Elbląg 16.08.2021r

Witold Łada                                                                       

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Członek  PZD

Tel. 604-594-984                   

 

                                                 Polski Związek Działkowców

                                                Stowarzyszenie Ogrodowe

                                                Krajowa Rada

                                                Warszawa

                                                ul. Bobrowiecka 1

                                                KRS 0000293886

 

Nazywam się Witold Łada. Od 1982r jestem działkowcem w ogrodach ROD ,,Zalesie” w Elblągu.

Ogrody działkowe Zalesie w Elblągu istnieją od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

 Będąc działkowcem pełniłem w ROD Zalesie funkcję w Zarządzie ROD przez dwie kadencje również wice- prezesa.

Za swoją działalność na rzecz działkowców, bo tak traktowałem swoją społeczną funkcję otrzymywałem dyplomy i odznaczenia włącznie ze złotą odznaką działkowca. 

Nie zależnie od pozycji działkowca, każdy był traktowany z należytą czcią, godnością, szacunkiem bez obrażania, oskarżania poniżania. Zawsze podkreślałem, że to zarząd jest dla działkowców a nie odwrotnie. Do 2005 roku ROD należały do zakładów pracy, były to przyzakładowe, pracownicze ogrody działkowe. Po 2005r na mocy ustawy ogrody działkowe zostały przekazane nieodpłatnie organizacji zwanej Polski Związek Działkowców.

Ponieważ ustawa o ROD nie była zgodna z Konstytucją, w 2012r Trybunał Konstytucyjny RP uchylił ponad 20 zapisów w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r.

Jak wypowiedział się były Prezes Trybunału Konstytucyjnego: ,,Polski Związek Działkowców to państwo w państwie i w takim kształcie nie powinien istnieć…”

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nakazał Parlamentowi RP w odpowiednim czasie uchwalenie nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

W styczniu 2014r weszła w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

W art. 3 tej ustawy ustawodawca dokładnie określił, jakie są podstawowe cele powołania rodzinnego ogrodu działkowego ROD.

Zgodnie z ustawą od 14 stycznia 2014r ROD-y mogły być zakładanie przez stowarzyszenie ogrodowe i działać na zasadzie ustawy o stowarzyszeniach.

W art.10 ust.3 ustawy o ROD –W drodze umowy pomiędzy gminą a stowarzyszeniem ogrodowym, obowiązki, o których mowa w ust.2, mogą być przejęte przez stowarzyszenie ogrodowe.

W art.11ust.1- ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.

art.3 – Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego, z zastrzeżeniem art.49…

Po takim zapisie w ustawie o ROD, Polski Związek Działkowców jako organizacja, został pozbawiony majątku wypracowanego przez działkowców.

Polski Związek Działkowców mając armię urzędników ogromną rzeszę ,,pseudo prawników” sprytnie powołał ,,nową” organizację ogólnopolską pod nazwą Polski Związek Działkowców –Stowarzyszenie Ogrodowe i zarejestrował w Sądzie Rejestrowym w Warszawie 

W 2014r ,,przedstawiciele” Polskiego Związku Działkowców przybywali na walne zgromadzenia ROD, które odbywały się wiosną 2014r z informacją, agitacją, że ustawa o ROD, która weszła w życie jest nie korzystna dla działkowców i z taką ustawą nie można się zgodzić (wcześniej PZD organizował protesty, namawiał do zbierania podpisów przeciwko tej ustawie).

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców deklarowali, że nie zostawią działkowców samych sobie i mają dla nich propozycję nie do odrzucenia. Na zebraniach głoszono, straszono, że jeżeli działkowcy zostaną sami, będą im odbierane działki bez odszkodowania i przeznaczane dla deweloperów. Obiecano, że jeżeli działkowcy pozostaną w strukturach Polskiego Związku Działkowców, nie będą im podnoszone żadne opłaty zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jeżeli zostaną członkami PZD, będą płacić tylko składki członkowskie, a Polski Związek Działkowców będzie ich bronił w razie odbierania działek przez właściciela (gminy), oferowano bezpłatną pomoc prawną przez prawników PZD.

Ponieważ ustawa o ROD była nowa, większość działkowców jej nie czytała, nikt się nie spodziewał, że Polski Związek Działkowców wykorzystując tą ustawę sprytnie  przejmie infrastrukturę ogrodową ROD czyli ich wypracowany majątek.

