Elbląg 30.09.2016r

Witold Łada                                                                                                

82-300 Elbląg

u. Wiejska 20/I/2

 

                                                                  Pan Zbigniew Ziobro

                                                                  Minister Sprawiedliwości

                                                                  Prokurator Generalny

                                                                  Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Prokuratorze!

 

W listopadzie i grudniu 2013r członkowie Komitetu Organizacyjnego przy SM ,,Zakrzewo”, działając w ramach uprawnień wynikających z art.15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu zwrócili się do wybranych przypadkowo członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Zakrzewo” z odezwą i propozycją zwołania Walnego Zgromadzenia (WZ) pod obrady którego przygotowano propozycje uchwał rozszerzających uprawnienia członków spółdzielni w ramach praw wynikających z obowiązującego Prawa spółdzielczego, a nie uwzględnionych w Statucie Spółdzielni.

Spółdzielnia liczy 3798 członków. Po podpisaniu żądania o zwołanie Walnego Zgromadzenia przez 522 członków (obowiązek zwołania WZ na żądanie przynajmniej 1/10 członków, art. 39 § 20 pkt.2 Ustawy – Prawo spółdzielcze i § 38 pkt.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo”) zgodnie z art.39 § 4 i § 38 pkt.4 w dniu 20 grudnia 2013r złożono w siedzibie Spółdzielni wniosek wraz z załącznikami adresowany do Zarządu Spółdzielni z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.

W odpowiedzi na złożony wniosek pismem DO/5980/2013r z dnia 31 grudnia 2013r Zarząd zwrócił się do członków Komitetu Organizacyjnego o dostarczenie oryginałów list z podpisami członków.

Zarząd Spółdzielni we wspomnianym piśmie- wskazał konieczność dostarczenia oryginałów list, celem zweryfikowania złożonych przez członków spółdzielni podpisów oraz usunięcia braków formalnych i zapewnił o niezwłocznym zwołaniu walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginały list zostały dostarczone do Spółdzielni w dniu 03 stycznia 2014r.

Radca prawny Spółdzielni Wioletta Cichosz poinformowała osoby dostarczające listy, że taka potrzeba wynika z wymogów proceduralnych Sądu Gospodarczego.

Wioletta Cichosz - powiększ zdjęcie

Zarząd zgodnie z § 38 pkt.5 Statutu Spółdzielni jest obowiązany zwołać WZ w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania a o czasie, miejscu i porządku obrad zgodnie z § 39 pkt.1 Statutu Spółdzielni zawiadomić członków spółdzielni pisemnie na 21 dni przed terminem jego pierwszej części.

Zarząd nie wywiązał się z obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia w określonym przez Statut Spółdzielni terminie, ani po dostarczeniu wniosku w dniu 20 grudnia 2013r. ani po uzupełnieniu sygnalizowanych przez Zarząd braków formalnych uzupełnionych 03 stycznia 2014r. Terminy te minęły 27 grudnia 2013r i 10 stycznia 2014r.W związku z tym poinformowano organa ścigania o nie wywiązaniu się Zarządu z ciążącym na nim obowiązku wynikającego z cytowanych powyżej ustaw. Zarząd nie wywiązał się także z obowiązku ochrony danych osobowych członków spółdzielni, którzy podpisali listy żądania zwołania

 

Walnego Zgromadzenia i udostępnił te listy lub kopie tych list osobom nieupoważnionym. Członkowie podpisując listy, mieli podany na nich cel, z powodu, którego udostępniali swoje

dane osobowe i adresowe oraz adresata list i nie upoważniły Zarządu Spółdzielni do wykorzystywania tych list do innego celu niż określonego na tych listach.

Pod koniec grudnia 2013r do członków Komitetu Organizacyjnego, zaczęły napływać informacje, że członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” pan Mariusz Walendowski puka do mieszkań członków, którzy podpisali listę o zwołanie WZ i przepytuje, czy sami składali podpis. Po uzyskaniu tej informacji członek Komitetu Organizacyjnego zwrócił się do Zarządu Spółdzielni w dniu 31 grudnia 2013r na piśmie z zapytaniem- czy Zarząd Spółdzielni udostępniał dokumenty z żądania zwołania WZ i przepytuje, czy sami składali podpis. Odpowiedzi na zadane pytanie na piśmie nie uzyskał odpowiedzi.

powiększ zdjęcie

Przy stole siedzą od lewej : prezes SM ,,Zakrzewo" Mirosława Meirowska czł. Rady Nadzorczej Mariusz Walendowski, sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Olewnik

Równocześnie z dostarczeniem oryginałów list w dniu 03 styczna 2014r złożono pismo do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” o zwołanie WZ.

