Elbląg 14.06.2016

Witold Łada                                                                         

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Zarząd SM Zakrzewo

                                               82- 300 Elbląg

                                               ul. Robotnicza 246

W dniu 30 maja 2016r ( datowane na 27.05 2016r) Zarząd powiadomił członków spółdzielni o zwołanym Walnym Zgromadzeniu w dniach 20-24.06.2016r.

 

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 39 ust.1

 O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części.

m/in członkowie Spółdzielni.

§39 ust.4

Zawiadomienie dostarcza się do członków poprzez umieszczenie w skrzynkach pocztowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zostały spełnione.

§ 40. ust. 4 Statutu Spółdzielni.

Zawiadomienia zostały dostarczone do skrzynek pocztowych i zamieszczane w klatkach schodowych w dniu 30 maja 2016r ( poniedziałek)

Zgodnie ze Statutem § 40 ust.3

,, Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa w ust.1 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia”

Zgodnie ze Statutem członek miał prawo zgłosić projekty uchwał oraz żądania do dnia 6 czerwca 2016r. ( poniedziałek) Ponieważ sobota i niedziela był dniem wolnym od pracy.

W dniu 1 czerwca członkowie Spółdzielni Pani Barbara Gąsiorowska i Pani Janina Trela udały się do Spółdzielni z zapytaniem kiedy upływa termin składania projektów uchwał?

 

Z ust prawnika Spółdzielni dowiedziały się, że termin składania projektów uchwał upływa z dniem 3 czerwca 2016r ( piątek).

W związku z tym proszę o wyjaśnienie do kiedy był termin składania projektów uchwał i czy o dacie składania projektów uchwał byli powiadomieni członkowie Spółdzielni?

Jeżeli natomiast Zarząd pracował w sobotę 4 czerwca 2016r czy o tym byli powiadomieni członkowie Spółdzielni?

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek przez członków Spółdzielni.

Kiedy Zarząd był gotowy pod względem formalnym przedłożenia pod głosowanie projektów uchwał?

§ 40 ust 5

Uzupełniony porządek Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokalu posiadają członkowie Spółdzielni.

Na obecnym Walnym Zgromadzeniu będą wybierani nowi członkowie Rady Nadzorczej na następną kadencję.

 

Uzupełniony porządek Walnego Zgromadzenia był zamieszczony na klatkach schodowych w dniu 10 czerwca 2016r

Dlaczego w uzupełnionym porządku obrad Zarząd nie umieścił kandydatów do nowo wybieranej Rady Nadzorczej? Jest to bardzo ważna informacja dla członków Spółdzielni.

Porządek obrad

pkt.  12.

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.

Pkt. 13

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

1. Na czyj wniosek Zarząd zamieścił w porządku obrad punkt o wystąpienie Spółdzielni ze Związku W.M. Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.

2. Na czyj wniosek Zarząd zamieścił w porządku obrad punkt o wstąpienie Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Pod porządkiem obrad znajduje się informacja dla członków Spółdzielni podpisana przez członków Zarządu.

 W punkcie 5 informacja, przekazana przez Zarząd.

pkt. 5.                                                                                                                                                                                                                                            Zgodnie z § 36 ust 2 Statutu członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia - według, miejsca położenia lokalu będącego kryterium podziału na części. Dla sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia osoby nie spełniające tego warunku nie będą wpuszczane na salę obrad. W przypadku gdy członkowi przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu członek Spółdzielni dokonuje wyboru wyłącznie jednej części Walnego Zgromadzenia”

 Kto rozszerzył treść tego ustępu?

W Statucie SM ,,Zakrzewo” w § 36 ust. 2 czytamy:

ust.2,, Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.”

 

W Regulaminie WZ SM Zakrzewo, w punkcie 3 czytamy

,, Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.”                                  W § 3 ust 7 tegoż Regulaminu:

,, Jeżeli liczba członków, którzy chcą uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia, która ich nie dotyczy jest większa od możliwości techniczno- organizacyjnych, to przewodniczący obrad poszczególnych części Zebrania poddaje pod głosowanie dopuszczenie możliwości pobytu tych osób na sali obrad.”

Regulamin ten został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Na czyj wniosek Zarząd zamieścił taką informację, że inni członkowie nie będą wpuszczani?  Z zapisu wynika, że to tylko przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć taką decyzję kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu? Zostało to dokładnie określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem czy Regulaminem takiego prawa nie ma ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza, ani radca prawny.

