Elbląg 20.10.2021r.

Witold Łada                                                                                       

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

                                                       Prezydent miasta Elbląg

                                                       82-300 Elbląg

                                                       ul. Łączności 1

 

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie

 

Pismo to dotyczy Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) ,,Zalesie” w Elblągu, mieszczącego się w Elblągu przy ul. Królewieckiej.

ROD ,,Zalesie” w Elblągu funkcjonuje w strukturach Polskiego Związku Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe, zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Warszawie pod nr. KRS 0000293886.

Zgodnie z ustawą -Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. art. 8, Rodzinne Ogrody Działkowe jako stowarzyszenie podlegają nadzorowi starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Ponieważ ROD ,,Zalesie” mieści się na terenie miasta Elbląg nadzór nad stowarzyszeniem sprawowany jest przez Prezydenta miasta Elbląg.

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014r został utworzony Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu, oraz władze stowarzyszenia.

Został wybrany 5 -osobowy Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz 3 -osobowa Komisja Rewizyjna.

Do Zarządu ROD zostały wybrane na walnym zgromadzeniu ROD Zalesie osoby:                    

Wiesław Tonga –prezes, Krzysztof Czajkowski –w-ce prezes, Małgorzata Sadowska skarbnik, Magdalena Dziubek-sekretarz.

Do Komisji Rewizyjnej  ROD Zalesie na walnym zgromadzeniu ROD został wybrany : Witold Łada – przewodniczący, Ryszard Domżalski – w-ce przewodniczący,  Krystyna Gliniecka- sekretarz..

Przez cały czas Komisja Rewizyjna miała trudności z przeprowadzania kontroli. Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” na przestrzeni kilku lat stwierdziła nieprawidłowości jakie miały miejsce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Zalesie” w Elblągu.

Łamane były i są prawa działkowców, zapisane w Konstytucji, statucie, Regulaminie ROD.

 Nie są udostępniane dokumenty z działalności Zarządu ROD. Odmowa udostępniania protokołów z walnych zgromadzeń ROD, Komisji Rewizyjnej, podjętych uchwałach, poszczególnym działkowcom. Taki stan panuje od 2014r. .

Chociaż ustawa o ROD w art.33 ust. 3 i 4 stanowi:                                                                                

ust.3 ,,Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.”

ust.4 ,, Informacja, o której mowa ust.3 zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust.2. Informacja jest udostępniona w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.”

Od 2014 roku takie sprawozdanie nie było przedstawiane przez stowarzyszenie ogrodowe,  które jest wymienione w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dlatego jako były przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” składam wniosek do Pana Prezydenta o przeprowadzenie szczegółowej kontroli z działalności Zarządu ROD Zalesie w Elblągu. za lata 2014-2021r.

Przeprowadzenie kontroli we władzach Okręgowych regionu elbląskiego Polskiego Związku Działkowców mieszczącego się przy ul. Kościuszki 106 w Elblągu.za lata 2014-2021.

Zapoznanie się dokładnie z dokumentami, które zostały dołączone do pisma.

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia była i jest nie zgodna z prawem lub narusza postanowienia ustawy oraz statutu o wystąpienie o ich usuniecie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art.29, ustawy o stowarzyszeniach.

 

                                                  

                                                   U Z A S A D N I E N I E                                                              

 

W kwietniu 2020r Zarząd ROD Zalesie zaplanował walne zgromadzenie sprawozdawcze członków ROD Zalesie .W związku z tym Komisja Rewizyjna ROD Zalesie powiadomiła Zarząd o przeprowadzeniu kontroli z działalności Zarządu zgodnie ze statutem i regulaminem PZD.

 Zarząd ROD unikał poddania się takiej kontroli. Komisja Rewizyjna ROD ponownie powiadomiła Zarząd ROD o przeprowadzeniu kontroli z działalności za 2019r.-zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej zatwierdzonej przez Polski Związek Działkowców.

Dowód: wyciąg z regulaminu komisji rewizyjnej ROD.

Ponieważ Zarząd ROD w dalszym ciągu unikał kontroli Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutem PZD § 68 ust.3 złożyła na piśmie wniosek do Zarządu ROD o zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców.

Dowód: pismo z dnia 22.06.2020r na którym Zarząd ROD zakazał zwoływania zgromadzeń do września 2020r.

