Witold Łada jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu, właścicielem mieszkania, oraz zgodnie z Prawem spółdzielczym art.3 - współwłaścicielem majątku spółdzielni.

Jako członek spółdzielni zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych występował do Zarządu o dokumenty które, dotyczyły działalności jego spółdzielni.

Zarząd powołując się i wykorzystując art.18 § 3 Prawa spółdzielczego odmawiał udostępnienia żądanych dokumentów.

W spółdzielni tej jest zatrudniony radca prawny który ma zawartą umowę na wykonywanie obsługi prawnej ze spółdzielnią, czyli z członkami spółdzielni.

Zgodnie z umową obsługuje również w SM ,,Zakrzewo” walne zgromadzenia członków.

Witold Łada jako członek spółdzielni zgodnie z art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych składał wnioski do sądu o ukaranie członków zarządu.

W wokandach brał udział radca prawny, Lech Trawczyński, który zatrudniony przez członków reprezentował w tym wypadku zarząd i nie chciał dopuścić do ujawnienia dokumentów o które wnosił W. Łada, oraz oskarżał Witolda Ładę o to, że gdyby takie dokumenty uzyskał były by one umieszczane na stronie internetowej. Tym samym wyrządził by spółdzielni znaczną szkodę? Oskarżał W.Ł. przed sądem cytuję: ,,że pan Łada jest osobą która doprowadziła już poprzedni zarząd do upadku.”

Pomimo tego Witold Łada składał kolejne wnioski do sądu w Elblągu o ukaranie członków Zarządu. Sądy jednak odstępowały od ukarania.? W 2013r. radca prawny opiniował projekty kilkunastu uchwał złożone przez członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu. Opinie wydane przez radcę prawnego miały bezpośredni wpływ na wynik głosowania. Z takim postępowaniem nie mógł się pogodzić członek spółdzielni Witold Łada. Na tym zebraniu (2013r) wydał krytyczną opinię na temat pracy radcy prawnego. Złożył skargę na działalność prawnika do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, do posłów na sejm RP, do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo”. Witold Łada obwiniał prawnika o manipulowanie uchwałami oraz wprowadzanie członków spółdzielni w błąd. Na odpowiedź od Rady Nadzorczej czekał ponad pięć miesięcy gdzie w grudniu 2013r został poinformowany w piśmie, że Rada Nadzorcza nie jest kompetentna? i przekazała skargę zarządowi spółdzielni. Witold Łada zarzucał prawnikowi, że nie reprezentuje on członków spółdzielni a jedynie zarząd oraz kontrahentów. Ze względu na krytyczną ocenę jego pracy i stanowisko wyrażone przez Witolda Ładę radca prawny nie pogodził się z tym, nie wytrzymał i złożył do sądu w Elblągu dwa akty oskarżenia przeciwko niemu. Dlatego, że Witold Łada pisał skargi do w/w podmiotów oraz powiadomił o tym fakcie członków spółdzielni.

Akt oskarżenia, art.212 kk, o pomówienie i pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Pozwy zamieszczone na stronie internetowej pt. ,,Dwa  w jednej sprawie”.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2012r. sygn. akt ACa 717/11.

,,Powód będąc adwokatem jest osobą publiczną. Musi zatem liczyć się z tym, że jego praca zostanie poddana ocenie, niekiedy radykalnej, oraz wykazać większy stopień tolerancji i odporności wobec niepochlebnych opinii, nawet brutalnych ataków.”

Tymi pozwami radca prawny chciał zamknąć usta nie pokornemu członkowi spółdzielni mieszkaniowej.

Witold Łada jako oskarżony, oraz pozwany, do obrony dołączył wyjaśnienie w pismach procesowych oraz nagrania dźwiękowe z przebiegu walnego zgromadzenia w 2013r.

W dniu 23 stycznia 2014r Sąd Rejonowy w Elblągu (przewodniczący SSR Paweł Wiewiórski) - uniewinnił oskarżonego Witolda Ładę od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu.

Oskarżyciel nie pogodził się z takim wyrokiem i wniósł apelację która została przyjęta?

Pierwsza sprawa cywilna przed Sądem Okręgowym mogła się odbyć jednak dopiero 24 czerwca 2014r. z uwagi na to, że Witold Łada przebywał na leczeniu po silnym zawale???

Radca prawny przed sądem kwestionował wiarygodność nagrań załączonych do pisma procesowego przez Witolda Ładę!?

