Elbląg 27 lipiec 2017r

Witold Łada

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

                                                                      

Sygn. PO I Ko 82.2017

Pan Leszek Gabriel

                                                                       Prokurator Okręgowy w Elblągu

                                                                      82-300 Elbląg

                                                                       ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11

Szanowny Panie Prokuratorze

 

W dniu 26.07.2017r otrzymałem pismo podpisane przez Pana, do Posła dr Jarosława Sachajko. W piśmie tym, ustosunkowuje się Pan do korespondencji z dnia 31 maja 2017r wraz z załącznikami otrzymanej od Witolda Łady członka Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu adresowanej do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem służbowym postępowania o sygn. PR 1 Ds. 635.2017 Prokuratury Rejonowej w Elblągu. Pan Prokurator uprzejmie informuje, że ustalenia poczynione w tej sprawie wskazują, iż rzeczony wniosek jest bezprzedmiotowy?                            

W piśmie tym łączy Pan dwie sprawy syg. akt 1 Ds. 291/14; 1 Ds 166/14 oraz PR 1 Ds. 635.2017

Z takim stanowiskiem Pana Prokuratora Okręgowego w Elblągu nie sposób się zgodzić.

 

                                                  U Z A S A D N I E N I E

                                              

W dniu 12 kwietnia 2014r członkowie Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu Pani Mirosława Meirowska i Pan Sławomir Łopieński dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych w Elblągu.

Jednocześnie zgodnie z art. 32 ust.4 pkt.2 Prawa budowlanego prezes Zarządu Mirosława Meirowska oraz w-ce prezes Zarządu Sławomir Łopieński złożyli oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej przed Urzędem Prezydenta Elbląga o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, powołując się przy tym na Zgodę współwłaścicieli z dnia 23,24,25,26,27.06.2014r oraz uchwały głosowane na tym Walnym Zgromadzeniu. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, że taka zgoda współwłaścicieli zamieszkałych w budynku przy ul. Wiejskiej 20 została udzielona. Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia z 23- 27czerwca 2014r dotyczyła zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020. Podkreślam, budynków Spółdzielni. Taki zapis został zamieszczony w uchwale, która znajduje się w aktach Prokuratury. Natomiast budynek przy ul Wiejskiej 20 ma odrębną własność. Dlatego Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwały, która dotyczyła tego budynku. Gdyby była, była by nie ważna.

Nie było również prowadzonych rozmów z mieszkańcami tego budynku, ani zgody na prace budowlane. Tym bardziej, że dziewięć lat temu budynek przy ul. Wiejskiej 20 był już ocieplany styropianem grubości 8 cm i grubości 12 cm. W budynku bliźniaczym Wiejska 19 stare ocieplenie jest zrywane i zastępowane nowym styropianem grubości 12 centymetrów. Ściana szczytowa, która była ocieplana w 2008r styropianem grubości 12 centymetrów jest zrywany i na to miejsce kładziony nowy styropian grubości 12 centymetrów.

Oczywiście za wszystko zapłacą właściciele tego budynku. Około 40 procent kosztów będzie dofinansowane ze środków publicznych. Jednak ani Prokuratura ani Sądy nie widzą w tym żądnego problemu.

Z dokumentów jasno wynika, że Mirosława Meirowska i Sławomir Łopieński składając oświadczenie poświadczyli nieprawdę, że posiadają zgodę współwłaścicieli budynku oraz na uchwałę Walnego Zgromadzenia. Tym samym naruszyli art.271 k.k.

Art.271 ,,§ 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”

Istnieje podejrzenie, że takie oświadczenia były składane świadomie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Należy podkreślić, że inwestycja ta będzie kosztowała kilkanaście milionów złotych.

W dniu 20.03.2017r współwłaściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20 skierowali pismo do Zarządu Spółdzielni z pytaniami na które nie otrzymali odpowiedzi, natomiast odpowiedź była taka, że w tej sprawie będzie wkrótce spotkanie z współwłaścicielami. W dniu 21.04.2017r odbył się przetarg na wykonanie inwestycji budynku przy ul. Wiejskiej 20.

