Elbląg 08 grudnia 2017r

Witold Łada                                                                                 

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Sygn. akt PK II Ko2 3514.2016                           

Pan Zbigniew Ziobro

                                                                               Minister Sprawiedliwości

                                                                              Prokurator Generalny

                                                                                     Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

 

W dniu 04 września 2017r złożyłem na Pana ręce Skargę na działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu, jednocześnie uzasadniając złożenie Skargi.

W piśmie tym prosiłem o podjęcie interwencji w tej sprawie, a w stosunku do osób winnych, wyciagnięcie konsekwencji służbowych za nie dopełnienie obowiązków.

Chcę przypomnieć, że sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy przez członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu przed Urzędem Prezydenta oraz organami ścigania- art. 271 K.Kodpowiednie dokumenty. Kolejne pisma z dnia 10.06.2017r oraz 25.07.2017r.

Pani Prokurator Beata Kichner Andrzejewska odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Na złożone Zażalenie sprawa została skierowana do Sądu. Podczas przeglądania dokumentów w Sądzie znalazłem pismo prokuratora, który wnosił o nie uwzględnienie zażalenia jako niezasadne. Pod tym wnioskiem podpisał się Pan prokurator Jarosław Żelazek Podczas rozmowy w Prokuraturze Rejonowej z Panem Prokuratorem Jarosławem Żelazkiem, dlaczego podpisał taki dokument oświadczył, że właściwie to on tych dokumentów nie czytał, ale podpisał, bo takie są procedury?

Na tej podstawie Sąd Rejonowy w Elblągu postanowił nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 31 maja 2017 o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie PR 1Ds 635.2017.

W dniu 27 lipca 2017r otrzymałem pismo z Prokuratury Rejonowej w Elblągu podpisane przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego Pana Marcina Rost, który nie dopatrzył się podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku. Sygnatura akt PR 1 Ds. 635.2017

W dniu 27.09.2017r. otrzymałem pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości informujące, że moje pisma z dnia 27 lipca i 04 września 2017r zostały przekazane do Prokuratury Krajowej.                 

Sygn. akt  BM-1-0511-2425/17/4

UNP 170821-00337

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 30 października 2017r otrzymałem informacje z Prokuratury Krajowej, że moje pismo zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Elblągu: ,,W ślad za pismem z dnia 04 października 2017 roku , w załączeniu uprzejmie przekazuje według właściwości korespondencję Pana Witolda Łady z dnia 25 lipca 2017roku , która wpłynęła do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej w dniu 19 października 2017roku z Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości, kwestujące w swej treści zasadność działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu w sprawie opatrzonej sygn. akt 1 Ds. 635.2017 i wydanej w tej sprawie decyzji merytorycznej, celem dalszego procedowania i stosownego rozpoznania.”

Pod pismem podpisał się Pan Piotr Szumowski- Prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej. Sygn. akt PK II Ko2 3514.2016

W dniu 23 października 2017r otrzymałem pismo z Prokuratury Okręgowej w Elblągu podpisane przez Panią Ewę Zalewską – Prokuratora Prokuratury Okręgowej, która informuje, że moje pismo zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Elblągu:

,,… kwestionujące po raz kolejny prawidłowość decyzji o odmowie wszczęcia postępowania o sygn. PR 1 Ds. 635.2017 i jak należy wywodzić z treści pisma wskazujące na potrzebę wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, w celu dalszego procedowania zgodnie z treścią w § 256 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r”

Sygn akt  PO 1 Ko 82.2017

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź  Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pani Katarzyny Piwowarczyk w tej sprawie. Z opinią Pani Prokurator nie sposób się zgodzić,  która podtrzymuje postanowienie Prokuratora Rejonowego. Opinia została zawarta na 12 stronach. Pani Prokurator przy tym powołuje się na wyroki sądowe, które nie mają nic wspólnego z poświadczeniem nieprawdy.

W dniach 23,24,25,26,27czerwca 2014r Walne Zgromadzenie członków SM ,,Zakrzewo” odbytego w 5 częściach podjęło uchwałę w sprawie zakresu modernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 oraz sposobu finansowania. Z dokumentów uchwały wynika, że za jej przyjęciem oddano 118głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy. W zebraniu udział brali członkowie Spółdzielni. W zasobach Spółdzielni znajduje się około 50 budynków mieszkalnych część o zabudowie wysokiej. Uchwała Walnego Zgromadzenia, w której udział brało około 4 procent ogółu uprawnionych członków, podjęła uchwałę dotyczącą całej Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo” liczy około 3800 członków.

W dniu 12 kwietnia 2016r członkowie Zarządu Mirosława Meirowska i Sławomior Łopieński złożyli do Urzędu Miasta wniosek zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych dołączając Załącznik datowany na dzień 12 kwietnia 2016r. Zgodnie z Prawem budowlanym zostało złożone oświadczenie: świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, iż posiadają zgodę współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych podając w pk 22 uchwałę Walnego Zgromadzenia członków z 2014 roku. natomiast dołączony Załącznik do uchwały jest datowany na 12 kwietnia 2016r. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotyczyła całej Spółdzielni natomiast doniesienie do Prokuratury dotyczyło budynku przy ul. Wiejskiej 20.

