Elbląg 12.10.2016r

Witold Łada                                                                                   

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

e-meil witold_lada@tlen.pl

 

DM.IV.6304.122.2016.JG.1

Nk:145588/16                                          

                                                                   Pan Andrzej Adamczyk

                                                                  Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W dniu 7 października 2016r otrzymałem odpowiedź na moje wystąpienie z dnia 1 sierpnia  2016r w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych przekazane przy piśmie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2016r i  19 września 2016r.W piśmie tym zostałem poinformowany o tym, że do uzgodnień między resortowych został skierowany projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Zostałem poinformowany również, że w ramach tych działań zgłoszone przezemnie uwagi stanowiły będą głos w dyskusji.

W uzupełnieniu mojego pisma z dnia 1 sierpnia oraz 15 września 2016r chcę przedstawić sytuację na przykładzie mojej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu.

W listopadzie 2013r zawiązał się Komitet Organizacyjny przy SM ,,Zakrzewo” w Elblągu. Działając w ramach uprawnień wynikających z art.15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu członkowie Komitetu zwrócili się do wybranych przypadkowo członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” z odezwą i propozycją zwołania Walnego Zgromadzenia(WZ), pod obrady którego przygotowano propozycje uchwał rozszerzających uprawnienia członków spółdzielni w ramach praw wynikających z obowiązującego Prawa spółdzielczego, a nie uwzględnionych w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z art.39 § 4 i § 38 pkt.4 w dniu 20 grudnia 2013r złożono w siedzibie Spółdzielni wniosek wraz z załącznikami adresowanymi do Zarządu Spółdzielni z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.

W odpowiedzi na złożony wniosek Zarząd zwrócił się do członków Komitetu Organizacyjnego o dostarczenie oryginałów list z podpisami członków.

Zarząd Spółdzielni we wspomnianym piśmie – wskazał konieczność dostarczenia oryginałów list, celem zweryfikowania złożonych przez członków spółdzielni podpisów oraz usunięcia braków formalnych i zapewnił o niezwłocznym zwołaniu walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Radca prawny Spółdzielni Wioletta Cichosz poinformowała osoby dostarczające listy, że taka potrzeba wynika z wymogów proceduralnych Sądu Gospodarczego.

Zgodnie z §38 pkt.5 Statutu Spółdzielni Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania o czasie, miejscu i porządku obrad zgodnie z § 39 pkt.1 Statutu Spółdzielni zawiadomić członków spółdzielni na 21 dni przed terminem jego pierwszej części.

Zarząd nie wywiązał się z obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia w określonym terminie przez Statut Spółdzielni, ani po dostarczeniu wniosku w dniu 20 grudnia 2013r, ani po uzupełnieniu sygnalizowanych przez Zarząd braków formalnych uzupełnionych 3 stycznia 2014r. Zarząd nie wywiązał się także z obowiązku ochrony danych osobowych członków spółdzielni, którzy podpisali listy żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i udostępnił listy lub kopie tych list osobom nieuprawnionym. Członkowie podpisując listy, mieli podany cel, z powodu którego udostępniali swoje dane osobowe i adresowe oraz adresata list i nie upoważniły Zarządu Spółdzielni do wykorzystywania tych list do innego celu niż określonego na tych listach.

 Pod koniec grudnia 2013r do członków Komitetu Organizacyjnego, zaczęły napływać niepokojące informacje, że członek Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” pan Mariusz Walendowski puka do mieszkań członków, którzy podpisali listę o zwołanie WZ i przepytuje, czy sami składali podpis. Po uzyskaniu takiej informacji członek Komitetu Organizacyjnego zwrócił się do Zarządu Spółdzielni w dniu 31 grudnia 2013r na piśmie z zapytaniem- czy Zarząd Spółdzielni udostępniał dokumenty z żądaniem zwołania WZ i przepytuje, czy członkowie sami składali podpis. Odpowiedzi na zadane pytanie na piśmie nie uzyskał.

Do Komitetu Organizacyjnego dochodziły również informacje, że w akcje przeciwko zwołaniu Walnego Zgromadzenia zaangażowani byli członkowie Rady Nadzorczej.

