Stanowisko uczestników konferencji „Konstytucja-wymiar sprawiedliwości i obywatele”

16 stycznia 2015 r.

 

  1. Uczestnicy Konferencji „Konstytucja-wymiar sprawiedliwości i obywatele”, reprezentujący stowarzyszenia i grupy obywateli z całego kraju dostrzegają pilną potrzebę opracowania nowej Konstytucji.

Nader liczne, wręcz występujące na skalę masową, przypadki sądowego bezprawia, znana powszechnie niesprawność polskich sądów i prokuratury wskazują, że podstawowymi przyczynami tych zjawisk są złe rozwiązania konstytucyjne. Obecna Konstytucja  gwarantuje bowiem funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości całkowitą bezkarność, znosi jakąkolwiek formę kontroli zewnętrznej nad funkcjonowaniem władzy sądowniczej w Polsce. Jest to sprzeczne z fundamentalną zasadą suwerenności Narodu, który powinien mieć zagwarantowane prawo  kontroli nad władzą sadowniczą tak samo, jak nad pozostałymi władzami w Rzeczypospolitej.

Tymczasem Konstytucja z 1997 r. w istocie prawo zwierzchnictwa Narodu nad władzą sądowniczą przekreśla, co doprowadziło do przyznania funkcjonariuszom władzy sądowniczej statusu specjalnego, nadrzędnego w stosunku do wszystkich instytucji państwa i obywateli.

Szczególnie wyraźnie widać to w postępowaniu tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uznali, że mogą  wedle własnej woli zastępować władzę ustawodawczą i którzy uczestniczyli w pisaniu – jak się okazało – niekonstytucyjnej ustawy o TK.

Widać to także na licznych przykładach wyroków sądów powszechnych rażąco naruszających prawa obywateli do rzetelnego procesu, krzywdzących ludzi, prowadzących często do ruiny finansowej wielu niewinnych Polaków.

Stwierdzamy zdecydowanie, że źródłem tej patologii jest obecna Konstytucja, która łamiąc zasadę zwierzchnictwa narodu nad władzą sądowniczą zapewniła bezkarność funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości kosztem obywateli i państwa.

Wzywamy naszych rodaków do przystąpienia do opracowania obywatelskiego projektu Konstytucji, takiej która zapewniałaby dobre funkcjonowanie państwa i przestrzeganie praw obywateli.

Apelujemy o spisywanie przykładów niesprawiedliwych wyroków sądowych – tak byśmy mogli wydać raport o bezprawiu sądowo-prokuratorskim w III RP.

Apelujemy o organizowanie regionalnych Komitetów Obywatelskich na rzecz Nowej Konstytucji, które w publicznej, otwartej debacie zbierałyby postulaty i opinie Polaków na temat kształtu Ustawy Zasadniczej.

Sprawa Konstytucji nie może bowiem być tylko przedmiotem międzypartyjnych rozgrywek, ale – jako dotycząca nas wszystkich – powinna stać się przedmiotem otwartej, publicznej debaty.  

 

 

  1.  Uczestnicy Konferencji zwracają się do Ministra Sprawiedliwości o powołanie ministerialnej komisji (z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń) do zbadania przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia i budzących wątpliwości wyrodków i decyzji wydawanych przez sądy i prokuraturę, w tym o sporządzenie wykazu spraw przegranych przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, z podaniem kwot odszkodowania jakie Rzeczpospolita musiała na podstawie tych wyroków wypłacić poszkodowanym obywatelom oraz nazwisk sędziów, którzy wydali zaskarżone wyroki.

 

 

  1. Uczestnicy zwracają się do stowarzyszeń, organizacji obywatelskich i obywateli, którzy chcą uczestniczyć w procesie opracowywania obywatelskiego projektu nowej Konstytucji Rzeczpospolitej, o powoływanie regionalnych komitetów obywatelskich i organizowanie jak najszerszej debaty na temat nowej ustawy zasadniczej. Prosimy o zgłaszanie każdej inicjatywy do Zespołu Poselskiego na rzecz Nowej Konstytucji.

 

Prowadzący obrady posłowie

członkowie Poselskiego Zespołu

 n/rz Nowej Konstytucji:

Janusz Sanocki

Ireneusz Zyska

Małgorzata Zwiercan

Jerzy Jachnik