Elbląg 30.03.2017r

Witold Łada                                                                                          

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2                                

 

DM.5.632.94.2016.JG.3                              

                                                                                                                         Pan Andrzej Adamczyk

                                                             Minister Infrastruktury i Budownictwa

Szanowny Panie Ministrze!

 

W dniu 25.10.2016r.jako członek SM ,,Zakrzewo” w Elblągu wystąpiłem z pismem oraz skargą na władze Spółdzielni do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka.

W piśmie, które zostało zamieszczone na stronie Internetowej przedstawiłem zarzuty na łamanie podstawowych praw członków przez Zarząd Spółdzielni w osobach Mirosława Meirowska, Sławomir Łopieński, Małgorzata Glinkowska.

W dniu 30 listopada 2016r otrzymałem odpowiedź podpisaną przez Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Panią Elizę Chojnicką, w której czytam:

,, że uprawnienia Ministra w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych, określone są w art.93a u.p.s, nie są uprawnieniami nadzorczymi ani władczymi wobec spółdzielni co oznacza brak możliwości nadzorowania bądź wpływania na działania podejmowane przez spółdzielnie mieszkaniowe”.

W dniu 20 10.2016r otrzymałem pismo podpisane przez zastępcę Dyrektora Departamentu

Mieszkalnictwa Panią Alicję Ogonowską w którym czytam:

,,przekazane przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 .10. 2016r zapewniam, iż kwestie związane z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych są jednym z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jednocześnie dziękuję za przedłożenie przez Pana propozycje zmian w u.s.m. Informuję przy tym, że w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego zakłada się kompleksową weryfikację rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. W ramach tych działań zgłoszone przez Pana uwagi stanowiły będą głos w dyskusji.”  

Dowód: pismo z dnia 20.10.2016r

W styczniu 2013 roku zarząd SM ,,Zakrzewo” złożył doniesie na członków spółdzielni o popełnienie przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

Miał to być pretekst do nie zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek członków spółdzielni. W tym czasie Zarząd miał zawartą umowę na obsługę prawną z panem Lechem Trawczyńskim.

W 2016 roku Witold Łada wniósł do Prokuratury wniosek o wgląd a akta tej sprawy. Otrzymał odpowiedź z Prokuratury, że sprawa ta została umorzona a akta sprawy zostały zwrócone do SM ,,Zakrzewo.” Witold Łada został poinformowany przez Prokuratora, że o wgląd w akta tej sprawy powinien zwrócić się do Zarządu SM ,,Zakrzewo”-  co zostało uczynione.

W dniu 22.09 2016 roku Witold Łada wystąpił do Zarządu z wnioskiem o wgląd w w/w akta sprawy, powołując się na informacje z Prokuratury. W dniu 26.09.2016r otrzymał odpowiedź Zarządu gdzie: ,,zarząd informuje, iż dokumentacja, jaką dysponuje Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo” w opisanej przez Pana sprawie nie mieści się w katalogu aktów, które na żądanie członka spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić. .Kwestie tę reguluje m.in. art.8.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art.18 § 2 pkt.3 Prawo spółdzielcze”  

Dowód: pismo z dnia 26.09.2016r

Zdjęcie zarządu

Pod pismem tym podpisali się od lewej Prezes-Mirosława Meirowska, Z-ca Sławomir Łopieński, członek zarządu Małgorzata Glinkowska.

 

W dniu 01.03.2017 zwróciłem się ponownie do Zarządu oraz Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” o wgląd w dokumenty tej samej sprawy powołując się na ustawę z 1 września 2001r-  o dostępie do informacji publicznej

Dowód: pismo z 01.03.2017r

W dniu 27.03.2017r otrzymałem odpowiedź podpisaną przez tych samych członków Zarządu:

,, W odpowiedzi na Pana pismo z 01. 03.2017r Zarząd Spółdzielni informuje, że w myśl obowiązującego orzecznictwa ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. W związku z powyższym Spółdzielnia nie jest w stanie sprostać Pana wnioskowi”

Dowód: pismo z dnia 27.03.2017r.

Czy Zarząd konsultował się w tej sprawie z prawnikiem przed udzieleniem  odpowiedzi?

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni pan Roman Rynkiewicz, który na Walnym Zgromadzeniu zabronił umieszczanie swego wizerunku w Internecie. Obsługę prawną w SM ,,Zakrzewo ”prowadzi radca prawny, pani Wioletta Cichosz - - również zabroniła zamieszczania wizerunku w Internecie.

 

W dniu 31 stycznia 2017r otrzymałem kserokopię pisma podpisaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Kazimierza Smolińskiego, skierowanego do Prezesa Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu, Mirosławy Meirowskiej. Minister pisze m.in.: v,,Mając na uwadze powyższe, w załączeniu przekazuje kopię pisma Pana Witolda Łady z dnia 25 października 2016r. z wnioskiem o przekazanie, w terminie do dnia 28 lutego 2017r. informacji:  

1) w zakresie kwestii poruszonych w w.w. piśmie ( zał.1)

2) czy Spółdzielnia stosownie do przepisów art.91 u.p.s poddaje swoją działalność okresowym badaniom lustracyjnym; jeśli tak to w jakim zakresie, za jaki okres i przez kogo przeprowadzone zostały lustracje Spółdzielni, oraz o przekazanie kopii listu polustracyjnego z ostatniej lustracji.