W oparciu o dochodzące do członków Komitetu Organizacyjnego informacje o przedstawionych wyżej zdarzeniach i w kontekście informacji o innych działaniach podjętych celem nie dopuszczenia do zwołania WZ, takich jak, udostępnienie list z podpisami nieupoważnionym do tego osobom, angażowanie tych osób do namawiania cofnięcia żądania zwołania WZ, wzywanie członków, którzy złożyli podpisy na listach do budynku Spółdzielni, pomówień i innych nagannych działań, uważam, że takie działania naruszyły prywatność członków spółdzielni oraz członków Komitetu Organizacyjnego. Wniosły atmosferę zagrożenia bezpodstawnego narażania na nieprzyjemności i dyskomfort tych członków a także były świadomą próbą zniesławienia członków Komitetu Organizacyjnego w oczach pozostałych członków spółdzielni, podważenia ich dobrego imienia i poniżenia w opinii lokalnego środowiska.

Zawiadomienie takiej treści zostało wniesione w dniu 13 stycznia 2014r do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przez Komitet Organizacyjny podpisany przez siedmiu członków.

Zarząd SM ,,Zakrzewo” ma zawartą umowę na obsługę prawną z Kancelarią Radców Prawnych Lech Trawczyński; Wioletta Cichosz.

W styczniu 2016r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnienie przestępstwa przez członków Komitetu Organizacyjnego. Pod doniesieniem podpisali się członkowie Zarządu.

W dniu 6 maja 2014r Komitet Organizacyjny otrzymał pisemną odpowiedź Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu, z postanowieniem umorzenia śledztwa w związku z zażaleniem złożonym w dniu 25.02.2014r w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu w sprawie 1 Ds. /166/14/14

 

Składając kolejne zażalenie Komitet Organizacyjny oczekiwał obiektywnego jego rozpatrzenia i wzięcia pod uwagę wszystkich aspektów zgłoszonej sprawy, a działania Zarządu Spółdzielni, który to od momentu otrzymania wniosku z żądaniem zwołania WZ członków spółdzielni robi wszystko, aby nie dopuścić do jego realizacji i dokładnego sprawdzenia. W przeciwnym wypadku można odnieść wrażenie, że zapis w art.267c Ustawy Prawo spółdzielcze jest zapisem martwym, a członkowie spółdzielni prawa zagwarantowane Prawem spółdzielczym i Statutem, ma tylko za łaskawym przyzwoleniem i wolą Zarządu Spółdzielni.

Posiadając takie informacje Witold Łada jako członek tej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 22 września 2016r wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego w Elblągu o wgląd w akta sprawy 1Ds/ 291/14/14. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi.

Od maja 2016r funkcje Prokuratora Rejonowego w Elblągu pełni Prokurator Marcin Rost.

W dniu 22.09.2016r Witold Łada wystąpił z pismem do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” o wgląd w dokumenty Zarządu które dotyczą złożenia doniesienia do Prokuratura Rejonowego w Elblągu, przeciwko Komitetowi Organizacyjnemu.

Odmówiono mu wglądu w w/w dokumenty.

W dniu 05.10.2016r Witold Łada otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 22.09.2016r:

,,W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.09.2016r Ldz.5098 (data wpływu 22.09.2016r.), Zarząd informuje, iż dokumentacja, jaką dysponuje Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo” w opisanej przez Pana sprawie nie mieści się w katalogu aktów, które na żądanie członka Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić. Kwestię tę reguluje m. in. art.81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art.18 § 2 pkt.3 Prawo spółdzielcze.”

 

Pod pismem podpisali się:

Członek Zarządu mgr Małgorzata Glinkowska

Zastępca prezesa mgr inż. Sławomir Łopieński

Prezes Zarządu mgr Mirosława Meirowska

Dowód: pismo z dnia 26.09.2016r

 

 Apel w imieniu setek członków spółdzielni mieszkaniowych!

 

Zapowiedź wprowadzenia M+ także do spółdzielni mieszkaniowych jest okazją do nowelizacji ustaw spółdzielczych i tym samym do naprawy funkcjonowania sm.

Poniższe kwestie wymagają uwzględnienia i publicznego rzetelnego wyjaśnienia.