Do Komitetu Organizacyjnego dochodziły informacje, że w akcję przeciwko zwołania Walnego Zgromadzenia zaangażowani byli członkowie Rady Nadzorczej.

W dniu 13.01.2014r Komitet Organizacyjny( KO) wystosował pismo do Rady Nadzorczej, na które w dniu 30.01.2014r otrzymał odpowiedź podpisaną przez przewodniczącego Jerzego Jedynaka i sekretarza Marcina Olewnika.

 

 Marcin Olewnik

Jerzy Jedynak

 

Pismo Rady Nadzorczej z dn.30.01.2014r

Od początku nowego roku osoby nie będące stroną wyposażone w listy z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia namawiały wpisanych tam członków spółdzielni do cofnięcia poparcia dla żądania zwołania WZ. Aby uzyskać te podpisy posunięto się także do kłamstwa i manipulacji, wmawiając, że Komitet Organizacyjny dąży do odwołania Rady Nadzorczej Spółdzielni. Takie działania prowadzone były przez pana Jerzego Z., członka spółdzielni. Zdarzały się także pomówienia pod adresem członków Komitetu Organizacyjnego, o czym między innymi może zaświadczyć pani Władysława K.W jej mieszkaniu w obecności sąsiadki, pan Brunon Trykowski- ( członek spółdzielni i członek Klubu Seniora), działając w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej pomawiając i przypisując jednemu z członków Komitetu Organizacyjnego w niewybredny sobie sposób, słowa i czyny lub działania, które nie miały miejsca próbował uzyskać podpis pod cofnięciem poparcia dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Brunon Trykowski - Powiększ zdjęcie

W oparciu o dochodzące do Członków Komitetu Organizacyjnego informacje o przedstawionych wyżej zdarzeniach i w kontekście informacji o innych działaniach podjętych celem nie dopuszczenia do zwołania WZ, takich jak; udostępnienie list z podpisami nieupoważnionym do tego osobom, angażowanie tych osób do namawiania cofnięcia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, wzywanie członków, którzy złożyli podpisy na listach do budynku Spółdzielni, pomówień i innych nagannych działań, uważam, że takie działania  naruszyły prywatność członków spółdzielni oraz członków Komitetu Organizacyjnego, wniosły atmosferę zagrożenia bezpodstawnego narażania na nieprzyjemności i dyskomfort tych członków a także były świadomą próbą zniesławienia członków Komitetu Organizacyjnego w oczach pozostałych członków spółdzielni, podważania ich dobrego imienia i poniżenia w opinii lokalnego środowiska. 

Zawiadomienie takiej treści zostało wniesione w dniu 13 stycznia 2014r do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przez Komitet Organizacyjny, podpisany przez siedem osób.

 

W styczniu 2014r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o popełnieniu przestępstwa przez członków Komitetu Organizacyjnego. Pod doniesieniem podpisali się m/in:

Prezes Zarządu Zdzisław Łukaszewski

członek Zarządu Danuta Michna

Zarząd obsługiwany jest przez Kancelarię prawną Lech Trawczyński, Wioletta Cichosz.

radca prawny Lech Trawczyński

 

Radca prawny Lech Trawczyński dał się poznać już w 2013r.po Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo.”

Złożył przeciwko Witoldowi Ładzie (członkowi tej spółdzielni) prywatny akt oskarżenia z art.212kk, oraz pozew cywilny domagając się przeprosin oraz zapłatę 10.000zł.za naruszenie dóbr osobistych.

W dniu 12.05.2014r, Pełnomocnik Komitetu Organizacyjnego Pan Jerzy Janiszewski złożył Zażalenie na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu, które dotyczyło umorzenia dochodzenia w sprawie:

dokonanego w styczniu 2014r w Elblągu, naruszenia przepisów Ustawy Prawo spółdzielcze przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” a/s w Elblągu, poprzez nie zwołanie, pomimo złożonego przez Komitet Organizacyjny pisemnego wniosku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia członków wraz z listami zawierającymi podpisy członków spółdzielni w celu podjęcia uchwał wprowadzających do Statutu Spółdzielni istotne zmiany,

zwiększające aktywność członków spółdzielni, czym zadziałano na szkodę członków spółdzielni t.j. o czyn z art.267c pkt. 4 Ustawy Prawo spółdzielcze.