Na zebraniach nikt o tym nie wspominał. Działkowcy byli straszeni wręcz zmuszani do pozostania w strukturach organizacji Polski Związek Działkowców. Obiecywana była im świetlana przyszłość, jeżeli zostaną przy PZD, - przekonywali, że ,,w grupie zawsze będzie łatwiej.”

Działacze z PZD obiecali, że będą opiekować się ROD- amy - a działkowcy sami będą decydować o swoich prawach również na walnych zgromadzeniach, sami będą podejmować uchwały. Polski Związek Działkowców nie będzie się wtrącał i dyktował, co mają robić. Będzie im tylko doradzał, opiekował się nimi i bronił….

Z tego zebrania został sporządzony protokół, zabrany przez ,,władze” okręgowe, PZD, które były obecne na zebraniu, przetrzymywany w zarządzie okręgowym i nikt z członków, działkowców nie ma do niego dostępu.

W 2018 roku został uchwalony nowy Statut Polskiego Związku Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe, zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Warszawie.

I co zapisano w Statucie Polskiego Związku Działkowców:

§ 1 Polski Związek Działkowców, zwany dalej PZD jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków. Czytaj: obrona własności przejętych od działkowców m/in infrastruktury ogrodowej zbudowanej przez działkowców.

ust. 2 PZD działa na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r.o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

ust.3 PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

W statucie zapisano, że PZD działa na podstawie Prawo o stowarzyszeniach.

W ustawie o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r zapisano:                                            art.11. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwal należy do walnego zgromadzenia członków.

 w ust 2., , Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takim razie statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

W statucie PZD w § 33 ust 1 czytamy: Organy PZD pochodzą z wyboru, za wyjątkiem walnego zebrania ROD.

ust.2 Wybory do organów PZD przeprowadzane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 A gdzie są zasady wyboru delegatów, które są określone w ustawie o stowarzyszeniach? Gdzie jest Regulamin wyboru delegatów? Czy działkowcy, którzy są członkami Polskiego Związku Działkowców mają jakiś wpływ na wybór swoich delegatów?  Może zwyczajny członek nie musi o tym wiedzieć?   ( bo jest ochrona danych). Tak tłumaczą ,,władze” związku -Polskiego Związku Działkowców.  

A jak wybierane są ,,władze” okręgowe według statutu też z wyboru?

Czy statut określa w jaki sposób są wybierane władze okręgowe jakie są zasady, bo w statucie niema? Kto przedstawia kandydatów? Czy sami się wybierają? Czy jest regulamin wyborczy dostępny dla członków?

Zgodnie ze statutem ,,władze” okręgowe są wewnętrznym organem Polskiego Związku Działkowców pomimo, że są ,,wybierane” przez delegatów, którzy są członkami PZD, nie są organem, który posiada osobowość prawną.

Zarząd Okręgowy PZD jest wewnętrznym organem Polskiego Związku Działkowców nie posiadając żadnej mocy prawnej.

 Czy zgodnie ze statutem czy regulaminem wybory do ,władz” związku odbywają się w pierwszym terminie a jeżeli liczba delegatów jest mniejsza to w drugim terminie niezależnie od ilości delegatów biorących udział w zebraniu?

Zgodnie ze Statutem PZD to tylko w ROD najwyższym organem jest walne zgromadzenie. Ani walne zgromadzenie ROD ani zarząd ROD ani komisja rewizyjna ROD nie mają mocy prawnej. Jest to wewnętrzny organ PZD -stowarzyszenie ogrodowe.

Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu ROD przez walne zgromadzenie ROD, które nie posiada osobowości prawnej, w każdej chwili mogą być unieważnione przez Zarząd okręgowy Polskiego Związku Działkowców, który nie ma mocy prawnej. Jest on wewnętrznym organem Polskiego Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe zarejestrowane w sądzie Rejestrowym w Warszawie.

Zgodnie z założeniem Polskiego Związku Działkowców, jeżeli walne zgromadzenie, zarząd lub komisja rewizyjna ROD podejmuje uchwały zgodne z oczekiwaniami PZD, wykonuje polecenia i założenia PZD jest organem akceptowanym, jeżeli nie wykonuje poleceń czy założeń PZD w każdej chwili może być odwołane i zastąpione przez np. zarząd komisaryczny.

Te organy w ROD nie mają mocy prawnej. Są to organy wewnętrzne Polskiego Związku Działkowców. I to trzeba jasno powiedzieć działkowcom. Że na zebraniach w 2014 roku zostali przez przedstawicieli PZD oszukani.