Komisja ponownie złożyła wniosek zgodnie ze statutem PZD § 68 ust. 2 na żądanie 1/3 liczby członków, dołączając ponad 50 procent podpisów działkowców.

W dniu 29.06.2020r Komisja Rewizyjna ROD złożyła na piśmie zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli Zarządu ROD Zalesie.

Dowód: pismo z dnia 29.06.2020r 

W dniu 30.06.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wystąpiła z prośbą do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej o opinię na temat organizacji zebrania.

Dowód: Pismo z dnia 30.06.2020r.

W dniu 01.07.2020r Witold Łada otrzymał na skrzynkę meilową odpowiedź dyrektora PSSE

Dowód: odpowiedź z dnia 01.07.2020r.

W dniu 01.07.2020r Komisja Rewizyjna wystąpiła do Zarządu ROD o wgląd i kserokopię dokumentów z obrad walnego zgromadzenia ROD Zalesie, które odbyło się w kwietniu 2014r.

Dowód: pismo z dnia 01.07.2020r.

Ponieważ Zarząd ROD nie udostępnił dokumentów oraz nie poddał się kontroli w dniu 09.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD skierowała wniosek do Zarządu Okręgowego PZD.

Dowód: pismo do Zarządu Okręgowego PZD z dnia 09.07.2020r.

W dniu 14.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź.

Dowód: Pismo z dnia 14.07.2020r.

Dowód: Kolejne pisma do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dnia 21 lipca i 30 lipca 2020r

Dowód Kolejne pismo Komisji Rewizyjnej ROD do Zarządu Okręgowego z dnia 25.07.2020r.

Witold Łada otrzymał zaproszenie od prezesa Zarządu Okręgu PZD na rozmowę w sprawie funkcjonowania ROD Zalesie.

Dowód: pismo z dnia 31lipca 2020r.

Witold Łada obawiając się, że podczas spotkania może być prowokacja albo mogą być proponowane propozycje korupcyjne nie uczestniczył w tym spotkaniu

Na pismo to Komisja Rewizyjna ROD Zalesie udzieliła odpowiedzi w dniu 08.08.2020r.

Dowód: Odpowiedź Komisji Rewizyjnej ROD z dnia 08.08.2020r..

Na polecenie Zarządu Okręgowego PZD ( a konkretnie Pana prezesa okręgowego) Zarząd ROD Zalesie zwołał zebranie z działkowcami.

We wrześniu 2020r na tablicach ogłoszeniowych ukazała się informacja Zarządu ROD o zwołaniu walnego zebrania działkowców na dzień 26 września 2020r.

Dowód: zawiadomienie na walne zebranie sprawozdawcze na 26.09.2020r.

Witold Łada otrzymał imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze na dzień 29.09.20r łącznie z porządkiem obrad.

Dwie daty informujące o zebraniu miały na celu wprowadzenie działkowców w błąd.

 

Walne zgromadzenie ROD Zalesie było zaplanowane, zorganizowane oraz przeprowadzone z uzgodnionym scenariuszem na zlecenie władz okręgowych Polskiego Związku Działkowców.

W dniu 26 września 2020r odbyło się walne zebranie ROD Zalesie, w którym uczestniczyły najwyższe władze okręgowe Polskiego Związku Działkowców. Między innymi Pan Leszek Łapiński –I wiceprezes PZD i Pani Katarzyna Górska –II zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu..

 

Oficjalnie osoby te uczestniczyły jako obserwatorzy i doradcy.

Podczas zebrania okazało się, że Zebranie miało charakter zaplanowany oraz na celu odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie. Był to zaplanowany ,,pucz” przy udziale najwyższych władz Okręgowych PZD w Elblągu.

 

Z zebrania, które było utrwalane na ścieżce dźwiękowej przez Witolda Ładę, został sporządzony stenogram.

 Zebranie ROD zostało zwołane jako sprawozdawcze. Podczas zebrania nie pozwolono odczytać sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD. Aktywnie w tym udział brała Pani Katarzyna Górska-II zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Zgodnie ze scenariuszem Zarząd ROD Zalesie podał się do dymisji, więc nie musiał składać sprawozdania z działalności Zarządu ROD również finansowego. Opinię w tej sprawie wydal Pan Leszek Łapiński - I zastępca prezesa Zarządu Okręgowego biorący udział w zebraniu.                         

