Elbląg 01.08.2016r.

Witold Łada                                                                                             

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

e-mail: witold_lada@tlen.pl

 

 

                                                  Pani Beata Szydło

                                          Premier Rzeczypospolitej Polskiej

                                                  Warszawa

 

Szanowna Pani Premier!

 

Z nieskrywaną radością składam Pani gratulację w działaniu wiążąc z tym nadzieję, że w Naszej Ojczyźnie dojdzie do zapowiadanych zmian. Pamiętam słowa wypowiedziane przez Panią Premier na konferencjach prasowych podczas prezentacji hasła wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniała Pani wówczas: ,, W Polsce wspólnie razem można zrobić dużo dobrego. Damy radę podejmować najważniejsze wyzwania, sprawy zwykłe, codzienne, które, są ważne dla ludzi. Przekonywała Pani również, że: ,,ludzie często pozostawieni są sami sobie, nie mając wsparcia, nie mając żadnej pomocy ze strony rządzących.

Wiemy, że Rząd kierowany przez Panią Premier robi bardzo dużo. Otrzymuję od Pani Premier bardzo dużo informacji na moją pocztę e-mailową, za którą serdecznie dziękuję.

Dlatego postanowiłem napisać do Pani ten list.

 

Szanowna Pani Premier!

 

Nazywam się Witold Łada. Jestem Prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu oraz członkiem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Od kilku lat zajmuje się sprawami uwłaszczeniowymi szczególnie w spółdzielniach mieszkaniowych, po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W imieniu wielu spółdzielców szczególnie w spółdzielniach mieszkaniowych zwracam się do Pani Premier o pilną pomoc. Od kilku lat sygnalizujemy różnego rodzaju patologie i naruszanie praw, a ich efektami są częste odmowy wszczęcia postępowań, umarzania śledztw, bądź oddalania powództwa przeciwko organom wielu spółdzielni mieszkaniowych oraz w obszarze szeroko pojętego mieszkalnictwa. Chcę stanowczo podkreślić, że wrogiem Polaków jest system, a potwierdzeniem tego są istniejące różnego rodzaju organizacje społeczne np. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku Białej, czy Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu.

 

Szanowna Pani Premier.

 

Zwracam się do Pani w imieniu dużej grupy Spółdzielców aby Rząd pod Pani przewodnictwem zajął się nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

W Prawie spółdzielczym w art.3 zapisano:

,,Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków”.

Natomiast władze spółdzielni uzurpują sobieprawo, że to one są właścicielami majątku a członkowie są tylko lokatorami, którzy mają obowiązek uczestniczyć w kosztach utrzymania spółdzielni. 

Od 2001r ustawa była nowelizowana kilka razy. W latach 2014- 2015 w Sejmie była procedowana ustawa o Prawie spółdzielczym. Po prawie dwóch latach nie zdołano uchwalić nowej ustawy, ponieważ zbliżała się kampania wyborcza, zaniechano dalszych prac nad tą ustawą.

Jako członek spółdzielni mieszkaniowej i działacz społeczny często uczestniczę na zebraniach w swojej spółdzielni.

Z mojej obserwacji wywnioskowałem, że na zebrania przychodzi bardzo mała ilość członków spółdzielni, a ci co przychodzą praktycznie nie mają nic do powiedzenia.

Jako członkowie spółdzielni nie możemy uzyskać dokumentów które gwarantuje nam art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Chociaż ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowym zapisał w art.273 :

,,Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz dokumentów, o których mowa w art.81

- podlega karze grzywny”

Ponieważ ustawa nie jest doskonała, (daje takie możliwości,) że sądy chociażby w Elblągu odstępują od ukarania. Karani są natomiast sami członkowie.

Od 9 miesięcy władzę w Polsce sprawuje Prawo i Sprawiedliwość. Ma możliwość samodzielnego rządzenia. Jak do tej pory nie powstała żadna komisja która uregulowała by sprawy milionów spółdzielców.