Dlatego sąd wezwał Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Zakrzewo” w Elblągu do dostarczenia tych nagrań z walnego zgromadzenia z 2013r do sądu, a Witolda Ładę zobowiązał do przesłuchania tych nagrań oraz wskazania dokładnych momentów walnego zgromadzenia spółdzielni w których powód dopuścił się zachowań wskazanych w pismach oraz ich szczegółowej treści. Witold Łada otrzymał takie materiały i przesłuchiwał je przez kilkanaście dni (chociaż nie wszystkie materiały zostały przekazane przez spółdzielnię) i dostarczył do sądu dokładny scenogram z tego zebrania.

Wszystkich projektów uchwał do zaopiniowania było kilkanaście. Treść pisma do sądu oraz opinię radcy prawnego (scenogram) na temat tych projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej dla członków spółdzielni dopiero po wydaniu wyroku przez sąd ( 21 stron). 

Chciałbym tylko zasygnalizować jedną z opinii jaka została wydana przez radcę prawnego.

Jeden z członków spółdzielni zgłosił wniosek przed zatwierdzeniem porządku obrad, aby zmienić kolejność głosowania. Po prostu przesunąć ważne punkty porządku obrad na początek.

A oto opinia wydana przez radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego (osoby publicznej i osoby zaufania publicznego) na pięciu częściach walnego zgromadzenia 2013r, dlaczego nie można zmieniać kolejności w porządku obrad?

(zgodnie ze scenogramem)

,,Proszę państwa, jeżeli to jest wniosek formalny. Ne wiem czy państwo zatwierdziliście wniosek formalny, jeżeli nie, to co to jest wniosek formalny. W sprawie formalnej jest to sposób głosowania, głosowanie bez dyskusji, zamknięcie listy mówców, zarządzenie przerwy. To są wnioski formalne, które można na każdym etapie zebrania taki wniosek zgłosić jeżeli będzie większość to wtedy wniosek może być uwzględniony. Chodzi o to, państwo zostaliście poinformowani na 15 dni przed o porządku obrad. Ponadto zgodnie z § 40 punkt.5 uzupełniony porządek obrad został wywieszony w siedzibie spółdzielni. Ale może być taka sytuacja, że kogoś wczoraj czy dzisiaj czy przedwczoraj widząc porządek obrad na klatce, popatrzy sobie i tak punkt pierwszy to będzie tam nie wiadomo co, nie trzeba, punkt drugi też nie wiadomo, pójdę na punkt trzeci, a się okazuje, że punkt trzeci był głosowany w innym niż wczoraj i w tej sytuacji wydaje mi się, że to jest chyba ryzykowne, że może pojawić się ktoś, że powie, że został pozbawiony możliwości głosowania bo zgodnie z porządkiem bo chciałem uczestniczyć bo miało być o godzinie 19.00 a pojawiło się o godzinie 18.00. ..Podjęcie takiej uchwały bo państwo możecie zmienić tylko chodzi o to, że może się okazać, że pojawi się ktoś kto nie uczestniczył np. w uchwale o zmianie tego czy tego albo uniemożliwiono mi tego w porządku obrad bo miało być o godzinie 20.00, a zrobiono o godzinie 18.00. I w związku z tym zostałem pozbawiony możliwości występowania i możliwości podejmowania głosowania. I członek spółdzielni może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały, że się okaże, że nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał został pozbawiony takiej możliwości.”

Dlaczego radca prawny (osoba zaufania publicznego) wydawał taką opinię na pięciu częściach walnego zgromadzenia?

Na początku zebrania było około 4 % ogółu członków uprawnionych do głosowania, około 60 osób. Podczas głosowania nad uchwałami w późnych godzinach wieczornych frekwencja spadała do kilkunastu osób.

Witold Łada uznał takie opinie jako manipulacja i działanie na szkodę spółdzielców.

Swoją krytyczną opinię wyraził m/in na walnym zgromadzeniu.

Dlatego radca prawny złożył dwa pozwy art.212 kk który przewiduje do jednego roku pozbawienia wolności (składając pozew miał tego świadomość) oraz pozew cywilny domagając się 10 tys. odszkodowania, oraz przeprosin.

PS. Czy sąd w wyrokach podzieli wydaną opinię przez radcę prawnego, czy będzie miał odmienne zdanie? To członkowie zapoznając się z opinią, sami wyrobią sobie swój pogląd.                                                                     

Po wydaniu wyroków wszystkie opinie jakie wydał radca prawny na temat projektów uchwał będą opublikowane na tej stronie. Zapraszam do lektury.

                                                                                                                     DCN