Elbląg 14.09.2016r

Witold Łada                                                                                            

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                                          Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

                                                          82-300 Elbląg ul. Robotnicza 246

 

 

W dniu 09.09.2016r otrzymałem pismo podpisane w imieniu Rady Nadzorczej przez przewodniczącego Romana Rynkiewicza oraz sekretarza Marcina Olewnika. W piśmie tym została zawarta treść:

,,W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.06.2016r Ldz. 3245 (data wpływu: 14.06.2016r.) Rada Nadzorcza informuje, iż zapoznała się z odpowiedzią Zarządu z dnia 08.07.2016r Ldz.3711 w przedmiotowej sprawie.”

Pismo do Zarządu zostało złożone w dniu 14.06.2016r po spotkaniu w dniu 14.06.2016r w którym udział wzięli członkowie Zarządu Mirosława Meirowska, Sławomir Łopieński Małgorzata Glinkowska. Oraz członkowie spółdzielni: Witold Łada, Barbara Gąsiorowska, Janina Trela.

W czasie spotkania żaden z członków Zarządu nie odpowiedział na pytania które były zadawane, zawarte w piśmie przez Witolda Ładę. (Pytania dotyczyły najbliższego Walnego Zgromadzenia). Spotkanie to było nagrywane dźwiękiem przez Witolda Ładę. Dlatego pismo  zostało złożone w sekretariacie Spółdzielni, zawarte na trzech stronach.

W dniu 08.07.2016r a więc już po odbytym Walnym Zgromadzeniu Witold Łada otrzymał od Zarządu odpowiedź, na pismo z dnia 14.06.2016r. Odpowiedź została zawarta w kilku zdaniach. A jedno było podsumowujące: ,,Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone zgodnie ze Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu.”

Z pisma wynika, że według Zarządu wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem,

pomimo, że Zarząd nie udzielił odpowiedzi na większość pytań zawartych w piśmie z 14.06.2016r.

W piśmie została zawarta informacja: ,,Do wiadomości Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”.

W piśmie tym nie było żądania przesłania Regulaminu z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Robotniczej 246 w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Zarząd aby zamknąć usta Witoldowi Łada przesłał mu razem z odpowiedzią  Regulamin wynajmu pomieszczeń w SM ,,Zakrzewo”.

Z treści pisma Rady Nadzorczej z 29.08.2016r wynika, że Rada zapoznała się z odpowiedzią Zarządu z dnia 08.07.2016r natomiast nie zapoznawała się z pismem Witolda Łady z dnia 14.06.2016r.

A jeżeli zapoznawała się to jakie zajęła stanowisko? Prawdopodobnie doszła do wniosku, że nie musi? Że nie musi tłumaczyć się swoim członkom. Dobrze, że chociaż poinformowała Witolda Ładę, o zapoznaniu się z pismem, chociaż nie musiała. Oczywiście w protokole zapisano: Odpowiedź została udzielona. Wszystko zgodnie z prawem. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza podczas sprawozdania poinformuje członków, że udzieliła ileś tam odpowiedzi członkom. Ciężko pracowała. Żeby nie było posądzenia, że otrzymuje wynagrodzenie za nic. Już widać, jak członkowie spółdzielni będą traktowani przez członków nowej Rady Nadzorczej.

 

Chcę przypomnieć członkom Rady Nadzorczej, że w dniu 27.04.2015r Witold Łada wystąpił do Zarządu o wynajęcie sali na spotkanie z członkami spółdzielni. Oczywiście za odpłatnością. I co, otrzymał odpowiedz w dniu 21.05.2015r.w którym czytamy między innymi.

,,Zarząd informuje, że nie wyraża zgody na wynajem sali znajdującej się w budynku SM ,,Zakrzewo” na spotkanie ze spółdzielcami SM ,,Zakrzewo”. i dalej: ,, może Pan uczestniczyć w zebraniach członków Spółdzielni oraz we wszelkich imprezach organizowanych przez SM ,,Zakrzewo”, na które serdecznie zapraszamy.”

 

Pod pismem podpisali się wszyscy członkowie Zarządu oraz Radca Prawny Wioletta Cichosz. Czy jest współwłaścicielem tych pomieszczeń?

Proponuje aby Rada Nadzorcza jako organ kontrolny zapoznała się z tymi pismami.

 Można się tylko domyślać, że pomieszczenia o których mowa w piśmie są własnością członków Zarządu, o którym członkowie nie wiedzą. Można uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Zarząd oczywiście za pieniądze członków spółdzielni.

 Jeżeli nowi członkowie Rady chcą traktować członków spółdzielni poważnie, będę oczekiwał na odpowiedź oraz zajęcie stanowiska na powyższe pisma i zawarte w nich pytania.

Myślę, że tym razem nie będzie to odpowiedź w jednym zdaniu, że Rada zapoznała się z pismem z dnia 15.09.2016r. Jeżeli będzie inaczej to lepiej się nie wysilać.

Pismo to będzie zamieszczone w Internecie do wiadomości członków, oraz treść odpowiedzi jeżeli taka zostanie udzielona.

 

                                                                                                             Witold Łada