Myślę, że jako osoba kompetentna mógł bym brać udział społecznie w takiej Komisji.

A oto proponowane zmiany.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity: Dz U. z 17 X.2013, poz.1222)- wprowadza się następujące zmiany:

Proponuję zmienić zapis w art.81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

ust.3 ,, Spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana prowadzić stronę internetową podzieloną na część ogólnodostępną i część udostępnioną wyłącznie członkom spółdzielni. W części ogólnodostępnej spółdzielnia jest zobowiązana opublikować statut spółdzielni, regulaminy, informacje dotyczące struktury organizacyjnej spółdzielni, dane adresowe i kontaktowe, skład organów oraz numer krajowego rejestru sądowego. W części udostępnionej wyłącznie dla członków spółdzielni jest zobowiązana publikować umowy zawarte ze zleceniobiorcami na wykonanie powierzonych im usług, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji, a także wszystkie dokumenty, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia członków w tym sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za miniony rok, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, roczne sprawozdanie z działalności finansowej spółdzielni, projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz listy kandydatów do rad nadzorczych w przypadku wyborów na nową kadencję. Umowy, protokoły lustracji oraz protokoły obrad organów spółdzielni są udostępniane na stronie internetowej najpóźniej ósmego dnia od daty ich zawarcia, uchwalenia lub sporządzenia. Dokumenty, które stanowią przedmiot obrad walnego zgromadzenia członków, spółdzielnia zobowiązana jest opublikować 30 dni przed walnym zgromadzeniem lub jego pierwszą częścią, z zastrzeżeniem dotyczącym projektów uchwał zgłoszonych przez członków, które spółdzielnia opublikuje 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.”

 

W art.81 po ustępie 3 dodaje się ust. 4,5,6 w brzmieniu:

 

4. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma interes prawny w rozumieniu art.189 KPC, w skarżeniu uchwał i działań organów spółdzielni przed sądami powszechnymi, jeśli w jego ocenie naruszają one postanowienia prawa lub statutu, bądź są sprzeczne z dobrymi obyczajami, albo godzą w interesy spółdzielni, lub też mają na celu pokrzywdzenie jej członka, z zastrzeżeniem terminów określonych w ustawie ,,Prawo Spółdzielcze”.

 

5. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach rady nadzorczej.

 

6. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo uczestniczyć w pracach komisji przetargowych wszelkich form przetargu w charakterze obserwatorów. Zauważone nieprawidłowości obserwujący prace komisji członek spółdzielni ma prawo zgłoście organom powołanym do ścigania przestępstwa, które w wyniku tego zgłoszenia są zobowiązane do podjęcia wszelkich czynności sprawdzających.

 

Członkowie Rady Nadzorczej praktycznie pracują po kilka godzin w miesiącu. Posiedzenia rad nadzorczych odbywają się raz w miesiącu.

Dlatego proponuje się zmienić art.82 ust.1                                                                                1. Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym, że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Rada Nadzorcza jako organ kontrolny nie ma praktycznie żadnej kompetencji aby mieć dostęp do wszystkich dokumentów spółdzielni. Praktycznie nie odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.

Dlatego proponuje się w art. 82 po 2 dodaje się ust.2a oraz dodaje się ust 5 w brzmieniu:

2a. W celu wykonania swoich zadań rada nadzorcza jako organ spółdzielni mieszkaniowej ma prawo dostępu do wszelkich ewidencji i sprawozdań, może przeglądać wszystkie księgi rachunkowe i dokumenty, sprawdzać stan majątkowy spółdzielni, a także ma niepodważalne prawo żądania od zarządu i administracji spółdzielni rzetelnego wyjaśnienia wszystkich zastrzeżeń i wątpliwości. Uprawnienia przysługujące radzie nadzorczej, każdy jej członek może wykonywać również indywidualnie. Członek rady nadzorczej ma prawo zgłaszania do protokołu obrad tego organu zdania odrębnego w kwestii oceny kontrolowanego przez radę zakresu działalności spółdzielni.

