Elbląg 25.05.2017r

Witold Łada                                                                                             

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                                               Pan Zbigniew Ziobro

                                                               Minister Sprawiedliwości

                                                               Prokurator Generalny RP

                                                              za pośrednictwem

                                                               Pana Posła Jarosława Sachajko

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

 

Nazywam się Witold Łada. Jestem członkiem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu od 1978 roku, od 2007 roku współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Wiejskiej 20.

W budynku tym około 90 procent mieszkańców ma wydzieloną własność. Budynek, w którym mieszkam posiada 55 mieszkań.

W czerwcu 2014r Walne Zgromadzenie członków podjęło uchwałę Zarządu nr.13 w sprawie zakresu modernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 oraz sposobu finansowania. Za uchwałą głosowało 118 członków przeciwko 4. Spółdzielnia liczy 3797 członków. Za uchwałą głosowało niecałe 3 procent ogółu członków.

W uchwale głosowano w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni.

Dowód: Uchwała nr.13

W dniu 12.04.2016r Członkowie Zarządu, Mirosława Meirowska i Sławomir Łopieński złożyli do Starosty wniosek Zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W oświadczeniach tych powołano się na uchwałę Walnego Zgromadzenia SM Zakrzewo z dnia 23,24,25,26,27. 06.2014r.

Dowód: Wniosek zgłoszenia, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przed złożeniem wniosku oraz złożenie oświadczenia Inwestor, jakim jest Zarząd Spółdzielni nie konsultował się z współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Wiejskiej 20.

Ponieważ dochodziły do mieszkańców informacje, że Zarząd chce wykonać inwestycje w postaci ocieplenia budynku, członkowie wystąpili do zarządu z pismem oraz pytaniami.

Dowód: Pismo z dnia 20.03.2017r.

W dniu 08.04.2017r mieszkańcy budynku Wiejska 20 wystąpili do Zarządu z wnioskiem aby w Komisji przetargowej uczestniczył Witold Łada. Prezes Zarządu Mirosława Meirowska powołała członków Komisji, w której zasiedli w-ce prezes Zarządu Sławomir Łopieński, trzech pracowników spółdzielni i radca prawny. Zabrakło miejsca dla członka Rady Nadzorczej. Do dnia dzisiejszego brak informacji w budynku Spółdzielni czy na klatkach schodowych jaka firma wygrała przetarg i za jaką kwotę.

Istnieje podejrzenie, że przetarg został ustawiony.

Dowód: Pismo z dnia 08.04.2017r

Ponieważ zarząd nie chciał udzielić dokładnej informacji o warunkach oraz kosztach ocieplenia budynku członkowie wystąpili z kolejnym pismem oraz informacją, że nie wyrażają zgody na zaciągnięcie kredytu oraz wykonania inwestycji w postaci ocieplenia budynku przy ul. Wiejskiej 20, na warunkach jakie proponuje Inwestor, którym jest Zarząd SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Dowód: Pismo z dnia 26.04.2017r

W dniu 10.05.2017r Witold Łada wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Elbląg.

Dowód: Pismo z dnia 10.05.2017r

W dniu 12.04.2017r ponownie Witold Łada wystąpił z pismem do Zarządu Spółdzielni o odpowiedź na zadane pytania.

Dowód: Pismo z dnia 12.04.2017r

W dniu 10.05.2017r zostało złożone pismo w tej sprawie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląg.

Dowód: Pismo z dnia 10.05.2017r

W dniu 10.05.2017r Witold Łada złożył Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnieniu przestępstwa przez członków Zarządu z art. 271 kk.(poświadczenie nieprawdy). na szkodę oraz na szkodę mieszkańców budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 20 w Elblągu.

Dowód: Zawiadomienie z dnia 10.05.2017r

W dniu 12 i 18.05.2017r Witold Łada złożył ponowne zawiadomienia, uzupełniające do Prokuratury Rejonowej.

Dowód: Pismo z dnia 12 i 18.05.2017r

W dniu 13.05.2017r Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu informuje, że uzupełnienie zawiadomienia o przestępstwie zostało dołączone do akt sprawy - PR I Ds. 635.2017.

Dowód: Pismo z dnia 13.05.2017r.

W dniu 10.05.2017r Witold Łada otrzymał pismo od Zarządu Spółdzielni, który informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo przyjęło program spółdzielni w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni. (Wyraźnie napisane budynków Spółdzielni.)