 Po podpowiedzi i doradzeniu przez Pana Leszka Łapińskiego, zebranie zostało zmienione ze sprawozdawczego na zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

Został powołany nowy Zarząd ROD z tych samych osób. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało zabrane przez Panią Katarzynę Górską- II zastępczynię Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.  

Na wniosek prezesa ROD Zalesie Pana WieslawaTongę została odwołana Komisja Rewizyjna ROD Zalesie i wybrana nowa Komisja Rewizyjna

Na zebraniu były podejmowane uchwały. Np. Prezes ROD Pan Wiesław Tonga poddał pod głosowanie uchwałę, aby pozbawić głosu Panu Witoldowi Ładzie. Uchwała Pana Tongi została przegłosowana przez większość uczestników.

Z zebrania był  sporządzony protokół, który został podpisany przez przewodniczącego zebrania Pana Jerzego Szafrana (etatowego przewodniczącego) oraz przez skarbnika Panią Małgorzatę Sadowską.

Protokół oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD (bez odczytania) został zabrany przez Panią Katarzynę Górską i jest przechowywany w Zarządzie okręgowym PZD.

Walne zebranie było prowadzone przy udziale najwyższych władz Okręgowych PZD.

Podczas zebrania w kierunku Pana Witolda Łady były kierowane groźby, wyzwiska od uczestników, domagano się opuszczenia zebrania. To działo się w obecności władz okręgowych PZD.

Przebieg walnego zebrania sprawozdawczego został utrwalony na ścieżce dźwiękowej.

Władze Okręgowe zamiast powiadomić o tym fakcie organa ścigania wyciszyły całą sprawę.

Dowód: Płyta z nagraniem, stenogram, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD.

W dniu 01.10.2020r Komisji Rewizyjna ROD Zalesie wystąpiła z pismem o wgląd i kserokopie protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego odbytego w dniu 26.09.2020r..

Dowód: pismo z dnia 30.09.2020r

Dowód: przed sądowe wezwanie do udostępnienia dokumentów obrad walnego zgromadzenia odbytego w kwietniu 2014r.

Na pisma te Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” otrzymała odpowiedź z dnia 12.10.2020r

Dowód: pismo z 12.10.2020r.

W dniu 12.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD ponownie składa wezwanie przedsądowe o udostępnienie dokumentów..

Dowód: pismo z dnia 12.10.2020r.

W dniu 19.10.2020r Witold Łada jak0 członek, złożył pozew do Sądu przeciwko Zarządowi ROD Zalesie w Elblągu..

Dowód: pozew z dnia 19.10.2020r.

Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 12.10.2020 i 16.10.2020r.

Dowód: pismo z dnia 28.10.2020r.

W dniu 09.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego PZD.

Dowód: wniosek z dnia 09.10.2020r.

Na ręce Witolda Łady Zarząd Okręgowy PZD przesłał cztery uchwały.

Uchwała Nr 85/2020 stwierdzająca nieważność Walnego Zebrania ROD ,,Zalesie”

Walne zgromadzenie ROD Zalesie zostało unieważnione przez Zarząd Okręgowy PZD chociaż jest najwyższym organem w ROD.

Uchwałę Nr 86/2020 stwierdzające wygaśnięcie mandatów członków Zarządu ROD ,,Zalesie”

Uchwałę NR 87/2020 o powołaniu Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zalesie” w Elblągu w 6 osobowym składzie.

 Jak zapisano w uchwale Zarząd Okręgowy unieważnił walne zgromadzenie odbyte w dniu 26.09.2020r z powodu rażącego naruszenia prawa, natomiast nikt nie poniósł z tego tytułu żadnej konsekwencji.

Osoby z Zarządu Okręgowego, które brały udział w tym ,,puczu” dalej pracują na swoich stanowiskach. 

W Zarządzie Komisarycznym ROD Zalesie znalazły się osoby, które złożyły dymisję na zebraniu sprawozdawczym. Uchwałą Zarządu Okręgowego te same osoby odwołane uchwałą Nr 86/2020, zostały ponownie powołane do Zarządu Komisarycznego uchwałą Nr 87/2020

Zarząd Komisaryczny ROD ,, Zalesie” został powołany nie zgodnie z prawem.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach w art.10b ust.5 wyraźnie stanowi, że:                                      ,, Zarząd stowarzyszenia składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1, oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej o ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony zarząd stowarzyszenia składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego”

W tym wypadku Zarząd Okręgowy nie dokonał formalności, zatem Zarząd Komisaryczny ROD Zalesie działał nie zgodnie z prawem.