5. Czynności związane z zarządem nieruchomościami spółdzielni powinny być przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej wykonywane osobiście i bezpośrednio. Obowiązków tych zarząd spółdzielni nie może cedować na podmioty świadczące na rynku specjalistyczne usługi w zakresie rachunkowości i administracji.

 

Art. 26 otrzymuje brzmienie:

art.26.

1. Jeżeli w obrębie danej nieruchomości przeniesiona zostanie w odrębną własność taka liczba lokali, że ich udziały w nieruchomości wspólnej przekroczą 51 % ogólnej liczby tych udziałów, do zarządu tą nieruchomością stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali.

Z chwilą utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w nieruchomości objętej przepisami ustawy o własności lokali z powodów, o których mowa w ust 1, spółdzielnia mieszkaniowa przekazuje na konto wspólnoty niewykorzystane środki funduszu remontowego zaksięgowane na koncie tej nieruchomości w dniu poprzedzającym datę powołania wspólnoty.

 

W art.273

przed słowami ,,podlega karze grzywny” dodaje się punkt 3:

 

,, 3- nie wykonuje dyspozycji prawnych zawartych w art.8.2, art. 81.3 oraz art.82 a”

 

a po słowach ,,podlega karze grzywny” dodaje się:

 ,, nie niższej niż 5 tysięcy złotych.”,

 

oraz dodaje się punkt 4 i 41;

 

,,4. Kto będąc członkiem zarządu lub rady nadzorczej, pełnomocnikiem albo likwidatorem swoim działaniem doprowadzi do szkody, którą poniosła spółdzielnia, za naprawienie tej szkody odpowiada swoim osobistym majątkiem. Legitymacja uprawniająca do dochodzenia przed sądem roszczenia o naprawienie szkody przysługuje każdemu członkowi spółdzielni. Orzekanie w powyższej sprawie następuje w trybie odpowiednich przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego.

 

41 –Złożenie pozwu w trybie art.273 nie podlega opłacie sądowej, a o kosztach sądowych sąd orzeka wyrokiem zamykającym postępowanie w pierwszej instancji.

 

Dodaje się art.273  w brzmieniu:

1) Kto działając w imieniu spółdzielni mieszkaniowej udziela organom państwa lub innym podmiotom publicznym nieprawdziwych lub nie posiadających oparcia w podstawach prawnych informacji związanych z działalnością spółdzielni albo, kto celowo wprowadza organa państwa w błąd dla uzyskania decyzji szkodzącej członkom spółdzielni, podlega rygorom zakreślonym w art.271 i 296 KK.

2) Kto działając w imieniu spółdzielni mieszkaniowej uchyla się od wykonania prawomocnych wyroków sądów, omija je lub lekceważy, podlega karze grzywny. O wysokości kary grzywny rozstrzyga prawomocne orzeczenie sądu z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa od kwoty 10 tysięcy złotych. Kwota grzywny pokrywana jest solidarnie przez członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej z ich prywatnych środków finansowych.”

 

Art. 48 otrzymuje brzmienie:

Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego,

państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu;

2) wpłaty wkładu budowlanego:

a. wynoszącego 5 % wartości odtworzeniowej lokalu obliczanej w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszany przez wojewodów na podstawie ustawy z dn. 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów ( Dz. U. z 2001r. NR 71 poz.733 ze zm.) jeśli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła budynek nieodpłatnie.

b. stanowiącego kwotę określoną przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu, wynikającą ze waloryzowanej według wartości rynkowej ceny nabycia budynku, w przypadku gdy spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zasadach udzielania i wysokości bonifikaty od kwoty, o której mowa wyżej.

c. wpłaty o których mowa w punktach a i b spółdzielnia mieszkaniowa ewidencjuje na

koncie funduszu remontowego nieruchomości, w której znajduje się przewłaszczony lokal.