Zaskakujący jest odwrót obecnej ekipy rządzącej od głoszonych poglądów i głównego udziału P i S w dobrym, niestety nie dokończonym kierunku nowelizacji USM w 2007roku. Wtedy słusznie wyrugowano możliwość budowania nowych mieszkań lokatorskich i własnościowych. Zdecydowanym przeciwnikiem m.in. tego były związki rewizyjne i KRS- reprezentujące funkcyjne lobby, bardzo zainteresowane dalszym władztwem w orwellowskiej wersji oraz SLD i PSL, jako ich polityczne oparcie. Teraz pewnie M I i B ma w tym środowisku wielkie poparcie.

Przypomnieć trzeba główne wady lokatorskich i potem własnościowych mieszkań. Lokatorskie były budowane głównie w PRL -owskich warunkach typu Alternatywy 4.Z kredytów powiedzmy państwowych oraz wkładów spółdzielców. Potem, mimo całkowitego spłacenia tych mieszkań przez mieszkańców via spółdzielnia, nie stawały się one własnością ,,lokatora” a pozostawały w spółdzielni, która ze swoich środków NIC nie wydała na ich budowę.

Wymyślono potem sprytny wybieg na wyciągnięcie miliardów zł od milionów spółdzielców poprzez możliwość odpłatnego niestety przekształcenia lokatorskiego w całości wcześniej spłaconego przecież na tzw. własnościowe. One nadal są własnością sm!

W świadomości skołowaconych spółdzielców utrwalono mit, że wykupują mieszkanie. JAK MOŻNA WYKUPIĆ COŚ W CAŁOŚCI SPŁACONEGO! Wielu mieszkańców do dziś nie odróżnia własności od własnościowego, wykupu od przekształcenia tytułu prawnego do lokalu.

W 2007 roku P i S z poparciem PO słusznie wprowadziły możliwość zwrotu tych nadpłaconych wielkich kwot na poczet wpłat na fundusz remontowy. Jednak zostawiono szczwaną furtkę, że zwrot zależy od woli tzw. walnych zgromadzeń. Efektem zapobiegających prezesów były jako pierwsze po tamtej nowelizacji umowne uchwały WZ- miliardy wcięło.

Gdy w 2007 roku P i S wraz z PO słusznie wprowadziły możliwość tzw. uwłaszczenia na całkowicie przecież spłaconych mieszkaniach lokatorskich ( przy ogromnym sprzeciwie ww. lobby) ukuto kolejny fałszywy mit- o wykupie mieszkań ZA ZŁOTÓWKĘ!!!

Ten bełkot utrwalił się do dziś. Wcześniej po nowelizacji z 2000r na wniosek zarządów wydziwiano z wydzielaniem nieruchomości, okrajaniem działek, z plątaniną tzw. mienia sm i nieruchomości. Pod różnymi pretekstami utrudniano wyodrębnienie lokali. Władcze lobby poprzez głównie posłów SLD i PSL, jeszcze w poprzedniej kadencji zabiegało w TK o dodatkowe dopłaty przy przenoszeniu całkowicie spłaconych mieszkań spółdzielczych, na własność odrębną. Wniosek nie rozpatrzony z powodu zakończenia kadencji. 

Mimo ustanowienia w około 50% zasobów administracyjnych przez sm własności odrębnej one nadal w półniewolniczej decyzyjnie zależności od swych najemnych pracowników- prezesów!

1. Warunki początkowe.

1.1 Ustalić rzetelną DIAGNOZĘ faktycznego stanu działania spółdzielczości. Spółdzielczo-podobna patologia jest od dawna tajemnicą poliszynela.

1.2. Tzw. konsultacje społeczne z koniecznym udziałem autentycznie ODDOLNYCH środowisk spółdzielców, stowarzyszeń grup, czy nawet indywidualnych aktywistów.

Zestaw znanych z sejmowego wysłuchania publicznego z poprzedniej kadencji.

2. Wymogi kierunkowe.

2.1. Zapisy ustawowe JEDNOZNACZNE sformułowane, do bezpośredniego stosowania.

Bez możliwości ekwilibrystycznego nadawania im dowolnych dziwacznych znaczeń w trakcie realizacji, masowo praktykowanemu niestety.

