Jak są traktowani i łamane prawa członków i właścicieli spółdzielni mieszkaniowych przez władze RP

 

W dniu 21 maja 2013r  Witold Łada, jako członek spółdzielni zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wystąpił do zarządu SM ,,Zakrzewo” o kserokopię dokumentów spółdzielni.

 

Art.81 ustawy o sm: ,,Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.”

Ponieważ władze spółdzielni odmówiły przekazania takich dokumentów, Witold Łada wystąpił z wnioskiem do Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu o ukaranie obwinionych, zgodnie z art.273, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Art.273 ,,Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia: 1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81  -podlega karze grzywny.”

 

Komendant Miejski Policji w Elblągu odmówił skierowania wniosku o ukaranie obwinionych, do Sądu Rejonowego Elblągu.

Komendant insp. Marek Osik z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zarządził o odmowie przyjęcia środka odwoławczego w postaci zażalenia, gdyż takie uprawnienie Witoldowi Łada jako osobie pokrzywdzonej nie przysługuje.

W tym wypadku Pan Komendant stwierdził, że Witold Łada jako członek spółdzielni mieszkaniowej nie jest stroną i takie uprawnienia mu nie przysługują ?????

W dniu 20.08.2013r Witold Łada otrzymał pismo z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu podpisane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu podinsp. Piotra Cioło, gdzie czytamy:                                                                                             ,, nie udostępnienia członkowi spółdzielni umowy i informacji dot. najmu lokalu przez Zarząd SM ZAKRZEWO firmie CHIŃSKI SUPERMARKIET. Przeciwko: nie było w której Pan jest pokrzywdzonym z powodu braku cech wykroczenia.”

Pomimo, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (art.27 treść w piśmie) dokładnie pisze, że podlega karze grzywny, pan Naczelnik Piotr Cioło jednak pisze, że brak jest cech wykroczenia.

Po złożeniu zażalenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w dniu 18.09.2013r Witold Łada otrzymał pismo podpisane przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Andrzeja Zielonkie, w którym czytamy:                               ,,W dniu 29 sierpnia 2013r Komendant Miejski Policji w Elblągu wydał zarządzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego w postaci zażalenia , gdyż takie uprawnienia Panu Witoldowi Łada jako osobie pokrzywdzonej nie przysługuje.

W przedmiotowej sprawie Pan Witold Łada występuje jako pokrzywdzony, a zatem nie przysługuje mu środek odwoławczy w postaci zażalenia na nie wniesienie wniosku o ukaranie do Sądu.”                                                                                                                                       Dalej Pan inspektor poucza:

,,Pouczenie! Postanowienie organu odwoławczego II instancji Policji jest ostateczne i na mocy art.109 § 2 k.p.w. w związku z art.426 § 1 k.p.k., środek odwoławczy – od niniejszego postanowienia – Panu nie przysługuje.”

Czy służby które powinny stać na straży prawa, umieją czytać prawo ze zrozumieniem?         

 

Co z tego, że ustawodawca zagwarantował prawa członków uchwalając odpowiednią ustawę.

Urzędnik mówi: ,,nie dostaniesz i co mi zrobisz?”

                                                                                                              

                                                                                                              Bez komentarza