Walne zgromadzenie ROD zarząd, komisja rewizyjna, nie ma mocy prawnej, są to organy wewnętrzne Polskiego Związku Działkowców i wykonują zadania ściśle określone oraz z założeniami PZD.

Takie zdanie podzielił Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020r sygn. akt IC 1419/20

,, Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców ( obecnie stowarzyszenia ogrodowego).

Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręgu w Elblągu, ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców( PZD). Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda – Zarząd ROD ,,Zalesie” – w ocenie Sądu, nie posiada zdolności sądowej.”

Jak już wcześniej wspomniałem, uchwały podjęte przez walne zgromadzenie czy zarząd sprzeczne z oczekiwaniami PZD są unieważniane, a jeżeli walne zgromadzenie zarząd, komisja rewizyjna nie dostosuje się do wymogów PZD zostanie odwołana i powołany (nie zgodnie z prawem) przez Organ PZD zarząd komisaryczny.

 Na walnym zgromadzeniu ROD Zalesie po dymisji Zarządu w dniu 26.09.2020r został wybrany nowy zarząd z rażącym naruszeniem prawa. Całe zebranie zostało unieważnione przez Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu, który nie miał mocy prawnych.

Został powołany zarząd komisaryczny z tych samych członków, którzy wcześniej podali się do dymisji i ponownie wybrani do zarządu ROD Zalesie przez zarząd Okręgowy PZD, który nie miał mocy prawnych.

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach Art.10b wyraźnie stanowi:

1. W przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, organ w nim wskazany może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce. Zarząd okręgowy PZD w Elblągu nie miał prawa powołania zarządu komisarycznego ROD Zalesie, ponieważ nie posiada osobowości prawnych.

Również nie mógł być powołany komisaryczny zarząd ROD, ponieważ nie posiadał osobowości prawnych.

Ani zarząd okręgowy w Elblągu ani zarząd ROD ani zarząd komisaryczny ROD nie posiada osobowości prawnych.

Gdyby tak było to zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r art.10 ust 5 zarząd stowarzyszenia ( a takim jest PZD stowarzyszenie ogrodowe) składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej.

Jak z tego wynika zarząd Komisaryczny został powołany nie zgodnie z prawem przez organ nie mający do tego uprawnień oraz nie został zgłoszony do sądu rejestrowego i do organu nadzorującego.

Czyli od 4 listopada 2020r do sierpnia 2021r w ROD Zalesie, panowało ,,bezkrólewie.”

Tak wygląda demokracja w Polskim Związku Działkowców, po przejęciu rodzinnych ogrodów działkowych -razem z ich majątkiem.

Działkowcy mówią, że w majestacie prawa zostali oszukani i okradzeni, przez Polski Związek Działkowców, pozbawieni majątku, który wypracowali sami przez wiele lat z własnych środków.

W Polskim Związku Działkowców łamane są prawa Konstytucyjne, ustawowe, statutowe, regulaminowe od samej góry do samego dołu.

Tak dzieje się w całej Polsce na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zalesie” w Elblągu. I nikt nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Po wejściu w życie nowej ustawy o ROD w styczniu 2014r., w 2018 roku został uchwalony ,,nowy” statut Polskiego Związku Działkowców przez Radę Krajową PZD w którym zostały zawarte zapisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych oraz ,,władz” związku.

W 2017r. w ROD Zalesie został powołany przez najwyższy organ jakim jest walne zgromadzenie ROD ,,Zalesie” nowy zarząd w składzie 5 osobowym i komisja rewizyjna w składzie 3 osobowym. Organy te odpowiadają i składają informację przed walnym zgromadzeniem, przez który zostały powołane.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej ROD Zalesie został wybrany Witold Łada.

W ROD Zalesie zebrania odbywały się tylko raz w roku w miesiącu kwietniu. Przeważnie były to zebrania sprawozdawcze. Przed walnym zebraniem Witold Łada otrzymywał gotowe druki od zarządu ROD zawarte na jednej stronie, które zawierały- Sprawozdanie komisji rewizyjnej ROD.

Twierdzono, że w zasadzie komisja rewizyjna ROD nie ma żadnych uprawnień.

 

W roku 2019r Witold Łada zapoznał się dokładnie z regulaminem komisji rewizyjnej uchwalonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w czerwcu 2018r.