2.2. Zminimalizować odsyłanie do rozstrzygnięć statutowych.

2.3. Nowe ustawy wprost obowiązujące z dniem ich ogłoszenia, niezależnie od starych statutów.

2.4. Zdecydowanie i realne ukierunkowanie zmian na PODMIOTOWE właścicielsko oraz decyzyjnie ogółu tzw. zwykłych członków.

a) Jawność wobec członków funkcjonowania organów spółdzielni pod każdym względem.

b) Bez dominacji zarządów. Ich rola ma być wyłącznie służebna wobec spółdzielców.

c) Organy samorządowe w składzie reprezentatywnym dla środowiska członkowskiego.

d) Faktyczna kontrola członkowska, nad każdym aspektem funkcjonowania spółdzielni.

2.5. Zlikwidować centralne i regionalne struktury swojsko niby nadzorczo- kontrolne:

a) Likwidacja związków rewizyjnych. Zbędnych ze względu na dalekie od obiektywizmu tzw. lustracje, wykorzystujące sztuczne prawo do wyrażenia opinii w imieniu ogółu spółdzielców wcale ich w te opinie przecież nie wyposażających. Przy tym dublujące dodatkowo KRS.

b) Zlikwidować Krajową Radę Spółdzielczą w formie obecnej m. in. z powodów wyżej wskazanych. Ewentualnie utworzenie centralnego lub branżowych przedstawicielstw spółdzielczych wyłącznie na zasadzie faktycznej reprezentacji oddolnego środowiska członkowskiego!

c) Wprowadzić niezależny od środowiska funkcyjnego ( od aktywnego i z przeszłości) centralny organ kontrolny o roboczej nazwie KOMISJA NADZORU SPÓŁDZIELCZEGO. Do kontrolowania KAŻDEJ dziedziny funkcjonowania spółdzielni, wraz a uprawnieniami nakazowymi. Lustracje w dotychczasowej formie jako niby kontrolne dawno zostały skompromitowane.

2.6. Oprócz zmian w generalnej Ustawie prawo spółdzielcze wprowadzić odpowiednio zróżnicowane zmiany w zapisach szczegółowych odpowiadających poszczególnym specyficznym sektorom.

3. Jednoznacznie zdefiniować pojęcie MIENIA SPÓŁDZIELNI ( w sm- dokładnie wg. opisu art.40 USM, bez wciskania tam lokali mogących być przedmiotem ustanowienia własności odrębnej)

4. Dokładnie określić INDYWIDUALNY zakres własności i tego mienia przez członków.    Z przypisaniem wartości stosownej części do każdego z członków( lub stałego algorytmu).

5.Opisać procedurę rozliczenia się SM z mienia na rzecz wydzielającej się WSPÓŁNOTY lokalowej.

6. Do zbycia mienia spółdzielni konieczna uchwała WZ z udziałem ponad 50 % wszystkich członków.

Bez zmyślnej furtki w rodzaju ,, o ile statut nie stanowi inaczej”

7. SM licząca więcej niż 300członkow ma OBOWIĄZEK prowadzenia strony internetowej i tam na bieżąco umieszczać wszystkie dokumenty już wskazane w ustawie oraz wszystkie materiały na WZ.

Dostęp do tych danych dla zalogowanych członków co jest możliwe w XXI wieku. W szeregu sm tzw. e-usługi dziś obejmują niezwykle okrojony dostęp członków do dokumentów.

8.W mniejszych sm te dokumenty dostępne w biurze z możliwością kopiowania na swój nośnik.

9.Archiwizowanie co najmniej przez 15 lat.

10. Każda forma decyzji wydanej przez organ lub pełnomocnika dotycząca uprawnień członkowskich oraz kwestii majątkowych spółdzielni ma znamiona UCHWAŁY!

11.W art.81 USM ująć, że członek ma prawo zapoznawania się z wymienionymi dokumentami, a zarząd ma OBOWĄZEK ich udostępnienia!

12.Zapoznawanie się wprost - określić w USM jako WGLĄD, SAMODZIELNE KOPIOWANIE lub SPORZĄDZANIE KOPI ( odpisu) przez administrację.

13.Wgląd i samodzielne kopiowanie przez członka na swoim sprzęcie oczywiście BEZPŁATNE.

14.Wprost określić, że opłata za wydanie żądanej kopii wyłącznie wg. KOSZTÓW RZECZOWYCH sporządzenia kopii. Bez osobowych! Koszty rzeczowe nie przekraczają 10 gr brutto za stronę.

