisane w § 15 pkt.1-4.

,, W roku 2020 Pan Witold Łada podjął próbę organizowania działań zmierzających do wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD. Kontynuując te działania w roku 2020-2021 publikuje informacje naruszające dobre imię członków organów ROD oraz organów PZD- Bezzasadne zarzuty dotyczące Stowarzyszenia PZD i jego władz Pan Łada kieruje do Najwyższych Władz Państwowych, Nadzorczych i organów ścigania zarzucając łamanie prawa przez władze Stowarzyszenia, nazywając Je zorganizowaną grupą przestępczą.

Składa nie tylko wnioski o wszczęcie postępowań przez organa ścigania, ale również o rozwiązanie Stowarzyszenia PZD.”

Na tej podstawie podjęto uchwałę o pozbawieniu członka Związku Witolda Ładę.

Istnieje podejrzenie, że uchwała podjęta przez Zarząd ROD została dokonana na polecenie wyższych władz Związku. Czy z posiedzenia Zarządu został sporządzony protokół? Czy w zebraniu brały udział wszyscy członkowie zarządu ROD?. Czy wszyscy członkowie podjęli jednogłośnie tą uchwałę? Dowodem na to jest brak podpisów pod uchwałą?

W Statucie PZD § 46 ust.4 zapisano: ,,Uchwała organu PZD jest ważna, jeśli została podjęta zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania uchwal, chyba, że statut stanowi inaczej”

Brak jest protokołu z obrad Zarządu

Tak działa Stowarzyszenie ROD, nad którym nadzór sprawuje Prezydent.

W 2013 roku ówczesny Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP powiedział.,, polski związek działkowców to państwo w państwie”- i nic się nie zmieniło.

Działkowcy mówią, że PZD to ,,zorganizowana grupa przestępcza.”, która utrzymuje się z opłat ogrodowych , o  której nie ma w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.  Ustawodawca wyraźnie zapisał .

W Art.33 dokładnie wymienia koszty funkcjonowania ROD. Nie ma tam opłat ogrodowych przeznaczonych na funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców.

W statucie też nie ma. A statut powinien być zgodny z ustawą.

 

Szanowny Panie Prezydencie jak już wspomiano w piśmie z 20.10.2021r

W czerwcu 2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie przeprowadzała kontrole Zarządu ROD zgodnie z regulaminem -również finansowej. Zarząd nie poddał się takiej kontroli. Powołując się na informację z Zarządu Okręgowego.

W związku z tym Komisja zażądała zwołania zebrania z działkowcami, aby ich o tym powiadomić. 

Pan Wiesław Tonga powiadomił o tym Zarząd Okręgowy. Zarząd Okręgowy zabronił organizowania wszelkich zebrań do odwołania.

Pan Wiesław Tonga wymyślił taką bajkę, że pan Witold Łada chce zwołać zebranie z działkowcami w celu wyodrębnienia się ROD ze struktur PZD. Ma układy z prezydentem Elbląga i po wyodrębnieniu się ROD ze struktur PZD działki zostaną sprzedane deweloperom.Takie informacje złożył Pan Wiesław Tonga w Zarządzie Okręgowym i rozpowszechniał wśród działkowców. Jeżeli ROD pozostanie w strukturach PZD a on będzie prezesem do tego nie dopuści. Ponieważ prezes Pan Zygmunt Wójcik jest jego kolegą.

Odpowiednie pismo przez Pana W. Tongę zostało złożone w Zarządzę Okręgowym.

Od tego czasu były składane raporty i skargi na Witolda Łade do Zarządu Okręgowego, które miały na celu odwołanie Komisji Rewizyjnej.

Były próby do osobistego kontaktu z panem Witoldem Ładą przez prezesa Zarządu Okręgowego również na piśmie. Z takiej propozycji Pan Witold Łada nie skorzystał.

Do odwołania Komisji Rewizyjne ROD doszło w dniu 26.09.2020r w porozumieniu z Zarządem Okręgowym i Okręgową Komisja Rewizyjną.

W uchwale Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 04.11.2020r czytamy m/In: ,,z oświadczenia Prezesa Zarządu ROD znajdującego potwierdzenie w treści korespondencji wynika, ze celem zebrania – którego zwołania odmówił Zarząd ROD – było doprowadzenia do wyodrębnienia ROD Zalesie w Elblągu ze struktur PZD.”

Jak wynika z dokumentów zebranie zostało zwołane przez Zarząd ROD w porozumieniu i na zlecenie Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej a o wszystko została oskarżona Komisja Rewizyjna ROD na czele z jej przewodniczącym Witoldem Ładą..

Witold Łada w dalszym ciągu był nękany, oskarżany przez działaczy PZD.

Pan Wiesław Tonga dalej głosił plotki oraz oskarżał Witolda Ładę przed działkowcami, że Witold Łada składa skargi na PZD do instytucji aby doprowadzić do rozwiązania Stowarzyszenia PZD a tereny sprzedać deweloperom.

Niektórzy działkowcy w te brednie uwierzyli. Doprowadziło to do nienawiści w stosunku do Witolda Łady.

Pan Wiesław Tonga doprowadził do podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie ROD o odebraniu panu Witoldowi Ładzie głosu i wypowiadania się na tematy działkowe.

Zostało to utrwalone na ścieżce dźwiękowej jako dowód. Zamieszczone w dokumentach.

Z tego tytułu Pan Łada jest szykanowany oskarżany kierowane groźby przez ,,władze” ROD oraz ,,władze” okręgowe i krajowe.

Chociaż ustawodawca w ustawie prawo o stowarzyszeniach art.6.1 zapisał:                                             ,, Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

Proszę zapoznać się ze strukturą organizacyjną Polskiego Związku Działkowców.

