Wyrok z 24.04.2015r

 

SSR Patrycja Wojewódka

 

radca prawny Sółdzielni Lech Trawczyński przemawia na zebraniu (powiększ zdjęcie)

 

W dniu 24.04.2015r Sąd Rejonowy w Elblągu pod przewodnictwem SSR Patrycji Wojewódki ( w-ce prezesa Sądu Rejonowego, Przewodniczącej II wydziału karnego) po 12 miesiącach prowadzenia sprawy wydał wyrok na członka SM ,,Zakrzewo” w Elblągu Witolda Ładę.

Skarżącym był radca prawny Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu Lech Trawczyński.

Radca prawny Lech Trawczyński złożył akt oskarżenia przeciwko Witoldowi Ładzie o to, że w pismach do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” przekazywanych do wiadomości członków Spółdzielni , umieszczonych na stronie internetowej oraz kierowanych do Prezesa KRRP i posła na Sejm narusza jego dobre imię, pomawia o działanie na szkodę Spółdzielni.

Witold Łada składał również pisma na Lecha Trawczyńskiego do Rady Nadzorczej.

Według oceny oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego rozpowszechnianie tych wiadomości w pismach miało na celu jedynie podważenie wiarygodności i utratę zaufania do wykonywania zawodu. W oparciu o te informacje czytający kształtują sobie negatywny obraz radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego. Według oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego postępowanie Witolda Łady wyczerpuje znamiona przestępstwa opisane w art.212 § 1 i 2 kk.

Za takie przestępstwo grozi kara do jednego roku pozbawienia wolności lub kara grzywny.

Jeżeli wiadomość ta był przekazywana za pomocą środków przekazy kara jest wyższa.

W dniu 23 stycznia 2014r (już na trzeciej rozprawie) Sąd Rejonowy SSR Paweł Wiewiórski uniewinnił Witolda Ładę a kosztami obciążył oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego.

Lech Trawczyński z takim wyrokiem, prowadząc kancelarię prawniczą nie pogodził się i wniósł apelację. Domagał się ukarania Witolda Ładę bo jak twierdził, wszystkie pisma Witold Łada zamieszczał na stronie internetowej.

Sąd Rejonowy (SSR Patrycja Wjewódka) prowadziła kilka wokand przez 12 miesięcy, robiąc wszystko aby Witold Łada został ukarany.

Obrońcą Witolda Łady był uczciwy adwokat z Olsztyna Pan mec. Edward Ośko. Oskarżyciel Lech Trawczyński był zaskoczony, że obrońcą Witolda Łady jest adwokat z Olsztyna ???????

Większość zarzutów nie potwierdziło się.

I  Sąd ustalając, iż oskarżony W. Łada w dniach 17,18,19,20 i 21.06.2013r w Elblągu na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” odczytał pismo, w którym zarzucił Lechowi Trwczyńskiemu wydanie wadliwej opinii w 2012r, a następnie manipulowanie projektami uchwał tak, aby były nie zrozumiałe i zachęcał do nie popierania ich, ogłupianie członków Spółdzielni, wydawanie wyroków za sąd, dyspozycyjność, straszenie paragrafami kogoś kto ma inne zdanie, wydanie niezgodnej opinii o braku możliwości zmiany przez Walne Zgromadzenie porządku obrad w ten sposób aby punkt 14 porządku był realizowany jako punkt 1, pomawiając go w ten sposób o postępowanie, które narażało Lecha Trawczyńskiego na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu radcy prawnego, czym wyczerpał znamiona występku kwalifikowanego uznając, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma- umarza postępowanie.

Pytanie? czy Pani sędzia Patrycja Wojewódka jako prawnik wydała by taką samą opinię jak radca prawny Lech Trawczyński. Sędzia nie sprawdziła i nie wydała opinii czy taka wypowiedź, prawnika była zgodna z prawem, tylko, że Witold Łada powiadomił o tym Radę Nadzorczą. Jeżeli tak to tylko możemy ubolewać, że mamy takich sędziów.