 

d. żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym mowa w ust.1. Roszczenie to podlega dziedziczeniu.

4. Kaucję mieszkaniową zaliczaną na poczet wkładu budowlanego waloryzuje się wskaźnikiem liczonym jako iloraz wniesionej kaucji i średniej płacy w roku, w którym kaucja została uiszczona. Kwota waloryzowanej kaucji stanowi iloczyn wskaźnika waloryzującego i średniej płacy w roku poprzedzającym umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu. W przypadku gdy tak zwaloryzowana kaucja jest wyższa niż wkład budowlany przewidziany do zapłaty, zwaloryzowaną nadwyżkę spółdzielnia mieszkaniowa zwraca najemcy.

 

5.Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

6. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust.1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

W art.491 po kropce dodaje się zdanie:

,,Złożenie powództwa nie podlega opłacie sądowej, a o kosztach sądowych sąd orzeka po zakończeniu postępowania sądowego w wyroku.”

Art. 54 otrzymuje brzmienie:

,,1.Spółdzielnie dokonują zmian w statutach w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy, nie dłużej jednak niż do dnia ……,r. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. Jeśli spółdzielnie do dnia ……….roku nie zarejestrują nowych statutów zwierających postanowienia niniejszej ustawy, obowiązujące są w sposób bezwzględny przepisy niniejszej ustawy. Zapisy statutu sprzeczne z ustawą tracą z mocy prawa swoją moc.

 

3. W przypadku kiedy spółdzielnia nie zarejestruje nowego statutu zawierającego postanowienia niniejszej ustawy w terminie do dnia...…....r., w tym dniu wygasa jego ważność, oraz w okresie 2 miesięcy od dnia utraty ważności statutu wygasa również uprawnienie członków zarządu i rady nadzorczej do zarządzania spółdzielnią.

W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia statutu przewodniczący rady nadzorczej zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków celem przeprowadzenia wyborów nowej rady nadzorczej, która powierza zarządzanie spółdzielnią do czasu wyboru zarządu spółdzielni nowo powołanemu przewodniczącemu rady.

 

4. Niedopełnienie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej obowiązku wynikającego z ust.3 jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Wysokość grzywny nie może być niższa od kwoty 5 tysięcy złotych i jest pokrywana z prywatnych środków przewodniczącego. Prawo wniesienia o orzeczenie kary przysługuje każdemu członkowi spółdzielni.

 

5. Sąd rejestrowy jest obowiązany do zbadania zgodności z prawem zgłoszonego statutu, a także jego ewentualnych późniejszych zmian, zgłoszonych do Krajowego Rejestru Sądowego.

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach statutu, sąd rejestrowy nakłada na spółdzielnię obowiązek wprowadzenia do statutu wskazanych zmian i wyznacza termin 3 miesięcy na wykonanie orzeczenia. Niezachowanie wskazanego terminu skutkuje wnioskiem sądu rejestrowego do właściwego sądu cywilnego o wyznaczenie kuratora, którego zadaniem będzie doprowadzenie do zgodnego z prawem brzmienia statutu.

 

6. Niewykonanie postanowień zawartych w ust.2 i 3 przez organy spółdzielni mieszkaniowej, stanowi wystarczającą legitymację prawną upoważniającą członka spółdzielni do wystąpienia do sądu rejestrowego o skuteczne wyegzekwowanie tych zapisów.”

 

                                                                   Art.2

 

Z dniem ogłoszenia ustawy, traci moc i przestaje obowiązywać ustawa z 27 lipca 2012r.( Dz.U. z 03.IX. 2012r, poz.989) i zostają przywrócone przepisy obowiązujące wcześniej, a usunięte tą ustawą:

                                                                Art.35

,,4. Jeżeli nieruchomość o której mowa w ust.1 posiada nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art.113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, spółdzielnia mieszkaniowa

nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust.1. Przepisu art.511 KPC w zakresie zobowiązującym do wskazania w wniosku o wszczęcie postępowania zainteresowanych w sprawie, nie stosuje się.

