Elbląg 03.09.2021r

Witold Łada                                                                                              

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604-594-984

 

GPM 0511.43.2021                           

                                                            Pan Zbigniew Ziobro

                                                  Prokurator Generalny RP

 

Dotyczy Polskiego Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny.

 

W dniu 02.02.2021r jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu skierowałem do Pana skargę oraz wniosek o rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach art.28 i art.29.

Zamieszczając do tego wniosku dokumenty jako dowody na działalność związku nie zgodną z prawem.

W dniu 19.02.2021r otrzymałem powiadomienie, z Ministerstwa Sprawiedliwości ze dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Krajowej.

W dniu 19.04.2021r ponowne pismo zostało skierowane do Pana Prokuratora Generalnego pod sygn.GM.0511.43.2021

W dniu 20.04.2021r Prokuratura Krajowa poinformowała mnie, że dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku a ta w dniu 30.04.2021r informacje, że dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

W dniu 15.05.2021r Prokuratura Okręgowa w Elblągu, informuje, że dokumenty zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie a ta informuje, że w dniu 10 .06.2021r dokumenty zostały przekazane Prokuraturze Rejonowej Warszawa –Mokotów, obejmujące żądanie skierowania przez prokuratora wniosku o rozwiązanie w/w stowarzyszenia. Sygn. PO VI PC 508. 2021.

W dniu 16.06.2021r Witold Łada otrzymał pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości BM-VII.0510 .1009.2021 podpisane przez Głównego Specjalistę Pawła Kajka, w którym Pan specjalista pisze m/in: ,,Odnosząc się również do Pana prośby o udzielenie pomocy przez Ministra Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie informuję, że nie mogła ona być rozpatrzona pozytywnie „ ,, Nawiązując także do niewłaściwej Pana zdaniem działalności władz ww. Związku, mogącej wyczerpać znamiona czynu zabronionego informuję, że ewentualną korespondencję zawierającą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa należy kierować do organów ścigania tj. policji lub prokuratury.”  Bez komentarza.

W dniu 17.06.2021r Witold Łada skierował pismo do Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów o podtrzymaniu wniosku o rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców zgodnie z art.28 i 29 ustawy o stowarzyszeniach, jako organizacji przestępczej, czyli niezgodnej z prawem.

W dniu 24.06.2021r Witolda Łada przesłał do Pana Prokuratora Generalnego ponowne pismo i odpowiedź na pismo otrzymane z dnia 16.06.2021r.

Nikt z prokuratury nie zajął się tą sprawa tylko przekazywał dalej….

 

Aż w dniu 24 czerwca 2021r Prokuratura Rejonowa Warszawa –Mokotów zamiast zająć się sprawą przesłała do Witolda Łady informację, że dokumenty zostały przekazane do Prezydenta Warszawy.

Dowód: Pismo do Prezydenta Warszawy z dnia 24.06.2021r. sygn. PRPc 361.2021                         

Pomimo, że Witold Łada informował o nieprawidłowościach w kilku pismach prokuraturę, występujących w Polskim Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe, zarejestrowane w Warszawie pod numerem KRS 0000293886,

w dniu 4 czerwca 2021r otrzymał pismo od Prezydenta Warszawy, który informuje, że: ,, w ocenie Prezydenta m.st Warszaw , działającego jako organ nadzorujący, wskazane przez Pana okoliczności nie stanowią podstawy do zastosowania wnioskowanych środków nadzorczych.” ,,Natomiast Okręg PZD w Elblągu, będący terenową jednostką PZD, zgodnie z art.27 w związku z art.8 ust.5 pkt.2 ustawy –Prawo o stowarzyszeniach, podlega nadzorowi Prezydenta Elbląga.”

Dowód: Odpowiedź  Prezydenta Warszawy z dnia 4 sierpnia 2021r. sygn.  AO-1.511..237.2021.PBO

 

W dniu 17.08. 2021r Witold Łada skierował odpowiedź na pismo Prezydenta Warszawy i do Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów.

Dowód:  Pismo z dnia 17.08.2021r

 

W dniu 16.08.2021r Witold Łada wysłał pismo do Polskiego Związku Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe -Krajowa Rada ul. Bobrowiecka 1-jako najwyższego organu w stowarzyszeniu.

Kopia pisma do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców została przesłana na ręce Prezydenta Warszawy i do Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów.

Dowód: Pismo z dnia 16.08.2021r.                                                                                                     

Witold Łada otrzymał pismo z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Prokuratury Rejonowej Warszawa -Mokotów z dnia 19.08.2021r

Dowód: pismo z dnia 19.08.2021r sygn. PO VI PC 508. 2021

 

Witold Łada otrzymał pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów w Warszawie z dnia 17.08.2021

W piśmie tym Pani Prokurator Edyta Lubieniecka – Dziak pisze:                                                            

,, W związku z wpłynięciem do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie  9 sierpnia 2021r pisma skierowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy do Pana w przedmiocie braku przesłanek do złożenia wniosku do Sądu na podstawie art.29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach odnośnie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1 uprzejmie informuje, że tutejsza Prokuratura podziela stanowisko Prezydenta m st. Warszawy w tym zakresie i nie znajduje podstaw do skierowania wniosku o rozwiązanie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe.”