 

,, Kto będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy :

4) nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli,  -podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

 

W dniu 6 maja 2014r Komitet Organizacyjny otrzymał pisemną odpowiedź Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu, z postanowieniem umorzenia śledztwa w związku z zażaleniem złożonym w dniu 25.02.2014r w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu w sprawie 1 Ds. / 166/14/14

W dniu 7 maja 2014r po zapoznaniu się z aktami sprawy Pełnomocnik Komitetu Organizacyjnego stwierdził, że jednostronne rozpatrywanie problemów opisanych w zażaleniu przez KMP w Elblągu ( przez sierż. szt. Myszk Krzysztofa).

W postanowieniu z 3 marca 2014r Pani Prokurator jednoznacznie stwierdziła, że zażalenie jest zasadne i powinno być uwzględnione. Problem dotyczy nie zwołania Walnego Zgromadzenia członów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu w czasie określonym w Statucie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia co wynika z art.39 § 2 pkt. 2, art. 39 pkt 4 - Ustawy Prawo spółdzielcze.

 

W ocenie członków Komitetu Organizacyjnego funkcjonariusz KMP w Elblągu – pan sierż. szt. Krzysztof Myszk –rozpatrywał problemy drugorzędnie.

Nie zostało rozstrzygnięte czy:

- Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia podjął czynności określone w Statucie Spółdzielni do zwołania WZ i dotrzymał tych terminów?

- Zarząd prawidłowo zweryfikował podpisy na listach poparcia zwołania Walnego Zgromadzenia?

- Zarząd Spółdzielni miał prawo udostępniać listy z podpisami członków o zwołanie WZ osobom nieuprawnionym?

- osoby wskazane przez Zarząd jako te, których podpisy zostały podrobione, rzeczywiście nie podpisały tych list?

Oto kilka przykładów świadczących o zbyt jednostronnym pochopnym prowadzeniu działań.

W pierwszym etapie przesłuchano tylko Pełnomocnika Komitetu Organizacyjnego:

- szukanie innych okoliczności – tylko w działaniach Zarządu usprawiedliwiających przed  odpowiedzialnością karną;

W drugim etapie, po złożeniu zażalenia:

- przesłuchano pozostałe osoby z Komitetu Organizacyjnego;

-z pozostałych osób posiadających informacje o działaniach Zarządu przesłuchano pana Mariusza Walendowskiego- członka Rady Nadzorczej- oraz pracowników Spółdzielni- członków Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Zarząd Spółdzielni.

Mariusz Walendowski powiększ zdjęcie

W zeznaniach pana Mariusza Walendowskiego brak jest dokumentu ( listy), którą ,, ktoś” rzekomo temu panu dostarczył, a ma to istotne znaczenie, bo w tym czasie, listy z podpisami popierającymi żądania zwołania Walnego Zgromadzenia były w posiadaniu tylko Zarządu Spółdzielni i Pana Jerzego Janiszewskiego z Komitetu Organizacyjnego.

Warto zwrócić uwagę, że zeznania pani K., pani Anny R.- pracownika Spółdzielni- pani Ewy Wolińskiej – członka Zarządu – są prawie identyczne.                                                                    

Brak w aktach pełnej dokumentacji Komisji Weryfikacyjnej, a mianowicie:

- w zebranym materiale nie ustalono, których członków spółdzielni przypisanych do konkretnej pozycji na poszczególnych listach Komisja Weryfikacyjna odrzuciła z podanych w swoim protokole powodów czyli:

a) z powodu nie bycia członkiem

b) z powodu błędów formalnych

c) z powodu kwestionowania wpisu lub podpisu przez członka spółdzielni.