Dowody: uchwała Nr 85/2020; uchwala Nr 86/2020; uchwala Nr 87/2020

Witold Łada otrzymał uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Nr 07/XI/2020

w sprawie odwołana Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zalesie” w Elblągu z dnia 04.11.2020r.

W uzasadnieniu Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że:                                                               ,,…. wraz z kopiami korespondencji prowadzonej przez Okręgowy Zarząd PZD z Komisją Rewizyjną ROD Zalesie  i wyjaśnieniami Prezesa Zarządu ROD dotyczącymi działań Komisji Rewizyjnej związanych ze zwołaniem przez Komisję Rewizyjną zebrania działkowców ROD ,,Zalesie” w Elblągu na dzień 26.09.2020r., i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie.

Treść udostępnionej korespondencji wskazuje na niewłaściwe wykonywanie obowiązków Komisji Rewizyjnej, przekroczenie kompetencji Komisji Rewizyjnej określonych w przepisach § 91-92 Statutu PZD, przez zwoływanie i organizowanie zebrania działkowców ROD, oraz działanie na szkodę PZD, bowiem z oświadczenia Prezesa Zarządu ROD znajdującego potwierdzenie w treści korespondencji wynika, że celem zebrania – którego zwołania odmówił Zarząd ROD – było doprowadzenie do wyodrębnienia ROD ,,Zalesie” w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.”

Na zarzuty w stosunku do Komisji Rewizyjnej ROD nie było żadnych dowodów.

Oskarżenia i zarzuty były sfałszowane. Stanowią o tym przedstawione dokumenty.

Pod uchwałą NR 07/XI/2020 podpis złożyła Pani Katarzyna Górska –II zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, która brała czynny udział w zorganizowanym ,,puczu” w dniu 26.09.2020r.

O tych wydarzeniach Komisja Rewizyjna ROD powiadamiała na tablicach ogłoszeniowych działkowców ROD Zalesie, które natychmiast były zrywane z tablic ogłoszeniowych.

W dniu 28.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła skargę i wniosek do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD na, które dostała odpowiedź 4 stycznia 2021r.

Dowód: Pismo do KKR PZD z dnia 28.11.2020r

Dowód: odpowiedź z dnia 4.01.2021r

W dniu 12.01.2021r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wystosowała pismo do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Dowód: Pismo z dnia 12.01.2021r.

W styczniu 2021Witold Łada otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21 grudnia 2020r dotyczące nie udostępnienia dokumentów przez Zarząd ROD Zalesie.

Sąd postanowił odrzucić pozew. W uzasadnieniu Sądu postanowienia czytamy:

,,Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r., o rodzinnych ogrodach działkowych            ( art.65 ) z dniem wejścia w życie ustawy, tj. 19.01.2014r Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz .U. poz.1419, z późn. zm.) staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawną przy czym zastosowanie mają też przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1998r.,- Prawo stowarzyszeniach.

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców (obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców ( PZD). Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda – Zarząd ROD ,,Zalesie” w ocenie Sądu, nie posiada zdolności Sądowej.”

Dowód: Postanowienie Sądu Rejonowego wraz z uzasadnieniem z dnia 21.12.2020r.

 Witold Łada b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie otrzymał pismo od  rzekomo ,,powołanej” Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie

Pod wnioskiem podpis złożyli panowie Henryk Bińkowski i Adam Leszczyński.

Dowód: wezwanie z dnia 4 stycznia 2021r.

Ani w Statucie ani w ustawie takiej komisji niema. Jeżeli została powołana to działała bezprawnie.

O zaistniałej sytuacji w ROD Zalesie oraz stanowisko, jakie zajęły władze okręgowe PZD, Witold Łada powiadomił działkowców na tablicach ogłoszeniowych, również w Internecie.

W dniu 4 stycznia 2021r Witold Łada otrzymał od Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie pismo, który wzywa do niezwłocznego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD.

W dalszej części pisma zarząd informuje, że w przypadku nie zaniechania tego rodzaju działań i nie usunięcia niedozwolonych informacji i treści wewnętrznych dokumentów PZD ze strony internetowej, Zarząd ROD na podstawie przepisów § 27 Statutu PZD podejmie działania w sprawie pozbawienia Pana członkostwa w PZD.