Jak z tego pisma wynika Pani Prokurator nie zapoznawała się z przedstawionym materiałem dowodowym  w sprawie Polskiego Związku Działkowców, nawet nie zaznajamiała PZD o postawionych mu zarzutach tylko przesłała dokumentu do Prezydenta Warszawy.

Można zapytać Pani Prokurator czy zajmowała się zarzutami i przeglądała materiały przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie czy podzieliła stanowisko Prezydenta Warszawy? Prezydent Warszawy mija się z prawdą w swoim piśmie do Witolda Łady i Prokuratury Warszawa –Mokotów.

Polski Związek Działkowców, który działał do 2014r po rozwiązaniu przez Trybunał Konstytucyjny i ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych przekształcił się w stowarzyszenie ogrodowe. Opracował statut i zarejestrował się w Sądzie Rejestrowym m st.. Warszawa pod numerem 0000293886. Został zgłoszony zgodnie z ustawą Prezydentowi m st. Warszawa. Polski Związek Działkowców –Stowarzyszenie Ogrodowe swoim zasięgiem obejmuje teren całej Polski.

Zgodnie ze statutem PZD powołał struktury na terenie Polski. Są to struktury okręgowe w dawnych miastach wojewódzkich i na samym ,,dole” struktury ROD zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.                                                                                              

W statucie PZD w §1 zapisano, że:

,,Polski Związek Działkowców, zwany dalej PZD, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony swoich członków.

2. PZD działa na podstawie ustawy z dna 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

3.PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.”

W statucie PZD w § 32 zapisano, że organami w PZD są:

- w ROD :

a) walne zebranie 

b) zarząd,

c) komisja rewizyjna,

2) w jednostce terenowej

a) okręgowy zjazd delegatów,                                                                                                         

b) okręgowa rada

c) okręgowy zarząd

d) okręgowa komisja rewizyjna

3) w jednostce krajowej:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,

b) Krajowa Rada,

c) Krajowy Zarząd,

d) Krajowa Komisja Rewizyjna.

Jak wynika z zapisów w statucie tylko w ROD występuje walne zgromadzenie.

 Jak podano na stronie internetowej PZD w krajowej radzie i krajowym zarządzie widnieją te same osoby.

W strukturach okręgowych istnieją organy takie jak okręgowa rada i okręgowy zarząd. W tych organach widnieją te same nazwiska. Sami się wybierają.

Zgodnie z ustawą oraz zgodnie ze statutem PZD organy okręgowe oraz organy tzw. ROD-dy, które pochodzą z wyboru, nie mają mocy prawnej. Są to zwykłe organy Polskiego Związku Działkowców. W każdej chwili mogą być rozwiązane przez organ wyższego stopnia.

 W ROD-ach, ani walne zgromadzenia, ani zarządy, ani komisje rewizyjne nie mają umocowania prawnego. Nie są nigdzie zgłaszane, rejestrowane. Chociaż są powoływane na walnych zgromadzeniach. Nie odpowiadają prawnie za to co robią. Osoby pełniące w nich funkcje są zwykłymi ,,pracownikami” PZD. Wykonują polecenia, i zalecenia Polskiego Związku Działkowców. W każdej chwili mogą być odwołane przez np. zarządy okręgowe ( które nie mają mocy prawnej) i w to miejsce powołane zarządy komisaryczne,  które również nie mają mocy prawnej bo powołane przez organ nie mający mocy prawnej. W takich strukturach tworzą się anarchia i patologia.

Potwierdził to Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 21.12.2020r. sygn. akt .I C 1419/20 na przykładzie ROD Zalesie w Elblągu. ,,Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zakresie „w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców (obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego Okręg w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców ( PZD).

 Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda (Witold Łada) – Zarząd ROD Zalesie – w ocenie Sądu, nie posiada zdolności prawnej.”

Dowód: Postanowienie Sądu z dnia 21.12.2020r.

 

Podobnie organy okręgowe takie jak, okręgowy zjazd delegatów, okręgowa rada, okręgowy zarząd, okręgowa komisja rewizyjna, nie mają umocowania prawnego.

Są to zwykłe organy PZD -.stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie.

 Nie są nigdzie zgłaszane. Odpowiadają tylko przed Polskim Związkiem Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie.

 

W tej sprawie zostało wydane postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu odnośnie organów Polskiego Związku Działkowców dotyczące ,,władz” okręgowych. w dniu 11 lipca 2021r.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

,,Zgodnie z art. 64§ każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona ( zdolność sądowa) § 2 tego artykułu stanowi, że zdolność sądową mają organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.

Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości Zarządowi Okręgowemu PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

Zatem zgodnie z art.199 § 1 pkt. 3 Sąd odrzucił pozew, skoro pozwany nie ma zdolności sądowej. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art.199 § 2 kpc, gdyż brak zdolności sądowej pozwanego nie może zostać uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu. Osobowość prawną pozwanemu może bowiem ,,nadać” jedynie ustawodawca.”