II Ustalając, iż oskarżony Witold Łada w dniu 01 lipca 2013r, przesłał do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu pismo, w którym zarzucił Lechowi Trawczyńskiemu manipulowanie projektami uchwał, wprowadzenie w błąd członków Spółdzielni, namawianie ich do nie głosowania nad zmianami, nie dopuszczenie do głosu i straszenie konsekwencjami, a nadto zarzucił, że Lech Trawczyński powiedział, iż Witold Łada powinien leczyć się psychicznie, jak również, że Lech Trawczyński działa na szkodę Spółdzielni wydając opinię, iż nie jest możliwe przesuniecie punktu 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia na pierwszą pozycję, domagając się od Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu rozwiązania z Lechem Trawczyńskim umowy o pracę- jako z osobą działającą na szkodę Spółdzielni, pomawiając go w ten sposób o postępowanie, które narażało Lecha Trawczyńskiego na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu radcy prawnego, czym wyczerpał znamiona występku uznając, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma- umarza postępowanie.

 

Pytanie? czy Pani sędzia Patrycja Wojewódka zapoznawała się ze stenogramem z Walnego Zgromadzenia 2013r, który został dołączony do akt sprawy?

Stenogram z obrad Walnego Zgromadzenia 17-21. 06. 2013r

Jeżeli Pani sędzia zapoznawała się ze stenogramem i wydała taki wyrok oznacza, że zgadza się, że takie postępowanie radcy prawnego było zgodne z prawem i zgodne z etyką  prawniczą.

Że radca prawny Lech Trawczyński takim postępowaniem:                                                                                               - nie wydawał wadliwej opinii w 2012r,

- nie manipulował projektami uchwał tak aby były niezrozumiale,

- nie zachęcał do nie popierania ich,

- nie ogłupiał członków Spółdzielni,

- nie wydawał wyroków za sąd,

- nie jest prawnikiem dyspozycyjnym w stosunku do władz Spółdzielni,

- nie straszył paragrafami kogoś kto ma inne zdanie,

- nie wydawał opinii o braku możliwości zmiany przez Walne Zgromadzenie porządku obrad w ten sposób, aby punkt 14 porządku był realizowany jako punkt pierwszy,

tego w uzasadnieniu brak?!

III Ustalając, iż oskarżony Witold Łada w piśmie z dnia 05 sierpnia 2013r skierowanym do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu, pomówił Lecha Trawczyńskiego o to, że działa na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu, żądając rozwiązania z Lechem Trawczyńskim umowy o pracę, pomawiając go w ten sposób o postępowanie, które narażało Lecha Trawczyńskiego na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu radcy prawnego, czym wyczerpał znamiona występku i uznając, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma umarza postępowanie.

Łatwo zauważyć, że sędzia pytając Lecha Trawczyńskiego jako oskarżyciela, ani razu  słowa ,,oskarżyciel. Pani sędzia podczas procesu do Witolda Łady zwracała się, ,,oskarżony” natomiast do Lecha Trawczyńskiego ,, panie mecenasie”.

Sędzia pozwalała na oskarżenia wypowiadane przez oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego w czasie procesu, który używał słów obraźliwych w stosunku do Witolda Łady. W tej sprawie kilka razy interweniował obrońca oskarżonego.

W uzasadnieniu wyroku ani słowa, czy radca prawny wydawał opinię zgodną z prawem oraz etyką radcowską?

Ani słowa o tym, że biegły sądowy w sposób jednoznaczny zaprzeczył aby pisma były zamieszczane kiedykolwiek w Internecie.

Ani słowa, że oskarżyciel Lech Trawczyński fałszował dokumenty. Tym sąd się nie interesował.

Podczas rozprawy oskarżyciel Lech Trawczyński powiedział do Sądu: ,,Jeżeli przegram sprawę to będę musiał zlikwidować kancelarię prawniczą.”

Sąd miał problem?!

Dlatego na podstawie art.17 § 1 pkt 3 kpk zasądza od oskarżonego Witolda Łady na rzecz oskarżyciela prywatnego Lecha Trawczyńskiego kwotę 300 złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu.

 

Już pod koniec oskarżyciel domagał się ukarania Witolda Ładę kwota 200zł.Chodziło tylko o to aby Witold Łada został ukarany, nie ważne jaka to będzie kwota.

I sąd wydał taki a nie inny wyrok.

Czy tacy sędziowie powinni awansować????????

Dlatego tak dużo się mówi o zmianie konstytucji i reformacji sądów -czytaj sędziów.

 

Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej