Elbląg 17 sierpnia 2021r

Witold Łada                                                                                       

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20 I/2

tel. 604-594-984

 

PRPc 361.2021                       

 

                                                   Prezydent m.st. Warszawy

                                                 Plac Bankowy 3/5

                                                 00-950 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

W dniu 9 sierpnia 2021r otrzymałem od Pana korespondencję dotyczącą Polskiego Związku Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe.

W piśmie tym pisze Pan, że zgodnie z wnioskiem otrzymanym za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Warszawa –Mokotów udzielenie ostrzeżenia i rozwiązanie w trybie art.29 ust 1,3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców informuje, że w ocenie Prezydenta m. st. Warszawy, działającego jako organ nadzorujący, wskazane przez Pana okoliczności nie stanowią podstawy do zastosowania wnioskowanych środków nadzorczych.

Z ubolewaniem przyjąłem takie stanowisko Pana Prezydenta.

 Pisze Pan, że nie zachodzi możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w rozumieniu art.25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ze względu na brak właściwości miejscowej organu.                                                                                                                                                 Dalej pisze Pan, że Okręg PZD w Elblągu, będący terenową jednostką PZD, zgodnie z art.27 w związku z art.8 ust.5 pkt.2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, podlega nadzorowi Prezydenta Elbląga.

Szanowny Panie Prezydencie.

Polski Związek Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe został zarejestrowany jako organizacja ogólnopolska w Sądzie Rejestrowym w Warszawie pod nr. KRS 0000293886 oraz zgłoszony Prezydentowi m.st. Warszawa.

Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Warszawie na ul. Bobrowieckiej 1- posiada osobowość prawną.

Polski Związek Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe jest zgłoszone zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach w Starostwie na terenie, którym zostało zarejestrowane.

Polski Związek Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe powołał terenowe jednostki organizacyjne PZD jako wewnętrzne organy PZD, na terenie kraju, które nie mają osobowości prawnej. Również Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych ROD są wewnętrznymi organami PZD, nie mające osobowości prawnej. Są zwykłymi zarządami.

Zgodnie z prawem Polski Związek Działkowców –Stowarzyszenie Ogrodowe składa co rok sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego CIT8 również sprawozdanie z działalności do Starosty. Zarządy okręgowe PZD lub ROD nie składają takich sprawozdań

Zarządy okręgowe PZD jak również zarządy ROD nie są nigdzie rejestrowane i nigdzie nie są zgłaszane, bo są to organy wewnętrzne powołane przez Polski Związek Działkowców.

Skarga i wniosek dotyczył Polskiego Związku Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe. A takie mieści się w Warszawie na ul. Bobrowieckiej 1.

 Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach nadzór nad Polskim Związkiem Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe sprawuje Prezydent Warszawy.

Chcę nadmienić, że pisma i skargi na organy terenowe PZD były kierowane do Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców –Stowarzyszenie Ogrodowe zarejestrowane w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1 przez Komisję Rewizyjną ROD. Chociażby pisma z dnia 12.01.2021r Pismo do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Pana Eugeniusza Kondrackiego w dniu 31.03.2021r.Pisma te były załączone do sprawy i powinny znajdować się w posiadaniu Prezydenta Warszawy przekazane przez Prokuraturę. Pisze Pan, że Prawo o stowarzyszeniach, przyznaje uprawnienia do złożenia do Sądu wniosku o udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia i jego rozwiązanie, jedynie organowi nadzorującemu lub prokuratorowi. 

Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach takie prawo ma Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa lub Prokurator.

Nie mnie oceniać, dlaczego Pan Prokurator nie skorzystał ze swoich uprawnień, tylko przesłał dokumentację Prezydentowi Warszawa.

To Pan Prezydent Warszawy sprawuje nadzór na Polskim Związkiem Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe i powinien złożyć wniosek do Sądu. Chyba, że uzna Pan, że wszystko w Polskim Związku Działkowców było wykonywane zgodnie z prawem i nic złego się nie dzieje.

Dlatego podtrzymuję swój wniosek o skierowanie wniosku do Sądu Rejestrowego o udzielenie ostrzeżenia za łamanie prawa przez Polski Związek Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe lub rozwiązanie Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

 

Do wiadomości: Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów

 Były przewodniczący Komisji

Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu

 

Witold Łada