(Witold Łada nie posiadał żadnych dokumentów PZD czy ROD, więc nie mogły być zamieszczane w Internecie ani na tablicach ogłoszeniowych. W piśmie nie wskazano o jakie dokumenty chodzi).

Pod wezwaniem podpis złożyli Pani Magdalena Dziubek -sekretarz Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie i Pan Jacek Nawrockiprezes Zarządu Komisarycznego jednocześnie II zastępca prezesa Zarządu Okręgowego PZD, który jest prawnikiem.

 

Zostało tu złamane prawo zagwarantowane w Konstytucji art.54 ,, Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

W ustawie Prawo o stowarzyszeniach art.6.1. ,,Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

Jak już było wspomniane Zarząd Komisaryczny ROD Zalesie jak również Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD Zalesie została powołana nie zgodnie z prawem.

Nie zgodnie z ustawą -Prawo o stowarzyszeniach.

Ponieważ ani w ustawie ani w statucie PZD niema takiego organu jak Komisaryczna  Komisja Rewizyjna ROD, była Komisja Rewizyjna wystąpiła w dniu 12.01.2021r z pismem do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu.

Dowód: pismo z dnia 12.01.2021r.

Dowód: ponowne pismo do Zarządu Okręgowego PZD z dnia 13.01.2021r

Dowód: pismo do Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 01.02.2021r

Witold Łada otrzymał pismo z dnia 9 marca 2021r podpisane przez prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Dowód: pismo z dnia 09 marca 2021r.

Witold Łada skierował kolejne pismo do Prezesa Polskiego Związku Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe Pana Eugeniusza Kondrackiego w dniu 31.03.2021r na które dostał odpowiedź z dnia 08 kwietnia 2021r.

Dowód: pismo z dnia 31.03.2021r

.Dowód: pismo z dna 8 kwietnia 2021r.

W piśmie z dnia 8 kwietnia 2021r. pod którym, podpisał złożył sam Pan Prezes. Oskarża o to, że: ,, Witold Łada bezprawnie utrwalał przebieg walnego zebrania ROD w dniu 26.09.2020r za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Następnie również, bezprawnie dokonał publikacji wszystkich materiałów z WZ ze sporządzonym przez siebie (wybiórczym) stenogramem z przebiegu zebrania za pośrednictwem strony internetowej.

( Witold Łada nie posiadał żadnych materiałów z walnego zgromadzenia, odbytego w dniu 26.09.2020r - były to fałszywe oskarżenia).

Ponadto zarząd ROD ,,Zalesie” oraz Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu, zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu ochronę interesów PZD i działkowców poprzez złożenie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawcy na podstawie art. 266 § 1 oraz art.267 § 1,3 i 4 kodeksu karnego.

W związku z powyższym JK PZD zobowiązała zarówno zarząd ROD ,,Zalesie” jak również okręgowy Zarząd PZD w Elblągu do podjęcia wobec Pana osoby działań prawnych mających na celu ochronę interesów danych działkowców w ROD ,,Zalesie” oraz dobrego imienia PZD.”

Pismo to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń ROD Zalesie, do wiadomości działkowców, które po kilku godzinach zostało usunięte przez Zarząd ROD.

Były to fałszywe oskarżenia Pana Eugeniusza Kondrackiego, ponieważ Witold Łada nie posiadał żadnych dokumentów należących do Polskiego Związku Działkowców czy ROD Zalesie. Było to jawne zastraszanie Witolda Ładę, aby nie interesował się sprawami działkowymi. Takie postępowanie jest bezprawne i powinno być ścigane z urzędu.

Polski Związek Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe to ,,państwo w państwie” ,,układ zamknięty”. W Polskim Związku Działkowców łamane są podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji, ustawie o ROD, ustawie o stowarzyszeniach, Statucie, Regulaminie -PZD. Działkowcy, członkowie PZD, którzy interesują się sprawami funkcjonowania ROD są traktowani jak działające na szkodę działkowców i Polskiego Związku Działkowców. W ROD Zalesie panuje dyktatura.

Takie sytuacje powinny być ścigane z urzędu. Polski Związek Działkowców jak również ROD to tajna organizacja, która nie chce być przez nikogo kontrolowana. W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art.33. ,,Koszty funkcjonowania ROD.

1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

W Statucie PZD w art.144 opłaty ogrodowe- zapisano:                                                                   

3.opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczania, nie później niż do 30 czerwca.”