Jeżeli na Sali jest techniczna możliwość to mogą być na Sali obecni inni członkowie spółdzielni ale nie mogą zabierać głosu i uczestniczyć w głosowaniu.

Taka praktyka była stosowana przynajmniej od kilku lat!

1. Kto wydał personalnie taką opinię i decyzję aby w punkcie 5 porządku obrad zamieścić rozszerzoną informację, że członkowie którzy według Zarządu ,,nie spełniają odpowiednich warunków nie będą wpuszczani na salę obrad”?

2. Kto podjął taką decyzję aby na Walne Zgromadzenie nie były wpuszczane osoby które nie są z danej części.

Pod proponowanym porządkiem obrad widnieją podpisy obecnego Zarządu.

 Zamieszczenie takiej informacji dla członków Spółdzielni jest bezprawne.

Zgodnie ze Statutem § 66 ust.12 do zakresu działania Zarządu należy:

,, Zwoływanie Walnego Zgromadzenia” -a nie kto może być obecny a kto nie.

W żadnym punkcie czy ustępie nie ma zapisu, że o obecności członków na Walnym Zgromadzeniu decyduje Zarząd, Rada Nadzorcza czy radca prawny.

Taką decyzję może podjąć jedynie zgodnie z Regulaminem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i to w przypadku gdy liczba członków którzy chcą uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia, która ich nie dotyczy, jest większa od możliwości techniczno- organizacyjnych. I to musi poddać ten problem pod głosowanie o dopuszczenie możliwości pobytu tych osób na Sali obrad.

Jeszcze raz przypominam, że Zgodnie ze Statutem § 40 ust 4

,,Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni”

Zgodnie z ilością członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo uprawnionych do obecności na Walnym Zgromadzeniu i uczestniczącym w głosowaniu może być około 3500 członków. Zarząd powinien więc przygotować około700 miejsc na każdą część.

1. Czy Zarząd jest przygotowany na taką ewentualność? Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że w obradach Walnego Zgromadzenia bierze udział około 5- 6 procent uprawnionych. tj. około 50- 60 osób.

W § 14 ust 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia:

,, Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.”

Ani w Statucie ani w Regulaminie niema zapisu, że ktoś obecny poddaje ten wniosek pod głosowanie o zgodę na robienie zdjęć czy nagrywanie dźwiękiem.

Taka osoba musi mieć świadomość, że popełnia przestępstwo.

I nie ważne czy to będzie członek, Zarządu, Rady Nadzorczej, radca prawny czy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

 

W Regulaminie WZ zapisano, że członkowie powinni być powiadomieni, że przebieg obrad jest rejestrowany za pomocą dźwięku i obrazu. I każdy obecny członek taką rejestrację może prowadzić.

Regulamin ten został uchwalony przez Walne Zgromadzenie obradujące w częściach w dniach 28,29,30 czerwca 2010r. oraz 1 i 2 lipca 2010r. i obowiązuje z dniem podpisania.                           Nie stosowanie się do Statutu i Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie jest  przestępstwem i dotyczy ono również osób sprawujących władze w Spółdzielni.

 W § 36 ust.5

,,Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.”                                                                 

 

1 Kto ma prawo sprawdzać i wydawać decyzją o obecności takiej osoby na Walnym Zgromadzeniu?

 

-członkowie Zarządu?                                                                                                                          -członkowie Rady Nadzorczej?                                                                                                                                  -radca prawny?                                                                                                                                       -przewodniczący Walnego Zgromadzenia?

 

 

PS Pismo to zostało złożone w sekretariacie Spółdzielni w dniu 14.06.2016r., po rozmowie z Panią prezes Mirosławą Meirowską w obecności członków Spółdzielni Panią Janiną Trelą, Barbarą Gąsiorowska, Witoldem Ładą.

W spotkaniu uczestniczyli w-ce prezes Sławomir Łopieński i czł. Zarządu Małgorzata Glinkowska.

Rozmowa była utrwalana na ścieżce dźwiękowej.

Odpowiedzi proszę udzielić na piśmie.                                     

                                                                                                     Z poważaniem

Witold Łada

                                                                                                     

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

2. członkowie Spółdzielni.