W budynku tym prawie wszyscy mieszkańcy mają wydzieloną własność.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie ma prawa podejmować uchwały o inwestycji na budynku w którym mieszkają właściciele, bez ich zgody. To nie zostało zachowane. Natomiast w oświadczeniu członkowie Zarządu poświadczyli, że mają zgodę właścicieli  Nie ma podpisów nie ma takiej listy. Pani Prokurator nie wzięła tego pod uwagę. Jeżeli tak to dlaczego Pani Prokurator nie napisała, że zgodnie z prawem( jakim?) inwestor może wykonywać inwestycje na własności cudzej, bez zgody współwłaścicieli jeżeli złoży tylko takie oświadczenie, że taką zgodę posiada.

Pani Prokurator powołuje się przy tym na wyroki sądowe. W żadnym wyroku na który powołuje się Pani Prokurator nie ma zapisu, że inwestor może wykonywać prace budowlane bez zgody współwłaścicieli i obciążać ich kosztami. Chyba, że żyjemy w Państwie bezprawia.

Doniesienie do Prokuratury dotyczyło budynku przy ul. Wiejskiej 20 w którym zamieszkuje 55 rodzin.

 W dniu 30.05.2017r została sporządzona na Policji tylko notatka urzędowa gdzie członkowie Zarządu Mirosława Meirowska i Sławomir Łopieński potwierdzili ponownie nieprawdę, że: ,,Mieszkańcy złożyli 118 podpisów za przyjęciem tej uchwały. Mieszkańcy przyjęli tą uchwałę.” To nie mieszkańcy budynku przy ul. Wiejskiej 20 podjęli taką uchwałę pod którą podpisało się 118 właścicieli.To118 członków całej spółdzielni podjęło taką uchwałę. Członek spółdzielni nie ma prawa podejmować uchwał na temat własności innego członka spółdzielni. Była by to anarchia. Była by złamana Konstytucja RP na którą tak często powołują się nawet sądy.

Konstytucja w art.64:

,,1.Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

3.Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.”

Pani Prokurator Katarzyna Piwowarczyk w opinii powołuje się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2015r sygn. akt II OPS 2/15.

A co dokładnie brzmi w treści wspomnianej uchwały NSA na który powołuje się Pani Prokurator.                                                                                                                                                                     ,, Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, że spółdzielnia mieszkaniowa wykonującą zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni na podstawie art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt. 11 Prawo budowlane wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej.”

Pani Prokurator nie czyta pełnego uzasadnienia, nie czyta ze zrozumieniem, tylko tam gdzie jest to wygodniej.

A co na to Sąd Okręgowy w Olsztynie z 12.02.2014r sygn. akt IX Ca 811/13

,,Zgodnie z art.27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony o którym mowa w art.18 ust.1 ustawy o własności lokali, Spółdzielnia mieszkaniowa w ramach zarządu określonego w powyższym przepisie może wykonywać w stosunku do nieruchomości wspólnej tylko czynności zwykłego zarządu natomiast co do czynności przekraczających ten zakres wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli”

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r sygn. akt 60/13

Trybunał stwierdził że:,, działania spółdzielni wykonującej zarząd nieruchomością wspólną na gruncie Prawa budowlanego nie mogą wykonywać poza eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej bez względu na to czy działania te określa się jako czynność zwykłego zarządu czy czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.”

Czy dla Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu Pani Katarzyny Piwowarczyk te wyroki budzą jakąś wątpliwość?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z dokumentów jasno wynika, że członkowie Zarządu poświadczyli nieprawdę przed Urzędem Prezydenta Elbląga oraz organami ścigania. Członkowie Zarządu poprostu kłamali! Jednak dla Prokuratora w Elblągu to nie jest powód, aby wszczynać śledztwo. Żąda przedstawiania nowych dowodów. Ktoś kłamie przed urzędem, kłamie przed organami ścigania a Pani Prokurator odmawia śledztwa w tej sprawie i żąda nowych dowodów.

Chcę przypomnieć, że w dniu 28 lipca 2017r skierowałem w tej sprawie pismo do Prokuratora Okręgowego w Elblągu Pana Leszka Gabriel, do wiadomości m/in Pana Prokuratora Generalnego.

W dniu 31 sierpnia otrzymałem odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Elblągu podpisane przez Prokuratora Rejonowego Marcina Rost który informuje, iż :,, działając na zasadzie § 256 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku poz.208) nie dopatrzono się podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku.”

Z takimi opiniami nie zgadzam się, dlatego ponawiam moją prośbę do Pana Prokuratora Generalnego zawartą w piśmie z dnia 04 września 2017r o objęcie tej sprawy nadzorem a do osób winnych, wyciągnięcie konsekwencji służbowych, za nie dopełnienie obowiązków.

Jeżeli natomiast nie mam racji to proszę o odpowiedź czy członkowie Zarządu zrobili wszystko zgodnie z prawem i nie popełnili przestępstwa zgodnie z art.271 kk? Czy zachowanie ich było zgodne z prawem? Oraz, że Prokuratura Rejonowa oraz Okręgowa w Elblągu nie miała żadnych podstaw do wszczęcia śledztwa w tej sprawie? Czy Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Elblągu stoi na straży poszanowania prawa Obywateli oraz właścicieli nieruchomości?

 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

Witold Łada

 

Załączniki:                                                                                                  

 

1.Notatki urzędowe z dnia 30.05.2017 szt 2

2. Załącznik nr 1 z dnia 12.04.2016r

3. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane szt.2

4. Opinia Prokuratora Okręgowego w Elblągu Pani Katarzyny Piwowarczyk z dnia 01.12.2017r sygn. akt PO IV Dsn 376/2017