Ustawodawca wyraźnie zapisał, że opłaty są uchwalane przez walne zebranie, a takie jest tylko w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD).

Praktycznie opłaty ogrodowe są ustalane przez Krajową Radę PZD i wynoszą 0,38zł za m2 użytkowanej działki. Na wysokość opłat nie ma wpływu walne zebranie ROD. Jest ona z góry narzucana walnym zebraniom ROD przez Krajową Radę PZD i musi być zatwierdzona na walnym zebraniu ROD.

W § 144 ust 4 zapisano:

,,4.Właściwy okręgowy zarząd może podjąć uchwałę obowiązującą działkowców określonego ROD do uiszczenia opłaty ogrodowej na pokrycie kosztów wynikających z tytułu prawnego do nieruchomości zajętej przez ROD, a w szczególności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.”

ROD Zalesie taką opłatę, kilka tysięcy zł rocznie jest zobowiązany przelać na konto Polskiego Związku Działkowców, bez uchwały walnego zebrania ROD.

W Regulaminie ROD w § 83 zapisano, w jakich kosztach powinien uczestniczyć działkowiec w funkcjonowaniu ROD w częściach przypadających na jego działkę.

Nie ma tu zapisu, że musi wnosić opłatę za dzierżawę. Działkowcy z tej opłaty są zwolnieni ustawowo.

Dowód: wyciąg z regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego § 83.

Wart.151 1. Majątek PZD zapisano:

,,Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.”

Polski Związek Działkowców pobiera opłatę ogrodową rzekomo za użytkowanie wieczyste gruntów a przecież z takiej opłaty ROD jest zwolniony ustawowo. Na jakiej podstawie pobierana jest opłata ogrodowa od użytkowania działki?

W Regulaminie ROD w §.33 zapisano                                                                                             

1.Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD.

W § 33 tegoż regulaminu zapisano”

,,1. Wykorzystywanie infrastruktury ogrodowej do celów innych niż określone w § 31 ust.1, może być wyłącznie na zasadach określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD.”

Zgodnie z regulaminem ROD zatwierdzonym przez PZD, działkowcy mogą korzystać z infrastruktury, ( którą sami pobudowali z własnych środków) za zgodą organów PZD.

Dowód: wyciąg z regulaminu ROD § 31.

Według oficjalnych danych w Polsce istnieje ponad 5 tysięcy ogrodów działkowych będących w strukturach Polskiego Związku Działkowców.                                   

Rocznie Polski Związek Działkowców uzyskuje od działkowców około 50 milionów złotych z opłat działkowych.

Ani w ustawie o ROD, ani w statucie PZD nie ma zapisu, że infrastruktura ROD jest własnością PZD. Taki zapis znajduje się w Regulaminie ROD uchwalonym przez PZD.

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych art.11 zapisano:

,,3. Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego.”

W regulaminie PZD uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015r w § 10 zapisano:

,, 1.Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD”

Natomiast w Statucie Polskiego Związku Działkowców w §155. Majątek PZD- zapisano:

,,1.Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.                                                                                                                                              

2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji, darowizn, spadków zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.”

Czy tym samym PZD przejął majątek ROD wypracowany przez działkowców, w majestacie prawa?

Dowód: Wyciąg z regulaminu PZD.

Pomimo, że infrastruktura ogrodowa ROD Zalesie została wykonana ze środków własnych działkowców, remontowana za pieniądze działkowców, korzystanie ze świetlicy, (która jest ubezpieczona za pieniądze działkowców) może być tylko za zgodą Zarządu Okręgowego PZD. Dochodzi do patologii.

W dniu 09.02.2021r Witold Łada otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 01.02.2021r w sprawie przekazania dokumentów.

Dowód: pismo z dnia 09.02.2021r

 Dowód: Pismo do Zarządu Okręgowego z dnia 15.02.2021

Dowód: pismo z dnia 31.05.2021r o kserokopie protokołu z obrad WZ z dnia 26.09.2020r.

Dowód: przedsądowe wezwanie do udostępnienie dokumentów z dnia 10.06.2021r

Dowód: odpowiedź Zarządu Okręgowego PZD z dnia 14.06.2021r

Dowód: Wniosek do Sądu Okręgowego z dnia 17.06.2021r

Dowód: Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 11 lipca 2021r

W uzasadnieniu Sąd napisał: ,,Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest tez organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

Czy Zarząd Okręgowy  PZD ,,to państwo w państwie.”?