Ponieważ zbliżały się terminy walnych zgromadzeń Witold Łada-  przewodniczący komisji rewizyjnej- w marcu 2019r. powiadomił Prezesa ROD o zamiarze przeprowadzenia  kontroli Zarządu ROD z działalności, za 2018r również finansowej. Pan prezes zwlekał, wyznaczając nowe terminy. Pod koniec marca 2019r prezes ROD Wiesław Tonga oznajmił, że ze względu na pandemię  nie będzie w najbliższym czasie walnego zebrania sprawozdawczego do odwołania, bo takie polecenie otrzymał od Zarządu Okręgowego PZD pana Zygmunta Wójcika. Na drugi dzień na terenie działek pan Wiesław Tonga podszedł do pana Witolda Łady z prośbą. Oświadczył, że spotkanie komisji rewizyjnej z Zarządem ROD odbędzie się 4 kwietnia 2019r.Jednocześnie poinformował przewodniczącego KR, że zarząd Okręgowy PZD prosił, aby przelać pieniądze z konta ROD na konto zarządu okręgowego, ale do tego jest potrzebny podpis Komisji Rewizyjnej ROD.

Taki podpis został złożony na dokumencie, pieniądze zostały przelane na konto PZD natomiast do kontroli Zarządu ROD nie doszło, pomimo kilkakrotnych wyznaczanych terminów.

W takim wypadku Komisja Rewizyjna ROD zgodnie ze Statutem PZD § 68 ust 3 w dniu 22.06.2020r złożyła na piśmie wniosek o pilne zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców ( powiadamiając ich jaka sytuacja panuje w ROD Zalesie) na które otrzymała odpowiedź zarządu ROD ,,Zakaz zwoływania zgromadzeń ( wg Zarządu ROD w Elblągu) do września 2020r.”- podpis złożyło czterech członków zarządu ROD.

Dlatego też w dniu 25.06.2020r na podstawie § 68 ust 2 Komisja Rewizyjna ROD złożyła wniosek do Zarządu ROD o pilne zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców dołączając ponad 50 procent podpisów działkowców.

Zarząd ROD odmówił. Powołując się na zakaz wyrażony przez prezesa Zarządu Okręgowego PZD pana Zygmunta Wójcika. Komisja Rewizyjna ROD Zalesie o takiej sytuacji w ROD powiadomiła Zarząd Okręgowy PZD oraz Okręgową Komisję Rewizyjną w Elblągu.

Ponownie Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do zarządu ROD, aby zwołać zebrania działkowców.

Zgodnie ze statutem uchwalonym przez Zjazd Delegatów PZD w § 68 zapisano:,, Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane ust.2 z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD…..

ust.3 Zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony bezwzględną większością głosów.

Pomimo że wnioski o zwołanie walnego zebrania zostały złożone, a komisja rewizyjna przedstawiła opinię sanitarną z PSSE, zarząd ROD nie zwołał walnego zebrania.

Do Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej udał się prezes ROD pan Wiesław Tonga i oświadczył, że pan Witold Łada chce zwołać walne zgromadzenie po to, żeby wyjść ze struktur Polskiego Związku Działkowców.

Nie mając na to żadnych dowodów czy dokumentów.

Był częstym bywalcem w Zarządzie Okręgowym i uzgadniał strategie działania.

Komisja rewizyjna ROD o tych faktach powiadamiała w pismach Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu i Okręgową Komisję Rewizyjną. W połowie września 2020r na tablicach ogłoszeniowych ukazały się zaproszenia Zarządu ROD Zalesie  o zwołaniu na dzień 26.09.2020r zebranie sprawozdawcze.

Działkowcy otrzymywali zaproszenia imienne na dzień 26.09.2020r. takie ogłoszenia były również na tablicach ogłoszeń. Pan Witold Łada przewodniczący komisji rewizyjnej ROD Zalesie zaproszenie dostał na dzień 29.09.2020r.

Pomimo tego na zebranie, które odbyło się 26 września 2020r przybył Witold Łada przynosząc ze sobą dokumenty sprawozdawcze Komisji Rewizyjnej ROD.

W zebraniu tym uczestniczyli przedstawiciele ,,władz” okręgowych PZD.

Pierwszy wice prezes Zarządu Okręgowego Pan Leszek Łapiński i druga zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Górska.

Podczas zebrania okazało się, że było to zorganizowane zebranie w uzgodnieniu i porozumieniu Zarządu ROD Zalesie z Zarządem Okręgowym i Okręgową Komisją Rewizyjną w Elblągu w celu odwołania komisji rewizyjnej ROD.