Na czele Zarządu PZD widnieje nazwisko Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz kilku dziesiętny zarząd. Pan Eugeniusz Kondracki jest jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady PZD jako najwyższego organu.

Pan Zygmunt Wójcik jest prezesem Zarządu Okręgowego w Elblągu i jednocześnie przewodniczącym Okręgowej Rady PZD w Elblągu.

Członkowie zarządów znajdują się na czele Rady krajowej i Rady okręgowej, czy to przypadek, a może ,,układ zamknięty.”

Informacja ta jest zamieszczona na stronie Polskiego Związku Działkowców.

Pan Zygmunt Wójcik jako prezes Zarządu Okręgowego Elblągu jest jednocześnie członkiem

Rady Okręgowej w strukturach okręgu świętokrzyskiego.

Dlatego Witold Łada jest tak znienawidzony przez działaczy PZD.

Nie wolno o tym mówić nie wolno o tym pisać, bo to godzi w interes PZD i samych działkowców – tak zostało to zapisane w uchwale Zarządu ROD w Elblągu.

Za takie działania działkowcy są oskarżani, zastraszani, oskarżani pozbawiani członka Związku a w dalszej kolejności pozbawianiem prawa do działki.

Dlatego działkowcy boją się o tych sprawach mówić.

Zgłosił się do mnie działkowiec, z informacją, że poskarżył się przewodniczącemu komisji rewizyjnej ROD Zalesie. Dostał za to reprymendę od przewodniczącego, a na koniec przewodniczący zdjął spodnie i pokazał tyłek. Poradziłem, aby o tym fakcie zgłosił zarządowi.

Po kilku dniach spotkałem tego działkowca, który w niedziele grabił liście na alejkach.

Spytałem dlaczego to robi.? Oznajmił, że dostał taki nakaz od prezesa ROD jako karę. Poskarżył się na niego przewodniczący komisji..

Kilka dni temu otrzymałem informacje od byłego wice przewodniczącego Komisji rewizyjnej ROD, ( Ryszarda D., który oznajmił, że wyłącza się z dalszej współpracy z moją osobą ponieważ dostał ostrzeżenie, że może mieć problem.

Jak można nazwać takie zachowanie? Brak słów.

Najbardziej jest to zastanawiające, że na to przyzwalają władze wyższego szczebla, które są o tym informowane.

Na początku października 2020r Zarząd Okręgowy odwołał Zarząd ROD Zalesie za rażące naruszenie prawa i powołał w to miejsce Zarząd Komisaryczny, z tych samych osób. Zarząd Komisaryczny nigdzie nie został zgłoszony. Pomimo, że w ustawie wyraźnie to zostało zapisane. Przez 9 miesięcy, Zarząd komisaryczny ,,działał” nie zgodnie z prawem.

Takie rzeczy mogą się dziać tylko w Polskim Związku Działkowców.

O takich rzeczach nie wolno mówić, nie wolno pisać, bo jest to działanie szkalujące dobre imię Polskiego Związku Działkowców oraz zasady współżycia społecznego.- jak zapisano w uchwale z dna 26.11.2021r., nie podpisaną..

Zgodnie z ustawą nadzór nad Okręgowym Zarządem PZD w Elblągu sprawuje Prezydent Elbląga.

 

Jak wynika z dokumentów jest to 14 uchwała podjęta przez Zarząd ROD Zalesie w 2021 roku. O tych  uchwałach podjętych w 2021r. Zarząd nie poinformował działkowców.

Żaden z działkowców nie ma możliwości zapoznania się z nimi.

Zarząd ROD i władze wyższego szczebla mówią, że nie mają takiego obowiązku.

W piśmie z dnia 24.11.2021r pisze Pan Prezydent, że został wezwany Zarząd ROD Zalesie do złożenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia poruszanych przezemnie zagadnień.

Bardzo proszę Pana Prezydenta, aby z tego spotkania został sporządzony protokół.

Istnieje podejrzenie, że takie działania są prowadzone nie tylko przez Pana Wiesława Tonge przy aprobacie czy nawet naciskom przez ,,działaczy” Polskiego Związku Działkowców. Zarząd ROD Zalesie został wybrany przez najwyższy organ jakim jest Walne Zgromadzenie ROD i powinien przed nim odpowiadać.

W strukturach Polskiego Związku Działkowców ani Zarząd ROD ani walne zgromadzenie nie ma żadnej mocy prawnej. Są to organa fikcyjne.

 

Szanowny Panie Prezydencie, aby uporządkować sprawy dotyczące funkcjonowania ROD Zalesie i przedstawionych rażących zarzutów popełnionych przez Zarząd ROD proszę Pana Prezydenta i stawiam wniosek, żeby Pan Prezydent zaproponował, aby Zarząd ROD Zalesie

w pilnym terminie zwołał zebranie tylko z działkowcami ROD Zalesie - na terenie ogrodu. W zebraniu tym mogłyby uczestniczyć osoby jako Pana Przedstawiciele. Można by było wiele spraw wyjaśnić. Jeżeli Zarząd ROD Zalesie odrzuci propozycję podtrzymuję wnioski zawarte w piśmie z dnia 20.10.2021r.

 

Do pisma dołączam:

1. uchwałę zarządu ROD Zalesie

2. kopertę zaadresowana na nazwisko Witolda Łada – od osoby ,,prywatnej”

3. pismo do Pana Wiesława Tongi z dnia 03.12.2021r

4. pismo do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu z dnia 03.12.2021r

5. pismo do Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu. 03.12.2021r

 

Pismo to proszę traktować jako list otwarty do wiadomości publicznej

                                                                                       

Z wyrazami szacunku

Były przewodniczący Komisji

Rewizyjnej ROD Zalesie  w Elblągu

                                                                                             

Witold Łada