Elbląg luty 2017r.

Szanowni Spółdzielcy!

W czerwcu 2013r odbywało się Walne Zgromadzenie Członków. Obsługę prawną prowadził radca prawny Lech Trawczyński, który powinien rozwiązywać ich problemy z korzyścią dla nich.Za to mu płacimy przy opłatach za mieszkanie. W zebraniu tym we wszystkich częściach był obecny członek spółdzielni Witold Łada. Na zebranie zostało zgłoszonych przez członków 19 projektów uchwał, które dotyczyły zmian w Statucie. Opinię na temat tych uchwał, jako osoba zaufania publicznego, wydawał radca prawny L. Trawczyński. Jednak opinie na temat projektów uchwał wydawane przez niego były negatywne, jako niezgodne z prawem? i dlatego były głosowane przeciwko wejściu w życie, przez samych członków. Przeciwko takiemu postępowaniu L. Trawczyńskiego- jako działanie przeciwko członkom spółdzielni- na trzech ostatnich częściach Walnego Zgromadzenia W. Łada powiadomił uczestniczących w zebraniu członków spółdzielni. W lipcu 2013r zgodnie z prawem, W. Łada złożył skargę na L. Trawczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółdzielni, którego przewodniczącym był pan Jerzy Jedynak, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowej Rady Spółdzielczej, wnosząc o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W. Łada nie otrzymał odpowiedzi od tych instytucji, natomiast pisma te znalazły się w rękach L. Trawczyńskiego, który aby ,,zamknąć usta” W. Ładzie wykorzystał je w ten sposób, że we wrześniu 2013r złożył przeciwko niemu dwa pozwy w jednej sprawie. Akt oskarżenia z art.212 kk, oraz pozew cywilny domagając się odszkodowania 10 tys. zł., oraz złożenie oświadczenia, z przeprosinami. Do aktu oskarżenia, dołączył nieprawdziwe dokumenty, które miały obciążyć W. Ładę, a zostały sfabrykowane przez L. Trawczyńskiego. Przed Sądem w Elblągu odbyło się kilkanaście rozpraw. W styczniu 2014r Sąd Rejonowy uniewinnił W. Ładę a kosztami obciążył Lecha Trawczyńskiego. Po złożeniu apelacji oraz dołączenie fałszywych oskarżeń przez L. Trawczyńskiego sprawa stanęła ponownie przed Sądem Rejonowym w Elblągu. Po 20 miesiącach Sąd Rejonowy w Elblągu, (SSR Patrycja Wojewódka) wydał wyrok: ,,uznając, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma umorzył postępowanie.”

Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu-  Patrycja Wojewódka

 

W dniu 16 marca 2016r po 30 miesiącach nękania (L. Trawczyńskiemu chodziło o upokorzenie W. Łade, a pośrednio i innych członków), przed sądem w pierwszej instancji zapadł wyrok. Sąd Okręgowy w Elblągu umorzył postępowanie w zakresie żądania odszkodowania. Nakazał jednak na wniosek L. Trawczyńskiego, złożenie oświadczenia z przeprosinami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Podczas rozpraw W. Łada wszedł w posiadanie wielu dokumentów, które dostarczał L. Trawczyński do aktu oskarżenia. Niektóre były fabrykowane przez samego L. Trawczyńskiego, niektóre przy pomocy pracowników spółdzielni.

Wyszło na jaw -siedmiu sędziów złożyło oświadczenia na piśmie, że łączą ich stosunki koleżeńskie i towarzyskie z radcą prawnym L. Trawczyńskim. A jakie to oświadczenie Sąd nakazał złożyć W. Ładzie na Walnym Zgromadzeniu, na żądanie L. Trawczyńskiego.

,, nakazuje pozwanemu Witoldowi Łada, aby na najbliższych obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu odczytał oświadczenie następującej treści: ,,Przepraszam radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego za to, że w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” odbytego w dniach 17-21 czerwca 2013r, w swoich wystąpieniach przekazywałem uczestnikom zgromadzenia informacje, że radca prawny Lech Trawczyński:

- przedstawiając projekty uchwał złożone przez członków, manipulował nimi, tak, aby były nie zrozumiałe dla członków,

- wprowadzał w błąd uczestników i ogłupiał ich, namawiał do nie głosowania za tymi zmianami,

- zachęcał do nie popierania zmian jako szkodliwych dla członków,

- nie dopuszczając członków do głosu, straszył ich konsekwencjami,

- jest dyspozycyjny wobec Rady Nadzorczej i Zarządu,

- w 2012r wydał wadliwą opinię, w wyniku czego, nie dopuszczono do głosowania 16 projektów uchwał, przez co członkowie Spółdzielni ponieśli szkodę, bo uchwały nie były głosowane i nie mogły wejść w życie.” Takie Oświadczenie nakazał złożyć W. Ładzie, sędzia SSO Mariusz Gregorowicz.

Sędzia SO w Elblagu Mariusz Gregorowicz

 

Pomimo, że nie zgadzam się z treścią takiego Oświadczenia nakazanego mi przez Sąd, to składam to oświadczenie, bo jako Obywatel RP szanuje wyroki sądu, a sąd nałożył na mnie taki obowiązek. Moje oświadczenia składane pod przymusem nie mają tu żadnego znaczenia.                                    

Aby wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat, zapraszam o zapoznanie się z treścią wypowiedzi L. Trawczyńskiego zapisaną w Stenogramie i porównanie ich z treścią Oświadczenia. Podczas przesłuchiwania nagrań przed Sądem Lech Trawczyński nie negował swoich wypowiedzi na Walnym Zgromadzeniu 2013r. Więcej informacji pod adresem strony Internetowej: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu – dokumenty. Ówczesnym prezesem Spółdzielni był Zdzisław Łukaszewski, który na zebraniu wychwalał radcę prawnego L. Trawczyńskiego - jaki to wspaniały i uczciwy człowiek.

Zdzisław Łukaszewski - Prezes Zarządu SM ZAKRZEWO w latach 2010-2014

W. Łada skierował:,, List otwarty do Zarządu SM ,,Zakrzewo oraz Rady Nadzorczej - do dziś brak reakcji. Aktualnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni pan Roman Rynkiewicz.

                                                                                                                       Witold Łada