Był to zorganizowany ,,pucz”, aby odwołać Komisję Rewizyjną i przejąć kontrolę na działkowcami a całą sytuacją oskarżyć Witolda Ładę.

Ponieważ Witold Łada aby się zabezpieczyć nagrał całe to spotkanie na ścieżce dźwiękowej i złożył wniosek do Zarządu Okręgowego o unieważnienie walnego zebrania odbytego w dniu 26.09.2020r.

Z tego posiedzenia został wykonany stenogram zgodny z nagraniem dźwiękowym. Takie nagranie jest w posiadaniu pana Witolda Łady.

Stenogram dołączam do tego pisma.

Dowód: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD, które nie pozwolono odczytać na walnym zgromadzeniu ROD .Sprawozdanie te zabrała pani Katarzyna Górska – zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 09. 10.2020r Witold Łada złożył wniosek do zarządu Okręgowego PZD o stwierdzenie nie ważności walnego zgromadzenia odbytego w dniu 26.09.2020r.

Witold Łada otrzymał uchwałę NR 85/2020 Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu z dnia 30.10.2020r który stwierdził o rażącym naruszeniu prawa przez Zarząd ROD Zalesie i stwierdził nieważność zebrania.

Dowód: uchwała Zarządu Nr 85/2020r

Witold Łada otrzymał uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej NR 07/XI/2020r z dnia 04.11.2020r która odwołuję Komisję Rewizyjną ROD Zalesie. 

W uzasadnieniu Komisja pisze:,, Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu przekazał Okręgowej Komisji Rewizyjnej wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu i powołanie Zarządu Komisarycznego ROD, wraz z kopiami korespondencji prowadzonej przez Okręgowy Zarząd PZD z Komisją Rewizyjną ROD Zalesie i wyjaśnieniami Prezesa Zarządu ROD dotyczącymi działań Komisji Rewizyjnej związanych ze zwołaniem przez Komisję Rewizyjną zebrania działkowców ROD Zalesie w Elblągu na dzień 26.09.2020r i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie.”

Jak wynika z uzasadnienia to Zarząd ROD zwołał zebranie sprawozdawcze na dzień 26.09.2020r. Zorganizował ,,pucz” a oskarżona została Komisja Rewizyjna ROD.

Pod uchwałą widnieje podpis Katarzyny Górskiej, która brała czynny udział w tym ,,puczu.”

Dowód: uchwała nr 07/XI/2020

Witold Łada odwołał się od tej decyzji do Krajowej Komisji Rewizyjnej na którą otrzymał uchwałę Nr 1 /I/2021r.

Dowód: uchwała nr 1/I/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze stenogramem na walnym zgromadzeniu w dniu 26.09.2020r Zarząd ROD podał się do dymisji. Po podpowiedziach doradców okręgowych pana Leszka Łapińskiego i pani Katarzyny Górskiej zarząd nie musiał składać sprawozdania finansowego ani z działalności zarządu. Za namową doradców z PZD przemianowano zebranie sprawozdawcze, które zostało zwołane z inicjatywy PZD na zebranie sprawozdawczo wyborcze. Wybrano nowy zarząd ROD z tych samych osób. A za wszystko oskarżono pana Witolda Ładę.

Nikt z tych osób nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Osoby te dalej pełnią odpowiedzialne funkcje we władzach okręgowych PZD..

Oczywiście Zarząd Okręgowy unieważnił walne zgromadzenie ROD odbyte w dniu 26.09.2020r a w to miejsce powołał ( nie zgodnie z prawem) zarząd komisaryczny ROD z tych samych osób.

Taki skandal mógł się wydarzyć tylko w Polskim Związku Działkowców.

O tych wydarzeniach przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie Witold Łada powiadomił na piśmie Zarząd Krajowy PZD i Krajową Komisję Rewizyjną PZD.

O całej sytuacji Witold Łada powiadomił działkowców, co dzieje się w ROD Zalesie w Elblągu.

W dniu 04 stycznia 2021r Witold Łada otrzymał pismo Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie ( który nie miał mocy prawnej) podpisane przez Prezesa Zarządu Komisarycznego pana Jacka Nawrockiego- zastępcę prezesa okręgowego PZD w Elbląg i Magdalenę Dziubek- sekretarza Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie.

Zarząd domaga się zaprzestania rozpowszechniania przez ,,ogłoszenia” na terenie ROD w Elblągu oraz w Internecie nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD i ogrodnictwa działkowego działające w interesy PZD….