15. Umowy ( faktury rachunki) z osobami trzecimi powinny być udostępniane członkom BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ. Wystarczy z ustawowego nakazu zastrzec, że zarząd może zawierać umowy tylko z kontrahentami nie roszczącymi żadnych zastrzeżeń względem ujawnienia umów i faktur.

Dla zapewnienia faktycznej nie iluzorycznej KONTROLI CZŁONKOWSKIEJ.

16.Wprost wpisać TERMIN realizacji wniosków o udostępnienie do 14 dni z ewentualnym uzasadnionym przedłużeniem do miesiąca.

17.Do katalogu dopisać inne dokumenty, np. nagrania audio lub video z obrad organów, jeśli i tak je dokumentowano, materiały dodatkowe ( załączniki).

18.PEŁNE WYNAGRODZENIA członków zarządu oraz pracowników administracji powinny być jawne dla członków przecież utrzymujących ich. Bez żadnych uników. Wystarczy w umowach wprowadzić obligatoryjną klauzule o braku zastrzeżeń pracownika.                                                  19. WZ z podziałem NA CZĘŚCI tylko w wyjątkowych uzasadnionych sensownymi możliwościami organizacyjnymi sytuacjach.

20. Każdy członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach walnego zgromadzenia bez prawa udziału w głosowaniu, ale z prawem wypowiedzi.

21. Walne Zgromadzenie prawomocne WYŁĄCZNIE przy obecności co najmniej 50 % ogółu członków.

Bezskutecznie tak zwołane WZ w drugim terminie powoduje, że spółdzielnia z urzędu poddana jest procedurze LIKWIDACJI i niezwłocznie przechodzi pod zarząd likwidatora.

22.TYLKO CZŁONKOWIE spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zarząd jedynie ma obowiązek przygotować WZ organizacyjnie oraz wnieść tylko te punkty do porządku, które nakazane są ustawowym terminarzem, np. wybory, odwołania, doroczne WZ sprawozdania itp.

23. Projekty uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem WZ, walnego zgromadzenia albo pierwszej jego części.

Zarząd spółdzielni(WZ)

1. Powiadamia członków o WZ na piśmie poprzez umieszczenie zawiadomień w skrzynkach pocztowych, na stronie internetowej i w biuletynie, na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

2.Niezwłocznie wykłada w siedzibach administracji, także osiedlowych i umieszcza na stronie internetowej dla zalogowanych członków materiały konieczne do przedstawienia na WZ oraz zgłoszone projekty uchwał i poprawki nie później niż następnego dnia po ich powstaniu.

3.Wszystkie uchwały WZ zapadają po uzyskaniu ponad 50% głosów przy co najmniej 50 % quorum OGÓŁU CZŁONKÓW.

4. Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu albo odwołania członków rady nadzorczej są podejmowane w głosowaniu tajnym.

Nie udzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium członkowi zarządu powoduje jego odwołanie z funkcji i zobowiązanie RN do NIEZWŁOCZNEGO ROZWIĄZANIA stosunku pracy.

5.Zarząd NIE MA PRAWA KWESTIONOWAĆ I ZASKARZAĆ uchwał WZ oraz RN. Może to czynić członek zarządu osobiście jako członek spółdzielni w trybie takim samym jak inni członkowie.

6. STANDARDOWY statut jako załącznik do ustawy ma być przykładowym WZORCEM dla wszystkich spółdzielni danego typu. Jedyne różnice wyłącznie istotne kwestie lokalizacyjne, organizacyjne, liczbowe.

7. Członkiem sm może być WYŁACZNIE osoba mająca z nią faktyczny związek lokalowy.

8.Członkiem może być współmałżonek, jednak małżonkom przysługuje łączenie -JEDEN GŁOS.

8.Z dniem wejścia w życie nowelizacji USM ustaje członkostwo z INNYCH TYTUŁÓW np. tzw. oczekujący, wyłącznie z tytułu zatrudnienia, oraz ich współmałżonków.

9. Znieść możliwość pozbawienia członkostwa w sm. W to miejsce wprowadzić bardzo dokładnie uzasadnione zawieszenie czy ograniczenie części tych praw.

10. Nakazać korektę podziału na nieruchomości w SM tam, gdzie są one szkodliwe, niesprawiedliwe i komplikujące samodzielne funkcjonowanie nieruchomości.

