Jaki stan prawny mają struktury terenowe Polskiego Związku Działkowców -stowarzyszenie ogrodowe?

 

Struktury ROD, Polskiego Związku Działkowców.

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał postanowienie, że:

,,Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców ( obecnie stowarzyszenia ogrodowego0, Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców (PZD) .Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD..

W konsekwencji pozwany przez powoda –Zarząd ROD Zalesie – w ocenie Sądu nie posiada zdolności sądowych.”

DOWÓD: Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 21.12.2020r

 

Struktury Okręgowe Polskiego Związku Działkowców.

Sąd Okręgowy w Elblągu wydał postanowienie, z dnia 11 lipca 2021r., że:

,,Zgodnie z art.64 § 1 każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność) sądową) § 2 tego artykułu stanowi, że zdolność sądową mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej

Żaden przepis prawny nie przyznaje osobowości prawnej Zarządowi Okręgowemu, PZD w Elblągu. Pozwany nie jest też organizacją społeczną dopuszczoną do działania na podstawie obowiązujących przepisów.

Zatem zgodnie z art.199 § 1 pkt 3 Sąd odrzucił pozew, skoro pozwany nie ma zdolności sądowej. W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art.199 § 2 kpc, gdyż brak zdolności sądowej pozwanego nie może zostać uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.. Osobowość prawną pozwanemu może bowiem ,, nadać” jedynie ustawodawca.

DOWÓD: Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 11.07.2021r

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Elblągu, ani struktury ROD jak- (walne zgromadzenia, komisja rewizyjna, zarządy, zarządy komisaryczne), ani struktury okręgowe Polskiego Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe jak (zarząd, komisja rewizyjna, rada okręgowa), nie posiadają mocy prawnej. Te struktury działają, jako zwykłe organy nie mające, żadnej zdolności prawnej. ROD-y są powołane przez organy, które same nie posiadają mocy prawnej!? 

Struktury Polskiego Związku Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe to ,,imperium działkowe”, państwo w państwie”,, ,układ zamknięty”, ,,zorganizowana grupa przestępcza”.

 PS. Dziękujemy Sądowi Rejonowemu i Sądowi Okręgowemu w Elblągu za precyzyjne uzasadnienie Postanowienia.