Elbląg 03.01.2018r

Witold Łada                                                                                            

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604-594-984

                                                          Pani Mirosława Meirowska

                                                          Pan Sławomir Łopieński

                                                          Pani Małgorzata Glinkowska

                                                          -członkowie Zarządu

                                                          Rada Nadzorcza

                                                          SM ,,Zakrzewo w Elblągu

                                                          ul. Robotnicza 246

 

W czerwcu 2017r rozpoczęto termomodernizację budynku przy ul. Wiejskiej 20, którego jestem współwłaścicielem i członkiem spółdzielni.

Do dnia dzisiejszego ( 03.01.2018r) inwestycja ta nie została zakończona.

W związku z tym proszę o odpowiedź:

1. Kto jest odpowiedzialny za opóźnienia w wykonaniu tej inwestycji?

Chcę przypomnieć, że Inwestorem prac termomodernizacyjnych jest w/w Zarząd.

2.Czy podczas zawierania umowy z wykonawcą był określony termin rozpoczęcia i zakończenia prac termomodernizacyjnych? Jeżeli tak to proszę o podanie tych terminów.

3. Ile robót termomodernizacyjnych zostało wykonanych do dnia 03 stycznia 2018r na w/w budynku? Proszę podać w procentach.

4.Czy w umowie z wykonawcą zostały przewidziane kary umowne za nieterminowe wykonanie w/w inwestycji?

5. Czy ewentualna kara umowna za nie terminowe wykonanie inwestycji będzie przeznaczona na obniżenie kosztów tej inwestycji?

6. Czy Zarząd składał wniosek do banku o kredyt na wykonanie tej inwestycji, jeżeli tak to czy kredyt został przyznany i w jakiej wysokości?

W piśmie do Zarządu w dniu 19.09.2017r. Ldz. 5151, w którym domagałem się w imieniu mieszkańców, którzy podpisali się w piśmie do Zarządu z dnia 20.04.2017r. o dokonanie ekspertyzy w celu zbadania jaki współczynnik גּ posiada styropian zamontowany na ścianie szczytowej zachodniej w 2008r.

W dniu 17.10.2017r otrzymałem odpowiedź podpisaną przez prezesa Panią Mirosławę Meirowską i w-ce prezesa Pana Sławomira Łopieńskiego, że na mój wniosek, zlecono opracowanie orzeczenia technicznego w sprawie określenia współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, w Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie w piśmie tym Zarząd zobowiązał się o wynikach orzeczenia niezwłocznie powiadomić wszystkich mieszkańców budynku.

W związku z tym proszę o odpowiedź:

Kiedy dokładnie Zarząd otrzymał orzeczenie techniczne, oraz kiedy i w jaki sposób byli o tym poinformowani mieszkańcy budynku zgodnie z deklaracją Zarządu?

Myślę, że Zarząd nie będzie miał problemu z odpowiedzią na powyższe pytania.

A co na to Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo” jako organ kontrolny, na czele z jej przewodniczącym Romanem Rynkiewiczem, w-ce przewodniczącym Wiesławem Wiewiórką, sekretarzem Marcinem Olewnikiem?

Czy Rada zajmie w tej sprawie jakiekolwiek stanowisko, na które będę oczekiwał, czy ,,schowa głowę w piasek” i poinformuje, że nic nie może, bo nie jest kompetentna i skieruje pytanie do Zarządu?

                                                                                                             Witold Łada

                                                                                                              

Ps. Ze względu na ważność sprawy pismo to i odpowiedź zostanie przekazana do wiadomości publicznej.

 

Aby zmniejszyć koszty odpowiedź na piśmie odbiorę osobiście.