11. Bezwzględnie uregulować ustawą stan prawny gruntów pod budynkami mieszkalnymi tam gdzie sm nie mają nadal żadnego tytułu prawnego.

12. Wydzielone tereny ogólnodostępne zbyć na rzecz gminy. Z powodu ponoszenia kosztów ich utrzymania wyłącznie przez sm..

13. Lokale W CAŁOŚCI SPŁACONE z mocy prawa powinny stawać się odrębną własnością.

W trybie administracyjnym.

a) Wprowadzić w pełni powstawanie WSPÓŁNOT MIESZKANIOWYCH według Ustawy o Własności Lokali, zatem od pierwszego wyodrębnionego lokalu!

b) Wprowadzić jako obligatoryjne ROZLICZENIE MAJĄTKU sm z tak powstającymi wspólnotami. Finansowe lub z kontynuacją w proporcjonalnym partycypowaniu właścicielskim w tym mieniu.

c) Każda nieruchomość lokalowa zatem jako nieruchomość spółdzielcza ma posiadać SAMORZĄD NIERUCHOMOSCI ) spółdzielczy odpowiednik zarządu wspólnoty z UoWL)

 Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

- ewidencje i rozliczenie przychodów i wydatków eksploatacji według szczegółowo rozpisanych wszystkich tytułów wydatków- rzetelnie, uczciwie jawnie, dla płatników,

- ewidencje i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego- rzetelnie jw.

-Zarząd sm przedkłada każdemu samorządowi nieruchomości są one każdemu uprawnionemu mieszkańcowi bardzo szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków eksploatacyjnych oraz oddzielnie remontowych- niezwłocznie po sporządzeniu bilansu za miniony rok.

d) Opłaty na działalność kulturalno -oświatową wyłącznie DOBROWOLNE, a działalność ta oparta na samofinansowaniu- bez dofinansowania, np. z nadwyżki bilansowej czy innych środków sm. Z ewentualnymi celowymi dotacjami zewnętrznymi.

e) Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić szczegółową KALKULACJĘ WYSKOŚCI OPŁAT. i obligatoryjnie dołączyć do każdej decyzji o zmianie opłat.

f) Dokładnie i jako powszechnie obowiązujący w ustawie sporządzić wykaz wszystkich możliwych SZCZEGÓŁOWYCH TYTUŁÓW KOSZTÓW.

g)Pożytki z własnej działalności gospodarczej sm w CAŁOŚCI przeznacza na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni w zakresie obciążającym członków spółdzielni.

h) O zamiarze zaciągania jakichkolwiek KREDYTÓW zarząd zobowiązany jest ze znacznym wyprzedzeniem skutecznie poinformować ogół przewidzianych do spłacania tych kredytów.

i) w odniesieniu do innych ogólnych przedsięwzięć- poparcia WZ z pełnym quorum.

j) Przepisy KARNE- jednoznaczne, do bezpośredniej realizacji, skuteczne odpowiednio dla

członków zarządu, pełnomocników, pracowników, członków RN, w tym z uwzględnieniem kierowniczego współsprawstwa za naruszenie któregokolwiek z ustawowych i służbowych obowiązków, np.

- za DOPUSZCZENIE do braku rozliczenia kosztów budowy lokalu w wymaganych terminach, brak kalkulacji wysokości opłat, nie wydanie zaświadczenia w terminie- grzywna od 2000zł wzwyż albo ograniczenie wolności co najmniej miesięczne;

- za DOPUSZCZENIE do nieudostępnienia członkowi spółdzielni wymaganych ustawą dokumentów grzywna od 5000zł wzwyż albo kara ograniczenia wolności co najmniej 3 miesięcy.

k) Podobne jak wyżej kary za DOPUSZCZENIE do braku lub nieterminowe umieszczanie na stronie internetowej wymaganych ustawą dokumentów oraz za brak lub nieterminowe załatwienie wniosku wynikającego z innych praw członka.

Odpowiedzialność za inne przewinienia na ogólnych zasadach –jednak OSOBISTA DECYDENTÓW.

l) Orzekanie w trybie kodeksu postępowania karnego.

Osoba pełniąca  funkcję w sm po uprawomocnieniu się wyroku za złamanie prawa w związku pełnieniem tej funkcji z dniem uprawomocnienia się wyroku z mocy prawa zostaje POZBAWIONA FUNKCJI w sm. W przypadku pracownika – DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE.