…w przypadku nie zaniechania tego rodzaju działań i nie usunięcia niedozwolonych informacji i treści wewnętrznych dokumentów PZD ze strony internetowej, Zarząd ROD na podstawie przepisów § 27 Statutu PZD podejmie działania w sprawie pozbawienia Pana członkostwa w PZD.”

Zarząd komisaryczny ROD nie miał mocy prawnej bo nie został zgłoszony  ( zgodnie z ustawa o stowarzyszeniach ) do Sądu Rejestrowego i organu nadzorującego.

Na zapytanie Witolda Łady pana Prezesa Zarządu Komisarycznego Jacka Nawrockiego, jakie to nieprawdziwe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej, oraz jakie dokumenty były wewnętrznymi dokumentami PZD pan Nawrocki nie potrafił wskazać.

Powiedział, że takie informację uzyskał z zarządu okręgowego PZD i od Zarządu ROD i na tej podstawie podpisał to pismo.

Potwierdził, że dostał polecenie jako wice prezes zarządu okręgowego, aby tak postąpić.

Dowód: wezwanie z dnia 04.2021r

W dniu 12.01.2021r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu skierowała skargę do Zarządu Krajowego PZD oraz dokładnie opisała sytuację na dziesięciu stronach jaka miała miejsce w ROD Zalesie oraz Zarządzie Okręgowym, załączając ponad dwadzieścia dokumentów łącznie z nagraniem dźwiękowym. Skarga była podpisana przez członków Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie.

W dniu 09 marca 2021r Witold Łada otrzymał prywatne pismo podpisane przez prezesa pana Eugeniusza Kondrackiego, który pisze, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem. A za wszystko obwinił Witolda Ładę.

Pismo to zostało zarejestrowane pod  L.Dz.1257/P-050/166/21/MJ

Ponowne pismo z dnia 8 kwietnia 2021r Witold Łada prywatnie otrzymał podpisane przez pana Eugeniusza Kondrackiego.

Pan prezes nie ustosunkował się do skargi z dnia 12.01.2021r natomiast o wszystko obwinia Witolda Ładę, a na końcu pisma pan Eugeniusz Kondracki pisze:

,, Ponadto, zarząd ROD ,,Zalesie” oraz Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu, zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu ochronę interesów PZD i działkowców poprzez złożenie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawcy na podstawie art.266 § 1 oraz art.267 §1,3 i 4 kodeksu karnego.

W związku z powyższym JK PZD zobowiązała zarówno zarząd ROD ,,Zalesie” jak również okręgowy Zarząd PZD w Elblągu do podjęcia wobec Pana osoby działań prawnych mających na celu ochronę interesów i danych działkowców w ROD ,,Zalesie” oraz dobrego imienia PZD.”

Pismo to zostało podpisane przez prezesa Eugeniusza Kondrackiego.

Z treści tego pisma wynika jakby Polski Związek Działkowców był prywatną własnością pana Eugeniusza Kondrackiego, który mianował się prezesem.

Pismo to zostało zarejestrowane pod L.dz.2627/P- 050/78/21/MJ

Pisma do Zarządu Krajowego PZD jak również odpowiedzi na nie zostały przekazane do publicznej wiadomości i zamieszczone w Internecie.

Pisma te zostały wysłane do wiadomości Prokuratora Generalnego i Prokuratury Krajowej na działalność Polskiego Związku Działkowców, jako organizacji przestępczej, z wnioskiem o rozwiązanie organizacji Polski Związek Działkowców.

Działkowcy mówią, że Polski Związek Działkowców nie ma nic wspólnego z rodzinnymi ogrodami działkowymi ,,to państwo w państwie” ,,układ zamknięty”

,, imperium działkowe”. Trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem.

Pisma te nie są wewnętrzną sprawą PZD. Nie są to wewnętrzne pisma PZD.

Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe, nie jest organizacją tajną. Jeżeli tak ma być to niech się przepoczwarzy na ,,Polski Związek Obrońców Prezesów.”

Chcę przypomnieć, że Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe działa na zasadzie stowarzyszeń. A w ustawie o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r w art. 6 jest zapis:

,, Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec stowarzyszenia jest zakazane.”

Proszę aby ,,władze „ stowarzyszenia dokładnie zapoznały się z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawie o stowarzyszeniach.

W Polskim Związku Działkowców łamana jest Konstytucja RP.                                      Art. 54 ,, Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

W Polskim Związku Działkowców łamana jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art.33 Koszty funkcjonowania ROD.