Dowód: Pismo z dnia 10.05.2017r

W dniu 11.05.2017r Witold Łada otrzymał kolejne pismo Zarządu, odpowiedź na pismo z     12.04.2017r w którym czytamy m /in:

,, Zarząd Spółdzielni informuje, że podjęta uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu jest uchwałą prawomocną wyrażającą zgodę na wykonanie termomodernizacji budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni i zobowiązującą wszystkie organy Spółdzielni do jej wykonania. Dodatkowo informujemy, że koszt całkowity dotyczący termomodernizacji, m.in. budynku przy ul. Wiejskiej 20, zostanie określony po zrealizowaniu i rozliczeniu przedmiotowej inwestycji.”

W piśmie Zarząd informuje, że najpierw zostanie wykonana inwestycja a później właściciele zostaną powiadomieni ile muszą za to zapłacić?

Dowód: Pismo z dnia 11.05.2017r

 

W dniu 23.06.2014r z Walnego Zgromadzenia I części w punkcie 14 zapisano:                                    ,,Przewodniczący Zgromadzenia poinformował  na wstępie, że do projektu uchwały opracowanej przez Zarząd Spółdzielni w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 wpłynął wniosek pani Justyny Kazimierowskiej o wprowadzenie dodatkowego zapisu, o treści: ,,Projekt termomodernizacji budynków musi uwzględniać brak możliwości naruszenia istniejącego układu konstrukcyjnego budynków oraz być omówiony z członkami Spółdzielni zamieszkującymi budynek objęty tym projektem, którzy przed zatwierdzeniem projektu mają prawo go opiniować oraz wnosić zmiany”. Wprowadzenia do zagadnienia dokonała p. Mirosława Meirowska zastępca prezesa Zarządu ds. technicznych, z uzupełnieniami ze strony pozostałych dwóch członków Zarządu Spółdzielni oraz radcy prawnego. Poprawkę p. J. Kazimierowskiej uznano za bezzasadną”.

Dowód: Protokół z I części Walnego Zgromadzenia z 23.06.2014r

Ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ani Prawie spółdzielczym ani w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w § 37, nie ma zapisu, że walne zgromadzenie może podejmować uchwały dotyczące prywatnej własności członków. W § 37 dokładnie zapisano co należy do  wyłącznej, właściwości Walnego Zgromadzenia.

Dowód: Wyciąg ze Statutu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu § 37.

       W dniu 17 maja 2017r otrzymałem wezwanie na Policję w charakterze świadka w sprawie złożonego zawiadomienia z art.271 §1 kk.                                                

Dowód: wezwanie na  24.05.2017r

       W dniu 24.05.2017r byłem przesłuchiwany w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu jako świadek oraz osoba pokrzywdzona, w związku z zawiadomieniem o przestępstwie z art.271 § 1.

W dniu 23.05.2017r otrzymałem kopię pisma Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląg skierowane do Prokuratora Rejonowego w Elblągu zgodnie z :,,wnioskiem jednego z mieszkańców i informacją o działaniach noszących znamiona przestępstwa”

Dowód: Kopia pisma Inspektora do Prokuratury Rejonowej w Elblągu z dnia 18.05.2017r

                W pismach Zarządu bardzo często pojawia się określenie - budynki Spółdzielni. Natomiast w budynku w większości mieszkają właściciele, którzy posiadają akta współwłasności.

Stwierdzam, że w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” łamane jest prawo właścicieli, oraz prawo członków spółdzielni. A przecież mamy prawo własności, zagwarantowane w Konstytucji.

Zwracam się do Pana Ministra, Prokuratora Generalnego z gorącą prośbą, aby objął Pan nadzorem, sprawę o sygn. akt. PR I Ds. 635. 2017.  

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                         Witold Łada

Załączniki:

1. Uchwał nr 13

2. Wnioski i oświadczenia szt.2

3. Pismo z dnia 20.03. 20017r

4. Pismo z dnia 08.04.2017r

5. Pismo z dnia 26.04.2017r

6. Pismo z dnia 10.05.2017r

7. Pismo z dnia 12.04.2017r

8. Pismo z dnia 10.05.2017r

9. Zawiadomienie z dnia 10.05.2017r 

10. Pismo z dnia 12 i 18 05.2017r

11. Pismo z dnia 13.05.2017r

12. Pismo z dnia 10.05.2017r

13. Pismo z dnia 11.05.2017r

14. Protokół z I części Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2014r

15. Wyciąg ze Statutu Spółdzielni

16. Wezwanie z dnia 24.05.2017r

17. Kopia pisma Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18.05.2017r