Elbląg 18.05.2017r

Witold Łada                                                                                     

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

sygn. PR 1 Ds.635.2017

                                                     Prokuratura Rejonowa w Elblągu

                                                     82-300 Elbląg

                                                     ul. Płk. Dąbka 8-12

 

        Uzupełnienie do Zawiadomienia o przestępstwie z 10.05.2017r

 

W dniu 17.05.2017r ( pismo datowane na 11.05.2017r) otrzymałem odpowiedź na:  ,,pismo z 12.04.2017r. Zarząd Spółdzielni informuje, że  podjęta uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 23,24,25,26,27 czerwca  2014 r. jest uchwałą prawomocną wyrażającą zgodę na wykonanie termomodernizacji budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni i zobowiązującą wszystkie organy Spółdzielni do jej wykonania .Dodatkowo informujemy, że koszt całkowity dotyczący termomodernizacji, m.in. budynku przy ul. Wiejskiej 20, zostanie określony po zrealizowaniu i rozliczeniu przedmiotowej inwestycji. Zarząd posiada niezbędne dokumenty pozwalające na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków, a w ramach przedmiotowych robót pozwolenie na budowę nie jest prawnie wymagane.”

Według Prawa budowlanego, pozwolenie nie jest wymagane, natomiast wymagane jest zgłoszenie, w którym zawarto zapis o oświadczeniu Inwestora pod odpowiedzialnością karną, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Takie oświadczenie zostało dołączone do zgłoszenia w dniu 12 kwietnia 2016r.

Dowód: pismo z dnia 11.05.2017r

W dniu 18 maja 2017r otrzymałem kserokopię uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r:

,,Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu przyjmuje program Spółdzielni w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020, wymiany wind w budynkach z uwzględnieniem środków unijnych, obejmujący prognozowany program prac termomodernizacyjnych na lata 2015-2020 i wymiany wind, sposobu finansowania termomodernizacji i rozliczenia zaciągniętych kredytów na termomodernizację.

Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Za uchwałą oddano 118 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosów.”

Dowód: uchwała nr.13 Walnego Zgromadzenia.

Jak już wspomniałem, Spółdzielnia Mieszkaniowa,, Zakrzewo” liczy 3797 członków uprawnionych do głosowania. Czyli udział w Zebraniu brało około 3 procent uprawnionych.

Po pierwsze uchwała nr.13 która była podjęta przez Walne Zgromadzenie wyraźnie dotyczy ,,zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni.”

Natomiast budynek przy ul. Wiejskiej 20 jest własnością mieszkańców, którzy mają na ten budynek akta własności. Mają również prawo własności gruntu, na którym jest posadowiony budynek. Prawo Rzymskie stanowi, że: ,,właściciele ziemi są właścicielami wszystkiego co na tej ziemi jest posadowione.”  Własność jest rzeczą świętą, chronione prawem w Konstytucji.

Jak z tego wynika Walne Zgromadzenie nie miało prawa podejmować uchwał, które dotyczą własności członków, natomiast może podejmować uchwały dotyczące majątku Spółdzielni.

Ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ani w Prawie spółdzielczym, ani w Statucie Spółdzielni nie ma takiego zapisu, że Walne Zgromadzenie ma takie prawo.

Dowód: Wyciąg ze Statutu SM ,,Zakrzewo, gdzie wyraźnie pisze w § 37 co należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. Nie ma tam zapisu, że Walne Zgromadzenie ma prawo podejmować uchwały w sprawie własności członków.                                                         

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia S M ,,Zakrzewo” w punkcie 13 wyraźnie zapisano: ,,13. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 oraz sposobu finansowania.”

Dowód: Zawiadomienie z dnia 29.05.2014r                  

                                                                                                          Witold Łada