 

42.  Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o których mowa w ust.41, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu w wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek.”

 

                                                                Art.44

 

,,11. W przypadku podziału nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz osoby innej niż spółdzielnia, obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy, zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje. Jeżeli członek spółdzielni na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu lub budynku dokonał wszystkich spłat, o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych, z zastrzeżeniem art.45 ust.1.

 

21.Dokonanie podziału, o którym mowa w ust 11, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, spółdzielnia niezwłocznie obciąży hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość, o której mowa w art.40.

 

4. Przepisy ust.11 i 21 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w nieruchomości położonej na gruncie, którego spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym.”

                                                        Art.3

 

W art. 24 Ustawy Prawo Spółdzielcze ( U. z 04.12.2013r, poz. 1443- tekst jednolity) dodaje się § 31 i 32 w brzmieniu:

 

,,. 31Wejście w spór prawny członka spółdzielni z jej organami lub członkami tych organów, nie może być przyczyną pozbawienia go członkostwa.

. 32  - Spór prawny pomiędzy członkiem spółdzielni, a członkiem jej organu, nie może być finansowany z środków budżetowych spółdzielni.”                                                                                 .W art. 38 § 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze ( U. z 04.12.2013r, poz.1443- tekst jednolity) dodaje się punkt 13 w brzmieniu:

 

13) Podejmowanie uchwał o pozbawieniu wszelkich dodatkowych gratyfikacji finansowych w bieżącym roku obrachunkowym członków organów spółdzielni, których udokumentowane działania nieprawne w roku poprzedzającym w sposób nieuzasadniony podrożyły koszty spółdzielni lub przyniosły jej stratę.”

 

Na Walnym Zebraniu wybierane jest prezydium WZ w tym sekretarze. Z obserwacji jakie posiadam sekretarze nie sporządzają żadnego protokołu ani podczas walnego zgromadzenia ani po. Taki protokół jest sporządzany przez pracowników spółdzielni w ciągu kilku dni po odbytym zebraniu. Treść protokołu musi być zgodna z oczekiwaniami władz spółdzielni.

 

W art.41. § 3 Ustawy Prawo spółdzielcze ( U. z  04.12.2013r, poz.1443- tekst jednolity) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3- Protokół obrad danej części walnego zgromadzenia winien być sporządzany podczas trwania jego obrad, a jego podpisanie winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu obrad. Protokoły z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu.”

 

W art. 91 Ustawy Prawo Spółdzielcze(U. z 04.12.2013, poz. 1443,- tekst jednolity) dodaje się § 13 w brzmieniu:                                                                                                                        

13 Funkcji lustratora spółdzielni mieszkaniowej nie może pełnić osoba będąca członkiem organów jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej.

 

Art. 93a ustawy Prawo spółdzielcze otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 . 1. Minister właściwy do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, ma prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni. Organ ten nadzoruje również sposób wydatkowania środków publicznych pozyskiwanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na wsparcie realizowanych przez nie inwestycji i innych projektów gospodarczych.

 

. 2. W przypadku pozyskania informacji o naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową:

 

a/ w zakresie bieżącej działalności minister występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustracje przeprowadza się na koszt spółdzielni.

 

b/ w zakresie sposobu wydatkowania przyznanych spółdzielni środków publicznych, minister występuje do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie przedmiotowej kontroli.

 3. Lustrację lub rewizję, o której mowa w § 2 związek rewizyjny, Krajowa Rada Spółdzielcza lub Najwyższa Izba Kontroli mają obowiązek wszcząć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku ministra.

 

                                                                 Art.4

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

 

                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                           Witold Łada

                                                                                                       Tel. 604-594-984