3) czy Spółdzielnia jest zrzeszona w którymś ze związków rewizyjnych.

Należy zaznaczyć, że art.93a § 1 u.p.s. ustanawia obowiązek informacyjny Spółdzielni wobec ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a powyższe informacje są niezbędne do dokonywania stosownie do przepisów art. 93a u.p.s., oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności Spółdzielni”.

Dowód: pismo z dnia 31 stycznia 2017r.

Prawdopodobnie Pan Minister nie był zadowolony z przekazanej informacji, od jaśnie pani prezes, ponowił wysłać ponaglające pismo z żądaniami przekazania informacji w terminie do 31 marca 2017r.

,, Wobec powyższego, działając na podstawie art.93a u.p.s. wnoszę o przekazanie w terminie do dnia 31 marca 2017r. informacji czy spółdzielnia podjęła czynności zmierzające do ustalenia terminu badania lustracyjnego działalności spółdzielni za lata 2014- 2016.

Ponadto mając na uwadze informacje przekazane przez Spółdzielnie w piśmie z dnia 27 lutego 2017r.zwracam się o przekazanie w w.w terminie, kopii protokołu lustracji działalności spółdzielni za lata 2011- 2013 w części dotyczącej przyczyn odmowy zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek Członków spółdzielni z dnia 20 grudnia 20013r.

Należy zwrócić uwagę, że art.93a § 1 u.p.s. ustanawia obowiązek informacyjny spółdzielni wobec ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a powyższe informacje są niezbędne do dokonywania stosownie do przepisów art.93a u.p.s. oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności Spółdzielni.”

Dowód: pismo Ministra z dnia 10 marca 2017r.

Czy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” tym razem potraktuje Pana Ministra poważnie i odpowie na zadane pytania, czy pozostanie przy swoim stanowisku i przekaże takie informacje jakie będą wygodne dla Zarządu. Chcę przypomnieć, że już w 2012r Witold Łada składał skargi na Zarząd SM ,,Zakrzewo” do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Sprawa miała swój epilog w sądzie, gdzie Witold Łada był oskarżany przez byłego prawnika Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” L. Trawczyńskiego m in. za skargi pisane do Ministerstwa.

Szanowny Panie Ministrze.

W styczniu 2017r. został skierowany do Sejmu RP Obywatelski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podpisany przez posłów. Druk nr 1268

Oto niektóre proponowane zmiany.

Art.8.1 ust. 1-2 otrzymuje brzmienie :

,,1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania wszelkich dokumentów związanych z działalnością spółdzielni a w szczególności: kopii statutu, regulaminu, uchwał organów spółdzielni, protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, umów zawieranych z osobami trzecimi, faktur, kalkulacji inwestorskich i powykonawczych. Członek spółdzielni ma prawo do swobodnego przeglądania tych dokumentów w pomieszczeniu spółdzielni w celu zapoznania się z nimi oraz sporządzania notatek. Członkowi przysługuje także prawo wykonywania dokumentacji fotograficznej przeglądanych dokumentów oraz prawo wykorzystywania tych dokumentów w korespondencji ze spółdzielnią lub w postępowaniu sądowym”.

 

W art.273 w pkt.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 3-5 w brzmieniu:

,,3) nie wykonuje obowiązków wynikających z art.8.1ust.2 i 3, art.8.3 ust.4,6 i 7, 13 i 14, art.12 ust. 1 2 art.1714 ust.11, art.21 ust.1, art.26, art. 35 ust.42 oraz art.42 ust.1,

- podlega karze grzywny nie niższej niż 5 tysięcy złotych.

4) Kto będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej pełnomocnikiem albo likwidatorem swoim działaniem doprowadzi do szkody, którą poniosła spółdzielnia, jej członkowie i osoby posiadające prawo do lokalu zarządzane i nadzorowane przez organy spółdzielni, ponosi odpowiedzialność swoim majątkiem. Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje każdemu członkowi spółdzielni i posiadaczowi prawa do lokalu zarządzającego prze spółdzielnię.

29) po art.274 dodaje się art.275 w brzmieniu:

art.275 1. Kto działając w imieniu spółdzielni mieszkaniowej, udziela organom państwa lub innym podmiotom publicznym nieprawdziwych informacji dotyczących działalności spółdzielni, albo kto celowo wprowadza organy państwa w błąd w celu uzyskania decyzji szkodzącej członkom spółdzielni i posiadaczom praw do lokali zarządzanych przez organy spółdzielni mieszkaniowych popełnia przestępstwo.

Art. 272 i 296 kodeksu karnego stosuje się odpowiednio:

2. Kto w imieniu spółdzielni mieszkaniowej lekceważy lub uchyla się od wykonania prawomocnych wyroków sądów, w szczególności dotyczących działalności spółdzielni podlega karze grzywny nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych.

3.Kwota grzywny pokrywana jest solidarnie przez członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej ze środków pochodzących z ich osobistych majątków.”

Jako członek spółdzielni mieszkaniowej i współwłaściciel majątku mam wielką nadzieję, że

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poprze proponowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawarte w Druku nr.1268.

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                            Witold Łada