Ustawodawca dokładnie określił, jakie koszty ponoszą działkowcy na utrzymanie rodzinnych ogrodów działkowych.

W artykule tym nie ma zapisu, że działkowcy muszą utrzymywać całą administrację Polskiego Związku Działkowców. Zarządy okręgowe i zarząd krajowy łącznie z ich infrastrukturą. Ponoszą koszty rodzinnego ogrodu działkowego ROD.

To Krajowa Rada uchwaliła, że działkowcy muszą płacić jakąś opłatę wymyślono jako opłata partycypacyjna. Taką uchwałę podjęła Krajowa Rada PZD a nie walne zgromadzenie ROD.

Na co przeznaczone są opłaty partycypacyjne (a są to kwoty milionowe) odprowadzane przez działkowców na Polski Związek Działkowców?

 

Rodzinne Ogrody Działkowe pomimo, że zostały ograbione przez PZD muszą  utrzymać infrastrukturę ogrodową w należytym stanie, ubezpieczać, pomimo, że nie są  właścicielami. Muszą utrzymywać działaczy Polskiego Związku Działkowców.

Pomimo, że w ustawie zapisano, że działkowcy mają prawo korzystania z infrastruktury ogrodowej. Praktycznie mają tylko prawo i nic więcej. Aby skorzystać, ze świetlicy którą sami pobudowali muszą mieć zgodę ,,władz” Polskiego Związku Działkowców. Klucze od świetlicy ma prezes ROD. Zgodę musi wyrazić prezes ROD lub prezes zarządu okręgowego. To jest po prostu skandal.

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art.33 ust.3

,, Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.”

Ustawodawca wyraźnie zapisał, że takie sprawozdanie powinno być przedstawione przez stowarzyszenie ogrodowe. A zgodnie z ustawą o ROD  Statutem PZD takim stowarzyszeniem jest Polski Związek Działkowców. Nie ma prawa przedstawiać sprawozdania finansowego skarbnik ROD czy pracownik zarządu okręgowego. Te organy nie są stowarzyszeniem nie mają mocy prawnej.

Dlatego w ROD Zalesie od siedmiu lat nie było przedstawiane sprawozdanie zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Podczas przeglądania dokumentów ROD (o którym stanowi ustawa o  ROD) przez działkowców uniemożliwia, wręcz odmawia się otrzymania do wglądu faktur. Powołując się na ochronę danych osobowych. Wszystko za zgodą zarządu okręgowego. Jeżeli działkowcy domagają się swoich praw jest to traktowane jako działanie na szkodę PZD i członków a nawet samych działkowców.

Pomimo, że w regulaminie Komisji Rewizyjnej ROD jest zapis, jakie prawa ma komisja, to nie jest respektowane przez Polski Związek Działkowców.

Praktycznie taka komisja nie ma żadnych praw. W każdej chwili może być ,,zlikwidowana” przez PZD i zastąpiona komisją komisaryczną, która nie ma mocy prawnej. Jest wewnętrznym organem PZD.

Według wyjaśnień działaczy PZD komisja rewizyjna ROD ma słuchać zarządu ROD i współpracować z zarządem.

 

Działkowcy są traktowani przez zarząd ROD jak również przez władze PZD jak

chłopi pańszczyźniani lub jako niewolnicy. Mogą tylko uprawiać działkę, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez PZD, wnosić opłaty do PZD uchwalone przez PZD, raz w roku zagłosować nad uchwałami przedstawionymi przez Zarząd Krajowy PZD i raz w roku uczestniczyć w dożynkach - jeżeli takie jest organizowane.

Na walne zgromadzenie ROD dostają gotowy program i porządek obrad, nad którym mogą głosować, zgodnie z oczekiwaniami ,,władz” PZD.

Pomimo, że statut PZD gwarantuje im organizowanie innych zebrań to na to muszą mieć zgodę władz PZD w, którym muszą uczestniczyć przedstawiciele PZD. Przedstawiciele ci pełnią funkcję opiekunów i doradców?! Wszystko musi być pod kontrolą?????

Jeżeli interesują się za dużo sprawami działkowymi czy chcą za dużo wiedzieć są traktowani jako niebezpieczny element, który trzeba niszczyć.

Co miesiąc zarząd ROD składa raport do zarządu okręgowego opisując jaka jest sytuacja w ROD, również na temat poszczególnych działkowców.