W dniu 26.04.2017r współwłaściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20 ( 30 osób) złożyli pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo” o nie wyrażeniu zgody na zaciągniecie kredytu oraz wykonania inwestycji w postaci ocieplenia budynku na warunkach jakie proponuje inwestor, którym jest Zarząd SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Dopiero w dniu 09.05.2017r Zarząd zaprosił współwłaścicieli budynku przy ul. Wiejskiej 20 na rozmowę, na którym przedstawił harmonogram prac budowlanych nie pytając nikogo o zgodę. Nie był przedstawiony całkowity koszt wykonania tej inwestycji. Z tego spotkania nie był pisany protokół.

W dniu 10.05.2017r Witold Łada złożył w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu Zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa w dniu 12 kwietnia 2016 roku na szkodę mieszkańców przy ul. Wiejskiej 20- poświadczenie nieprawdy-art.271 § 1 i § 3 k.k.- przez członków Zarządu.

 Na wezwanie organów ścigania w dniu 24.05.2017r Witold Łada składał ustne zawiadomienie przed organami ścigania pod odpowiedzialnością karną o popełnionym przestępstwie.

W dniu 30.05.2017r Oświadczenie w tej sprawie składali członkowie Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu. Oświadczyli przed organami ścigania: ,,Spółdzielnia Mieszkaniowa  jest współwłaścicielem budynku przy ul. Wiejskiej 20 i wykonuje zarząd nieruchomością wspólną. Mieszkańcy złożyli 118 podpisów za przyjęciem tej uchwały.”

Pod oświadczeniami członków zarządu brak jest podpisów. Istnieje tylko podpis przyjmującego oświadczenie aspiranta Krzysztofa Myszk.

Nie ma takiej listy, aby były na niej podpisy współwłaściciele budynku Wiejska 20.

Po raz drugi członkowie Zarządu poświadczyli nieprawdę- przed organami ścigania.

Do oświadczeń dołączono ,,niezbędne dokumenty. Nie dołączono listy z podpisami.

Podczas składania zawiadomienia Pan przyjmujący zawiadomienie potwierdził że został naruszony art.271kk.Natomiast na postanowieniu zawnioskował aby odmówić wszczęcia dochodzenia. Jest pytanie czy sam zmienił zdanie po przyjęcie oświadczenia czy w porozumieniu z Prokuratorem.

Już w dniu 31.05.2017r na podstawie dokumentów Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu Pani Beata Kochner- Andrzejewska zatwierdziła postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa /dochodzenia w tej sprawie.

W dniu 09.06.2017r Witold Łada za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego wniósł Zażalenie na Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 31.05.2017r. do Sądu Rejonowego w Elblągu.

W dniu 13.06.2017r Pan Prokurator Jarosław Żelazek, jak sam przyznał, nie zapoznając się z dokumentami przesłał do Sądu Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 31.06.2017r złożone przez pokrzywdzonego Witolda Ładę jednocześnie wnosząc o nie uwzględnienie zażalenia jako nie zasadne.

Na zapytanie Witolda Łady, dlaczego podpisał taki wniosek nie zapoznając się z dokumentami odpowiedział, że takie są przepisy.

W dniu 14.07.2017r. Witold Łada otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,  że do wniosku zostało złożone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – przez członków Zarządu.

Jak widać po raz trzeci zostało złożone nieprawdziwe oświadczenie przez tych samych członków Zarządu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Znów został naruszony art.271 kk.

W dniu 18 czerwca 2017r Sąd Rejonowy w Elblągu (sędzia SR Maciej Rutkiewicz) postanowił nie uwzględnić zażalenia pokrzywdzonego Witolda Łady i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 31.05.2017r o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie PR 1 Ds 635.2017.

 Przewodniczący Sądu Maciej Rutkiewicz ogłosił, że orzeczenie jest prawomocne.

Pan Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu Lech Gabriel odpowiadając Panu Posłowi dr Jarosławowi Sachajko, powielił wypowiedzi Prokuratora Rejonowego i sędziego Macieja Rutkiewicza, z którymi się zgadza.