ł) Prawomocne ww. wyroki wraz z uzasadnieniem są rejestrowane i ARHIWIZOWANE w administracji sm przez okres dopuszczalny rejestrem skazanych lub okresem związanym z wyrokami za wykroczenia.

m) Rejestr wyroków wraz z sentencją jest dostępny zalogowanym członkom na stronie internetowej oraz każdemu do osobistego udostępnienia.

n)W sprawach o uznanie za nieważne czy o uchylenie uchwał organów sm stroną przeciwną jest spółdzielnia reprezentowana przez zarząd.

- w sprawach o uznanie za nieważne czy uchylenie uchwal / wszelkich decyzji/ dotyczących CZŁONKA stroną  nie jest sm, a OSOBIŚCIE KIERUJĄCY ORGANEM lub osoba PODEJMUJĄCA zaskarżoną decyzję, jeśli decyzje podjęto poza organem sm, solidarnie ze współsprawcą kierowniczym. Na ich koszt. Za naruszenie prawa przez konkretne osoby nie może odpowiadać bezosobowa spółdzielnia i płacić ogół spółdzielców. Celem powyższego jest skuteczne preferencyjne zminimalizowanie nieodpowiedzialnego a łatwego od dawna łamania prawa w sm przez niewspółmiernie niesymetrycznie słabej pozycji prawnej członków wobec osób funkcyjnych.

o) Członkowie zarządu i RN są wobec członków danej sm  FUNKCJONARIUSZAMI PUBLICZNYMI, bowiem zarządzają mieniem społecznym powstałym w znacznej części z pomocą wsparcia ŚRODKAMI PUBLICZNYMI/ budżetowymi, unijnymi /- ze wszystkimi konsekwencjami w obrębie sm.

p) Własność lokalu rozciąga się również na przylegające do niego balkon, loggie i taras, trwale połączone z budynkiem, przydzielone pomieszczenie piwniczne, parkingowe, itp. które służą do WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA przez właściciela lokalu, z wyłączeniem elementów ich konstrukcji. Ich powierzchni nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu.

r) Ustawa nakazać w terminie / np. jednego roku/ dokonanie KOREKTY AKTÓW NOTARIALNYCH nie uwzględniających oczywistych wymogów z powyższego punktu. Na koszt spółdzielni, z możliwością dochodzenia zwrotu od funkcyjnych sprawców takich wadliwych zapisów. Wprowadzeni w błąd użytkownicy czy właściciele lokali nie powinni ponosić dodatkowych kosztów.

s) Wszelkie prawomocne rozstrzygnięcia sądowe, a zwłaszcza sądów wyższych instancji, szczególnie sądów centralnych, powinny być szybko koniecznie wiążące dla pozostałych później wszczynanych spraw przynajmniej według zasady JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA! Inaczej będziemy mieć dotychczasowy kogel- mogel z uciążliwym i czasochłonnym od nowa rozstrzyganiem analogicznych kwestii wcześniej rozstrzygniętych!

A do tego wielu pozwów nie zgłaszają do sądów członkowie i mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych właśnie ze względu na nieświadomość swych praw, procedur oraz na owe uciążliwości i zaporowe zbędne koszty przy upominaniu się o zwyczajną sprawiedliwość – już kiedyś per analogami rozstrzygniętą!

t) W postępowaniach przed organami publicznymi, w tym wobec organów sprawiedliwości, członek sm ma mieć uznawaną osobowość prawną oraz interes prawny, jeśli sprawa dotyczy jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania jego spółdzielni. W tym m.in. odnośnie postępowań o szkodę na rzecz sm, bowiem ustawowo majątek jest własnością członków, nawet prywatną.

Powyższe kierunkowe postulaty może centralnym gremiom decydującym o kształcie prawa przybliżą faktyczną konieczność radykalnych a sensownych zmian w ustawach spółdzielczych. Uregulować rzecz ustawowo- wreszcie dobrze, bez konieczności kolejnych ,,odkrywczych” nowelizacji!

 

Praca nad ustawami powinna być prowadzona przy otwartej kurtynie.

 

Na podstawie materiałów Pana Andrzeja Cieślikowskiego.

 

                                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                                          Witold Łada

                                                                                                              Prezes

                      Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu