Elbląg 10.05.2017r

Witold Łada                                                                                          

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604 594 984

                                                               Prokuratura Rejonowa

                                                          w Elblągu

                                                          ul. Płk. Dąbka 6-8

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  P R Z E S T Ę P S T W I E

 

 Na podstawie art.304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o dokonaniu przestępstwa w dniu 12 kwietnia 2016r., na moją szkodę oraz szkodę mieszkańców budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 20 w Elblągu, tj. art.271 § 1 i § 3 k.k. przez:                                                         Mirosławę M. i Sławomira Ł.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Mirosława M. pełni funkcję prezesa Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

Sławomir Ł. pełni funkcję wice prezesa Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246. W dniu 12 kwietnia 2016r w/w dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 20 w Elblągu. Jednocześnie zgodnie z art.32 ust.1 Prawa budowlanego złożyli oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, powołując się przy tym na Zgodę współwłaścicieli z dnia 23,24,25,26,27 czerwca 2014r oraz uchwałę głosowaną  na Walnym Zgromadzeniu  23,24,25,26,27 czerwca 2014r. Do zgłoszenia dołączono Załącznik nr.1 datowany na 12.04.2016r.

Dowód:

1. Zgłoszenie oraz oświadczenie.   

2. Załącznik nr.1

W protokołach z pięciu części Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r. w punkcie 14 jest zapis:     ,, Podjęcie uchwały w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 oraz sposobu finansowania. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował na wstępie, że do projektu wpłynął wniosek pani Justyny Kazimierowskiej o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści:,, Projekt termomodernizacji budynków musi uwzględnić brak możliwości naruszenia istniejącego układu konstrukcyjnego budynków oraz być omówiony i uzgodniony z członkami Spółdzielni zamieszkującymi budynek objęty tym projektem, którzy przed zatwierdzeniem projektu mają prawo go opiniować oraz wnosić zmiany. Wprowadzenia do zagadnienia dokonała p. Mirosława Meirowska, zastępca prezesa Zarządu d.s. technicznych z uzasadnieniem ze strony pozostałych dwóch członków Zarządu Spółdzielni oraz Radcy Prawnego” -( Lech Trawczyński W.Ł.) .,,Poprawkę p. Justyny Kazimierowskiej uznano za bezzasadną”. Protokół z III części Walnego Zgromadzenia został podpisany przez Przewodniczącego Jerzego Chrabąszcza  oraz sekretarza Wiesława Wiewiórkę obecnie członka Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo.”

W uchwale nr 13 Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r., na który powołują się członkowie Zarządu nie ma wymienionych budynków, nie ma też wymienionego załącznika do protokołu. Jak z tego wynika nie było głosowania nad uchwałą na którą powołują się członkowie Zarządu.

Nie był głosowany załącznik nr.1, bo takiego załącznika nie było. Uchwała nr.13 zgodnie z protokołem była głosowana w czerwcu 2014r., a załącznik nr.1, był pisany 12.04.2016r.  

Z dokumentów jasno wynika, że Mirosława Meirowska i Sławomir Łopieński w oświadczeniu poświadczyli nieprawdę, że posiadają zgodę współwłaścicieli budynku oraz powołując się na uchwałę Walnego Zgromadzenia, której nie było.

 

Dowód: Protokół Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r część III. 

 

W dniu 20.03.2017r współwłaściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20 skierowali pismo do Zarządu Spółdzielni z pytaniami na które nie otrzymali odpowiedzi.

Dowód: pismo z dnia 20.03.2017r

W dniu 21.04.2017r odbył się przetarg na wykonanie inwestycji budynku Wiejska 20. W Komisji przetargowej, która została powołana przez prezesa Zarządu Mirosławę Meirowską zasiedli: wice prezes Zarządu Sławomir Łopieński, trzech pracowników Spółdzielni oraz radca prawny Wioletta Cichosz. Natomiast zabrakło członka Rady Nadzorczej. Istnieje obawa, że przetarg został ustawiony.

Do dnia dzisiejszego współwłaściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20 nie zostali poinformowani ani na klatkach schodowych ani w budynku Spółdzielni, ani na stronie internetowej o rozstrzygniętym przetargu.

W dniu 20.03.2017r wpłynęło pismo współwłaścicieli budynku przy ul. Wiejskiej 20 do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z pytaniami. Jednocześnie podpisujący do dalszego postępowania upoważnili Pana Witolda Ładę. 

Dowód: Pismo z dnia 20.03.2017r

W dniu 26.04.2017r współwłaściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20 skierowali pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo” – o nie wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu oraz wykonanie inwestycji w postaci ocieplenia budynku na warunkach jakie proponuje inwestor, którym jest Zarząd SM ,,Zakrzewo”.

Dowód: Pismo z dnia 26.04.2017r

W dniu 19.10.2015r sygn. akt II OPS 2/15 Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę:        

,, Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, że spółdzielnia mieszkaniowa wykonującą zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni na podstawie art.27ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt.11 Prawa budowlanego, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej”.                

Termomodernizacja nie należy do zakresu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej. Jest to nowa inwestycja, na którą inwestor powinien mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r. K 60/13. 

Trybunał stwierdził, że: ,, działania spółdzielni wykonującej zarząd nieruchomością wspólną na gruncie Prawa budowlanego, nie mogą wykonywać poza eksploatację i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, bez względu na to, czy działania te określi się jako czynność zwykłego zarządu czy czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu”.

Zarząd Spółdzielni nie informował mieszkańców o planowanej inwestycji i na jakich warunkach, dopiero w dniu 09 maja 2017r zaprosił współwłaścicieli budynku przy ul. Wiejskiej 20 przedstawiając harmonogram prac budowlanych nie pytając nikogo o zgodę.

(Z tego spotkania nie był pisany protokół.)

Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania karnego  art.271 § 1 i 3 wobec:

Mirosławy M. – prezesa Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

Sławomira Ł. –w-ce prezesa SM ,,Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246

Został również naruszony art. 64 Konstytucji RP.

,,1.Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”.

Witold Łada

 

 Załączniki: 

1.Zgłoszenie, oświadczenie, załącznik nr.1 z 12.04.2016r

2.Protokół z Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r część III. 

3.Pismo z dnia 20.03.2017r    

4.Pismo z dnia 26.04.2017r