W piśmie Pana Prokuratora czytamy:,, Zdaniem Sądu odwoławczego analiza, zgromadzonego materiału pozwoliła na stwierdzenie, iż w trakcie postępowania wyjaśniającego wykonano wszystkie niezbędne do ustalenia okoliczności sprawy czynności. Przesłuchano zawiadamiającego Witolda Ładę, dołączając wszystkie niezbędne dokumenty przedstawione przez wymienionego wraz z pisemnym zawiadomieniem w postaci protokołów walnych zgromadzeń oraz bogatej dokumentacji i korespondencji ze Spółdzielni wraz z załącznikami. Rozpytano także członków zarządu SM ,,Zakrzewo” Mirosławę Meirowską i Sławomira Łopieńskiego oraz dołączono uchwały walnego zgromadzenia wraz z załącznikami. Dołączono też artykuły prasowe, dokumentację techniczną oraz projekt budowlany z obszerną dokumentacją.

Sąd Rejonowy, z którego opinią zgadza się Pan Prokurator pisze:,, w świetle zgromadzonego materiału w pełni podzielił stanowisko Prokuratora Rejonowego w Elblągu. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów skarżącego, wskazał, iż w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzono wszystkie niezbędne czynności. Zrobiono to właściwie i wystarczająco wnikliwie. Podkreślił przy tym, iż skarżący, jako członek spółdzielni niezadowolony z podejmowanych przez nią decyzji, może korzystać z szerokiego wachlarza uprawnień przysługujących mu na gruncie prawa spółdzielczego. Zdaniem Sądu jest to właściwa droga do dochodzenia przez członków spółdzielni swoich roszczeń w stosunku do działań spółdzielni.”

Ani w Prokuraturze ani w Sądzie nie byli przesłuchiwani współwłaściciele, którzy podpisali się na liście. Zgodnie z decyzją Prokuratora i Sądu, jeżeli członek spółdzielni nie jest zadowolony z podejmowanych decyzji może korzystać z prawa spółdzielczego. Nie powinien jednak interesować się tym czy ktoś poświadcza nieprawdę, czy ktoś kłamie. Czy ktoś bez jego zgody zaciąga na jego konto kredyt i obciąża go tym kredytem.

Pan sędzia i Pan prokurator zapomniał napisać, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają jeszcze statut, z którego też mogą korzystać.

Panie Prokuratorze Okręgowy! przy tym wszystkim został pominięty zwykły człowiek

A co na to Sądy wyższych instancji?

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 12.02.2014r sygn. akt IX Ca 811/13

,,Zgodnie z art.27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnie jako zarząd powierzony, o którym mowa w art.18 ust.1 ustawy o własności lokali. Spółdzielnia mieszkaniowa w ramach zarządu określonego w powyższym przepisie może wykonywać w stosunku do nieruchomości wspólnej tylko czynności zwykłego zarządu, natomiast, co do czynności przekraczających ten zakres wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli”– wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

W dniu 19.10.2015r sygn. akt II OPS 2/15 Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę:

,, Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, że spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni na podstawie art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt. 11 Prawo budowlane wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej.”

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r sygn. akt 60/13

 Trybunał stwierdził, że: ,, działania spółdzielni wykonującej zarząd nieruchomością wspólną na gruncie Prawa budowlanego, nie mogą wykonywać poza eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, bez względu na to, czy działania te określa się jako czynność zwykłego zarządu czy czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.”

 

Szanowny Panie Prokuratorze

Już na tej podstawie można stwierdzi, że organy te nie działały w interesie publicznym.

W związku z tym konieczne są radykalne zmiany w sądownictwie oraz w prokuraturze, także personalne.

 

                                                                                                   Witold Łada

 

Do wiadomości:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda

2. Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej- Beata Szydło

3. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny- Zbigniew Ziobro

4. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – dr Jarosław Sachajko

5. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Kuchciński

6. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- Stanisław Karczewski

7. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Stanisław Piotrowicz