Dochodzi do dyktatury, anarchii w końcu do patologii.

Taka sytuacja ma miejsce między innymi w ROD Zalesie w Elblągu..

Materiały zostały przekazane do władz krajowych PZD na działalność nie zgodną z prawem na niższych szczeblach PZD. Natomiast władze związku za wszystko obarczają samych działkowców. Działkowcy muszą wykonywać zalecenia i polecenia przedstawione przez działaczy PZD. Jeżeli ktoś ma inne zdanie zgłasza nieprawidłowości na terenie ogrodu jest szykanowany przez ,,władze” ROD kierowane w ich stronę groźby, poniżania, zastraszania wyrzucenia z członka PZD, pozbawieniem działki. 

Taka sytuacja miała miejsce w dniu 05.08.2021r na walnym zgromadzeniu ROD Zalesie w Elblągu w obecności komisarza ROD oraz przedstawicieli ,,władz” okręgowych, którzy uczestniczyli jako obserwatorzy i doradcy. Zebranie to zostało utrwalone na ścieżce dźwiękowej, pomimo sprzeciwu obecnych na zebraniu.

Na zebraniu został wybrany nowy zarząd, w którym prezesem został dotychczasowy pan Wiesław Tonga zaakceptowany, przez PZD.

 Ogrody działkowe Zalesie traktowane są jako jego własność a działkowcy jako poddani.

Na skargi zgłaszane przez działkowców Prezes odpowiada żeby siedzieli cicho, bo może ich spotkać coś nieprzyjemnego. Dochodzi nawet do gróźb pobicia.

Działkowcy zgłaszają taką patologię nowo wybranej komisji rewizyjnej ROD.I to samo, wyzwiska, oskarżenia. A nawet podczas takiej ,,rozmowy” przewodniczący komisji rewizyjnej zdjął spodnie i pokazał działkowcowi tyłek.  

Taki skandal może wydarzyć się tylko w PZD. ,,Im gorzej tym lepiej.” 

Z walnych zebrań działkowcy nie mogą zapoznać się z protokołem, również sprawozdań zarządu czy komisji rewizyjnej. Dokumenty te są odczytywane na walnym zgromadzeniu i przesyłane do władz okręgowych, które są przechowywane w zarządach okręgowych i nikt z działkowców nie ma do nich dostępu.

Tak się dzieje we wszystkich ogrodach działkowych w Polsce, które pozostały w strukturach Polskiego Związku Działkowców.

 Nikt nad tym nie ma kontroli.

,,Polski Związek Działkowców to państwo w państwie.”

Chociaż w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, w art.8 ust 5 zapisano, że nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

pkt 2- starosty właściwego ze wzglądu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.

W art.25 ustawodawca dokładnie określił, jakie prawa ma organ nadzorujący.

Polski Związek Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Warszawie ul. Boborowiecka 1 podlega nadzorowi przez Prezydenta Warszawy.

Dlatego raz w roku Polski Związek Działkowców powinien składać sprawozdanie ze swojej działalności do Prezydenta Warszawy. Czy takie sprawozdanie jest składane, co roku do Prezydenta Warszawy? Czy z takim pytaniem powinniśmy zwrócić się do Prezydenta Warszawy.

Do końca marca każdego roku Polski Związek Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe powinien składać sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego, tzw CIT 8. Czy takie sprawozdanie finansowe składał Polski Związek Działkowców? Czy na takie pytanie otrzymamy odpowiedź?

Czy Polski Związek Działkowców składa do Ministerstwa Finansów sprawozdanie: Rachunek zysków i strat, oraz Bilans na dzień 31 grudnia każdego roku?

Myślę, że przedstawione dokumenty i dowody wystarczą, aby podjąć odpowiednie kroki przez najwyższy organ w Polskim Związku Działkowców jakim jest Rada Krajowa.

 Jako członek Polskiego Związku Działkowców na zajęcie stanowiska oraz podjętych krokach będę oczekiwał od Rady Krajowej miesiąc. Po tym terminie będę kierował pisma do najwyższych władz w Państwie RP, łącznie z wnioskiem o rozwiązanie organizacji Polski Związek Działkowców. Łącznie z zajętym stanowiskiem PZD lub bez.

 

 

 Były przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 ROD Zalesie w Elblągu

 

 Witold Łada

 

PS

Pismo to proszę traktować jako list otwarty ze względu na publiczny charakter.

Zostanie przekazane do publicznej wiadomości.