Ale o tym nie wiedzieli ani Główny Specjalista pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Paweł Kajka, ani Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów, Pani Edyta Lubieniecka- Dziak.

Pani Prokurator w piśmie z dnia 17.08.2021r pisze, że podziela stanowisko Prezydenta Warszawy i nie będzie się tą sprawą zajmować nie znajdując żadnych podstaw.

Czy Prezydent Warszawy nie wie, co dzieje się w jego urzędzi?.

Dowód: Postanowienie Sądu Okręgowego Elblągu z dnia 11 lipca 2021r.

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, w ustawie o stowarzyszeniach w artykule 28 i 29 zapisano, że Prokurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenia upomnienia, a nawet rozwiązanie stowarzyszenia. A Prokuratura umywa ręce.

Polski Związek Działkowców -stowarzyszenie ogrodowe powołuje organy terenowe, które nie są nigdzie zgłaszane, nie mają żadnej mocy prawnej, nie podlegają żądnej kontroli a według Prokuratury działają zgodnie z prawem?

Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie grodowe zarejestrowane w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1 jest organizacją przestępczą.

Działkowcy mówią że to: ,,imperium ogrodowe” ,,państwo w państwie” ,,zorganizowana grupa przestępcza”, tworzy się anarchia, patologia.

PZD posiadający struktury w całej Polsce. Pomimo, że ustawa stanowi, że struktury terenowe powinny być zgłoszone w starostwie, na terenie którego działają. Nikt takich zgłoszeń nie dokonuje. Praktycznie struktury te nie są przez nikogo kontrolowane. Nikt nad tym nie panuje. Struktury PZD są powołane nie zgodnie z ustawami. Łamane są prawa działkowców -prawa konstytucyjne, ustawowe, statutowe, regulaminowe -o tym było w pismach.

A kolejna prokuratura nie wie co  tym zrobić i przekazuje następnej prokuraturze.

Na działalność przestępczą PZD, nie zgodną z prawem, zostały dostarczone dowody a nikt nie chce się tym zająć.. Czy prokuratura przesłała dostarczone dowody na PZD, żądając odpowiedzi lub stanowiska od PZD?

 

A może ta organizacja PZD jest już tak silna, że organy państwowe boją się ruszyć tą sprawę.

 

Jak już wspomniałem, Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe przy ul. Bobrowicieckiej1 jest zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Warszawie.

Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe powołuje struktury okręgowe, które powinny powiadomić w ciągu 14 dni o tym starostę w danym okręgu, oraz struktury ROD.

Nikt takich zgłoszeń nie dokonuje. Nikt z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Natomiast osoby, które się tym interesują są oskarżani, straszeni grożeniem wyrzucenie z członkostwa lub pozbawieniem prawa do działki.

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD),(nie mające żadnej mocy prawnej) zawierają umowy notarialne z działkowcami na umowę  ,,prawa do działki”.

Raz w roku do końca marca Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe powinien składać do Urzędu Skarbowego CIT 8.Czy takie informacje przekazuje Polski Związek Działkowców do Urzędu Skarbowego? Takich informacji nie można uzyskać w Polskim Związku Działkowców. Jest to tajemnicą.

Czy Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie, przekazuje informacje do Ministerstwa Finansów? Takiej informacji nie można uzyskać w Polskim Związku Działkowców. Zapytania są niewygodne i traktowane jako działanie na szkodę związku,  co może skutkować wykluczeniem z członkostwa a nawet pozbawieniem prawa do działki.

Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe pobiera od działkowców tzw. opłatę partycypacyjną (nie zapisaną ani w ustawie ani w statucie). Są to kwoty rocznie sięgające około 50 milionów zł w skali całego kraju. PZD stał się właścicielem całej infrastruktury ogrodowej wypracowanej przez działkowców przez pokolenia. PZD przywłaszczył sobie własność działkowców i zostało to zapisane w statucie i regulaminie PZD.

Tak działa Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe na terenie całej Polski.

O takich sprawach został powiadomiony Pan Prokurator Generalny w dniu 02.02.2021r,

 W dniu 19.04.2021r., w dniu 26.04.2021r.

 

Dlatego ponawiam mój wniosek i prośbę do Pana Prokuratora Generalnego o przekazanie zgromadzonych materiałów w sprawie działalności Polskiego Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ul. Bobrowiecka 1, Prokuratorowi z poza Warszawy i objęcie nadzorem tą sprawą przez Pana Prokuratora Generalnego.

 

Kopię tego pisma proszę przesłać do Polskiego Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ul. Bobrowiecka1, z żądaniem zajęcie stanowiska i odpowiedź na zarzuty. 

 

 Bardzo proszę o powiadomienie o tym wnioskodawcę.                                                                                                         

                                                                                                  

                                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                                     Były przewodniczący

                                                                                           Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie

                                                                                                           Witold Łada

 

Ze względu na to, że sprawa dotyczy wielu tysięcy Działkowców pismo i wniosek będzie przekazany do wiadomości publicznej.