W dniu 2 lutego2021r Witold Łada złożył skargę na Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie ul. Bobrowiecka 1. do Prokuratora Generalnego.

Po przejściu drogi służbowej poprzez Prokuraturę Krajową, Regionalną, Okręgową w Gdańsku, Okręgową w Elblągu, Okręgową w Warszawie w dniu 24.06.2021r Witold Łada otrzymał pismo z Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów.

Dowód: pismo z dnia 24.06.2021r

Witold Łada otrzymał pismo od Prezydenta Miasta Warszawy z dnia 4 sierpnia 2021r

Dowód: pismo z dnia 4.08.2021r

Dowód Odpowiedź Prezydenta z dnia 13.09.2021r

Dowód: Stanowisko Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów z dnia 17.08.2021r

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów podzieliła stanowisko Prezydenta Warszawy.

W dniu 16.08.2021r Witold Łada złożył pismo do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – jako najwyższego organu Związku. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi barak!?

Prezesem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców jest już wspomniany Pan Eugeniusz Knndracki.

Dowód Pismo do KR PZD z dnia 16.08.2021r                                                                                         

 

W dniu 06.09.2021r Witold Łada skierował pismo dotyczące PZD do Ministra Finansów.

Do dnia dzisiejszego odpowiedzi brak.

Dowód: pismo z dnia 06.09.2021r

W dniu 08.10.2021r Witold Łada skierował pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu.

Dowód: pismo z dna 08.10.2021r.

 

W dniu 05 sierpnia 2021r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze ROD Zalesie w Elblągu, w którym udział brali członkowie władz Okręgowych PZD na czele z Panem Leszkiem Łapińskim. Osoby te siedziały w tylnych rzędach i doradzały jak działkowcy mają się zachować….

Przewodniczącym zebrania został etatowy działkowiec Pan Jerzy Szafran zgłoszony przez prezesa Pana Wiesława Tongę.

Został odczytany porządek obrad, który zawsze jest przygotowany standartowo przez Polski Związek Działkowców. Walne zgromadzenie ROD jako najwyższy organ, może obradować tylko nad porządkiem zebrania zatwierdzonym przez PZD i nie może być zmieniany przez walne zgromadzenie ROD.

Przewodniczący tak prowadzi zebranie, że działkowcy muszą głosować nad poszczególnymi punktami natomiast dyskusja, zadawane pytania mogą być dopiero w punkcie 16, jak wszystkie sprawozdania i uchwały zostaną przegłosowane. Nad wszystkim czuwają obserwatorzy z Zarządu Okręgowego PZD, bo wszystko musi być pod kontrolą. Na zebraniu zostało odczytane oświadczenie i oskarżenia Zarządu ROD Zalesie na temat Witolda Łady i przekazane do Zarządu Okręgowego PZD. Oczywiście były to oskarżenia fałszywe. Dokument ten znajduje się w Zarządzie Okręgowym i dostępu do niego nikt niema.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie nie ma praktycznie żadnych kompetencji.

Potwierdziła to Pani Katarzyna Górska –II zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej na walnym zebraniu w dniu 26.09.2020r.

Walne zgromadzenie ROD jako najwyższa władza, może być w każdym czasie unieważnione przez Zarząd PZD.

Prezes Zarządu ROD Zalesie co miesiąc składa Raport do Zarządu Okręgowego PZD.

W tych raportach składa informacje na temat poszczególnych działkowców również na piśmie. Raporty te znajdują się w Zarządzie Okręgowym PZD. Jak z tego wynika działkowcy są inwigilowani. Do tych dokumentów nie ma dostępu działkowiec czy członek PZD.

Pan Prezes Wiesław Tonga traktuje ogród działkowy jak prywatną własność a działkowców jak ,,chłopów pańszczyźnianych” mając wolną rękę oraz wsparcie władz okręgowych PZD.

Zebrania w rodzinnym ogrodzie działkowym, mogą odbywać się tylko dwa razy w roku jako zebrania walne i dożynki i to za zgodą władz okręgowych.

Pytania mogą być tylko zadawane zgodnie z tematem zatwierdzonym przez PZD.

Jeżeli ktoś ma inne zdanie za bardzo interesuje się ,,ogrodem” dochodzi do oskarżeń, wyzwisk, straszenia, gróźb fizycznych nawet na oczach władz okręgowych, które tego nie widzą?