- przyjęto ustalenia Komisji Weryfikacyjnej za prawidłowe i nie noszące znamion działań nadinterpretacyjnych w przypadku ustalania błędów formalnych, które na chwilę obecną mogą być tylko domniemane, bo nie zostały w protokole określone.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z § 40 Statutu Spółdzielni członkowie mogą zgłaszać uchwały poparte przez 10 członków. Jest to wymóg do uznania uchwały za ważną. Nie ma żadnego innego wymogu, że musi być napisane pełne imię, nie trzeba wpisywać adresu, ani składać podpisu przy wpisanym przez siebie nazwisku. Ranga podpisu pod uchwałą jest taka sama jak pod żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Dodatkowe dane na listach o adres zamieszkana członka i podpis należy traktować jako udogodnienie do weryfikacji list przez Zarząd, a podpis przy nazwisku w sytuacji gdy członek sam nie wpisuje się na listę.

Ustalenie przyjętych przez komisje powodów uznania wpisów na listach za błąd formalny jest bardzo istotne, bo brak wymaganej ilości podpisów pod żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia był kluczowym powodem odmowy jego zwołania przez Zarząd Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni miał 7 dni na sprawdzenie list pod względem członkostwa w spółdzielni czyli do 27 grudnia 2013r.

Komisja Weryfikacyjna została powołana 27 grudnia 2013roku, czyli po czasie w którym Zarząd miał obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

W odczuciu Komitetu Organizacyjnego pan sierż. szt. Krzysztof Myszk rozpatrywał zagadnienie stronniczo. Niezrozumiałe jest także, powołanie się w postanowieniu z dnia 5 lutego 2014r i z dnia 24 kwietnia 2014r dwukrotnie na błędną podstawę prawną tj. o czyn z art.267c pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, zamiast Prawo spółdzielcze.

 

Brakuje w dokumentacji akt sprawy informacji od osób wycofujących swoje poparcie, co spowodowało wycofanie poparcia, kto z nimi rozmawiał, w jakim miejscu, jaki dokument podpisywali i kto im go dostarczył, którego dnia itp.

W zeznaniach uzupełniających ( po złożeniu zażalenia) przez członków Komitetu Organizacyjnego były wymieniane nazwiska pana Mariana J., pani Iwony i Sławomira Sz., pana Jerzego Z. i wielu innych, których zeznania mogłyby pozwolić na rzetelne rozpatrzenie zgłoszonego doniesienia o popełnieniu czynu z art.267c pkt. 4 Prawo spółdzielcze.

Składając kolejne zażalenie Komitet Organizacyjny oczekiwał obiektywnego jego rozpatrzenia i wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów zgłoszonej sprawy, a działania Zarządu Spółdzielni, który to od momentu otrzymania wniosku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni robi wszystko aby nie dopuścić do jego realizacji i dokładnego sprawdzenia. W przeciwnym wypadku można odnieść wrażenie, że zapis w art.267c Ustawy Prawo spółdzielcze jest zapisem martwym, a członkowie spółdzielni prawa zagwarantowane Prawem spółdzielczym i Statutem, ma tylko za łaskawym przyzwoleniem i wolą Zarządu Spółdzielni.

 

Posiadając takie informacje Witold Łada jako członek tej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 21 września 2016r wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego w Elblągu o wgląd w akta sprawy 1Ds./291/14/14

Prokuratorem Prokuratury Rejonowej od maja 2016r jest Prokurator Rejonowy Marcin Rost.

Do dnia dzisiejszego Witold Łada nie ma żadnej decyzji od Prokuratora Rejonowego w Elblągu.

W dniu 22.09.2016r Witold Łada jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” wystąpił z wnioskiem do Zarządu SM ,,Zakrzewo” o wgląd w dokumenty Zarządu które dotyczą złożenia doniesienia do Prokuratora Rejonowego w Elblągu przeciwko Komitetowi Organizacyjnego.

W Spółdzielni odmówiono mu wglądu do w/w dokumentów.

Prezesem Zarządu jest Pani Mirosława Meirowska.

Sprawozdanie Zarządu złożyła p. Mirosława Meirowska - prezes Zarządu - powiększ zdjęcie

 

Celem naszym jest aby zapoznać się z dokumentacją w Prokuraturze Rejonowej dojście do prawdy a nie zemsta. Pokazać jaka istnieje patologia w spółdzielniach mieszkaniowych, oraz

 jak zachowują się w tych sprawach sądy i prokuratura.

Jak już wspomniałem w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu został od maja 2016r mianowany nowy Prokurator Pan Marcin Rost.

Od maja 2014r w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” został powołany nowy Zarząd.

W imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” proszę o interwencję Pana Ministra w tej sprawie i spowodowania wznowienia postępowania.

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                             Witold Łada