Panuje anarchia, dyktatura, która doprowadza do patologii.

Władze Okręgowe ani władze Krajowe nie panują nad sytuacją.

Skargi składane do władz PZD nie mają żadnego znaczenia.                                                                         

Osoby mające inne zdanie czy interesują się za dużo sprawami działkowymi są oskarżane, zastraszane kierowane do nich groźby fizyczne.

Skargi do Okręgowej Rady PZD i Krajowej Rady PZD nie są rozpatrywane.

We władzach Okręgowych w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik pełni funkcję prezesa Zarządu Okręgowego PZD.

Jest również prezesem Okręgowej Rady PZD w Elblągu, jako najwyższego organu.

Pierwsze osoby na liście w Zarządzie okręgowym pełnią jednocześnie funkcję w Radzie Okręgowej PZD.

Pan Zygmunt Wójcik zasiada również w Radzie Krajowej PZD i reprezentuje okręg Świętokrzyski. Kto wybrał go na tą funkcję z okręgu świętokrzyskiego?

Pan Eugeniusz Kondracki pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego PZD.

Jednocześnie jest prezesem Krajowej Rady PZD- najwyższego organu w PZD.

Pierwsze osoby na liście Zarządu Krajowego PZD pełnią funkcję w Radzie Krajowej PZD- jako organu najwyższego PZD.

Pan Wiesław Tonga prezes ROD Zalesie reprezentujący PZD, osoba zaufana w nagrodę zasiada w Radzie Okręgowej PZD.

Przez kogo został wybrany? Nie wiadomo, kogo reprezentuje w Okręgowej Radzie PZD. Nie było w tej sprawie żadnej uchwały walnego zebrania RODZalesie.

Informacje te są dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców.

Taki stan w ROD Zalesie jak również w PZD nie powinien mieć miejsca. To doprowadza do patologii.

Podobny stan panuje w większości Rodzinnych Ogrodów Działkowych w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

To może doprowadzać do dyktatury, anarchii, korupcji.

Działkowcy, którzy o tym mówią są traktowani jako intruzi i oskarżani o działalność na szkodę PZD i samych działkowców.

Dlatego jako były przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie proszę Pana Prezydenta i stawiam wniosek na podstawie zgromadzonych dowodów o:

1.Zażądać od ROD Zalesie w Elblągu przedstawienia odpisów wszystkich dokumentów z obrad walnych zgromadzeń za lata 2014-2021, łącznie z protokołami i podjętymi uchwałami.

2. Zażądać od Zarządu ROD Zalesie protokołów z posiedzeń Zarządu i uchwał podjętych za lata 2014-2021.

3.Niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia zawartych w piśmie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dnia 20.10.2021r.                                                                                              

4.Zobowiązanie Zarządu ROD Zalesie do przedstawienia protokołów z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną ROD Zalesie za lata 2014- 2021.

5. Po zapoznaniu się z przedstawionymi zarzutami i dowodami o nieprawidłowościach panujących w ROD Zalesie udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia

6.Wystąpić do Zarządu ROD Zalesie zgodnie z art.28-Prawo o stowarzyszeniach, o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowościach i ich usunięcia w określonym terminie.

7. Jeżeli władze ROD Zalesie nie zastosują się do żądania lub, jeżeli szkoda nie będzie mogła być naprawiona o wystąpienie do sądu na podstawie art.29.

8. Zobowiązać Zarząd ROD Zalesie o powiadomieniu działkowców o podjętych działaniach organu kontrolującego na tablicach ogłoszeniowych na terenie ogrodu działkowego ROD Zalesie w Elblągu.

9. O złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego w Elblągu o przeprowadzenie kontroli finansowej ROD Zalesie w Elblągu za lata 2014-2020.                                                                        

10. Jeżeli organ kontrolujący stwierdzi, że doszło do przestępstwa o zawiadomienie organów ścigania.

Chyba, że organ kontrolujący stwierdzi, że: ,,polski związek działkowców, to państwo w państwie” i nic nie można z tym zrobić.

O podjętych działaniach i wynikach kontroli proszę powiadomić osobę zainteresowaną.                                                        

 

                                                                                                         

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                 Były przewodniczący

                                                                                       Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie

                                                                                                                                                               Witold Łada

                                                                             

PS Ze względu na ważność sprawy informacja ta zostanie udostępniona do wiadomości publicznej.

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych.